atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

Categorieën

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40621) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16781) Atheïstische Beweging
3. (15927) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14474) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12477) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12113) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12022) Over bidden en de dood
8. (9927) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9586) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« De ark van Noach | Home | Munt en Van de Wint i… »

Religie is een leugen gebaseerd op angst en terreur

15 03 08 - 16:15 - Categorie: religie

Vergoddelijkte Julius Caesar
De vergoddelijkte Julius Caesar wordt bejubeld.

Goden zijn de vergoddelijkte tirannen van weleer. Hun bewind heeft zulke diepe sporen nagelaten dat hun afgedwongen verering tot vandaag voortduurt. De angst was zo groot dat duizenden jaren later de nakomelingen van de slachtoffers nog gehoor geven aan de oproep tot totale verering. Zelfs nu nog durven mensen niets verkeerd te zeggen over de goddelijke misdrijven, en is er angst om de blasfemiewetten af te schaffen. Als gevolg kunnen hun misdaden nog steeds niet worden aangeklaagd, en wordt hun narcistische, gewetenloze moraal nog altijd goedgepraat.

Blasfemie moet uit het strafrecht, en de onschendbaarheid van god moet worden opgeheven. Het wordt tijd om deze genocidale onderdrukkers in de beklaagdenbank te zetten. Narcistische heersers uit het verleden lieten hun tegenstanders uitroeien. Alleen mensen die zich aan hun heerschappij onderwierpen en hen verheerlijkten bleven in leven. Hun schaduw strekt zich via hersenspoeling en indoctrinatie uit over het heden. De angst voor de onderdrukkers was zo groot en het uitschakelen van tegenstanders zo effectief dat ontelbare gelovigen het terreurbewind nog steeds niet onder ogen durven te zien voor wat het is: de goden waren inhumane, gewetenloze, imperialistische onderdrukkers die hun heerschappij voorstelden als een zegen voor de mensheid.

Zij stelden zich boven iedereen, en tolereerden alleen maar mensen om zich heen die hun apotheose bevestigden. Wie hun totalitaire almacht betwistte, lieten ze ombrengen. Hun wrede heerschappij staat schaamteloos beschreven in de zogenaamde heilige boeken, maar de verplichting om te zeggen dat god goed en barmhartig is zit er zo diep in gebrand, dat nog altijd niet iedereen hardop durft te zeggen dat god een tiran was.

De blasfemiewet beschermt niet de samenleving, maar onderdrukt de angst van de gelovige voor de werkelijkheid

Minister Hirsch Ballin geeft als motief dat de samenleving beschermd moet worden tegen uitspraken die afbreuk doen aan hetgeen mensen ten diepste beweegt, maar in werkelijkheid wil hij bescherming tegen een confrontatie met de realiteit: de blasfemiewet moet de angst onderdrukken dat de streng-barmhartige figuur die de wereld voortbracht, over iedereen waakt en de mens straft en beloont niet bestaat.

Hel van Jeroen Bosch, Tuin der lusten
De hel van Jeroen Bosch. Detail uit de Tuin der Lusten. Het goddelijke terrorisme strekt zich uit tot de eeuwigheid na de dood.

De ongeëvenaarde misdaden van vergoddelijkte despoten worden tot in de 21e eeuw verhuld door het strafbaar stellen van 'godslastering'. Hun regels worden tot vandaag verdedigd als de wil van een allerhoogste en eeuwige godheid. Maar het respect voor de goden is in werkelijkheid een afgedwongen respect. Degenen die weigerden zich aan deze heersers te onderwerpen werden massaal uitgeroeid. Het moorden ging door tot de angst zo groot en algemeen verspreid was dat niemand nog hardop durfde te zeggen dat er iets mis was met die zogenaamde barmhartigheid en liefde die steeds moest worden bezongen. Door te suggereren dat er een hiernamaals is, strekt de angst voor straf zich zelfs uit tot na de dood - na de dood van de gelovige én na de dood van de tirannen en hun beschaving. Terwijl de wrede heersers allang zijn vergeten, is de angst voor de straf die hun goddelijke alter ego na de dood kan opleggen, tot in alle eeuwigheid, een eigen leven gaan leiden. Hel en hiernamaals bleken efficiënte middelen te zijn om eeuwige loyaliteit af te dwingen.

Het is hard nodig de misdaden en de terreur van deze vergoddelijkte heersers en profeten op een rijtje zetten, en ze te bekijken voor wat ze zijn: plunderingen, gewelddadig imperialisme, onderwerping, onderdrukking, genocide. En de kroon op de criminaliteit is de verpliching om hem eeuwig te loven en hem goed en barmhartig te noemen - een teken van grenzeloze eigenliefde en zelfoverschatting.

De barmhartigheid van god - en zijn totalitaire straf

Hier is bijvoorbeeld een passage van de tien geboden uit de bijbel, Deuteronomium 5:7-10
7. U mag geen andere goden aanbidden naast Mij.
8. Maak geen afgodsbeelden; aanbid geen voorstellingen van vogels, dieren of vissen.
9-10. U mag u niet buigen voor beelden, noch hen op een andere manier vereren, want Ik ben de HERE, uw God. Ik ben een jaloerse God, die de zonden van de vaders aanrekent aan de kinderen uit de derde en vierde generatie van hen die mij haten. Maar ik zal mijn goedheid tonen aan duizenden generaties van hen, die van mij houden en die mijn geboden gehoorzamen.

God spreekt hier over zijn goedheid, maar er schemert onverhuld een narcistisch gestoorde heerser door, die dreigt wie rebelleert tot ver in het nageslacht te straffen. Deze god eist totale verering, die hij niet wil delen. Steeds wordt herhaald dat god goed is. Door iedereen uit te roeien die niet bereid is zich te onderwerpen, en alleen mensen toe te laten die 'van hem houden', wordt dit beeld voortdurend bevestigd, en dus zijn stoornis versterkt. Maar uit de tekst blijkt dat het gaat om een gestoorde, megalomane, vergoddelijkte despoot, die alleen jaknikkers tolereerde. Dit leidde tot zijn apotheose, op grond waarvan de wetten die hij uitvaardigde na zijn dood geldig bleven en zelfs voor eeuwig werden. Dat impliceert dat ook na zijn dood opstandigen nog moeten worden uitgeroeid, een taak die wordt uitgevoerd door zijn vertegenwoordigers op aarde, of door iedereen die zich hiertoe geroepen voelt.

De islamitische hel wordt bevolkt door vrouwen
De islamitische hel is bevolkt met ongelovigen, hypocrieten, en vooral vrouwen die zich niet aan hun man onderwerpen. Perzisch manuscript, 15e eeuw.

De islam, een religieuze loot van dezelfde stam, presenteert net zo'n complementaire vorm van schrikbewind en barmhartigheid. De volgende passage komt uit de soera Al Anfal (de buit, nr.8).
Soera 8: 12 Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: "Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af."
13 Dit is, omdat zij zich tegen Allah en Zijn boodschapper hebben verzet. En wie tegen Allah en Zijn boodschapper strijdt, (wete) Allah is voorzeker streng in vergelding.
14 Dat is (uw straf), ondergaat haar daarom en weet dat er voor de ongelovigen de straf van het Vuur is.

Dat komt overeeen met een uitspraak van Mohammed dat hij zijn zegevieringen te danken heeft aan zijn terreurbeleid (zie onder andere Sahih Bukhari, vol. 4, boek 52:220: 'Ik heb mijn zegens te danken aan mijn terreur.'). Wie zich tegen Allah verzet, krijgt dus te maken met terreur en verschrikkingen. Maar na een reeks bedreigingen aan het adres van degenen die zich aan de strijd proberen te onttrekken en Allah en zijn dienaar niet trouw zijn, blijkt ook Allah genade te kennen:
8:29 O, gij die gelooft, als gij Allah vreest zal Hij u een onderscheiding verlenen en uw tekortkomingen voor u bedekken en u vergeven; Allah is Heer van grote Genade.

Wie Allahs gezag niet accepteert, sterft de marteldood. Wie hem vreest en zich aan hem onderwerpt, maakt kennis met zijn vergevingsgezindheid. Dit houdt wel in: de verplichting mee te strijden voor de jihad. De beloning zal dan een deel van de oorlogsbuit zijn, of in geval van sterven in de strijd, rechtstreekse toegang tot het paradijs, wat bijzonder goedkoop is voor de vertegenwoordigers van god, maar wat enorme rijkdom en macht oplevert als je het serieus aanpakt.

Blasfemie en afvalligheid

Om te bereiken dat gods verering niet afzwakt, werden zware straffen gesteld op blasfemie en afvalligheid. Een van de vele voorbeelden van de terreur waarmee het geloof werd 'beschermd' tegen de maatschappij:
Numeri 25
1 Toen de Israëlieten in Sittim verbleven, begonnen ze zich in te laten met Moabitische vrouwen. 2 Deze vrouwen nodigden hen uit voor de offerplechtigheden ter ere van hun goden, en het volk at van de offers en boog zich voor die goden neer. 3 Zo gaf Israël zich af met de Baäl van de Peor. Daarom ontstak de HEER in woede tegen Israël. 4 ‘Laat alle familiehoofden van het volk in het openbaar terechtstellen en ophangen, ten overstaan van de HEER,’ zei hij tegen Mozes. ‘Dan zal de HEER zijn brandende toorn tegen Israël laten varen.’ 5 Hierop droeg Mozes de rechters van Israël op om allen die onder hun bevoegdheid vielen en zich hadden afgegeven met de Baäl van de Peor te doden.

Zo wordt eenheid in het rijk gebracht, en mogelijke conflictsituaties worden tot een minimum beperkt. De wet van god brengt orde en vrede, en daarvoor moet iedereen hem dankbaar zijn, eeuwig.

In de islam is de doodstraf op afvalligheid onderdeel van de sharia.
Sahih Bukhari, 9:83:17. De apostel van Allah zei: 'Het bloed van een moslim die heeft beleden dat niemand zal worden vereerd dan Allah en dat ik zijn apostel ben, mag slechts in drie gevallen worden vergoten: vanwege moord, een gehuwde persoon die overspel pleegt en iemand die zijn religie en de moslims verlaat.

De wens van Hirsch Ballin dat de samenleving moet worden beschermd klinkt ook door in de volgende bijbelse bepaling, een bepaling die ouders verplicht hun ongehoorzame kinderen te stenigen. Dat zet het geroemde gebod 'eer uw vader en uw moeder' in een ander licht.
Deuteronomium 21:

18 Als ouders een opstandige, onhandelbare zoon hebben, die niet naar hen luistert en ook na hardhandige bestraffing nog niet wil gehoorzamen, 19 dan moeten zijn vader en zijn moeder hem meevoeren naar de stadspoort en hem aan de oudsten voorgeleiden. 20 Ze moeten tegenover de stadsoudsten verklaren: ‘Onze zoon is opstandig en onhandelbaar. Hij wil niet naar ons luisteren. Hij is een losbol en hij drinkt te veel.’ 21 De inwoners van de stad moeten hem dan stenigen tot de dood erop volgt. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. Het hele volk van Israël moet erdoor worden afgeschrikt.

Wat voor god kan zoiets vragen van een ouder? En hoe kan een ouder degene die zo'n bepaling voorschrijft voorschrijft 'goed' en 'barmhartig' noemen? God zet ouders van kinderen in om ervoor te zorgen dat zijn wetten niet verwateren. De liefde van de ouder voor een kind wordt uitgeschakeld voor de glorie van god. Geboden als deze zijn de achtergrond van de eremoorden die zich in religieuze culturen tot de dag van vandaag hebben kunnen handhaven.

In de islam zorgt god ervoor dat zijn naam en zijn profeet gevrijwaard blijven van laster en spot, en dus de mogelijkheid dat hun macht afneemt. Want dit wisten de goden en hun despotische manifestaties heel goed: niets zo goed voor je populariteit als het voortdurend laten klinken van lof en prijzen, niets zo funest als het terechte afwijzen van je misdaden. Het eenvoudige instrument van het laten ombrengen van je critici verhoogt je geliefdheid exponentieel. Heeft iemand wel eens van een moslim gehoord die zijn profeet niet perfect vindt? Het recept hiervoor is simpel. Sla iedereen dood die zegt dat hij niet perfect is, en de wereld is vol mensen die zeggen dat hij wel perfect is.

boek 38:4348. Verteld door Abdullah Ibn Abbas:

Een blinde man had een slavin, de moeder van zijn kinderen, die de profeet beledigde en kleineerde. Hij verbood het haar, maar ze stopte er niet mee. Hij berispte haar, maar ze gaf haar gewoonte niet op. Op een nacht begon ze te roddelen over de profeet, en ze schold hem uit. Dus hij nam zijn dolk, plaatste deze op haar buik en vermoordde haar. Een kind dat tussen haar benen tevoorschijn kwam zat onder het bloed. Toen het ochtend werd, werd de profeet hierover geïnformeerd.

Hij verzamelde de mensen en zei: Ik bezweer bij Allah en bij mijn recht dat de man die deze daad verrichtte opstaat. Springend over de menigte en bibberend kwam de man overeind.
Hij zat voor de profeet en zei: Apostel van Allah! Ik ben haar meester. Ze beledigde en kleineerde u. Ik verbood het haar, maar ze stopte niet, ik berispte haar, maar ze gaf haar gewoonte niet op. Ik heb twee kleine zoontjes als parels bij haar, en ze was mijn metgezel. Vannacht begon ze u te beledigen en te kleineren. Dus ik nam een dolk, zette deze op haar buik, duwde hem erin en vermoordde haar. Daarop zei de profeet: Wees getuige, voor haar bloed zal geen vergelding worden betaald.
Geen vergelding dus voor het bloed van iemand die de profeet beledigt. De vestiger van de godsdienst laat zich beschermen door een bende zelfzuchtige, plunderende huurmoordenaars. Een blinde met een dolk en een slavin die hij metgezel noemt, moeder van zijn zoontjes en een bloederige miskraam, kan gewetenloos een mes in de buik van zijn 'metgezel' planten, en ontvangt hiervoor goedkeuring. De anempathische zelfzuchtigheid van god en zijn profeet wordt in de volgelingen aangewakkerd en tot soenna verheven, tot leidraad voor iedereen die de 'weg van de profeet' wil volgen. Wie durft te zeggen dat het hier om een verwerpelijke daad gaat?

God bouwt zijn rijk op geplunderd bezit

Wat te denken van het volgende geschenk van de goede god? Het gaat hier weer over het veroveren van een land en het uitroeien van de inwoners. De mensen wordt gevraagd geen empathie te tonen, maar gewoon iedereen te doden.
Deuteronomium 7

1 Straks zal de HEER, uw God, u naar het land brengen dat u in bezit zult nemen en veel volken voor u op de vlucht jagen: de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten en de Jebusieten – zeven volken die groter en machtiger zijn dan u. 2 Wanneer de HEER, uw God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen.

Gideon en de midianieten
God levert de Midianieten uit aan Gideon.

Is het echt kwetsend voor gelovigen om erop te wijzen dat het hier niet gaat om een 'goede god' maar om een anempathisch, gewetenloos monster, dat geen probleem heeft met het aanrichten van onnoemelijk leed en het verwoesten van complete volkeren, zonder hierom een traan te laten?

In het verleden kon deze god (of vergoddelijkte heerser) respect afdwingen, want het was respecteren of je kop verliezen. Maar nu zijn deze mensen dood. Laten we dan eindelijk zeggen dat het rovers waren die zo machtig en gevreesd werden dat ze straffeloos de wereld konden veroveren en hiervoor nog complimenten eisten ook.

Een duidelijk motief voor de macht van deze god en zijn lovende volk komt in de bijbel ook naar voren: zij werden groot door het plunderen. Deze plunderingen waren meteen de aantrekkingskracht.
Deuteronomium 6:10-12 Wanneer de HERE, uw God, u in het land heeft gebracht, dat Hij uw voorouders Abraham, Isaäk en Jakob beloofde en u grote steden vol met goede dingen heeft gegeven, steden, die u niet zelf hebt gebouwd, bronnen, die u niet hebt gegraven en wijngaarden en olijfbomen, die u niet hebt geplant, en wanneer u uw buik vol hebt gegeten, zorg er dan voor dat u de HERE, Die u uit Egypte (het land van de slavernij) heeft bevrijd, niet vergeet.
Ook de islam was aantrekkelijk door het recht op oorlogsbuit. Er is zelfs een complete soera met de titel oorlogsbuit, soera 8 (Al Anfal), hierboven al genoemd. Al anfal gaat over de 'slag bij Badr'. In de sira, de biografie van Mohammed valt te lezen dat deze 'slag' eigenlijk een karavaanroof is, die nodig was om geld in te zamelen voor het voeren van een oorlog. Het koranhoofdstuk handelt ondermeer over de oorlogsbuit en de verdeling ervan.

Het belang van de oorlogsbuit wordt in de hadiths honderden keren vermeld, het is een leidmotief in de islam. Hier een voorbeeld:
Sahih Bukhari, vol.1, boek 2:35. De profeet zei: Wie deelneemt aan de oorlogen voor de zaak van Allah, en niets dwingt hem hiertoe behalve het geloof in Allah en zijn apostelen, zal schadeloos worden gesteld door Allah met een beloning, de oorlogsbuit (als hij het overleeft) of hij wordt tot het paradijs toegelaten (als hij in de strijd is gedood als martelaar). Als het geen probleem was voor mijn volgelingen zou ik nooit achterblijven en altijd strijden voor de jihad. Ik zou het fantastisch vinden om martelaar te worden voor de zaak van Allah, en dan weer levend gemaakt worden, en weer martelaar worden, en weer tot leven komen, en weer voor zijn zaak martelaar worden.
De hadiths en de sira spreken veelvulidg over jiahd en oorlogsbuit, niet alleen goederen, maar ook vrouwen. Nadat bijvoorbeeld de oorlogsbuit gemaakt op de mensen van Khairbar was ingezameld, werden de mooie meisjes verdeeld. Een van deze meisjes was Safiya, de dochter van de hoofdman van de stad. Haar vader en haar echtgenoot Kinana waren zojuist afgemaakt, Kinana zelfs op buitensporig gruwelijke wijze, in de hoop hem de plaats van de schat van de stad te ontfutselen.
Mohammed nam haar voor zichzelf, omdat ze mooi was en haar vader van aanzien was. Hij maakte haar tot slavin, 'bevrijdde' haar en trouwde met haar. Haar 'vrijlating' noemde hij haar bruidschat, dus die kostte hem niet veel. Het verkrachten van Safiya vond plaats terwijl haar echtgenoot en vader werden afgeslacht.

Safiya is een van de vrouwen die wordt genoemd als weduwe, die Mohammed in zijn goedheid trouwde. Hierbij wordt niet vermeld dat Mohammed eerst van Safiya een weduwe had gemaakt, en hoe hij dit deed. Een hadith begint als volgt:
Sahih Bukhari, vol., boek 34:437. Anas bin Malik: De profeet kwam bij Khaibar, en toen Allah hem liet zegevieren en hij de stad veroverde door door de verdediging te breken, werd de schoonheid van Safiya aan hem genoemd, en haar echtgenoot was gedood terwijl zij zijn bruid was.


Ook deze keer zegevierde Mohammed door angst en terreur. Kinana, de vermoorde echtgenoot van Safiya, was de bewaarder van de schat van de stad, en Mohammed had hem tevergeefs laten doodmartelen om hem te ontfutselen waar hij de schat kon vinden. Hier een passage uit de Sirat Rasul Allah, de biografie van Mohammed van Ibn Ishaq, waarin onaangedaan wordt beschreven hoe Kinana zijn dood vond.
Kinana ibn Rabie', die de schat van de stam Nadier bewaakte, werd bij de profeet gebracht. Deze vroeg waar die schat was, maar hij beweerde het niet te weten. Een jood wist te vertellen dat hij Kinana iedere ochtend bij een bepaalde ruine zag rondscharrelen. 'Weet je dat ik je ter dood laat brengen als wij de schat bij jou vinden?', zei de profeet, maar Kinana gaf geen krimp. De profeet liet graven bij de ruine, en een deel van de schat kwam inderdaad tevoorschijn. Maar over de rest weigerde Kinana iets te zeggen, en dus gaf de profeet Zoebair ibn Awwam opdracht hem te folteren tot hij het eruit kreeg. Zoebair stookte een vuurtje op zijn borst, tot hij op sterven na dood was; daarna gaf de profeet hem over aan Muhammad ibn Maslama, die hem zijn hoofd afsloeg om zijn broer Mahmoed te wreken.
Safiya was inderdaad een hele treurige weduwe, en om haar bruidsschat haar 'vrijlating' te noemen is een van de grote gotspes uit de religieuze heldenzangen.

Zedigheid was niet zo nodig als het vrouwelijke oorlogsbuit betrof. De profeet gaf niet alleen toestemming te verkrachten, maar ook om het mannelijke zaad in de verkrachte meisjes te lozen, omdat het toch Allah was die bepaalde uit welk zaad een mens zou groeien of niet.
Sahih Bukhari, vol.3, boek34:432. Abu Said Al-Khudri: Zittend bij de apostel van Allah zei hij: O apostel van Allah. Wij krijgen vrouwelijke gevangen als deel van de oorlogsbuit, en we zijn geïnteresseerd in hun prijs, dus hoe sta jij tegenover coïtus interruptus?
De profeet zei: 'Doen jullie dat echt? Het is beter om het niet te doen. Een ziel die door Allah is voorbestemd zal zonder twijfel tot bestaan komen.
Maak maar zwanger, en maak je geen zorgen om haar waarde. Niet bepaald een ethisch systeem dus dat het empathisch vermogen ontwikkelt. Het inlevingsvermogen wordt juist volledig uitgeschakeld, zodat de mannen zonder schuldgevoelens erop los kunnen verkrachten.

Natuurlijk werd door zo'n systeem vooral rapalje aangetrokken. God zelf geeft toestemming voor plunderen en verkrachten: doodt alle mannen (een fraai lesje in moraal), maar de vrouwen en kinderen en hun bezittingen mogen jullie buitmaken. Voel je absoluut niet bezwaard.

Vergevingsgezind en barmhartig

Jozua verdrijft de Amorieten
Jozua verdrijft tijden de verovering van het beloofde land de Amorieten.

God moordt niet zomaar volkeren uit. Hij biedt eerst een vredesregeling aan, en geeft volken de kans zijn uitverkoren volk te dienen. Maar als een volk een andere keuze wil maken, helpt god met het vernietigen en plunderen.
Deuteronoimum 20:

10 Voordat u een stad aanvalt, moet u eerst een vredesregeling aanbieden. 11 Als men op het voorstel ingaat en de poorten voor u opent, moeten alle inwoners van de stad tot herendienst worden gedwongen. 12 Als ze echter geen vrede willen sluiten en liever de strijd met u aangaan, 13 en de HEER, uw God, u de belegerde stad in handen geeft, moet u alle mannelijke inwoners ter dood brengen. 14 Maar de vrouwen en kinderen en het vee en alles wat er aan goederen in de stad is mag u buitmaken. U mag van de buit eten wat u wilt, want u krijgt het van de HEER, uw God. 15 Zo moet u te werk gaan bij de steden die op grote afstand van u liggen, buiten het gebied dat u nu gaat veroveren. 16 Maar daarbinnen, in de steden van het land dat de HEER, uw God, u als grondgebied zal geven, mag u geen mens in leven laten. 17 Alle Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten moet u doden, zoals de HEER, uw God, u heeft opgedragen, 18 om te voorkomen dat u de gruwelijke dingen die zij voor hun goden doen van hen overneemt, waardoor u tegen de HEER, uw God, zou zondigen.

Ook hier blijkt dat de door god bevoordeelde overheersers heersen dankzij dat wat zij zelf gestolen hebben van de verdreven en uitgemoorde volken. Hun doel is onmiskenbaar: parasiteren op het werk dat de overwonnen moeten verrichten ('dwingen tot herendiensten'), en als ze passen voor de eer om slaaf te worden, ze doden en alles roven wat ze bezaten.

Wat voor soort mensen zullen gehoor geven aan de voordelen die deze god aan zijn volgelingen belooft? Dat is een vraag die echt moet worden beantwoord. Hier gaat het niet over mensen die werden gedwongen hun heerser te eren, maar die volkeren mogen vermoorden, hun goederen en landen mogen veroveren en de buitgemaakte vrouwen mogen verkrachten. Dat zijn geen deemoedige, zingende gelovigen, maar onopgevoede randfiguren van de maatschappij, die eindelijk als roofsoldaat ook een kans krijgen om zichzelf te verrijken. En de god wiens lof vandaag nog wordt bezongen, was hun imperialistische oorlogsgod, ooit een despotische heerser die in de strijd had bewezen hoe gevaarlijk hij was.

De islam past dezelfde strategie toe. Eerst een offer you can't refuse, maar als het toch wordt afgeslagen, dan volgt uitroeiing - zegevieren door angst en terreur.
Sahih Muslim, boek 19:4292. Ibn 'Aun deelde mee: Ik schreef naar Nafi' en vroeg hem of het nodig was om de ongelovigen eerst een uit te nodigen de islam te accepteren voor ze te vermoorden in het gevecht. Hij schreef als antwoord dat dit in de begintijd van de islam nodig was. De boodschapper van Allah hield een rooftocht onder de Banu Mustaliq zonder dat ze ervan wisten, en hun vee was water aan het drinken. Hij doodde degenen die vochtten en nam de anderen gevangen. Op die dag maakte hij ook Juwairiya bint al-Harith buit.
De vrouwen ondergaan 'een lot erger dan de dood'. Vroeger dacht ik dat 'erger dan de dood' wilde zeggen dat vrouwen worden verkracht, en ik begreep niet helemaal dat dit 'erger dan de dood' werd genoemd. Maar nu begrijp ik dat deze vrouwen werden beroofd van alles wat ze hadden: hun familie, hun bezit, hun cultuur, hun identiteit, hun geschiedenis en hun vrijheid, en vervolgens werden gedwongen kinderen te baren voor hun nieuwe bezitters. En niet alleen moesten zij baren voor de nieuwe ideologie: ze beseften dat hun dochters dit ook zouden doen, en ook de generatie daarna. Hun geschiedenis was beëindigd en in de vergetelheid gestort. De enige twee redenen dat zij mochten leven was hun aantrekkelijkheid en het onvermogen van hun veroveraars om kinderen te kunnen baren. Ze dienen als eeuwige kraamkamers voor de jihad, om de religie door een hoog geboortental te verspreiden. En ze worden grootgebracht met dankbaarheid voor deze positie.

Ook uit de koran blijkt hoe de islam grip op de wereld kreeg door iedereen met de verkeerde religie uit te roeien
Soera 9:5. Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.
Gods clementia is gereserveerd voor wie zich onderwerpt en de keizer geeft wat de keizer toekomt.

Virtute, de deugd, en Clementia, de barmahrtigheid, met zwaard.
Virtute, de deugd, en Clementia, de barmhartigheid, met zwaard.

Nog eeuwen na hun dood is de angst voor de narcistische, vergoddelijkte tirannen nog tastbaar, en dringen ze hun mysantrope wetten op. Een reden temeer om door hun macht en rechtschapenheid heen te prikken. Tolerantie is een mooie zaak, maar we moeten niet onze natuurlijke aanleg om de gevoelens van mensen te ontzien laten misbruiken om het vergoddelijkte wangedrag van gewetenloze, plunderende, totalitaire onderdrukkers van het verleden te respecteren.
Blasfemiewetten zijn een soort zelfcensuur, die dienen om de woede van de tiran te voorkomen. Maar in onze tijd worden we niet meer vermoord als we een misdaad een misdaad noemen. Dus negeren we die blasfemiewet gewoon en stellen de zelfzuchtige, gewetenloze persoonlijkheid van de godsdienststichters aan de kaak.

Niets menselijks is god vreemd - maar het gaat bij de goden niet om sociaal gezonde mensen. Het gaat om mensen die werden geprezen en naar de mond gepraat, hoe gewelddadig en egocentrisch ze ook waren. Ze konden beslissen over leven en dood, op geen enkele andere grond dan de mate van onderwerping, verering en erkenning die hen werd geschonken. Ze hadden geen empathie met mensen die hun gezag niet erkenden, ze hadden alleen begrip voor hun eigen wens om geliefde alleenheerser te zijn, en de hele wereld moest bijdragen aan hun verering. Dat was hun vrede.

Het schuim der aarde verhief zich ooit via plunderen, moorden, veroveringen en terreur tot eeuwig heersende godheid. Het is nog niet helemaal doorgedrongen dat we inmiddels vrij kunnen spreken over hun misdadige gedrag. De indoctrinatie die via ouders en religieus-maatschappelijke structuren op kleine kinderen wordt overgebracht, is een eeuwenoude echo van de waarschuwing om te prijzen en geen kritiek te laten klinken, een respect dat voortkwam uit angst voor de onmenselijke straffen.

Blasfemie moet niet in het strafrecht blijven. Het zijn de goden die op de beklaagdenbank moeten plaatsnemen, zodat kan worden ontkracht dat de goden barmhartig waren en het beste met ons voor hadden. Ook goden en godsdiensten moeten respect verdienen. Goden en religies die hun almacht vestigden op veroveringen, plunderingen, terreur en uitroeiing, onderwerping, en hiervoor totale verering eisen, die verdienen dat respect niet.

Laat het toch los. De liefde voor god is liefde die de angst probeert te onderdrukken. Dit waren geen fijne mensen. Het enige wat zij verdienen, na millennia lang de geest van mensen te hebben beheerst, is een posthume veroordeling.

De tijd dat tirannieke heersers tot god werden verklaard en de samenleving dwong te zeggen dat dit goed was is voorbij. Wij zijn vrij om verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen daden, en zelf een maatschappij op te bouwen, gebaseerd op menselijkheid en gelijkwaardigheid.

Auteur: Els Geuzebroek

Dit artikel is 15927 keer gelezen.


158 reacties

[quote]............ Dit waren geen fijne mensen. Het enige wat zij verdienen, na millennia lang de geest van mensen te hebben beheerst, is een posthume veroordeling.

De tijd dat tirannieke heersers tot god werden verklaard en de samenleving dwong te zeggen dat dit goed was is voorbij. Wij zijn vrij om verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen daden, en zelf een maatschappij op te bouwen, gebaseerd op menselijkheid en gelijkwaardigheid
[/quote]

Ware woorden ! Laten we aan de slag gaan !
Projekt humanistische partij. 16.3.2008 - 16.3.2009
Icesurfer - 16 03 08 - 14:00

We zijn allang aan de slag hoor Icesurfer. ;) Seculiere maatschappij, emancipatiebewegingen, humanistische groeperingen, mensenrechtenverklaring, gelijkberechtiging en ga maar door. Allemaal ontwikkelingen die plaatsvinden naarmate de religieuze macht afbrokkelt.
Els () (URL) - 16 03 08 - 14:33

Hoi Els,

net op ' humanistische partij ' gegooglelt ohh jee -(
http://www.stelling.nl/kleintje/304/huma..

Ik weet Els dat er al van alles online geschreven staat.
Ik weet dat er veel verdeeldheid is over welke wegen te bewandelen.
Dat er verdeeldheid is onder humanisten.
Hoe kun je dan geloofwaardig zijn voor de kiezers ?
Daarom schrijft eerst gezamelijk partijprogramma.
Wanneer humanisten daartoe niet in staat zijn,
geven ze daarmee een verklaring van onvermogen.

Zoveel verdeeldheid, dat concreet niets van de grond komt ?
Hoe vul je politiek in ? Extreme splintergroepering,
terwijl er kansen liggen voor humanistische partij met breed draagvlak ?

Door er een projekt van te maken geef je tijdsperiode aan waarbinnen
doelstellingen die in zgn. p.s.p. ( projekt struktuur plan ) afgesproken
worden gerealiseerd zijn. Dat betekend verantwoordelijkheid en taakverdeling. Ik lees al jaren op internet wat men alles van plan is.
Niets meer of minder dan 'newsgroups'.
Icesurfer - 16 03 08 - 15:20

Zoveel verdeeldheid, dat concreet niets van de grond komt ?

Tsja, ik denk dat dit wel een dilemma is. Als je alle neuzen dezelfde kant opstuurt, kun je inderdaad een sterk front maken. Maar niet alle mensen zijn hetzelfde, en je wil juist die individualiteit de kans geven. Dus kun je weer niet zo'n krachtige beweging vormen, en daardoor zijn juist machtsbeluste organisaties zoals religies in het voordeel, zelfs al vertegenwoordigen ze een minderheid.

Wat jij zegt was precies waar het humanistisch verbond op wees toen hun zendtijd werd afgenomen ten gunste van moslimomroepen. De moslimomroep heeft nu meer zendtijd dan de humanistische omroep, terwijl er duidelijk veel meer humanisten zijn dan moslims. Dat komt doordat de humanisten niet breed zijn georganiseerd.

Je suggestie van 'een project' klinkt wel interessant. Bijvoorbeeld: je bedenkt een onderwerp waarin je veranderingen wil realiseren. Je voert dit op op een vrije agenda, maar je evalueert wel het totaal. En dan kijk je hoe je dit kan gebruiken om een verbetering door te voeren. Zo bewaar je wel het individualisme, maar je voorkomt dat het verwatert en nergens toe leidt.

Bedoel je zoiets?
Els () (URL) - 16 03 08 - 16:11

[quote]
Bijvoorbeeld: je bedenkt een onderwerp waarin je veranderingen wil realiseren. Je voert dit op op een vrije agenda, maar je evalueert wel het totaal. En dan kijk je hoe je dit kan gebruiken om een verbetering door te voeren. Zo bewaar je wel het individualisme, maar je voorkomt dat het verwatert en nergens toe leidt.

Bedoel je zoiets?
[/quote]

Ja, dat bedoel ik.

Zelf heb ik een jaar aan projekt met 19 andere mensen deelgenomen.
Mensen van verschillende achtergrond, die elkaar voorheen
nog nooit gezien hadden. Door toeval van langdurige werkloosheid
bij elkaar gekomen, veel conflictpotentiaal.
Maandenlang gewerkt om gemeenschappelijke en persoonlijke
doelstellingen en opgaven te formuleren. Businessplan geschreven.
Uiteindelijk zijn 8 mensen overgebleven die nu in de gerealiseerde
GmbH ( b.v. ) fulltime en parttime werken.

Een businessplan wordt door bank beoordeeld op haalbaarheid.

Je zou dan in een projekt humanistische partij ' businessplan '
vervangen kunnen door ' partijprogramma ' en i.p.v. dat een bank
kwaliteit, inhoud en haalbaarheid beoordeeld,
beoordeeld dat de kiezer.
Icesurfer - 16 03 08 - 22:43

De Raad van Kerken heeft samen met verschillende moslimorganisaties een verklaring afgegeven omtrent de film van Wilders. Zoals bovenstaande verhandeling als schrijft: de zelfde loten van een stam; Moslims en Christenen kunnen prima samenwerken. Lees wat ze van zichzelf vinden Wij verklaren dat godsdiensten nooit de bedoeling hebben om geweld te plegen. Alle geweld dat in de naam van God of een godsdienst begaan wordt, wijzen we krachtig af. We vinden het onze taak om wereldwijd duidelijk te maken dat dit in strijd is met de Islam en het Christendom. De intentie van beide godsdiensten is op te komen voor vrede en gerechtigheid, voor vrijheid van godsdienst en respect voor ieders overtuiging. Daartoe voelen wij ons verplicht.

Meer lezen: http://www.raadvankerken.nl/?b=282
Andries - 18 03 08 - 18:58

Bedankt voor de link, Andries. Ik herhaal mezelf, maar wil er toch op reageren.

Als moslims en christenen constateren wij dat de aankondiging van deze film in ons land onnodig tegenstellingen heeft opgeroepen, waar geen enkele redelijke aanleiding voor is.

Het punt is dat je hetzelfde van de godsdiensten kan zeggen. De onredelijke aanleiding daarvoor is dat de religie zich wil beschermen tegen kritiek, en alleen maar lovende woorden over god en zijn profeten toestaat. Dat kan natuurlijk niet. Deze mensen hebben gemoord, onderdrukt en genocides gepleegd, en lieten iedereen uitroeien die hun macht bedreigde. Wat is de redelijke aanleiding om deze feiten in de 21e eeuw nog onbespreekbaar te maken?

Wij verklaren dat godsdiensten nooit de bedoeling hebben om geweld te plegen.

De godsdiensten hadden bij uitstek de bedoeling om geweld te plegen: geweld was het instrument om de wereld te veroveren. Er staat notabene de doodstraf op kritiek, op afvalligheid en op autonome keuzevrijheid. Hoe duidelijk kun het zijn?
Bovendien zijn religies de overblijfselen van imperialistische systemen, die god dankten voor hun overwinningen.

We vinden het onze taak om wereldwijd duidelijk te maken dat dit in strijd is met de Islam en het Christendom.

Het moet juist onze taak zijn om duidelijk te maken dat heel veel geweld en onderdrukking regelrecht voortkomt uit de religieuze ideologie. De geschiedenis heeft geleerd hoe gevaarlijk het is om je uit te spreken tegen het geweld van vergoddelijkte tirannen. Dat is er de oorzaak van dat er nu nog steeds niets dan goeds over deze psychopathische, narcistisch gestoorde despoten wordt gezegd.

Dit moet doorbroken worden. Zeg het hardop: als je tegen geweld bent, spreek je dan ook uit tegen het geweld dat wordt verheerlijkt in de bijbel en de koran. Spreek je ook uit tegen het geweld dat werd begaan door Mohammed en de vergoddelijkte heersers. Spreek je uit tegen het geweld dat werd aangeprezen en verheerlijkt door god, en besef dat god ooit een gewelddadige tiran was die de mensen wijsmaakte dat hij na zijn dood voortleefde om zijn tirannie en zijn terroristische strafbeleid voort te zetten.

Als er problemen zijn tussen groepen in de samenleving, dienen wij die via onderlinge dialoog en rechtvaardige regelgeving op te lossen.

Dat is een mooi streven, ik zou het zelfs humanistisch noemen, maar het punt is: dialoog over de godsdienst hoort hier ook bij. Het heeft geen zin om álle niet-religieuze maatschappelijke factoren bespreekbaar te maken, terwijl het kernprobleem van de religie onbesproken blijft.

Het móet een keer bespreekbaar worden dat de godsdienst mensen opvoedt met waarden die tegen onze menselijke behoefte ingaan. Probeer het een keer, en je zal zien dat de wereld niet vergaat. Wij hebben zelf ons gedrag in de hand. Ook als je zegt dat de genocides begaan onder leiding van 'god' verwerpelijk waren, en alle tegenstand tegen de dictatuur van de aardbodem hebben weggevaagd, blijft de aarde om de zon draaien.

Geef me een reden waarom de misdaden van god en de zijnen onbesproken moeten blijven. Geef me een reden waarom je god en de zijnen alleen maar mag loven en prijzen, terwijl hun heilige boeken volstaan met het geweld dat zij begingen om tot in de eeuwigheid over alle mensen en hun gedachten te kunnen heersen.
Els () (URL) - 19 03 08 - 10:46

Beste Els,

Deze reactie had ik verwacht, want mijn bijdrage is verkeerd aangekomen. De volgende tekst heb ik van de verklaring van de Raad van Kerken gehaald:
"Wij verklaren dat godsdiensten nooit de bedoeling hebben om geweld te plegen. Alle geweld dat in de naam van God of een godsdienst begaan wordt, wijzen we krachtig af. We vinden het onze taak om wereldwijd duidelijk te maken dat dit in strijd is met de Islam en het Christendom. De intentie van beide godsdiensten is op te komen voor vrede en gerechtigheid, voor vrijheid van godsdienst en respect voor ieders overtuiging. Daartoe voelen wij ons verplicht."

Hieronder had nog moeten staan: is dit cynisme?

M.a.w. ik steek de draak met hun verklaring.

met vriendelijke groet,

Andries
Andries () - 19 03 08 - 10:57

Andries, ik had alle citaten uit het stuk gehaald waar jij naar linkte, maar nu zie ik opeens tot mijn verbazing dat het precies dezelfde citaten zijn die jij ook had aangehaald. Het is dus gewoon toeval dat het nu lijkt of ik op jou reageerde, maar ik reageerde wel degelijk op de verklaring van de Raad van Kerken.

Je toevoeging of het cynisme was had ik al impliciet erbij gelezen, het was wel duidelijk dat jou ook was opgevallen dat deze verklaring een beetje op een retorische truc lijkt om de religie vrij te pleiten en de schuld op de critici af te wentelen. ;)
Els () (URL) - 19 03 08 - 11:07

Els, ik ben het met je verhandeling eens. De Raad van Kerken kent de geschiedenis en hun lectuur niet als die beweren dat: "de intentie heeft om van De intentie van beide godsdiensten is op te komen voor vrede en gerechtigheid, voor vrijheid van godsdienst en respect voor ieders overtuiging."
Andries - 19 03 08 - 12:10

Wanneer je als kerklid het niet met de kerkspelregels eens ben,stap je er toch uit?.
Maar nee de huigelaars verschuilen zich,keuren geweld af,maar ondertussen.
De film van wilders laat overduidelijk zien waar het de moslim omgaat,toch
beweerd 80 % het niet met dat geweld eens te zijn,ze liegen dat ze barsten net
als hun eerst leider in oprichting,die loog zo duidelijk dat iedere volgeling hem nog geloofd.
Hoe naief kan een mens zijn.
ferry - 28 03 08 - 13:17

Hallo iedereen,

Ik meng me ook maar even in de discussie, als u mij toestaat.
Ik ben het eigenlijk met bijna alles, wat jullie beweren, eens.
Maar, ik wil iets vragen: Ik las iets van dhr "Icesurfer" over het "Project Humanistische Partij".
Dit lijkt me een prima initiatief. Ik kan Icesurfer melden, dat ik ook met zoiets bezig ben: De Atheistische Beweging.

(URL: http://www.atheistischebeweging.nl)

Wilt je een keer op onze site kijken, Icesurfer ?
Misschien kunnen we samenwerken ?

met vriendelijke groet,

Frans van Dongen
FC van Dongen () (URL) - 30 03 08 - 19:37

Ik reageer alleen even op de kop. Angst en terreur is DE specialiteit van het atheïsme. Het dodental van deze 'vredelievende' en 'verlichtende' religie staat op dit moment ergens tussen de 85 en 100 miljoen, waarmee het atheïsme de twijfelachtige eer heeft op de eerste plaats te staan met het aantal dodelijke slachtoffers.

Elk artikel van een atheïst die andere religies beschuldigt van angst en terreur is de pot die de ketel verwijt op de meest hypocriete manier die de geschiedenis ooit gekend heeft! Angst en terreur heerste onder ALLE op atheïsme gebaseerde -ismen als communisme, stalinisme. Rode Khmer, Stalin, Lenin, Hitler, allemaal bekende namen met een atheïstische levensovertuiging en bekende gevolgen. Fijne levensovertuiging dat atheïsme.
John - 27 04 08 - 01:00

Met wat creatief tellen zul je best op honderd miljoen komen. Het verschil is echter dat iedereen het erover eens is de gebeurtenissen, personages en stromingen die jij opsomt door iedereen worden veroordeeld, in tegenstelling tot de religies.

Religies en goden worden ondanks hun moorden, genocides en gewelddadige onderdrukking geloofd en geprezen. Kritiek op de goden (heersers) was altijd verboden, en iedereen die het toch aandurfde werd uitgeroeid. De angst voor deze onderdrukkers was zo groot dat zelfs in onze seculiere wereld nog heel veel angst bestaat om ronduit te durven zeggen dat de goden terroristische narcisten waren, die extreme behoefte aan verering hebben en iedereen lieten dode die zich niet wilde laten onderwerpen.

Heersers die zichzelf tot god hebben laten verheffen zaaien na hun dood nog angst, zo totalitair is hun heerschappij geweest. Dat is waar het artikel over gaat dat jij niet durft te lezen.
Els () (URL) - 27 04 08 - 12:11

De door John bedoelde -ismes hadden niet het atheïsme als basis, maar een idee over staatsinrichting en economie. Het kapitalisme en het liberalisme zijn ook niet religieus (dus atheïstisch volgens John) en tonen aan dat als religie niet de basis is voor de inrichting van je staat en je economie er geen vuiltje aan de lucht is.
Blasfemist () - 27 04 08 - 19:11

Wat John en vele anderen die steeds weer met Stalin en Hitler aankomen niet durven inzien is dat de goden van nu de Hitlers en Stalins van het verleden waren, die zichzelf hebben laten vergoddelijken, zodat ze na hun dood verder konden gaan met het uitoefenen van hun terreur en het uitroeien van hun critici.
Els () (URL) - 27 04 08 - 21:22

Een indrukwekkend stuk, Els. Het geeft heel goed aan dat het oude testament geen haar beter is dan de zo verfoeide islam. De enige rare eend in de bijt blijft het Nieuwe Testament, dat totaal anders van toon is. Romeins, Grieks, het neo-platonisme, whatever, maar het heeft een heel andere bron.

Een werkende link naar de hadith van de blinde die zijn vrouw vermoordde:
http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals..
Aad Leering () - 27 04 08 - 22:49

Wow, het Atheisme is verantwoordelijk voor 85 tot 100 millioen doden, knap, ik zou je lijstje wel eens willen zien John.

Ik heb wel een lijstje voor je, http://www.gospeakit.com/science/bible-b.. 2.270.365 mensen heeft jouw god gedood volgens de bijbel, even de zondvloed en sodom en gommorah niet mee gerekend, om dat daar geen getallen van zijn.

Ook van slachtoffers door de wereldwijde kerstening en de kruistochten zijn geen getallen bekend.

Maar een 'guesstimate' over 2000 jaar zal een getal van 100 millioen met gemak overstijgen, en dan hebben we het alleen nog maar over de slachtoffers van het gristenDom.

Hoe je het ook wend of keert John, uit naam van een god zijn vooralsnog meer mensen over de kling gejaagd dan uit de naam van rede.

En ik vrees dat dat voorlopig ook niet zal veranderen.
Jan van Dongen - 28 04 08 - 03:04

"Kritiek op de goden (heersers) was altijd verboden, en iedereen die het toch aandurfde werd uitgeroeid."

Dat zou je eens uit moeten leggen aan de slachtoffers van het Stalinisme, Leninisme en nazisme om maar een paar voorbeelden te noemen.
John - 28 04 08 - 16:59

"De door John bedoelde -ismes hadden niet het atheïsme als basis, maar een idee over staatsinrichting en economie. Het kapitalisme en het liberalisme zijn ook niet religieus (dus atheïstisch volgens John) en tonen aan dat als religie niet de basis is voor de inrichting van je staat en je economie er geen vuiltje aan de lucht is."

Als je het met me eens bent dat atheïsme een religie is, en dat ben je niet al wijzen alle feiten er wel op, dan heb je helemaal gelijk. Echter, de meeste kapitalistische en liberale landen en staten hebben het Christendom als basis of uitgangspunt. Lees de onafhankelijkheidsverklaring van de USA, het kapitalistische land bij uitstek maar even door, daar staat een overduidelijke verwijzing in.

Elke staatsvorm heeft een min of meer religieuze achtergrond, daar ontkom je gewoon niet aan. De grondleggers en heersers van de door mij genoemde (en ook een aantal niet-genoemde) -ismen waren allemaal overtuigd atheïst, dus kan rustig gesteld worden dat het atheïsme de grondgedachte van deze -ismen is (geweest).
John - 28 04 08 - 17:04

"Wat John en vele anderen die steeds weer met Stalin en Hitler aankomen niet durven inzien is dat de goden van nu de Hitlers en Stalins van het verleden waren, die zichzelf hebben laten vergoddelijken, zodat ze na hun dood verder konden gaan met het uitoefenen van hun terreur en het uitroeien van hun critici."

Dus als ik het goed begrijp aanbidden atheïsten, die helemaal niet in een bovennatuurlijke werkelijkheid geloven, eigenlijk Stalin en Hitler? Verklaard een heleboel, dat wel.
John - 28 04 08 - 17:06

"Hoe je het ook wend of keert John, uit naam van een god zijn vooralsnog meer mensen over de kling gejaagd dan uit de naam van rede."

Kijk, dat vindt ik nou altijd zo typisch atheïsten. Jij komt met een getal 2,2 miljoen, en verklaart vervolgens doodleuk dat dat meer is dan 85 - 100 miljoen? Welke rekenmethode hanteert het atheïsme tegenwoordig? In mijn tijd was dat nog gewoon 1+1=2 en zo verder.

Het enige getal wat ik er tegenover hoef te zetten is de meer dan 6.000.000 doden in WOII en we zitten al boven jou stelling.

100 miljoen in 2000 jaar ga je niet halen, omdat er amper zoveel mensen op de wereld zijn geweest in die periode. De bevolkingsgroei is pas de afgelopen paar honderd jaar exponentieel gestegen.
John - 28 04 08 - 17:11

"dat totaal anders van toon is. Romeins, Grieks, het neo-platonisme, whatever, maar het heeft een heel andere bron."

Ga je er eens in verdiepen man, het heeft helemaal geen andere bron.
John - 28 04 08 - 17:12

@ john:

Atheïsme is geen godsdienst, letterlijk zelfs.

Timoer lenk heeft meer christenen afgeslacht dan Hitler joden heeft afgeslacht.

Je noemt dictaturen, en die zijn ondemokratisch. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen dat in een dictatuur de leider de positie van een god probeert in te nemen.

Demokratie is absoluut atheïstisch, want het gaat ervan uit dat de mensen de wetten maken en middels stemmen uitmaken wie hen mag besturen. Dit is het tegenovergestelde van een theocratie, waar de wetten onwrikbaar vastgezet zijn in een achterhaald boek. Democratie heeft niets met religie te maken, hoewel de beleiders ervan natuurlijk in elke onstoffelijke tovenaar kunnen geloven. toch hebben zij er wijselijk voor gekozen zelf te bepalen wat goed en slecht is, en welke straffen daar op staan.

"Ga je er eens in verdiepen man, het heeft helemaal geen andere bron." In welke talen zijn het NT en het OT eigenlijk oorspronkelijk geschreven ?
Aad Leering () - 28 04 08 - 18:00

Nog even een correctie op de genoemde cijfers. De 85 - 100 miljoen zijn alleen al door het communisme (gebaseerd op atheïstische overtuigingen!) gerealiseerd. Tel daar de meer dan 6 miljoen van het nazisme bij op, de miljoenen van de Rode Khmer, de 60.000 geëxecuteerden per jaar in China, hun kinderen als wees op straat achterlatend die vervolgens door Christenen in weeshuizen opgevangen moeten worden.

Je vraagt een lijstje? Een lijstje van al die namen: De archieven van de voormalige Sovjet -Unie.
John - 28 04 08 - 19:31

@Aad: Heb ik het atheïsme godsdienst genoemd dan?

Democratie is absoluut NIET atheïstisch omdat democratie inhoudt dat de meerderheid van stemmen geldt, en de volksvertegenwoordiging het volk vertegenwoordigt. Aangezien het atheïsme nog steeds een minderheid is, en tegenwoordig een kleiner wordende minderheid.

Waar jij het over hebt is een scheiding van kerk en staat, en dat is heel wat anders. Vreemde is dan alleen dat geen enkele democratie is voortgekomen uit het atheïsme, maar wel allemaal dictaturen.
John - 28 04 08 - 19:35

Hai John,

Els: "Kritiek op de goden (heersers) was altijd verboden, en iedereen die het toch aandurfde werd uitgeroeid."
John: Dat zou je eens uit moeten leggen aan de slachtoffers van het Stalinisme, Leninisme en nazisme om maar een paar voorbeelden te noemen.


Niemand ontkent dat Stalin en het Nazisme desastreus waren. Maar het wordt breed ontkend dat hun god een gewetenloos, moordzuchtig beest was, dat zelfs na de dood het martelen en het angstaanjagen voorzet. Dat is het punt waar het hier om gaat.

Stalin en de nazi's hebben maar een korte periode huisgehouden, maar de heersers uit het verleden die zichzelf vergoddelijkten en als religie hun terreurbewind voortzetten, hebben eeuwenlang culturen in hun grip gehouden. Je kan ze vinden onder de Egyptenaren, Romeinen, Assyriërs en andere Mesopotamische landen, en ongetwijfeld ook verder in de wereld. Ze hadden overal hun religieuze centra waar mensen werden gehersenspoeld en onderworpen.

Je kan niet volhouden dat de angst voor Hitler en Stalin er na hun dood nog inzit. Er bestaan geen wereldwijde cultussen voor deze tirannen. Ze worden beschouwd als zwarte bladzijden in onze geschiedenis.

John: De grondleggers en heersers van de door mij genoemde (en ook een aantal niet-genoemde) -ismen waren allemaal overtuigd atheïst, dus kan rustig gesteld worden dat het atheïsme de grondgedachte van deze -ismen is (geweest).

Maar die ideologieën zijn ook allemaal veroordeeld, samen met hun uitvoerders. Dat lot zouden ze moeten delen met de goden. Maar de misdaden van god mogen geen misdaden worden genoemd.

Men blijft maar volhouden dat god goed en barmhartig is, terwijl hij onbeschaamd opschept over zijn genocides en zijn totalitaire onderdrukking.

Els: "Wat John en vele anderen die steeds weer met Stalin en Hitler aankomen niet durven inzien is dat de goden van nu de Hitlers en Stalins van het verleden waren, die zichzelf hebben laten vergoddelijken, zodat ze na hun dood verder konden gaan met het uitoefenen van hun terreur en het uitroeien van hun critici."

John: Dus als ik het goed begrijp aanbidden atheïsten, die helemaal niet in een bovennatuurlijke werkelijkheid geloven, eigenlijk Stalin en Hitler? Verklaard een heleboel, dat wel.


Nee, Stalin en Hitler worden verworpen, terwijl de historische genocidale massamoordenaars die zichzelf lieten vergoddelijken tot vandaag worden vereerd en geliefd. Dat is wat hier staat.

Nog een voorbeeld, numeri 25:1-5

1 Toen de Israëlieten in Sittim verbleven, begonnen ze zich in te laten met Moabitische vrouwen. 2 Deze vrouwen nodigden hen uit voor de offerplechtigheden ter ere van hun goden, en het volk at van de offers en boog zich voor die goden neer. 3 Zo gaf Israël zich af met de Baäl van de Peor. Daarom ontstak de HEER in woede tegen Israël. 4 ‘Laat alle familiehoofden van het volk in het openbaar terechtstellen en ophangen, ten overstaan van de HEER,’ zei hij tegen Mozes. ‘Dan zal de HEER zijn brandende toorn tegen Israël laten varen.’ 5 Hierop droeg Mozes de rechters van Israël op om allen die onder hun bevoegdheid vielen en zich hadden afgegeven met de Baäl van de Peor te doden.

Alleen omdat Israëlieten zich met Moabitische vrouwen verbonden, werd de 'heer' woeden, en liet alle familiehoofden in het openbaar afslachten.

Dit betreft iemand die totalitair vereerd wil worden en iedereen laat slachten die zich niet wil onderwerpen aan zijn beestachtigheid. Dat is geen 'al-goed' en 'barmhartig' iemand, zo iemand is inslecht. Hij leidt aan een ernstige narcistische stoornis, wil door iedereen worden aanbeden en roeit uit wie niet meedoet, tot het aanbidden totaal is en er niemand meer over is die nog kan zeggen dat deze 'god' (heerser dus) een weerzinwekkend beest is.

Na zijn dood moest het aanbidden doorgaan. Na zijn dood moest de angst voor zijn terreurbewind blijven bestaan, dus de aardse martelingen werden uitgebreid met martelingen na de dood.

Iemand die alle familiehoofden laat slachten, alleen omdat mensen in vrijheid verliefd willen worden op iemand van hun keuze, is toch een weerzinwekkend gestoord monster? Wat is het probleem om hardop te zeggen: zo'n god is niet goed, hij is een onmenselijke, gestoorde sadist?

En verder: Aad en Jan, bedankt voor jullie links.
Els () (URL) - 28 04 08 - 20:10

En even een reactie op het artikel wat ik volgens jou niet durfde te lezen:

“Goden zijn de vergoddelijkte tirannen van weleer. Hun bewind heeft zulke diepe sporen nagelaten dat hun afgedwongen verering tot vandaag voortduurt. De angst was zo groot dat duizenden jaren later de nakomelingen van de slachtoffers nog gehoor geven aan de oproep tot totale verering. Zelfs nu nog durven mensen niets verkeerd te zeggen over de goddelijke misdrijven, en is er angst om de blasfemiewetten af te schaffen. Als gevolg kunnen hun misdaden nog steeds niet worden aangeklaagd, en wordt hun narcistische, gewetenloze moraal nog altijd goedgepraat.”
Wat een oogkleppenstellingname is dit! Het beeld wat de schrijfster van dit artikel heeft wordt overduidelijk bepaald door het beeld wat de atheïstische ‘goden’ kenmerkt. Met deze gekleurde bril probeert zij nu uit alle macht een misvormd beeld van God te schetsen. Feitelijke onjuistheden worden wederom niet geschuwd, logisch voor een religie zonder normen en waarden, maar gelukkig onacceptabel voor de grote meerderheid van de mensheid.
De eerste verdraaiing geeft al de overduidelijke onwetendheid van de auteur aan. Als goden bestaan, en daar gaat ze in dit artikel vreemd genoeg dan blijkbaar toch van uit, dan zijn zij degenen die de mensen geschapen hebben, maar draait ze voor het gemak de rollen om om haar standpunt kracht bij te zetten.
Als er één bewind is wat diepe sporen heeft nagelaten is het het terreurbewind van het atheïsme, met een aantal van 85 – 100 miljoen dodelijke slachtoffers en daarnaast vele gemartelden, gehersenspoelden, gevluchten, gewonden, en psychisch verminkte mensen, de absolute koploper in de menselijke geschiedenis als het komt op gruweldaden.
“Blasfemie moet uit het strafrecht, en de onschendbaarheid van god moet worden opgeheven. Het wordt tijd om deze genocidale onderdrukkers in de beklaagdenbank te zetten. Narcistische heersers uit het verleden lieten hun tegenstanders uitroeien. Alleen mensen die zich aan hun heerschappij onderwierpen en hen verheerlijkten bleven in leven. Hun schaduw strekt zich via hersenspoeling en indoctrinatie uit over het heden. De angst voor de onderdrukkers was zo groot en het uitschakelen van tegenstanders zo effectief dat ontelbare gelovigen het terreurbewind nog steeds niet onder ogen durven te zien voor wat het is: de goden waren inhumane, gewetenloze, imperialistische onderdrukkers die hun heerschappij voorstelden als een zegen voor de mensheid.

Zij stelden zich boven iedereen, en tolereerden alleen maar mensen om zich heen die hun apotheose bevestigden. Wie hun totalitaire almacht betwistte, lieten ze ombrengen. Hun wrede heerschappij staat schaamteloos beschreven in de zogenaamde heilige boeken, maar de verplichting om te zeggen dat god goed en barmhartig is zit er zo diep in gebrand, dat nog altijd niet iedereen hardop durft te zeggen dat god een tiran was.

De blasfemiewet beschermt niet de samenleving, maar onderdrukt de angst van de gelovige voor de werkelijkheid

Minister Hirsch Ballin geeft als motief dat de samenleving beschermd moet worden tegen uitspraken die afbreuk doen aan hetgeen mensen ten diepste beweegt, maar in werkelijkheid wil hij bescherming tegen een confrontatie met de realiteit: de blasfemiewet moet de angst onderdrukken dat de streng-barmhartige figuur die de wereld voortbracht, over iedereen waakt en de mens straft en beloont niet bestaat.”
Ik moest werkelijk even lachen toen ik dit achterhaalde standpunt las. Een gelovige hoeft juist helemaal niet bang te zijn voor het afschaffen van de blasfemiewet, zo die al bestaat, niemand om mij heen heeft er ooit van gehoord. De stellingname van Hirsch Ballin hebben echter oneindig veel meer democratisch bestaansrecht dan de stellingname van de schrijfster van dit belachelijke artikel. Gezien het feit dat het atheïsme een steeds kleiner wordende minderheid in de samenleving vertegenwoordigt, kan in een democratie een dergelijk voorstel eenvoudigweg niet serieus genomen worden. De kinderlijke drammerigheid van veel atheïsten zorgt er echter voor dat zij keer op keer op dezelfde standpunten terugblijven komen, desnoods stampvoetend en briesend, als een kleuter. Net als een kleuter staat de gemiddelde atheïst echter geen democratie voor, maar een totalitaire dictatuur. De meeste mensen zijn na het vallen van de Berlijnse Muur gelukkig echter gaan beseffen wat de gevolgen van een dergelijk terreurregime zijn en kiezen dan toch voor een democratie, met al zijn fouten en tekortkomingen.
Eén van de meest grappige aspecten van het atheïsme is dat men anderen om onduidelijke redenen altijd beschuldigt van angst. Als ex-atheïst kan ik getuigen dat ik in mijn atheïstische periode angstiger was dan tegenwoordig. Als atheïst had ik alle reden om bang te zijn, of zoals een Russische zelfverklaarde atheïst het zei:”Er zijn twee mogelijkheden, of God bestaat, of God bestaat niet. Als God niet bestaat razen we met een enorme snelheid door het heelal zonder dat er iemand aan het roer staat, als God wel bestaat kunnen we maar beter zorgen dat we Hem leren kennen en luisteren naar wat Zijn bedoeling is.”
Toen ik atheïst was bleven er toch vragen spelen. Zou de dood werkelijk het einde zijn? Wat is dan de zin van mijn leven? Die is er dan dus gewoon niet, dus elke inspanning die een atheïst zich getroost is verpilde moeite omdat er straks niets meer is. Wat dan rest is een totaal nutteloos bestaan. Eigenlijk had ik me daar al bij neergelegd en me voorgenomen om dan voor mezelf maar het maximale uit mijn leventje te halen. Dat lukte me ook vrij aardig (en nog steeds) maar om een lang verhaal even in te korten, toen ik God persoonlijk leerde kennen veranderde er een heleboel, zeg maar gerust bijna alles in m’n leven. Ben ik iets kwijtgeraakt? Nee, want ik had niets, behalve de nodige materiële rijkdommen. Die heb ik nog steeds, maar er zo ontzettend veel bijgekomen. Mijn leven is zo enorm verrijkt. En belangrijkste: ik heb geen enkele reden meer om bang te zijn. Het hele ‘angstargument’ is één van de zwakheden waarmee het atheïsme krampachtig probeert zichzelf in stand te houden, zich niet beseffende dat het juist één van de argumenten is zonder basis.

Toegegeven: Een deel van atheïstische bezwaren waren in 1870 inderdaad waar. De kerk was een machtinstituut geworden van machtswellustigen en daar is heel veel fout gegaan. Probleem wat het atheïsme op dit moment alleen heeft, is dat door de diverse atheïstische regimes en organisaties feilloos is aangetoond dat atheïsten in nog sterkere mate zwak, autoritair, dictatoriaal, terroristisch, egoïstisch en machtwellustig zijn.
Het Christendom heeft zich sinds 1870 echter ontwikkeld, en geleerd van de deels terecht zijnde kritiek. Toch blijft het atheïsme anno nu hameren op dezelfde bezwaren als meer dan 100 jaar geleden, als het ware pijlen afschietend op een niet meer bestaand doel.

“De hel van Jeroen Bosch. Detail uit de Tuin der Lusten. Het goddelijke terrorisme strekt zich uit tot de eeuwigheid na de dood.”
Al weer zo’n heerlijke tegenstrijdigheid. Als het atheïsme een eigen basis zou hebben zou het de vermeende leugens van andere religies niet nodig hebben.

“De ongeëvenaarde misdaden van vergoddelijkte despoten worden tot in de 21e eeuw verhuld door het strafbaar stellen van 'godslastering'. Hun regels worden tot vandaag verdedigd als de wil van een allerhoogste en eeuwige godheid. Maar het respect voor de goden is in werkelijkheid een afgedwongen respect. Degenen die weigerden zich aan deze heersers te onderwerpen werden massaal uitgeroeid. Het moorden ging door tot de angst zo groot en algemeen verspreid was dat niemand nog hardop durfde te zeggen dat er iets mis was met die zogenaamde barmhartigheid en liefde die steeds moest worden bezongen. Door te suggereren dat er een hiernamaals is, strekt de angst voor straf zich zelfs uit tot na de dood - na de dood van de gelovige én na de dood van de tirannen en hun beschaving. Terwijl de wrede heersers allang zijn vergeten, is de angst voor de straf die hun goddelijke alter ego na de dood kan opleggen, tot in alle eeuwigheid, een eigen leven gaan leiden. Hel en hiernamaals bleken efficiënte middelen te zijn om eeuwige loyaliteit af te dwingen.

Het is hard nodig de misdaden en de terreur van deze vergoddelijkte heersers en profeten op een rijtje zetten, en ze te bekijken voor wat ze zijn: plunderingen, gewelddadig imperialisme, onderwerping, onderdrukking, genocide. En de kroon op de criminaliteit is de verpliching om hem eeuwig te loven en hem goed en barmhartig te noemen - een teken van grenzeloze eigenliefde en zelfoverschatting.”

Dit weer typisch zo’n achterhaalde, nergens op slaande en zeker niets met de realiteit te maken hebbende stelling. Vergoddelijkte despoten komen voornamelijk in atheïstische regimes voor, de bekende namen zal ik niet blijven herhalen, maar in geen enkel westers land zijn wetten die priesters, dominees, of andere geestelijken beschermen onder het mom van ‘godslastering’. De genoemde feiten zijn bovendien, voorzover ze waar zijn, voor de christelijke daders niet relevant meer omdat deze reeds lang zijn overleden. In het veel recentere verleden zijn deze daden wel gepleegd door nog steeds beschermde atheïstische dictators, en die kunnen dus wel daadwerkelijk strafrechtelijk vervolgd gaan worden, evenals de islamitische extremisten die aanslagen plegen. Dit lijkt me zinvoller dan maar te blijven doormekkeren op verjaarde misdaden gepleegd door allang overleden figuren.

Het is zeer opvallend dat juist alle negatieve kenmerken van het atheïsme zelf gespiegeld, geprojecteerd, worden op andere godsdiensten. Dit is een in de psychiatrie zeer bekend verschijnsel. De eigen onvolkomenheden wenst men niet onder ogen te zien, maar diezelfde onvolkomenheden ziet men bij anderen des te sterk!

“De barmhartigheid van god - en zijn totalitaire straf

Hier is bijvoorbeeld een passage van de tien geboden uit de bijbel, Deuteronomium 5:7-10
7. U mag geen andere goden aanbidden naast Mij.
8. Maak geen afgodsbeelden; aanbid geen voorstellingen van vogels, dieren of vissen.
9-10. U mag u niet buigen voor beelden, noch hen op een andere manier vereren, want Ik ben de HERE, uw God. Ik ben een jaloerse God, die de zonden van de vaders aanrekent aan de kinderen uit de derde en vierde generatie van hen die mij haten. Maar ik zal mijn goedheid tonen aan duizenden generaties van hen, die van mij houden en die mijn geboden gehoorzamen.

God spreekt hier over zijn goedheid, maar er schemert onverhuld een narcistisch gestoorde heerser door, die dreigt wie rebelleert tot ver in het nageslacht te straffen. Deze god eist totale verering, die hij niet wil delen. Steeds wordt herhaald dat god goed is. Door iedereen uit te roeien die niet bereid is zich te onderwerpen, en alleen mensen toe te laten die 'van hem houden', wordt dit beeld voortdurend bevestigd, en dus zijn stoornis versterkt. Maar uit de tekst blijkt dat het gaat om een gestoorde, megalomane, vergoddelijkte despoot, die alleen jaknikkers tolereerde. Dit leidde tot zijn apotheose, op grond waarvan de wetten die hij uitvaardigde na zijn dood geldig bleven en zelfs voor eeuwig werden. Dat impliceert dat ook na zijn dood opstandigen nog moeten worden uitgeroeid, een taak die wordt uitgevoerd door zijn vertegenwoordigers op aarde, of door iedereen die zich hiertoe geroepen voelt. “
Ik moet het eerlijk toegeven, maar ik heb even smakelijk gelachen om dit stukje. De schrijfster geeft zo verschrikkelijk duidelijk aan dat zij een misvormd en zwaar gefrustreerd godsbeeld heeft, dat ik me serieus afvraag waar dit vandaan komt? Jeugdtrauma’s? Zou kunnen, maar dan zou het van een volwassen houding getuigen om die trauma’s onder ogen te zien en te verwerken. De verbitterdheid druipt er van af, en verbitterdheid staat bij iedereen geluk in de weg.
Wederom, een typisch atheïstisch trekje, een verdraaiing van de feiten, wat blijkbaar door de lezers niet gezien is, of wat inmiddels zo normaal is dat het niet eens meer opvalt. Schrijfster beschuldigt God ervan om “tot ver in het nageslacht te straffen”. Hoe kan zij überhaupt God beschuldigen? Als iemand anders een artikel zou schrijven waarin hij Sinterklaas of de Kerstman beschuldigt, dan zou iedereen hem uitlachen omdat we weten dat die niet bestaan. Een atheïst gaat er van uit dat God niet bestaat, neemt dat aan, maar beschuldigt Hem ondertussen wel. Dat is dan minstens net zo belachelijk en nutteloos, maar goed.
Er staat letterlijk “tot in het derde en vierde geslacht” dat is dus heel wat anders dan “ver”. God toont echter zijn goedheid aan DUIZENDEN generaties. Wij leven in een tijdperk waarin veel mensen denken dat liefde hetzelfde is als alles maar goedkeuren. Al zetten je kinderen met een mes een kras op de auto van de buurman, dan moet je dat maar goedvinden, want anders zou je niet van je kinderen houden. Probleem is alleen dat deze kinderen sociaal dus zwaar onderontwikkeld blijven omdat ze niet leren wat wel en niet aanvaardbaar is. Daarom komt ook steeds meer het besef boven dat het straffen van kinderen wel degelijk noodzakelijk is als je echt van je kinderen houdt.
Vreemde tegenstrijdigheid is dat de mensen die het hardst roepen dat kinderen niet gestraft mogen worden, vaak de felste voorstanders zijn van een hard optredende overheid als het om kleine vergrijpen gaat, en bijna zonder uitzondering kiezen zij voor het straffen d.m.v boetes en sancties als ideale middel daarvoor.
God geeft richtlijnen aan. De stelling dat Hij alleen jaknikkers accepteert is volledig fout. Als voorbeelden kunnen we bijna alle Bijbelse en niet-Bijbelse gelovigen noemen. Deze stelling is werkelijk te zot voor woorden en mist totaal elke grond van waarheid. Eén heel bekend voorbeeld is David, de koning. Hij ging met regelmaat tegen God in, maar God wees hem niet af. Vraag de gemiddelde gelovige eens hoe die dat ervaart, en je zult horen dat deze stelling één van de misleidende leugens van het atheïsme is, waarmee men probeert een volledig vals beeld van het Christendom te schetsen.
“De islamitische hel is bevolkt met ongelovigen, hypocrieten, en vooral vrouwen die zich niet aan hun man onderwerpen. Perzisch manuscript, 15e eeuw.
De islam, een religieuze loot van dezelfde stam, presenteert net zo'n complementaire vorm van schrikbewind en barmhartigheid. De volgende passage komt uit de soera Al Anfal (de buit, nr.8).
Soera 8: 12 Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: "Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af."
13 Dit is, omdat zij zich tegen Allah en Zijn boodschapper hebben verzet. En wie tegen Allah en Zijn boodschapper strijdt, (wete) Allah is voorzeker streng in vergelding.
14 Dat is (uw straf), ondergaat haar daarom en weet dat er voor de ongelovigen de straf van het Vuur is.

Dat komt overeeen met een uitspraak van Mohammed dat hij zijn zegevieringen te danken heeft aan zijn terreurbeleid (zie onder andere Sahih Bukhari, vol. 4, boek 52:220: 'Ik heb mijn zegens te danken aan mijn terreur.'). Wie zich tegen Allah verzet, krijgt dus te maken met terreur en verschrikkingen. Maar na een reeks bedreigingen aan het adres van degenen die zich aan de strijd proberen te onttrekken en Allah en zijn dienaar niet trouw zijn, blijkt ook Allah genade te kennen:
8:29 O, gij die gelooft, als gij Allah vreest zal Hij u een onderscheiding verlenen en uw tekortkomingen voor u bedekken en u vergeven; Allah is Heer van grote Genade.

Wie Allahs gezag niet accepteert, sterft de marteldood. Wie hem vreest en zich aan hem onderwerpt, maakt kennis met zijn vergevingsgezindheid. Dit houdt wel in: de verplichting mee te strijden voor de jihad. De beloning zal dan een deel van de oorlogsbuit zijn, of in geval van sterven in de strijd, rechtstreekse toegang tot het paradijs, wat bijzonder goedkoop is voor de vertegenwoordigers van god, maar wat enorme rijkdom en macht oplevert als je het serieus aanpakt.”

De islam een religieuze loot van dezelfde stam? Deze leugen is het eigenlijk niet eens waard om verder op in te gaan. Het enige wat deze stelling weergeeft is de totale onkunde van de schrijfster die zij krampachtig probeert te verbloemen met grote woorden als terreur, verschrikkingen, schrikbewind. Allemaal termen geprojecteerd vanuit de enorme tekortkomingen van het atheïsme.

“Blasfemie en afvalligheid

Om te bereiken dat gods verering niet afzwakt, werden zware straffen gesteld op blasfemie en afvalligheid. Een van de vele voorbeelden van de terreur waarmee het geloof werd 'beschermd' tegen de maatschappij:
Numeri 25
1 Toen de Israëlieten in Sittim verbleven, begonnen ze zich in te laten met Moabitische vrouwen. 2 Deze vrouwen nodigden hen uit voor de offerplechtigheden ter ere van hun goden, en het volk at van de offers en boog zich voor die goden neer. 3 Zo gaf Israël zich af met de Baäl van de Peor. Daarom ontstak de HEER in woede tegen Israël. 4 ‘Laat alle familiehoofden van het volk in het openbaar terechtstellen en ophangen, ten overstaan van de HEER,’ zei hij tegen Mozes. ‘Dan zal de HEER zijn brandende toorn tegen Israël laten varen.’ 5 Hierop droeg Mozes de rechters van Israël op om allen die onder hun bevoegdheid vielen en zich hadden afgegeven met de Baäl van de Peor te doden.

Zo wordt eenheid in het rijk gebracht, en mogelijke conflictsituaties worden tot een minimum beperkt. De wet van god brengt orde en vrede, en daarvoor moet iedereen hem dankbaar zijn, eeuwig.”

Alweer zo’n getuigenis van onkunde. De reden waarom God via Mozes dergelijke richtlijnen gaf, was dat in de omringende landen allerlei ziekten rondwaardden door de levensstijl van deze volken. Vrije, onbeschermde sex, orgies, hoererij, overspel, homosexualiteit, waren daar normaal en de oorzaak dat veel mensen ziek waren en op jonge leeftijd stierven. Het is historisch aantoonbaar dat de gemiddelde leeftijd onder het Israëlische volk veel hoger lag dan bij de hen omringende volken. Zo gek was die God dus toch niet!

“In de islam is de doodstraf op afvalligheid onderdeel van de sharia.
Sahih Bukhari, 9:83:17. De apostel van Allah zei: 'Het bloed van een moslim die heeft beleden dat niemand zal worden vereerd dan Allah en dat ik zijn apostel ben, mag slechts in drie gevallen worden vergoten: vanwege moord, een gehuwde persoon die overspel pleegt en iemand die zijn religie en de moslims verlaat.”

Dat klopt en wordt ook nog steeds in praktijk gebracht. De aantijgingen aan het adres van het Christendom zijn echter al eeuwen achterhaald, met name omdat deze NOOIT voor het Christendom gegolden hebben. Weer zo’n ongefundeerde atheïstische misser.

“De wens van Hirsch Ballin dat de samenleving moet worden beschermd klinkt ook door in de volgende bijbelse bepaling, een bepaling die ouders verplicht hun ongehoorzame kinderen te stenigen. Dat zet het geroemde gebod 'eer uw vader en uw moeder' in een ander licht.
Deuteronomium 21:

18 Als ouders een opstandige, onhandelbare zoon hebben, die niet naar hen luistert en ook na hardhandige bestraffing nog niet wil gehoorzamen, 19 dan moeten zijn vader en zijn moeder hem meevoeren naar de stadspoort en hem aan de oudsten voorgeleiden. 20 Ze moeten tegenover de stadsoudsten verklaren: ‘Onze zoon is opstandig en onhandelbaar. Hij wil niet naar ons luisteren. Hij is een losbol en hij drinkt te veel.’ 21 De inwoners van de stad moeten hem dan stenigen tot de dood erop volgt. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. Het hele volk van Israël moet erdoor worden afgeschrikt.

“Wat voor god kan zoiets vragen van een ouder? En hoe kan een ouder degene die zo'n bepaling voorschrijft voorschrijft 'goed' en 'barmhartig' noemen? God zet ouders van kinderen in om ervoor te zorgen dat zijn wetten niet verwateren. De liefde van de ouder voor een kind wordt uitgeschakeld voor de glorie van god. Geboden als deze zijn de achtergrond van de eremoorden die zich in religieuze culturen tot de dag van vandaag hebben kunnen handhaven.”
O jee, weer een enorme blunder! Eremoorden komen in de islamitische cultuur voor, maar NIET in de christelijke. Nu worden zelfs al twee heilige boeken naar complete willekeur door elkaar gebruikt!
Feit: In het atheïsme was één verkeerde opmerking over de despoot die toevallig aan de macht was voldoende om gemarteld en gedood te worden.

“In de islam zorgt god ervoor dat zijn naam en zijn profeet gevrijwaard blijven van laster en spot, en dus de mogelijkheid dat hun macht afneemt. Want dit wisten de goden en hun despotische manifestaties heel goed: niets zo goed voor je populariteit als het voortdurend laten klinken van lof en prijzen, niets zo funest als het terechte afwijzen van je misdaden. Het eenvoudige instrument van het laten ombrengen van je critici verhoogt je geliefdheid exponentieel. Heeft iemand wel eens van een moslim gehoord die zijn profeet niet perfect vindt? Het recept hiervoor is simpel. Sla iedereen dood die zegt dat hij niet perfect is, en de wereld is vol mensen die zeggen dat hij wel perfect is.
boek 38:4348. Verteld door Abdullah Ibn Abbas:

Een blinde man had een slavin, de moeder van zijn kinderen, die de profeet beledigde en kleineerde. Hij verbood het haar, maar ze stopte er niet mee. Hij berispte haar, maar ze gaf haar gewoonte niet op. Op een nacht begon ze te roddelen over de profeet, en ze schold hem uit. Dus hij nam zijn dolk, plaatste deze op haar buik en vermoordde haar. Een kind dat tussen haar benen tevoorschijn kwam zat onder het bloed. Toen het ochtend werd, werd de profeet hierover geïnformeerd.

Hij verzamelde de mensen en zei: Ik bezweer bij Allah en bij mijn recht dat de man die deze daad verrichtte opstaat. Springend over de menigte en bibberend kwam de man overeind.
Hij zat voor de profeet en zei: Apostel van Allah! Ik ben haar meester. Ze beledigde en kleineerde u. Ik verbood het haar, maar ze stopte niet, ik berispte haar, maar ze gaf haar gewoonte niet op. Ik heb twee kleine zoontjes als parels bij haar, en ze was mijn metgezel. Vannacht begon ze u te beledigen en te kleineren. Dus ik nam een dolk, zette deze op haar buik, duwde hem erin en vermoordde haar. Daarop zei de profeet: Wees getuige, voor haar bloed zal geen vergelding worden betaald.
Geen vergelding dus voor het bloed van iemand die de profeet beledigt. De vestiger van de godsdienst laat zich beschermen door een bende zelfzuchtige, plunderende huurmoordenaars. Een blinde met een dolk en een slavin die hij metgezel noemt, moeder van zijn zoontjes en een bloederige miskraam, kan gewetenloos een mes in de buik van zijn 'metgezel' planten, en ontvangt hiervoor goedkeuring. De anempathische zelfzuchtigheid van god en zijn profeet wordt in de volgelingen aangewakkerd en tot soenna verheven, tot leidraad voor iedereen die de 'weg van de profeet' wil volgen. Wie durft te zeggen dat het hier om een verwerpelijke daad gaat?”

Als dit zo’n werkelijk bezwaar zou zijn is het toch ten hemel schreiend dat juist al die atheïstische regimes deze handelswijze geperfectioneerd hebben?

“God bouwt zijn rijk op geplunderd bezit

Wat te denken van het volgende geschenk van de goede god? Het gaat hier weer over het veroveren van een land en het uitroeien van de inwoners. De mensen wordt gevraagd geen empathie te tonen, maar gewoon iedereen te doden.
Deuteronomium 7

1 Straks zal de HEER, uw God, u naar het land brengen dat u in bezit zult nemen en veel volken voor u op de vlucht jagen: de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten en de Jebusieten – zeven volken die groter en machtiger zijn dan u. 2 Wanneer de HEER, uw God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen.


God levert de Midianieten uit aan Gideon.
Is het echt kwetsend voor gelovigen om erop te wijzen dat het hier niet gaat om een 'goede god' maar om een anempathisch, gewetenloos monster, dat geen probleem heeft met het aanrichten van onnoemelijk leed en het verwoesten van complete volkeren, zonder hierom een traan te laten? “

De keuze van tekstplaatsen is op zijn minst eenzijdig en buiten de context te noemen. Elk land heeft het recht en de plicht om zijn burgers en bezittingen te verdedigen. “Zachte heelmeesters maken stinkende wonden” Een waarheid waar men tegenwoordig niet meer aanwil, behalve in de werkelijk atheïstische regimes, waar de tegenstanders zonder pardon worden gemarteld en gedood. De ontwikkelde marteltechnieken zijn uiterst geraffineerd en verfijnd om het slachtoffer zo lang mogelijk te laten lijden.

“In het verleden kon deze god (of vergoddelijkte heerser) respect afdwingen, want het was respecteren of je kop verliezen. Maar nu zijn deze mensen dood. Laten we dan eindelijk zeggen dat het rovers waren die zo machtig en gevreesd werden dat ze straffeloos de wereld konden veroveren en hiervoor nog complimenten eisten ook.”

Nee, deze mensen zijn niet dood. Zo lang er atheïstische regimes zijn zullen ze ook nooit dood gaan. China onderdrukt Christenen, islamieten, boeddhisten op gruwelijke wijze. De mensenrechten worden met voeten getreden.

“Een duidelijk motief voor de macht van deze god en zijn lovende volk komt in de bijbel ook naar voren: zij werden groot door het plunderen. Deze plunderingen waren meteen de aantrekkingskracht.
Deuteronomium 6:10-12 Wanneer de HERE, uw God, u in het land heeft gebracht, dat Hij uw voorouders Abraham, Isaäk en Jakob beloofde en u grote steden vol met goede dingen heeft gegeven, steden, die u niet zelf hebt gebouwd, bronnen, die u niet hebt gegraven en wijngaarden en olijfbomen, die u niet hebt geplant, en wanneer u uw buik vol hebt gegeten, zorg er dan voor dat u de HERE, Die u uit Egypte (het land van de slavernij) heeft bevrijd, niet vergeet.
Ook de islam was aantrekkelijk door het recht op oorlogsbuit. Er is zelfs een complete soera met de titel oorlogsbuit, soera 8 (Al Anfal), hierboven al genoemd. Al anfal gaat over de 'slag bij Badr'. In de sira, de biografie van Mohammed valt te lezen dat deze 'slag' eigenlijk een karavaanroof is, die nodig was om geld in te zamelen voor het voeren van een oorlog. Het koranhoofdstuk handelt ondermeer over de oorlogsbuit en de verdeling ervan.”

Goh wat vreemd. Wat hier staat uit de Bijbel is helemaal niets bijzonders. Elk overwinnend land heeft in het verleden de schatten van andere landen buit gemaakt. Het is hypocriet dat de Bijbel en de Israëlieten daar op aangevallen worden, maar alle schatten die door nazi-Duitsland geroofd zijn dan? Dat zijn schatten geroofd door een atheïstisch regime.

“Het belang van de oorlogsbuit wordt in de hadiths honderden keren vermeld, het is een leidmotief in de islam. Hier een voorbeeld:
Sahih Bukhari, vol.1, boek 2:35. De profeet zei: Wie deelneemt aan de oorlogen voor de zaak van Allah, en niets dwingt hem hiertoe behalve het geloof in Allah en zijn apostelen, zal schadeloos worden gesteld door Allah met een beloning, de oorlogsbuit (als hij het overleeft) of hij wordt tot het paradijs toegelaten (als hij in de strijd is gedood als martelaar). Als het geen probleem was voor mijn volgelingen zou ik nooit achterblijven en altijd strijden voor de jihad. Ik zou het fantastisch vinden om martelaar te worden voor de zaak van Allah, en dan weer levend gemaakt worden, en weer martelaar worden, en weer tot leven komen, en weer voor zijn zaak martelaar worden.
De hadiths en de sira spreken veelvulidg over jiahd en oorlogsbuit, niet alleen goederen, maar ook vrouwen. Nadat bijvoorbeeld de oorlogsbuit gemaakt op de mensen van Khairbar was ingezameld, werden de mooie meisjes verdeeld. Een van deze meisjes was Safiya, de dochter van de hoofdman van de stad. Haar vader en haar echtgenoot Kinana waren zojuist afgemaakt, Kinana zelfs op buitensporig gruwelijke wijze, in de hoop hem de plaats van de schat van de stad te ontfutselen.
Mohammed nam haar voor zichzelf, omdat ze mooi was en haar vader van aanzien was. Hij maakte haar tot slavin, 'bevrijdde' haar en trouwde met haar. Haar 'vrijlating' noemde hij haar bruidschat, dus die kostte hem niet veel. Het verkrachten van Safiya vond plaats terwijl haar echtgenoot en vader werden afgeslacht.

Safiya is een van de vrouwen die wordt genoemd als weduwe, die Mohammed in zijn goedheid trouwde. Hierbij wordt niet vermeld dat Mohammed eerst van Safiya een weduwe had gemaakt, en hoe hij dit deed. Een hadith begint als volgt:
Sahih Bukhari, vol., boek 34:437. Anas bin Malik: De profeet kwam bij Khaibar, en toen Allah hem liet zegevieren en hij de stad veroverde door door de verdediging te breken, werd de schoonheid van Safiya aan hem genoemd, en haar echtgenoot was gedood terwijl zij zijn bruid was.


Ook deze keer zegevierde Mohammed door angst en terreur. Kinana, de vermoorde echtgenoot van Safiya, was de bewaarder van de schat van de stad, en Mohammed had hem tevergeefs laten doodmartelen om hem te ontfutselen waar hij de schat kon vinden. Hier een passage uit de Sirat Rasul Allah, de biografie van Mohammed van Ibn Ishaq, waarin onaangedaan wordt beschreven hoe Kinana zijn dood vond.
Kinana ibn Rabie', die de schat van de stam Nadier bewaakte, werd bij de profeet gebracht. Deze vroeg waar die schat was, maar hij beweerde het niet te weten. Een jood wist te vertellen dat hij Kinana iedere ochtend bij een bepaalde ruine zag rondscharrelen. 'Weet je dat ik je ter dood laat brengen als wij de schat bij jou vinden?', zei de profeet, maar Kinana gaf geen krimp. De profeet liet graven bij de ruine, en een deel van de schat kwam inderdaad tevoorschijn. Maar over de rest weigerde Kinana iets te zeggen, en dus gaf de profeet Zoebair ibn Awwam opdracht hem te folteren tot hij het eruit kreeg. Zoebair stookte een vuurtje op zijn borst, tot hij op sterven na dood was; daarna gaf de profeet hem over aan Muhammad ibn Maslama, die hem zijn hoofd afsloeg om zijn broer Mahmoed te wreken.
Safiya was inderdaad een hele treurige weduwe, en om haar bruidsschat haar 'vrijlating' te noemen is een van de grote gotspes uit de religieuze heldenzangen.

Zedigheid was niet zo nodig als het vrouwelijke oorlogsbuit betrof. De profeet gaf niet alleen toestemming te verkrachten, maar ook om het mannelijke zaad in de verkrachte meisjes te lozen, omdat het toch Allah was die bepaalde uit welk zaad een mens zou groeien of niet.
Sahih Bukhari, vol.3, boek34:432. Abu Said Al-Khudri: Zittend bij de apostel van Allah zei hij: O apostel van Allah. Wij krijgen vrouwelijke gevangen als deel van de oorlogsbuit, en we zijn geïnteresseerd in hun prijs, dus hoe sta jij tegenover coïtus interruptus?
De profeet zei: 'Doen jullie dat echt? Het is beter om het niet te doen. Een ziel die door Allah is voorbestemd zal zonder twijfel tot bestaan komen.
Maak maar zwanger, en maak je geen zorgen om haar waarde. Niet bepaald een ethisch systeem dus dat het empathisch vermogen ontwikkelt. Het inlevingsvermogen wordt juist volledig uitgeschakeld, zodat de mannen zonder schuldgevoelens erop los kunnen verkrachten.

Natuurlijk werd door zo'n systeem vooral rapalje aangetrokken. God zelf geeft toestemming voor plunderen en verkrachten: doodt alle mannen (een fraai lesje in moraal), maar de vrouwen en kinderen en hun bezittingen mogen jullie buitmaken. Voel je absoluut niet bezwaard.”

En wederom de volgende blunder. Hier worden God en Allah even op één hoop geveegd. Wederom een blijk van totale onkunde, of een bewuste verdraaiing van de feiten om de eigen boodschap aantrekkelijker te laten lijken? Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar dit is grotendeels totale onzin. Ieder overwinnend land maakte de schatten van het andere land buit, en dat heeft dus feitelijk totaal niets met religie te maken. Dit is een stok zoeken om een hond te slaan.

“Vergevingsgezind en barmhartig

Jozua verdrijft tijden de verovering van het beloofde land de Amorieten.
“God moordt niet zomaar volkeren uit. Hij biedt eerst een vredesregeling aan, en geeft volken de kans zijn uitverkoren volk te dienen. Maar als een volk een andere keuze wil maken, helpt god met het vernietigen en plunderen.
Deuteronoimum 20:

10 Voordat u een stad aanvalt, moet u eerst een vredesregeling aanbieden. 11 Als men op het voorstel ingaat en de poorten voor u opent, moeten alle inwoners van de stad tot herendienst worden gedwongen. 12 Als ze echter geen vrede willen sluiten en liever de strijd met u aangaan, 13 en de HEER, uw God, u de belegerde stad in handen geeft, moet u alle mannelijke inwoners ter dood brengen. 14 Maar de vrouwen en kinderen en het vee en alles wat er aan goederen in de stad is mag u buitmaken. U mag van de buit eten wat u wilt, want u krijgt het van de HEER, uw God. 15 Zo moet u te werk gaan bij de steden die op grote afstand van u liggen, buiten het gebied dat u nu gaat veroveren. 16 Maar daarbinnen, in de steden van het land dat de HEER, uw God, u als grondgebied zal geven, mag u geen mens in leven laten. 17 Alle Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten moet u doden, zoals de HEER, uw God, u heeft opgedragen, 18 om te voorkomen dat u de gruwelijke dingen die zij voor hun goden doen van hen overneemt, waardoor u tegen de HEER, uw God, zou zondigen.

Ook hier blijkt dat de door god bevoordeelde overheersers heersen dankzij dat wat zij zelf gestolen hebben van de verdreven en uitgemoorde volken. Hun doel is onmiskenbaar: parasiteren op het werk dat de overwonnen moeten verrichten ('dwingen tot herendiensten'), en als ze passen voor de eer om slaaf te worden, ze doden en alles roven wat ze bezaten.”

Door god bevoordeelde? De schrijfster heeft dus werkelijk een godsbesef! De beschreven oorlogswetten moeten wel in de tijd van schrijven geplaatst worden. Het is zo typerend van een religie als het atheïsme om te blijven mekkeren over historisch achterhaalde feiten dat het zijn eigen geloofwaardigheid volledig aantast. Logisch dat het een steeds kleinere minderheid wordt.

“Wat voor soort mensen zullen gehoor geven aan de voordelen die deze god aan zijn volgelingen belooft? Dat is een vraag die echt moet worden beantwoord. Hier gaat het niet over mensen die werden gedwongen hun heerser te eren, maar die volkeren mogen vermoorden, hun goederen en landen mogen veroveren en de buitgemaakte vrouwen mogen verkrachten. Dat zijn geen deemoedige, zingende gelovigen, maar onopgevoede randfiguren van de maatschappij, die eindelijk als roofsoldaat ook een kans krijgen om zichzelf te verrijken. En de god wiens lof vandaag nog wordt bezongen, was hun imperialistische oorlogsgod, ooit een despotische heerser die in de strijd had bewezen hoe gevaarlijk hij was.”

Ach, laten we eens kijken naar de mensen die aangetrokken worden door de atheïstische goden als hitler, stalin en consorten. Machtswellustelingen die in het dagelijks leven niets voorstelden, gehersenspoelden die de gruwelijkste gruwelijkheden uit de menselijke geschiedenis op hun naam schreven, wetenschappers die ‘Untermenschen’ onverdoofd opereerden om te experimenteren, sexidioten die vrouwen van ‘Untermenschen’ inzetten als hoeren voor eigen gerief, geestelijk gestoorden die de gelegenheid kregen de gruwelijkste martelmethoden te ontwikkelen met chemicaliën en de verfijnde technieken van de modernere tijd, minderbedeelden die zich aansloten voor eigen gewin, opgezweepten zonder eigen mening, meelopers, alcoholisten, hedonisten. Het is aangetoond dat een regime als het nazisme, net als alle andere atheïstische regimes, alleen maar kon bestaan door het zaaien van zoveel mogelijk angst.

Dit artikel ademt volledig dezelfde sfeer uit. Er wordt een totaal misvormd beeld van God geschetst uit angst dat nog meer atheïsten tot de conclusie komen dat het atheïsme niet de gewenste antwoorden heeft en afhaken. De enige basis die het atheïsme heeft, en dat heb ik ook tot mijn schaamte moeten ontdekken, is de ongefundeerde, misplaatste en ook nog eens grotendeels foutieve kritiek op anderen. Dat kan alleen maar een basis tot de ondergang zijn.

“De islam past dezelfde strategie toe. Eerst een offer you can't refuse, maar als het toch wordt afgeslagen, dan volgt uitroeiing - zegevieren door angst en terreur.
Sahih Muslim, boek 19:4292. Ibn 'Aun deelde mee: Ik schreef naar Nafi' en vroeg hem of het nodig was om de ongelovigen eerst een uit te nodigen de islam te accepteren voor ze te vermoorden in het gevecht. Hij schreef als antwoord dat dit in de begintijd van de islam nodig was. De boodschapper van Allah hield een rooftocht onder de Banu Mustaliq zonder dat ze ervan wisten, en hun vee was water aan het drinken. Hij doodde degenen die vochtten en nam de anderen gevangen. Op die dag maakte hij ook Juwairiya bint al-Harith buit.
De vrouwen ondergaan 'een lot erger dan de dood'. Vroeger dacht ik dat 'erger dan de dood' wilde zeggen dat vrouwen worden verkracht, en ik begreep niet helemaal dat dit 'erger dan de dood' werd genoemd. Maar nu begrijp ik dat deze vrouwen werden beroofd van alles wat ze hadden: hun familie, hun bezit, hun cultuur, hun identiteit, hun geschiedenis en hun vrijheid, en vervolgens werden gedwongen kinderen te baren voor hun nieuwe bezitters. En niet alleen moesten zij baren voor de nieuwe ideologie: ze beseften dat hun dochters dit ook zouden doen, en ook de generatie daarna. Hun geschiedenis was beëindigd en in de vergetelheid gestort. De enige twee redenen dat zij mochten leven was hun aantrekkelijkheid en het onvermogen van hun veroveraars om kinderen te kunnen baren. Ze dienen als eeuwige kraamkamers voor de jihad, om de religie door een hoog geboortental te verspreiden. En ze worden grootgebracht met dankbaarheid voor deze positie.”

De islam doet bepaald geen ‘offer you can’t refuse’. De islam is heel simpel: alle ongelovigen, voor alle duidelijkheid: dat zijn dus alle niet-islamieten, moeten uitgeroeid worden.

“Ook uit de koran blijkt hoe de islam grip op de wereld kreeg door iedereen met de verkeerde religie uit te roeien
Soera 9:5. Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.
Gods clementia is gereserveerd voor wie zich onderwerpt en de keizer geeft wat de keizer toekomt.
Virtute, de deugd, en Clementia, de barmhartigheid, met zwaard.
Nog eeuwen na hun dood is de angst voor de narcistische, vergoddelijkte tirannen nog tastbaar, en dringen ze hun mysantrope wetten op. Een reden temeer om door hun macht en rechtschapenheid heen te prikken. Tolerantie is een mooie zaak, maar we moeten niet onze natuurlijke aanleg om de gevoelens van mensen te ontzien laten misbruiken om het vergoddelijkte wangedrag van gewetenloze, plunderende, totalitaire onderdrukkers van het verleden te respecteren.
Blasfemiewetten zijn een soort zelfcensuur, die dienen om de woede van de tiran te voorkomen. Maar in onze tijd worden we niet meer vermoord als we een misdaad een misdaad noemen. Dus negeren we die blasfemiewet gewoon en stellen de zelfzuchtige, gewetenloze persoonlijkheid van de godsdienststichters aan de kaak.”

Dit is weer zo’n typische verdraaiing van de feiten. God kan niet dood gaan, dus dit hele stukje kan alleen maar op menselijke machthebbers slaan. Een kenmerk van het atheïsme dus.

“Niets menselijks is god vreemd - maar het gaat bij de goden niet om sociaal gezonde mensen. Het gaat om mensen die werden geprezen en naar de mond gepraat, hoe gewelddadig en egocentrisch ze ook waren. Ze konden beslissen over leven en dood, op geen enkele andere grond dan de mate van onderwerping, verering en erkenning die hen werd geschonken. Ze hadden geen empathie met mensen die hun gezag niet erkenden, ze hadden alleen begrip voor hun eigen wens om geliefde alleenheerser te zijn, en de hele wereld moest bijdragen aan hun verering. Dat was hun vrede.”

Niets menselijks was de goden uit de Griekse mythologie vreemd. Als dat er zou staan, dan zou het kloppen, maar nu is het weer een leugen. Sterker nog, het is weer een mengeling van verschillende mythologiën die in ieder geval niets met het Christendom te maken hebben. God en later goden, dat duidt op een vreemde, foutieve overgang.

“Het schuim der aarde verhief zich ooit via plunderen, moorden, veroveringen en terreur tot eeuwig heersende godheid. Het is nog niet helemaal doorgedrongen dat we inmiddels vrij kunnen spreken over hun misdadige gedrag. De indoctrinatie die via ouders en religieus-maatschappelijke structuren op kleine kinderen wordt overgebracht, is een eeuwenoude echo van de waarschuwing om te prijzen en geen kritiek te laten klinken, een respect dat voortkwam uit angst voor de onmenselijke straffen.”

Dat hebben ze inderdaad wel geprobeerd. Gelukkig heeft het atheïstische ‘Duizendjarige Derde Rijk’ niet lang geduurd, en de meeste andere atheïstische regimes ook niet.

“Blasfemie moet niet in het strafrecht blijven. Het zijn de goden die op de beklaagdenbank moeten plaatsnemen, zodat kan worden ontkracht dat de goden barmhartig waren en het beste met ons voor hadden. Ook goden en godsdiensten moeten respect verdienen. Goden en religies die hun almacht vestigden op veroveringen, plunderingen, terreur en uitroeiing, onderwerping, en hiervoor totale verering eisen, die verdienen dat respect niet.”

De schrijfster van dit artikel wil dus Sinterklaas en de Kerstman aanklagen. Hoe kun je iemand aanklagen waar je helemaal niet in gelooft, sterker nog, wiens bestaan je glashard ontkent. Dat maakt dit hele artikel een aanfluiting en belachelijk.

“Laat het toch los. De liefde voor god is liefde die de angst probeert te onderdrukken. Dit waren geen fijne mensen. Het enige wat zij verdienen, na millennia lang de geest van mensen te hebben beheerst, is een posthume veroordeling.

De tijd dat tirannieke heersers tot god werden verklaard en de samenleving dwong te zeggen dat dit goed was is voorbij. Wij zijn vrij om verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen daden, en zelf een maatschappij op te bouwen, gebaseerd op menselijkheid en gelijkwaardigheid.”

Als tirannieke heersers tot god zijn benoemd dan moeten die inderdaad aangepakt worden. Om dit postuum te doen is echter een grote aanfluiting, en bovendien strafrechtelijk helemaal niet mogelijk. Schrijfster toont op diverse punten een totale onkunde die zij krampachtig probeert te verbloemen door een ‘grote bek op te zetten’. De onjuistheden, verdraaiingen, leugens, en gekunsteldheden zijn bepaald niet van de lucht en zouden in geen enkele rechtszaal langer dan 30 seconden stand houden.

Dit hele artikel ademt de sfeer van een gefrustreerdheid die men zelden meer tegenkomt. Dit is waarschijnlijk te wijten aan een trauma van schrijfster zelf. Dat zij dit niet onder ogen wil zien blijkt uit de sterke neiging tot spiegelen, c.q. projecteren van zwakheden van de eigen overtuiging en die versterkt voor andere overtuigingen weer te geven, zonder daarbij rekening te houden met het feit dat zij de werkelijkheid geweld aandoet. De mengelmoes van standpunten, aannames, onjuistheden, feitelijke onwaarheden, uit de context gerukte tekstaanhalingen, eenzijdige tekstaanhalingen, maken het hele artikel totaal waardeloos. Dit is een propagandatekst in de lijn van oorlogspropagandisten als Goebbels. Blijven vertellen dat je wint, zelfs als de vijandelijke tanks door de straten rollen.
John - 28 04 08 - 20:14

Hai Els,

“Niemand ontkent dat Stalin en het Nazisme desastreus waren. Maar het wordt breed ontkend dat hun god een gewetenloos, moordzuchtig beest was, dat zelfs na de dood het martelen en het angstaanjagen voorzet. Dat is het punt waar het hier om gaat. “

Nee, dat klopt ook wel omdat ze als atheïsten geen god hadden, dus dat kon ook helemaal niet. Als ik jou schrijven goed lees dan zie ik je overigens eerder als een negatieve agnost dan als een echte atheïst. Op diverse plekken laat je doorschemeren dat je het bestaan van God helemaal niet ontkend, maar dat je het eigenlijk liever niet wilt.

Je kan niet volhouden dat de angst voor Hitler en Stalin er na hun dood nog inzit. Er bestaan geen wereldwijde cultussen voor deze tirannen. Ze worden beschouwd als zwarte bladzijden in onze geschiedenis.

Dat hou ik ook niet vol, maar ik ontken ten stelligste dat er angst voor God is. Wie angst voor God heeft kent Hem niet! Het beeld wat jij van God probeert te schetsen is zo ver bezijden de waarheid dat dit voor de meeste mensen niet meer zal zijn dan een gefrustreerde karikatuur, iets wat je vooral niet serieus moet nemen.

“Maar die ideologieën zijn ook allemaal veroordeeld, samen met hun uitvoerders. Dat lot zouden ze moeten delen met de goden. Maar de misdaden van god mogen geen misdaden worden genoemd.”

Kijk dat bedoel ik nou. Als echte atheïst zou je je daar helemaal niet druk over maken, omdat goden toch niet bestaan. Het is een beetje belachelijk om een niet bestaand iets te veroordelen.

“Men blijft maar volhouden dat god goed en barmhartig is, terwijl hij onbeschaamd opschept over zijn genocides en zijn totalitaire onderdrukking.”

Waar je dat beeld vandaan haalt weet ik niet, maar dat is beslist niet het beeld wat de Bijbel van Hem schetst.

“John: Dus als ik het goed begrijp aanbidden atheïsten, die helemaal niet in een bovennatuurlijke werkelijkheid geloven, eigenlijk Stalin en Hitler? Verklaard een heleboel, dat wel.

Nee, Stalin en Hitler worden verworpen, terwijl de historische genocidale massamoordenaars die zichzelf lieten vergoddelijken tot vandaag worden vereerd en geliefd. Dat is wat hier staat.”

Prima, maar dan hebben we het dus over mensen en niet over God.

“Nog een voorbeeld, numeri 25:1-5

1 Toen de Israëlieten in Sittim verbleven, begonnen ze zich in te laten met Moabitische vrouwen. 2 Deze vrouwen nodigden hen uit voor de offerplechtigheden ter ere van hun goden, en het volk at van de offers en boog zich voor die goden neer. 3 Zo gaf Israël zich af met de Baäl van de Peor. Daarom ontstak de HEER in woede tegen Israël. 4 ‘Laat alle familiehoofden van het volk in het openbaar terechtstellen en ophangen, ten overstaan van de HEER,’ zei hij tegen Mozes. ‘Dan zal de HEER zijn brandende toorn tegen Israël laten varen.’ 5 Hierop droeg Mozes de rechters van Israël op om allen die onder hun bevoegdheid vielen en zich hadden afgegeven met de Baäl van de Peor te doden.

Alleen omdat Israëlieten zich met Moabitische vrouwen verbonden, werd de 'heer' woeden, en liet alle familiehoofden in het openbaar afslachten.”

Hoho, dit gaat wel even een stap verder als sex met vrouwen van een ander volk. Baäl was geen mens, maar dan loop je dus weer tegen het probleem aan dat een echte atheïst dat niet in durft te zien.

God is heilig en kan dus niet met zonde leven. Dergelijke afgoden hebben er voor gezorgd dat Israëlieten hun eigen kinderen offerden. Dit heeft te maken met een strijd in de hemelse gewesten, en kan wel rationeel benadert worden, maar niet door het weglaten van de helft van de feiten.

“Dit betreft iemand die totalitair vereerd wil worden en iedereen laat slachten die zich niet wil onderwerpen aan zijn beestachtigheid. Dat is geen 'al-goed' en 'barmhartig' iemand, zo iemand is inslecht. Hij leidt aan een ernstige narcistische stoornis, wil door iedereen worden aanbeden en roeit uit wie niet meedoet, tot het aanbidden totaal is en er niemand meer over is die nog kan zeggen dat deze 'god' (heerser dus) een weerzinwekkend beest is.”

Op de eerste plaats is God geen iemand. De beschrijving die jij geeft is een typische kenmerkende beschrijving van een atheïstische heerser. Daarom willen steeds meer mensen ook niet met het atheïsme te maken hebben.

Je moet de tekst ook wel in de cultuur en tijd plaatsen waarin het geschreven werd. Familiehoofden waren destijds belangrijke personen die de verantwoordelijkheid droegen voor de dingen die gebeurden. De ziekten onder de volken die de Israëlieten omringden waren een serieuze bedreiging voor het volk. De verantwoordelijken moesten dus ook wel hard aangepakt worden. Je kunt het misschien vergelijken met een land in oorlog. Als de legerleiding de vijand binnenhaalt geldt nog steeds de regel dat ze zonder pardon worden geëxecuteerd. Is de opsteller van die regel een narcistische despoot?

“Na zijn dood moest het aanbidden doorgaan. Na zijn dood moest de angst voor zijn terreurbewind blijven bestaan, dus de aardse martelingen werden uitgebreid met martelingen na de dood.”

Probleem is alleen dat God niet dood kan gaan en nog steeds leeft.

“Iemand die alle familiehoofden laat slachten, alleen omdat mensen in vrijheid verliefd willen worden op iemand van hun keuze, is toch een weerzinwekkend gestoord monster? Wat is het probleem om hardop te zeggen: zo'n god is niet goed, hij is een onmenselijke, gestoorde sadist?”

Je probeert het te benaderen vanuit de situatie van 2008, en dat slaat nergens op. Als ziektes een compleet volk kunnen bedreigen is het niet meer dan logisch dat er serieuze consequenties hangen aan het in gevaar brengen van het volk. Bovendien duidt de term Baäl er op dat het niet een kwestie was van ‘in vrijheid verliefd worden’, maar heulen met de vijand! Een essentieel verschil. Hoe werden de meisjes behandelt die met NSB-ers en Duitsers hadden geheuld na WOII. Toen werd er ook niet gesteld dat ze ‘in vrijheid verliefd mochten worden’, maar werden ze gezien als moffenhoeren en op z’n minst kaalgeschoren zonder enige vorm van proces.
John - 28 04 08 - 20:35

Feitelijke onjuistheden? Ik citeer gewoon de bijbel, waar god in de eerste persoon zegt wat hij doet, en opdrachten geeft om mensen uit te roeien.

Ik schets geen misvormd beeld, ik citeer de zaken die in tegenspraak zijn met de bewering dat god barmhartig is. Ik laat zien dat 'barmhartig' hier betekent dat god mensen vergeeft als zij zich niet langer verzetten, zich alsnog onderwerpen en de belasting gaan betalen. Dat is natuurlijk niet de sprookjesfiguur op de wolk, maar de tirannen van vroeger, die zich als god lieten vereren.

Als goden bestaan, en daar gaat ze in dit artikel vreemd genoeg dan blijkbaar toch van uit,

Nee, ik zeg overduidelijk dat goden tirannen uit het verleden waren die zich hebben laten vergoddelijken. Natuurlijk bestaan er geen goden, maar daarom kunnen mensen nog wel beweren dat ze god zijn, en gewoon iedereen uitroeien die zich niet aan hem wil onderwerpen.

Het is hard nodig dat mensen zich hiervan bewust zijn.

Een gelovige hoeft juist helemaal niet bang te zijn voor het afschaffen van de blasfemiewet, zo die al bestaat, niemand om mij heen heeft er ooit van gehoord.

In de islamitische wereld staat in veel landen de doodstraf op blasfemie, en waar de sharia niet is ingevoerd, voeren islamitische burgers vaak zelf de wet van god uit.

De blasfemiewet is hier uit de vergetelheid gehaald naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh, die werd afgeslacht omdat hij de islam 'belasterde'.

Er wordt vanuit de islamitische wereld keihard aangedrongen om mensen de mond te snoeren over het geloof. Voortdurend komen hier afgevaardigden uit moslimlanden aan onze regering verzoeken of de Nederlandse burgers hun mond willen houden over de islam. In hun eigen land is dat verboden.

Ontelbare mensen die in Nederlands iets verkeerds zeggen over de islam worden bedreigd, in de islamitische wereld worden ze vermoord.

Dit is dus niet achterhaald, maar het wordt weer springlevend. Daarom vond ik het nodig om dit stuk te schrijven. Die blasfemiewet is namelijk onverbrekelijk verbonden aan het geweld van deze 'goden', die iedereen wilden laten doden die hen niet wilde vereren.
Hier was deze idiotie gelukkig verdwenen, maar het wordt weer steeds actueler, dus het is heel belangrijk om je stem te verheffen tegen blasfemie.

De kinderlijke drammerigheid van veel atheïsten zorgt er echter voor dat zij keer op keer op dezelfde standpunten terugblijven komen, desnoods stampvoetend en briesend, als een kleuter.

Stampvoetend en briesend? Ik vind dat ik heel beleefd zeg waar het op staat, in aanmerking genomen hoe religies het recht opeisen te mogen discrimineren en kritiek op de religie met alle middelen de kop in te drukken.

Zolang godsdiensten zichzelf in het politieke en publieke centrum opdringen, kun je verwachten dat ze in het centrum van de discussie staan. Dat is zo met alle maatschappelijke systemen die invloed hebben op de omgeving. Waarom zou je de godsdiensten hiervan uitzonderen?

Eén van de meest grappige aspecten van het atheïsme is dat men anderen om onduidelijke redenen altijd beschuldigt van angst.

Ik heb het hier over het straffen van mensen door martelen, vermoorden, het uitroeien van hun families en complete genocides. Dat is vervolgens aangevuld met het concept van de hel, om mensen na de dood nog te straffen als zij zich niet houden aan de religieuze geboden.

Het is duidelijk dat zo'n ideologie zich baseert op angst. Dat dankzij atheïtische stromingen zoals liberalisme, socialisme, humanisme etc. de godsdienst niet zoveel invloed meer heeft en de angst dus verdwenen is, wil niet zeggen dat de religies geen gebruik maken van angst om mensen eronder te houden. Mohammed zei dat hij heerste door terreur. Hoe duidelijk kun je zeggen dat je systeem is gebaseerd op angst?

Als atheïst had ik alle reden om bang te zijn, of zoals een Russische zelfverklaarde atheïst het zei:”Er zijn twee mogelijkheden, of God bestaat, of God bestaat niet. Als God niet bestaat razen we met een enorme snelheid door het heelal zonder dat er iemand aan het roer staat, als God wel bestaat kunnen we maar beter zorgen dat we Hem leren kennen en luisteren naar wat Zijn bedoeling is.”

Dat was geen Russische atheïst, dat is een variant van de weddenschap van Pascal, en die was zwaar gelovig. Het is een weddenschap waarvan de uitkomst is dat je altijd beter af bent als je gelooft.

Toen ik atheïst was bleven er toch vragen spelen. Zou de dood werkelijk het einde zijn? Wat is dan de zin van mijn leven?

Ik kan voor jou niet oordelen waar jij over denkt, maar ik heb me zulke dingen nog nooit afgevraagd. Ik houd me met hele andere dingen bezig. Na mij leven er weer andere mensen. Zo is het altijd geweest, en zo zal het blijven, tot de laatste mens is verdwenen.

En al die tijd gebruiken we het middel dat wij met het middel van de evolutie ontwikkelden, namelijk onze intelligentie, om iets van ons leven te maken. Wij hebben de capaciteiten om het beste te maken van ons leven dat we kunnen. Waarom zou ik een leven na de dood willen? Ik houd me bezig met dít leven, dat moet in orde zijn. We moeten een fatsoenlijke wereld nalaten voor de mensen die na ons komen.

Het idee dat dit leven alleen de moeite waard is als ik 'na de dood' eeuwig mag leven komt zelfs een beetje pervers op me over. Waarom zou mijn leven alleen zin hebben als het eeuwig is? Ik leef liever nu, met anderen, en met de wereld die er is. Ik heb geen sprookje over levende doden nodig om mezelf overeind te houden.

Maar goed, als het voor jou anders is, dan geloof ik je op je woord. Ik kan over jou niet oordelen. Toch zou ik mensen liever het advies geven om iets te doen met je intelligentie, en je capaciteiten te ontwikkelen. Die kunnen we inzetten voor het enige leven dat we kennen, en waar wij invloed op hebben.

Vergoddelijkte despoten komen voornamelijk in atheïstische regimes voor,

Er bestaan geen goden. De goden zijn vergoddelijkte despoten. Het zijn geen goden. Met atheisme heeft dat niets te maken. Het heeft ermee te maken dat godsdiensten en goden door mensen gemaakt zijn. Al die krankzinnigheid die je ziet in de religies is allemaal van a tot z helemaal bedacht en uitgevoerd door mensen. Er is nooit één god aan te pas gekomen, want goden bestaan niet.

Van deze krankzinnigheid moeten we af. We willen niet alleen van atheïstische krankzinnigheid af, we willen ook af van de leugen die religie is, die de krankzinnigheid heeft vergoddelijkt en zo onaantastbaar heeft gemaakt.

maar in geen enkel westers land zijn wetten die priesters, dominees, of andere geestelijken beschermen onder het mom van ‘godslastering’.

Dat is dus dankzij de opkomst van de seculiere maatschappij, de leerplicht en algemene ontwikkeling, en de economische afhankelijk van mensen ontstaan.

En nu probeert men onder invloed van de islam godslastering nieuw leven in te blazen.

Het is zeer opvallend dat juist alle negatieve kenmerken van het atheïsme zelf gespiegeld, geprojecteerd, worden op andere godsdiensten.

Dat lijkt zo doordat goden eigenlijk despotische mensen waren. Het waren geen gewone mensen zoals jij en ik, het waren gestoorde narcisten met een onaantastbare positie, zoals imperialistische farao's, keizers en koningen die de wereld om hen heen onderwierpen.

Ik ben niet degene die projecteert. God zegt: 'Ik ben een jaloerse god, ik laat iedereen doden die anderen vereert in plaats van mij'. Wie projecteert hier dan het beeld van een menselijke, jaloerse, gewelddadige narcist op een god? Daar ben ik niet voor nodig, de heilige boeken doen het.

Een atheïst gaat er van uit dat God niet bestaat, neemt dat aan, maar beschuldigt Hem ondertussen wel.

Nee, ik zeg: iemand die iedereen dwingt hem te vereren of anders iemands nageslacht te straffen is geen goede, barmhartige god. Het was een schurk. Ik beschuldig die schurk. Dat hij beweert dat hij een god is, kan ik niets aan doen.

De reden waarom God via Mozes dergelijke richtlijnen gaf, was dat in de omringende landen allerlei ziekten rondwaardden door de levensstijl van deze volken. Vrije, onbeschermde sex, orgies, hoererij, overspel, homosexualiteit, waren daar normaal en de oorzaak dat veel mensen ziek waren en op jonge leeftijd stierven.

Er staat heel duidelijk dat god zei dat alle familiehoofden van degenen die met de Moabitische vrouwen omgingen en de Baal van Peor vereerden moesten worden opgehangen. Dat is geen remedie tegen geslachtsziektes. Het is het gedrag van een terroristische schurk. De mensen stierven niet heel normaal aan homoseksualiteit, maar omdat ze werden opgehangen wegens het vereren van de Baal van Peor en het omgaan met Moabitische vrouwen, die andere goden vereerden en andere gebruiken hadden.

De aantijgingen aan het adres van het Christendom zijn echter al eeuwen achterhaald, met name omdat deze NOOIT voor het Christendom gegolden hebben. Weer zo’n ongefundeerde atheïstische misser.

Het was in Christelijk Europa totaal onmogelijk om er een andere religie op na te houden dan het christendom of jodendom. Hoe dit is gelukt weet ik niet, behalve dan dat er natuurlijk tijdens de inquisitie en de heksenjacht een paar uitroeingsslagen hebben plaatsgevonden.

Maar of de bijbelse wet hier van kracht was, was helemaal niet het punt. Het punt is dat deze godsfiguur eiste dat mensen die hem niet vereerden werden gestenigd, en dat zo'n godsfiguur dus wreed en onmenselijk is, en niet barmhartig en algoed.

O jee, weer een enorme blunder! Eremoorden komen in de islamitische cultuur voor, maar NIET in de christelijke.

Nogmaals, ik had het hier niet over de christelijke cultuur, maar over de bijbel. Ik had het hier over god die de ouders opdracht gaf hun ongehoorzame zoon te stenigen. Dat is een totaal verwerpelijke god. Die god is zo verwerpelijk dat sommige van zijn gewetenloze adviezen domweg niet worden uitgevoerd.

Wat hier staat uit de Bijbel is helemaal niets bijzonders. Elk overwinnend land heeft in het verleden de schatten van andere landen buit gemaakt.

Het gaat er niet om dat mensen hebben geplunderd. De kern van het citaat was dat god opdracht en toestemming heeft gegeven om landen en volken volledig uit te roeien en hun bezittingen en jonge meisjes als oorlogsbuit te roven. God zelf gaf toestemming voor deze misdaden!

Dat is geen goede god, het is een oorlogsgod die wordt vereerd door imperialistisch, plunderend rapalje.

Dat de nazi's hebben geplunderd wordt door niemand toegejuicht. Maar deze god, die zijn volgelingen opdraagt om te roven en te plunderen, wordt vereerd en algoed genoemd. Terwijl hij duidelijk alslecht is, en misdadig, gewetenloos gedrag in mensen aanmoedigt. Deze mensen konden roven, plunderen en verkrachten in de wetenschap dat god het goedkeurde!

Zonder schuldgevoelens konden plunderaars en verkrachters misdaden plegen, want de goden van de koran en de bijbel keuren het goed!

Dat is waar het om gaat. Deze goden zijn niet goed.

God kan niet dood gaan, dus dit hele stukje kan alleen maar op menselijke machthebbers slaan.

Nee, goden bestaan niet. Om die reden slaat alles wat god doet en zegt op menselijke machthebbers. Zij zijn de goden. Zij lieten zich vergoddelijken, en ze worden tot de dag van vandaag vereerd omdat ze de wereld totaal hebben onderworpen.

Een kenmerk van het atheïsme dus.

Nee, het is een teken dat mensen in staat zijn om de gruwelijkste goden te verzinnen en zich daar vervolgens tot in de eeuwigheid aan te onderwerpen. :)
Els () (URL) - 28 04 08 - 23:36

Op de volgende bijdrage die je intussen hebt gepost kom ik morgen wel terug. Ik wil nog wel even zeggen dat ik met 'het wordt breed ontkend dat hun god een gewetenloos, moordzuchtig beest was' natuurlijk de bijbelse en de islamitische god bedoel, natuurljik niet de god van Stalin. Wel de god van Hitler natuurlijk, want die was katholiek, dat moet toch maar even gezegd worden.
Het was een kromme zin in elk geval, ik heb zeker een beetje verkeerd zitten sleutelen.
Els () (URL) - 28 04 08 - 23:42

"Het is hard nodig dat mensen zich hiervan bewust zijn."

Beste Els, ik kan niet onder woorden brengen hoe blij ik ben dat steeds meer mensen deze leugen doorzien en het atheïsme een steeds kleiner wordende minderheid is. Ik hoop echt voor je dat je de realiteit van God een keer mag beleven, echt dat is zo'n verrijking voor je leven dat je je, net zoals ik nu afvraagt, hoe je het ooit in de dorre woestijn van het atheïsme hebt uitgehouden.

De teksten die je aanhaalt en probeert uit te leggen worden compleet uit hun verband gerukt. Je haalt cultuurzaken en geloofszaken door elkaar om je redenatie sluitend te krijgen, maar daarmee is de basis van de redenatie al fout. De redenaties spreken de ware aard van het atheïsme: frustratie, haat, afwijzing, leugen, onkunde.

Je beeldvorming van één religie wordt zonder meer als geldend aangenomen voor alle religies, daarbij volkomen voorbij gaand aan de essentiële verschillen tussen de verschillende religies. Ik had laatst een gesprek met een overtuigd atheïst die als doorslaggevend bewijs voor het vals zijn van het Christendom aanvoerde dat Kerst op 25 december wordt gevierd. Dat geeft een beetje het niveau aan waarop men krampachtig probeert de achterhaalde ideeën vast te houden. Elke Christen weet heel goed dat Jezus niet op 25 december geboren is, en ook wat de achtergrond van het kerstfeest is. Frappant dat de atheïsten achter het ijzeren gordijn precies hetzelfde hebben gedaan als waar ze Christenen van beschuldigen, maar daar hoor je ze nooit over.

De vervolging die je noemt door de islam is logisch. Daar ligt het besloten in de religie zelf. Voor het Christendom worden teksten uit het OT aangehaald, maar voor een Christen is het NT belangrijker, en daar worden veel teksten uit het OT uitgelegd en genuanceerd.

De blasfemiewet is NIET verbonden aan geweld van goden, maar biedt de mogelijkheid om een beschaafde samenleving in stand te houden, waarbij een open debat mogelijk is zonder elkaar te kwetsen. Een kenmerk van een beschaafde samenleving, maar zoals uit de geschiedenis overduidelijk is gebleken is dat bepaald niet waar het atheïsme voor staat.

"Mohammed zei dat hij heerste door terreur."
Ik verdedig de islam niet. Dat is in mijn ogen een menselijke religie, die wezenlijk verschilt van het Christendom. De stellingen die je poneert over het Christendom gaan over een achterhaalde periode uit de 18e eeuw. Zoals ik al eerder schreef: het atheïsme blijft zich krampachtig vasthouden aan achterhaalde standpunten. Het Christendom heeft zich ontwikkeld, het atheïsme roept nog steeds dingen uit 1790. Daardoor missen de meeste kritiekpunten gewoon totaal enige grond.

Van de islam is duidelijk bekend wie de boeken geschreven en waar Mohammed voor stond. Van het Christendom is duidelijk dat bepaalde dingen nooit door mensen zouden zijn opgeschreven.

"Dat was geen Russische atheïst, dat is een variant van de weddenschap van Pascal, en die was zwaar gelovig. Het is een weddenschap waarvan de uitkomst is dat je altijd beter af bent als je gelooft."

Sorry, ik heb het van een lezing van een Russische atheïst, die claimde dat het zijn eigen uitspraak was. Ik had natuurlijk moeten beseffen dat het woord van een atheïst niet betrouwbaar is en verder moeten kijken.

Ik ga hier maar niet in op de evolutietheorie, ook al zo'n bewezen foutief stokpaardje van het atheïsme. De simpelste wiskundige berekeningen tonen de onmogelijkheid al aan, laat staan alle biologische onmogelijkheden, aannames, onbewezen stellingen, variabele uitkomsten van tijdsbepalingen, rivieren die tegen de zwaartekracht op hadden moeten stromen, bomen die miljoenen jaren oud hadden moeten worden, verschijnselen in graniet die in tegenspraak met evolutie zijn, etc, etc, etc, etc, etc.

De mens is van nature egoïstisch. Het concept dat wij een goede wereld na zouden moeten laten voor degenen die na ons komen duidt weer op het al dan niet onbewuste besef dat er meer is.

"Ik leef liever nu"
Denk je dat ik dat niet doe dan? Denk je dat ik alleen leef? Zolang het atheïsme een nog steeds kleiner wordende minderheid aan het worden is, is de kans dat jij alleen komt te staan met je ideeën groter dan dat in mijn situatie het geval is. De atheïstische term voor religie is 'sprookje', maar als je een keer eerlijk naar de bewijzen zou kijken, dan kun je niet anders dan concluderen dat het atheïsme een achterhaald sprookje is, gebaseerd op achterhaalde ideologieën, die hun waarde allang verloren hebben.

Ik ben zelf niet religieus, maar wel gelovig, een essentieel verschil. Religie is een menselijk stelsel van regeltjes, en omvat daarmee ook veel van de menselijke fouten. En ja, dat zijn dezelfde fouten die het atheïsme zoveel grotesker heeft laten zien. Verschil is alleen dat Christenen dat eerlijk toe durven geven, en atheïsten opeens heel druk naar andere stromingen gaan staan wijzen. "Dat is een politiek stelsel" Yeah right, maar wel gebaseerd op atheïstische ideologieën en door atheïsten in het leven geroepen. "Hitler was katholiek" Nee dat was hij niet. Hij was katholiek opgevoed, maar zijn uitspraken en daden in zijn latere leven tonen meer dan overduidelijk aan dat hij afstand had genomen van die religie. Dat hij de katholieke kerk als instituut als gesprekspartner op politiek niveau zag had een politieke achtergrond, maar niets met geloof te maken.

"Er bestaan geen goden"
Een stelling die je niet kunt bewijzen, net zo min als ik het wel bestaan van God op wetenschappelijke wijze aan kan tonen. Daarmee is het atheïsme dus net zo goed een geloof als het Christendom. Echter, door de 100% menselijke invulling is het meer een religie dan een geloof.

Priesters, dominees en andere geestelijken werden vroeger beschermd omdat het 'vriendjes' van de machthebbers waren, ze werden door de burgerij onterecht op een voetstuk geplaatst. Dat dat nu anders is heeft niets te maken met de opkomst van de seculiere maatschappij, maar met een algemeen veranderend beeld. Geen enkele katholiek of protestant zal het nog accepteren als een geestelijke beschermd zou worden. Momenteel zien we die onterechte bescherming ontstaan binnen de politieke en ambtelijke kringen, waar dezelfde vorm van vriendjespolitiek nog steeds blijkt te heersen. Het zou van meer tegenwoordigheid van geest getuigen als je je energie daar op zou richten, dat zet meer zoden aan de dijk dan het blijven hameren op deze achterhaalde standpunten.

"zoals imperialistische farao's, keizers en koningen"

Dan bewijst de Bijbel dus duidelijk dat het Christendom van een heel andere orde is.

"Wie projecteert hier dan het beeld van een menselijke, jaloerse, gewelddadige narcist op een god?"

Jij, maar dat lijkt me duidelijk. Dus als ik stel dat ik een jaloerse man, ben ik een narcist? Dan is het toch heel vreemd dat in deze seculiere maatschappij de meeste vrouwen overspel nog steeds niet accepteren en zich zwaar bedonderd voelen als het wel gebeurd. Ik zou het ook niet accepteren als mijn vrouw vreemd ging, en andersom is dat hetzelfde. Als ze een ander wil, dan verwacht ik dat ze daar tenminste eerlijk over is.

"Dat is geen remedie tegen geslachtsziektes"

Dat geloof jij, maar daar zit je gewoon fout. De historie leert dat de levensverwachting van het Israëlische volk bijna 2x zo hoog was als de hen omringende volken die er maar wat op los rotzooiden.

"Het was in Christelijk Europa totaal onmogelijk om er een andere religie op na te houden dan het christendom of jodendom"

Dat is een tegenstelling. Ook het jodendom was destijds namelijk niet veilig omdat de religie DESTIJDS door de overheid bepaald werd. Let op dat destijds: Je vecht tegen achterhaalde feiten.

"ik had het hier niet over de christelijke cultuur, maar over de bijbel"
De Bijbel is een verzameling van Goddelijke woorden, historische verslagen en feiten, en richtlijnen. De doodstraf komt in veel atheïstische en seculiere landen nog steeds voor, dus ik snap je punt niet. Als God zoiets voorschrijft om het volk te beschermen is hij een despoot, als een atheïst zoiets voorschrijft en uitvoert is het geaccepteerd?

Je beoordeelt oude teksten op menselijke wijze, op teksten die voor die periode golden en NIET als een eeuwigdurende wet vermeld staan. Bepaalde teksten uit de Bijbel gelden voor iedereen, er staan universele wetten in die zelfs door atheïsten worden overgenomen en geaccepteerd, er staan wetten en bepalingen in die alleen voor Israël gelden, er staan bepalingen in die alleen voor de Christenen gelden, er staan teksten in die voor Israël golden in een bepaalde periode.

Het eenvoudigweg wat teksten 'plukken' en die afkraken is een versimpeling van de Bijbel die groot onrecht doet aan de Bijbel en de onkunde van degene die dit doet aantoont. Conclusies trekken op iets waar je helemaal niets van afweet is levensgevaarlijk. Gelukkig zien steeds meer mensen dat in, daalt het aantal aanhangers van het atheïsme wereldwijd aanzienlijk!

Nogmaals: Goden bestaan niet is een aanname, een onbewezen stelling, een geloof. Een door menselijk ingrijpen tot een religie gedegradeerd geloof.
John - 29 04 08 - 10:19

Dus John, die 6 millioen doden van WWII, al dan niet horend bij de 85-100 millioen die volgens jou de Atheisten op hun geweten hebben zijn dus afgeslacht als gevolg van rede?

Knap, maar ik zie de link niet.

Als jij beweert dat WWII een Atheistische oorlog was, dan kom het verhaal in me op van een Amerikaanse militair die op het lichaam van zijn eerste dode Duitser een bijbel vond, en een riemgesp met de text "Gott mit Uns".

Deze militair op Eisenhouwers "Great Crusade", was hier redelijk door verrast. Hij wist namelijk niet beter dat god aan hun kant was, en alle Duitsers god hadden afgezworen.

Ok, de riemgesp was GI, maar de bijbel was toch wel degelijk een persoonlijk eigendom.

Aangezien dit verhaal tekenend is voor de gemiddelde soldaat uit die tijd, en de alen overal aan het front voorkwamen, geeft WWII toch wel een religieus tintje.

Feit blijft dan er tot nu toe nog niemand uit naam van rede is afgemaakt.

Goed, er zijn politieke stromingen geweest die religie hebben afgezworen, en deze hebben redelijk huis gehouden onder de bevolking in de tijd dat ze aan de macht waren. Echter, deze slachtoffers zijn niet uit naam van rede vermoord, maar uit naam van een even onredelijk gedactengoed als religie.

En een aanname die zonder bewijs word aangenomen (het gegeven dat er een god bestaat, of goden bestaan) kan ik zonder bewijs naast me neerleggen.

(Thank you Chris Hitchens)
Jan van Dongen - 29 04 08 - 11:55

Beste Jan,

Ja. Hitler redeneerde dat hij de evolutie een handje kon helpen door 'Untermenschen' uit te roeien, dus Joden, homo's, zigeuners, e.d.

De persoonlijke overtuiging van 1 Duitse soldaat kun je moeilijk beschouwen als doorsnede voor een heel volk. Als Maurice de Hond een opiniepeiling doet op straat, aan 1 persoon vraagt op wie die gaat stemmen, en die roept SGP staat er ook niet in de krant dat NL unaniem op de SGP gaat stemmen bij de volgende verkiezingen. Je trucje is bekend, maar niet steekhoudend.

Dat hij verrast was zegt meer over zijn eigen naïviteit dan over de realiteit. De geallieerde progaganda heeft uiteraard ook z'n best gedaan om een zo negatief mogelijk beeld van de Duitsers te scheppen. Ontelbare Duitse soldaten waren het absoluut niet eens met wat er gebeurde, maar door de atheïstische terreur van angst en onderdrukking hadden ze weinig keuze dan de bevelen op te volgen. Niet opvolgen van de bevelen stond gelijk aan het ondertekenen van je doodvonnis.

Christenen zul je altijd, overal tegenkomen en tegen blijven komen, daar twijfel ik geen seconde aan. We kennen zijn beweegredenen om in eerste instantie het leger in te gaan helemaal niet. Dat het uiteindelijke resultaat van zijn beslissing niet aan zijn verwachtingen heeft voldaan ligt voor de hand, maar kunnen we hem moeilijk aanrekenen.

Politieke stromingen die religie hebben afgezworen? Die theïsme hebben afgezworen. Dat zijn dus automatisch atheïstische regimes. Dus is de volgende logische conclusie dat deze slachtoffers inderdaad zijn toe te wijzen aan een onredelijke religie met 'een wereldbeeld zonder goden' als uitgangspunt. Als je probeert hier iets anders van te maken dan probeer je de feiten te verdraaien in je eigen voordeel. Gelukkig zien steeds meer mensen dat in, en daarom wordt de atheïstische aanhang steeds kleiner.

Het naast je neerleggen van die aanname geldt dus even hard voor het atheïsme. De aanname dat goden niet bestaan is ook zonder bewijs aangenomen, en kunnen we dus ook zonder probleem naast je neergelegd worden. Dat maakt het atheïsme dus tegelijkertijd net zo goed een geloof als het Christendom, op dit puntje dan. Sterker nog: Christenen kunnen tenminste nog getuigen dat ze God ervaren in hun leven, en dat zal een atheïst nooit kunnen. De getuigenissen van Christenen die zeggen en kunnen laten zien dat ze God in hun leven ervaren zijn dus veel en veel waardevoller dan wat een atheïst ooit kan zeggen over het al dan niet bestaan van God.
John - 29 04 08 - 12:45

Het is algemeen bekend dat Hitler katholiek was, en dat zijn katholicisme de basis was voor Nazi Duitsland. Dat is precies de reden waarom Hitler nooit is geexcommuniceerd, en dat Hitler door het Vaticaan werd gesteund.

Bekijk hier ontelbare nazi-foto's en foto's van Hitler die onbetwistbaar hun katholicisme tonen:

http://www.nobeliefs.com/nazis.htm

Hier militaire nazikleding met kruisen, munten en eretekens etc, met Gott mit Uns etc:

http://www.nobeliefs.com/mementoes.htm

Hier alles wat je maar wil weten over de christelijke achtergrond van Hitler:

http://www.nobeliefs.com/Hitler1.htm

Tenslotte: Mein Kampf is verboden omdat het zo overduidelijk Hitlers christelijke achtergrond laat zien. Dat is te genant voor de christenen. En hoe wordt deze blamage opgelost? Door Hitlers katholicisme geheim te houden en de mythe te verspreiden dat Hitler en de nazi's atheisten waren.
Els () (URL) - 29 04 08 - 20:09

"Als je probeert hier iets anders van te maken dan probeer je de feiten te verdraaien in je eigen voordeel."

Dat is geschiedsvervalsing, daar kan ik als amateur historicus niet mee af komen.

Die taak laat ik aan religieuzen over.

P.S.

Els, bedankt voor de links.
Jan van Dongen - 30 04 08 - 16:26

"Sterker nog: Christenen kunnen tenminste nog getuigen dat ze God ervaren in hun leven, en dat zal een atheïst nooit kunnen. De getuigenissen van Christenen die zeggen en kunnen laten zien dat ze God in hun leven ervaren zijn dus veel en veel waardevoller dan wat een atheïst ooit kan zeggen over het al dan niet bestaan van God."

Dan moet Voodoo ook wel echt werken, want ik durf te wedden dat de aanhangers ervan zullen getuigen dat het werkt.

Dus als een politieke stroming geen theïsme als basis heeft dan is zij atheïstisch ?

Democratie, die de wetten van de goden naast zich neerlegt en zelf wetten maakt is dus atheïstisch, we leven onder een atheïstisch staatsbestel. En hoeveel miljoen slachtoffers hebben we al gemaakt ?
Aad Leering () - 30 04 08 - 19:54

@Els: Bedankt voor het duidelijk maken dat jullie heel graag met twee maten meten. Als een regime gebaseerd op het atheïsme de grootste gruweldaden begaat MAG niet gezegd worden dat het atheïsme ten grondslag ligt, maar van Hitler moet zo nodig aangetoond worden dat hij katholiek. Uiterlijkheden zeggen HELEMAAL NIETS over iemand levensovertuiging, alleen zijn daden, woorden en gedachten tellen. En die zijn overduidelijk met het Christendom in tegenspraak.

Een klein voorbeeld: Satanisten hebben een voorkeur voor zwarte kleding, dus als ik in het zwart gekleed loop dan ben ik satanist?

@Aad: Dat voodoo kan werken is ook wel aangetoond inmiddels. Net als andere rituelen. De vraag is dan alleen uit welke bron je put. Positief of negatief. Als ik magnetiseurs hoor roepen dat Chirstenen de bijeenkomst moeten verlaten omdat hij anders zijn werk niet kan doen, dan is mij wel duidelijk wel krachten daar aan het werk zijn.

Nee we leven niet onder een expliciet atheïstisch staatsbestel, wel onder een seculier. Veel wetten zijn al heel erg oud en zijn voor een groot deel nog gebaseerd op de christelijke normen en waarden. Abortus, euthanasie, e.d. zijn onder seculiere regeringen ontstaan, maar als je weet hoeveel vrouwen in de problemen komen zou je daar, als je een beetje menselijkheid hebt, niet zomaar achter kunnen staan.

Gelukkig zijn er goede (christelijke) organisaties waar veel van deze vrouwen terecht kunnen, anderen draaien vanzelf de psychiatrie in, plegen zelfmoord, of stoppen het zo diep mogelijk weg en proberen zo gelukkig mogelijk over te komen. Dat is volgens mij een van de redenen waarom je tegenwoordig zoveel mensen, en dan met name vrouwen zo geforceerd gelukkig hoort zijn, terwijl de ellende en de stress van hun gezicht afdruipt.
John - 01 05 08 - 11:37

@Els: Bedankt voor het duidelijk maken dat jullie heel graag met twee maten meten. Als een regime gebaseerd op het atheïsme de grootste gruweldaden begaat MAG niet gezegd worden dat het atheïsme ten grondslag ligt, maar van Hitler moet zo nodig aangetoond worden dat hij katholiek. Uiterlijkheden zeggen HELEMAAL NIETS over iemand levensovertuiging, alleen zijn daden, woorden en gedachten tellen. En die zijn overduidelijk met het Christendom in tegenspraak.

Een klein voorbeeld: Satanisten hebben een voorkeur voor zwarte kleding, dus als ik in het zwart gekleed loop dan ben ik satanist?,


Typisch, als een Atheist iets aankaarten dan meten we met twee maten, die een religieus verdwaasd persoon hetzelfde, dan ziet de Atheist het verkeerd, en snap deze laatste het weer eens niet.

Mocht een Atheist met twee maten meten, dan bezit de gemiddelde religieus verdwaasde nog altijd een gereedschapskist volg met ongecalibreerde rolmaten, schuifmaten en duimstokken.

Zodat ze altijd wel een maatstaf vinden die iets wat krom is, toch recht maakt.

@Aad: Dat voodoo kan werken is ook wel aangetoond inmiddels. Net als andere rituelen. De vraag is dan alleen uit welke bron je put. Positief of negatief. Als ik magnetiseurs hoor roepen dat Chirstenen de bijeenkomst moeten verlaten omdat hij anders zijn werk niet kan doen, dan is mij wel duidelijk wel krachten daar aan het werk zijn.

De menselijke geest is een zeer krachtig medium, en tot veel dingen in staat, jammer dat vele er de hand van god of iets anders in zien.

Nee we leven niet onder een expliciet atheïstisch staatsbestel, wel onder een seculier. Veel wetten zijn al heel erg oud en zijn voor een groot deel nog gebaseerd op de christelijke normen en waarden. Abortus, euthanasie, e.d. zijn onder seculiere regeringen ontstaan, maar als je weet hoeveel vrouwen in de problemen komen zou je daar, als je een beetje menselijkheid hebt, niet zomaar achter kunnen staan.

Problemen ontstaan door het afbreken van de zwangerschap, of problemen door gedwongen voor een 'ongewenst' leven te zorgen?

En Euthanesie, welke ijsheilige denkt het recht te hebben mij, of iemand anders, de kans op een waardig sterven te ontnemen? Omdat Chantal Sébire niet waardig mocht sterven, was ze gedwongen de hand aan zichzelf te slaan, en zo op een minder nette manier aan haar einde te komen. Leuk voor haar, en voor haar familie.

Gelukkig zijn er goede (christelijke) organisaties waar veel van deze vrouwen terecht kunnen, anderen draaien vanzelf de psychiatrie in, plegen zelfmoord, of stoppen het zo diep mogelijk weg en proberen zo gelukkig mogelijk over te komen. Dat is volgens mij een van de redenen waarom je tegenwoordig zoveel mensen, en dan met name vrouwen zo geforceerd gelukkig hoort zijn, terwijl de ellende en de stress van hun gezicht afdruipt.

Die 'goede' gristelijke organisaties teren en aasen nu eenmaal op de mentaal zwakkere in de samenleving, en houden deze een wortel voor, die ze pas na de dood mogen nuttigen.
Ze geven dus geen wezelijke oplossing, maar een valse hoop voor een moment en een tijd waar je er niks meer aan hebt.

En wat geforceerde gelukkigheid betreft, ik zie dat meer bij de religieus verdwaasden der aarde dan bij mensen die met beide benen in de wereld staan.
Jan van Dongen - 01 05 08 - 13:28

Oh ja, en als Nazi-Duitsland een Atheistisch systeem was, waarom hebben ze dan slechts joden naar de vernietigingskampen gestuurd? En Jehova's in de concentratie kampen?

Je zou kunnen zeggen dat ze niet machtig genoeg waren om de gristenen aan te pakken, en daar valt iets voor te zeggen.

Maar moslims waren in die tijd nog niet zo dik gezaaid in Europa, en die werden niet opgesloten of vernietigd, maar kregen een divisie binnen de SS, 2 zelfs, de Handschar en Kama Divisie.

Nee, slechts de joden werden uitgekozen ter vernietiging, niet toevallig dezelfde joden die al eeuwen door de gristenen verketterd werden omdat deze hun messias hadden omgebracht.

Wat op zich weer vreemd is, want als ik me niet vergis was het de TAAK van de messias om te sterven voor onze zonden.
En als hij dan sterft, is het ook weer niet goed.

Ik vraag me af met welk een maatstaf je dit duidelijk in perspectief weet te krijgen.
Jan van Dongen - 01 05 08 - 13:46

@Jan:"Zodat ze altijd wel een maatstaf vinden die iets wat krom is, toch recht maakt."

Die zullen er ongetwijfeld tussenzitten, maar binnen het atheïsme is het verheven tot standaard. Als ik een atheïst vraag waarom hij een bepaalde levensovertuiging als religie betiteld krijg ik het standaardrijtje opgesomd uit een of ander boekje. Als we dan diezelfde kenmerken naast het atheïsme leggen en tot de conclusie moeten komen dat het atheïsme ook een religie is, dan zijn de kenmerken opeens niet meer geldig en gaan ze er op hameren dat ze toch echt niet-religieus zijn.

Het grote verschil is dat de gemiddelde Christen toe durft te geven dat er veel is fout gegaan in het verleden en dat we daar mee aan het werk zijn gegaan. De gemiddelde atheïst roept nog steeds dezelfde dingen als in 1790 en loopt daarmee een dikke eeuw achter de feiten aan.

"De menselijke geest is een zeer krachtig medium, en tot veel dingen in staat, jammer dat vele er de hand van god of iets anders in zien."

Of juist niet. Het kan natuurlijk heel goed zo zijn dat deze mensen gelijk hebben en dat er inderdaad meer is 'tussen hemel en aarde'.

Ongewenst leven bestaat NIET. Iemand die dat verkondigt moet inderdaad wel een atheïst zijn, en de gevolgen van deze stelling zijn overduidelijk aangetoond met 85 - 100 miljoen slachtoffers!

Het geval Chantal ligt iets gecompliceerder dan je hier probeert te schetsen. Als een rechter 'ja' had gezegd was de rel nog veel groter geweest, want waar ben je als land als zelfs de rechters tegen de wet ingaan? Juist dan ontstaat er een anarchie, en dat kan Frankrijk (net als de rest) zich bepaald niet veroorloven. Of de wet ter discussie gesteld moet worden is een heel andere vraag, maar dan gaan we wel erg offtopic.

Het begrip 'waardig sterven' ligt voor iedereen anders. Dit is heel duidelijk cultuurbepaald, en de gemiddelde NL-er vindt b.v. de zelfmoord die na falen gepleegd wordt in landen als Japan absoluut belachelijk en te zot voor woorden, terwijl het daar als een eervolle dood wordt gezien.

Arme, arme Jan, wat zit je er toch weer verschrikkelijk naast. De vrouwen die ik ken die in de problemen zijn gekomen na een abortus zijn bepaald niet de mentaal zwakkeren van de samenleving. Ik kan er een boek over schrijven, maar ook weer niet i.v.m. de privacy van de vrouwen.

Sommigen van hen zijn inderdaad bekeerd tot het Christendom, en genieten nu al elke dag van de bevrijding die dat geeft. Hun leven is na een zware strijd zoveel relaxter geworden dat ze het leven weer aankunnen, hun werk weer opgepakt hebben, van onder tot boven aan de sociale ladder, zonder verbitterd en onnodig hard te worden. Natuurlijk hebben ze hun moeilijke momenten, ze hebben per slot van rekening wel een moord gepleegd, maar deze NIET meer op hun geweten. Hun relatie met God en die met hun medechristenen die dag en nacht voor hen klaar staan helpen hun door die dip heen. Ze vinden eindelijk het begrip en de antwoorden die ze binnen de seculiere c.q. atheïstische hulpverlening nooit konden vinden.

Bepaald wel een wezenlijke oplossing, maar uit je hele reactie kan ik duidelijk aflezen dat je dus gewoon totaal helemaal NIETS van het Christendom weet en begrijpt. Verdiep je er eerst eens in voordat je er over wilt reageren, dat zou in ieder geval een stuk serieuzer staan dan het klakkeloos naroepen van leugens uit 1790.

@Jan:
Als je kijkt naar het huidige antisemitisme onder de moslims, dan lijkt me dat voldoende te verklaren waarom hitler moslims niet aanpakte. Een aantal moefti's is ook bij hitler op visite geweest en de nazistische geschriften doen het onder moslims nog steeds goed. Wat dat betreft zaten ze op één lijn in hun haat tegen Joden. Hitler vond in hen een bondgenoot die hij op dat moment hard, heel hard nodig had.

Als alleen de Joden vernietigd werden, waarom hebben dan onlangs de zigeuners weer gepleit voor meer aandacht voor de vernietiging van zigeuners in de concentratiekampen?

Ik heb geen maatstaf nodig. Een Christen zal een Jood nooit veroordelen. Het waren de Romeinen die Jezus gedood hebben en niet de Joden. Historisch feit, en feitelijk was het een politieke moord van een Romeins gezaghebber die reageerde op de onderbuitgevoelens van de massa. Als je kijkt naar de christelijke initiatieven die in Israël gaande zijn om Israël te helpen en te ondersteunen, dan kun je moeilijk anders dan concluderen dat ook deze stelling van je getuigt van onwetendheid en napraten van populisten die slecht één kant van de medaille wensen te belichten om hun eigen boodschap nog een heel klein beetje aantrekkelijk te maken.

De naam van het Christendom is misbruikt door antisemieten als Hitler om hun standpunten voor een beperkte groep wat aanvaardbaarder te maken. Net zoals de naam van elke andere religie regelmatig misbruikt wordt voor zaken die niets met de leer van die religie te maken hebben. De periode die jullie nog steeds aanvallen en proberen te veroordelen is een periode geweest met teveel politiek Christendom. Politiek en levensovertuiging gaan nu eenmaal niet goed samen. Dat is gebleken met christelijken, dat blijkt met de islam en dat is ook overduidelijk gebleken met het atheïsme.

Ik neem aan dat je ook een fel veroordeler bent van de acties van Israël tegen de Palestijnen? Dan moet je voor de grap dit eens bekijken: http://www.seconddraf.org/streaming/pall..

Als de link niet werkt, gewoon even zoeken naar pallywoord op google, dan kom je hem ook wel tegen.
John - 02 05 08 - 09:35

In tegenstelling tot wat jij denkt, loop ik niet achter uitspraken van 1790 aan.

Ik heb het punt waar ik nu zit op eigen kracht, dankzij mijn eigen GBV bereikt.
Dat er vanaf 1790, en vemoedelijk ook ver daarvoor, mensen waren die hetzelfde dachten, is voor mij een teken dat het probleem niet bij mij ligt, maar bij de religieus verdwaasde.

En om, hopelijk voor het laatst, de WWII erbij te betrekken, als het een echt, zuiver en puur Atheistisch systeem zou zijn, dan zou men alle, ik herhaal ALLE, religies geprobeerd hebben uit te moorden. Niet mijn methode, ik zou liever zien dat religie zou uitsterven omdat het door ratio word vevangen, en niet door levens te be-eindigen, op zo'n moment zouden we ons tot een religieus nivo verlagen.

Wat het misbruiken van de mentaal zwakkere, dat heb ik in mijn directe omgeving al mogen meemaken, en de ervaringen van de blogger op http://www.godvoordommen.nl mbt tot een EO cursus, hebben mijn mening alleen maar gesterkt.

Het is niet meer dan normaal om mensen te helpen die problemen hebben, ik vind het gewoon grofweg schandalig dat dit moet gebeuren ondervoorwaarden van een religie.
OK, goed, je hoeft het geloof dan misschien niet aan te nemen om de hulp te krijgen, maar de reclame die er gemaakt word is toch redelijk irritant te noemen. En de tijd die er in gestoken word kan beter besteed worden.

En wat Israel en de Palestijnen betreft, de terrorist van de een is nu eenmaal de vrijheidsstrijder van de ander. Dat het bestrijden van deze vrijheidsstrijders nogal eens vraagt om onorthodoxe methoden is algemeen bekend.
Maar Israel schiet daarin nogal een beetje door.

Ik kan me niet herinneren dat hele stukken van de Ierse Republiek door de Britten zijn plat gelegd als gevolg van een actie van het IRA. Hetzelfde geld voor actie's van de ETA aan beide kanten van de Pyreneeen.

Om toch WWII er weer bij te halen, de Israelisch hebben de hoofdstukken uit het SS- en Gestapohandboek mbt het onderdukken van opstandelingen goed gelezen en onthouden.

Geef de Palestijnen die paar stukken land die ze willen, of ga er samen op wonen, verzin iets, want als geen van de kanten toe wil geven, en hun eigendomsrecht blijft opeisen aan de hand van een boekje uit de late brons-, vroege ijzertijd, zal het daar nooit, ik herhaal NOOIT, rustig worden.

Het hele midden oosten is een mooi voorbeeld van hoe religie een vreedzaam leven kan verzieken. Iedereen denkt daar de wijsheid in pacht te hebben, en is bereid er een ander voor te doden.

Ze denken allemaal dat ze gelijk hebben, dat hun god de enige ware is.
Hieruit kan je de volgende conclusies trekken, of ze hebben allemaal gelijk, of er heeft er een gelijk, of ze hebben geen van alle gelijk.

Logisch en nuchter nadenkend blijft voor mij "ze hebben geen van alle gelijk" overeind.

En daar heb ik geen diepgaande bijbel, thora, koran of andere geloofsstudies voor nodig.

Sterker nog, ik heb daar zelfs jouw 'leugens' uit 1790 niet voor nodig.
Jan van Dongen - 02 05 08 - 11:26

Beste John,

Hitler en zijn nazisme zijn door het Vaticaan en conservatieve regeringen in het zadel geholpen omdat hij, zich beroepend op zijn godsdienst, zich verzette tegen het oprukkende atheistische communisme. Hij is dus zo prominent geworden omdat hij anti-atheist was.

Tegenwoordig wordt zijn katholicisme op alle mogelijke manieren verhuld, en wordt hij gepresenteerd als atheist. Als ik hierop wijs, meet ik opeens weer met twee maten.

De vraag is: waarom wordt de geschiedenis opeens vervalst, en wordt van Hitler een atheist gemaakt, terwijl iedereen weet dat hij een katholiek was die een ideologie in elkaar schroefde als tegenwicht tegen het steeds populairder wordende atheistische communisme?

En als ik erop wijs dat het niet klopt, zou ik opeens met twee maten meten? Ik meet niet met twee maten, ik ben voor kritiek. Een kritische houding tegen alle vormen van irrationeel denken is heel belangrijk.

Als een regime gebaseerd op het atheïsme de grootste gruweldaden begaat MAG niet gezegd worden dat het atheïsme ten grondslag ligt

'Het atheïsme' ligt ook niet ten grondslag aan deze zaken. Er ligt een ideologie of een regime aan ten grondslag dat zich niet baseert op religieuze beginselen, dus op atheïstische beginselen. Er ligt een menselijk systeem aan ten grondslag.

Dat is wat anders dan 'het atheïsme', want er zijn ook vele atheïstische richtingen die gelijkheid, mensenrechten en vrijheden als uitgangspunt hebben.

Het cruciale punt is: in werkelijkheid zijn alle ideologieën door mensen gemaakt. Niet alleen seculiere ideologieën, maar ook religieuze ideologieën. Goden zijn door mensen verzonnen, religies zijn door mensen gemaakt, religieus geweld is van mensen afkomstig.

Als atheïst besef je dat elk terroristisch systeem van a tot ze door mensenhanden in elkaar is gedraaid. Het verschil met religies is dat religieuzen denken dat hun systeem van een god afkomstig is. Daardoor is het boven de mens verheven, en het is niet aan de mens om god te bekritiseren.

Daarom is het wel mogelijk na te gaan dat Stalin niet deugde, je kan nagaan wat er mis was met het communistische systeem en je kan het veroordelen. Maar voor de gewelddadige stoornis van god bestaat een blinde vlek. Zijn systeem leidt tot onderdrukking, discriminatie en geweld, maar je mag dit niet aan de orde stellen omdat men beweert dat het 'van de almachtige, perfecte god' komt. Terwijl er geen goden bestaan.

Religieuze systemen zijn dus gewoon menselijke systemen, die alle mogelijke menselijke fouten bevatten. Maar omdat ze vanwege hun zogenaamde goddelijkheid niet konden worden bekritiseerd, woekeren ze al al millennia lang. De god van de bijbel en de koran waren zeer gevaarlijke figuren. Je moet hun eis om ze niet te bekritiseren absoluut niet inwilligen, want dat heeft hetzelfde effect als een narcistisch gestoorde persoon naar de mond te praten. Zijn stoornis wordt erger en erger.
Els () (URL) - 02 05 08 - 14:47

De volgende brief(PDF)mocht van Hirsch Ballin niet op het internet.
Hieristie: http://tinyurl.com/6cv3q2
Zie ook http://www.depers.nl
Aanvullende info:
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=5648
Zelf ben ik benieuwd wanneer aan dat oeverloze gezeur over belediging van niet-bestaande goden e.d. eens een eind komt.
Gerrit Dekzijl () - 03 05 08 - 16:43

@Jan:"Dat er vanaf 1790, en vemoedelijk ook ver daarvoor, mensen waren die hetzelfde dachten, is voor mij een teken dat het probleem niet bij mij ligt, maar bij de religieus verdwaasde"

Daarmee geef je dus toe dat het atheïsme niet klopt en religieus verdwaasd is, want daar ging het in mijn reactie over. Dan zitten we toch meer op één lijn dan ik dacht.

Hitler was slim: Alle religies in één keer uitmoorden zou onhaalbaar zijn, dus hij begon gewoon bij stap 1. Gelukkig heeft hij die al nooit af kunnen maken. Religie zal NOOIT door ratio worden vervangen. De laatste jaren is juist een omgekeerde tendens zichtbaar.

"Het is niet meer dan normaal om mensen te helpen die problemen hebben, ik vind het gewoon grofweg schandalig dat dit moet gebeuren ondervoorwaarden van een religie."

Kijk je bent tenminste wel duidelijk: Als een atheïst dus iemand helpt gebeurd dat onder voorwaarden van ZIJN religie. Als ik als Christen iemand help komt het 9 van de 10 keer niet eens ter sprake. De missie-drang onder atheïsten is dus blijkbaar veel groter dan onder Christen. Een typisch religieus trekje.

"Maar Israel schiet daarin nogal een beetje door."
Ik heb een aantal gevallen bestudeert en wat opvalt is dat het keer op keer een reactie is op een actie van de Palestijnen. De Israëliërs geven zelf ook volmondig toe dat ze bang zijn voor de Palestijnen. Bang dat een of andere halve zool zichzelf opblaast in een volle bus, op een drukke markt, in een winkelstraat. Of een complete auto. Dan is het toch logisch dat ze maatregelen nemen? Doet onze overheid ook, kijk maar naar de privacy inperkende maatregelen onder het mom van terroristische dreiging en dan is hier eigenlijk nog helemaal niets gebeurd.

De Palestijnen hebben meerdere aanbiedingen van land en een eigen staat afgewezen. De doelstelling van elke Palestijnse organisatie is heel eenvoudig: vernietiging van de staat Israël. Lees de handvesten er maar op na, het staat er letterlijk in.

"Sterker nog, ik heb daar zelfs jouw 'leugens' uit 1790 niet voor nodig."

Dan wijs je dus ook het atheïsme af. Lijkt me een verstandige!
John - 03 05 08 - 17:05

@Gerrit: Lijkt me duidelijk. Als jullie gewoon respect op zouden kunnen brengen voor de overtuiging van een ander zou dat al een heleboel schelen.

Ik laat mijn God en mijn geloof eenvoudigweg niet zonder slag of stoot beledigen door een simplistische beweging als het atheïsme. Ook nog eens een 'vredelievende' beweging met meer dodelijke slachtoffers dan welke levensovertuiging dan ook! Ik verlang naar vrede, maar één ding is me overduidelijk geworden door de bestudering van onder meer atheïsme: Atheïsme gaat het zeker NIET brengen!!
John - 03 05 08 - 17:21

@Gerrit:

Je zegt blijkbaar iets zonder te beseffen dat het verwijt dat je anderen maakt minstens net zo hard van toepassing is op het atheïsme. Feitelijk stel je dat als iedereen nou eens zou erkennen dat goden niet bestaan het probleem zou zijn opgelost.

Maar we kunnen met minstens hetzelfde recht de boel omdraaien en stellen dat als jij nu eens gaat erkennen dat God wel bestaat er vrede komt. Het probleem wat je niet wilt snappen is dat ik God persoonlijk heb ervaren en dat dat zo'n overweldigende ervaring was en is, dat het voor mij eenvoudigweg onmogelijk is om dat te ontkennen. Je vraagt dus een onmogelijkheid, niet gebaseerd op basis van teksten, maar op basis van persoonlijke ervaring!
John - 03 05 08 - 17:31

Eeuh, als ik jou goed begrepen heb, is er in 1790 iets Atheistisch in gang gezet.

Zou goed kunnen, heb ik niet echt een idee van, mijn historische interesses beperken zich meer tot oorlog en techniek, politiek en ideologieen zijn hiervan een zijspoor wat ik zelden bewandelen, dus van daar mijn gebrekkige kennis over wat jij de 'leugens van 1790' noemt.

Mogen deze 'leugens' het Atheistisch vuur gestart hebben, dan heb ik die vonk niet nodig gehad, ik ben er op eigen kracht gekomen.

En nee ik heb geen Atheistische zendingsdrang als het gaat om iemand hulp te verstrekken.

Ik heb alleen geen religieus pistool in mijn nek nodig die mij 'dwingt' actie te ondernemen op straffe van nare dingen na mijn dood.

En jouw stelling dat er vrede komt zodra we allemaal in god geloven raakt natuurlijk kant nog wal.

In welke god moeten we dan geloven?

En stel dat dat de gristelijke god is, welke van de vele stromingen daarbinnen is dan de enige 'ware'? Het is voorlopig even rustig, maar er zijn tijden geweest dat de katholieken en protestanten elkaar het licht in de ogen niet gunde, en het er dus maar uitsloeg.

Nee, zolang er religie is, zal vrede slechts een utopie blijven.
Jan van Dongen - 05 05 08 - 08:01

@Els (Email) (URL) - 02 05 08 - 14:47
Nou doe je het weer! Meten met twee maten. De gedragingen van Hitler zijn volledig in tegenspraak met enige vorm van christelijk geloof, en passen precies in het atheïstische plaatje. Welk labeltje er politiek gezien op geplakt wordt is totaal niet interessant, maar ik ken GEEN ENKELE Christen, maar des temeer atheïsten (een groot deel van de neonazi's is overtuigd atheïst!) die zich vereenzelvigen met hitler.

Nu noem communisme opeens atheïstisch terwijl dat eerst bestreden wordt? Dat noem ik nog eens verdraaien om je gelijk te krijgen!

En vervolgens ben je 100% tegenstrijdig:"'Het atheïsme' ligt ook niet ten grondslag aan deze zaken. Er ligt een ideologie of een regime aan ten grondslag dat zich niet baseert op religieuze beginselen, dus op atheïstische beginselen."

Wat wil je nou wel of niet? Wat ik er overduidelijk uit lees is dat dergelijke regimes dus ook door jullie als atheïstisch worden erkend.

Nee, we gaan GEEN onderscheid maken tussen verschillende atheïstische stromingen, want dat doe je ook niet als het om religies gaat. Zelfs elkaar uitsluitende religies worden om je stellingen te onderbouwen op één hoop geveegd. Gelukkig beseffen steeds meer mensen dat de werkelijkheid heel wat genuanceerder ligt.

Luisteren is ook niet je sterkste punt: De meeste religieuzen beseffen donders goed dat de dingen die b.v. in Ierland zijn gebeurd NIETS met God te maken hebben. Sterker nog, ik weet 100% zeker dat God ze afkeurt en er over huilt. Dergelijke dingen worden gedaan door mensen zonder enig godsbesef. Ik zal dit niet voor het gemak onder het atheïsme scharen omdat ze zelf zeggen een bepaalde religie aan te hangen, maar de dingen zijn zo in tegenspraak met de oproep om de andere wang toe te keren, dat je deze mensen moeilijk als Christenen kunt bezien.

"Religieuze systemen zijn dus gewoon menselijke systemen, die alle mogelijke menselijke fouten bevatten"
Helemaal met je eens, maar geef dan ook toe dat dat voor het atheïsme minstens net zo erg geld. Dat wordt ook steeds sterker bekritiseerd. Kijk maar eens naar het gedrag van een willekeurig 'boegbeeld' van het atheïsme, als de diverse dictatoriale leiders, of Madalyn Murray.

Het gemak waarmee je MIJN God beledigd vindt ik werkelijk stuitend. Kijk dan maar eens op je gemak naar de stuitende voorbeelden als hitler, pol pol, stalin, of Murray. Allemaal 'lichtende' voorbeelden van het atheïsme. Zelfs Madalyb's zoon heeft dat ingezien, is nu Christen en heeft een boek geschreven over de hel van het atheïsme waarin hij moest opgroeien. Vergeleken met deze voorbeelden zijn de door mensen bedreven misstanden van andere religies kleuterklasspelletjes.
John - 05 05 08 - 11:18

@Jan van Dongen - 05 05 08 - 08:01

Nee hoor, niet in 1790, het leefde ondergronds al veel langer, maar is in 1790 in een stroomversnelling gekomen, door POLITIEKE gebeurtenissen. In eerste instantie had het verzet van het atheïsme niet eens zoveel tegen het geloof an sich, alleen tegen de politieke kant er van. Dat heeft de bloei van het atheïsme veroorzaakt en is gelijk een verklaring waarom het in landen als de USA nooit echt een poot aan de grond gekregen heeft. Op dit moment ligt het percentage atheïsten in de USA ergens rond 2%.

Het zal best dat je er 'op eigen kracht' bent gekomen, maar het is wel heel opvallend dat ook jij de verouderde ideologieën van het atheïsme hoog in het vaandel draagt. De meeste kritiekpunten van het atheïsme zijn allang niet geldig meer, en kunnen alleen door naïevelingen en onkundigen onderschreven worden omdat de feiten inmiddels gewoon heel anders liggen.

Religie is een instituut van mensen, dat ben ik met je eens, maar het atheïsme is minstens net zo religieus als welke andere religie dan ook. Jij noemt het een pistool, maar geen enkele Christen wordt 'gedwongen' vanwege een mogelijke straf (een heel zwaar achterhaald atheïstisch idee waaruit de onkunde van het Christendom zo duidelijk blijkt!) maar uit bewogenheid met een medemens, ongeacht zijn levensovertuiging.

Wat in Ierland is gebeurd keur ik net zo goed af als iedereen (zie mijn vorige reactie).

Gezien de kleine en krimpende aanhang van het atheïsme en de vreselijke gruweldaden begaan door atheïsten, mogen we van het atheïsme zeer zeker geen vrede verwachten. De vrede zal eens komen, daar ben ik van overtuigd, en ik wacht rustig af tot het moment daar is. En ja, dat kan nog wel even duren, maar de tekenen van de tijd zijn overduidelijk en de profetieën worden stuk voor stuk vervuld, dus wacht maar af (maar wacht niet te lang!)
John - 05 05 08 - 11:27

Nee he, weer zo'n eentje die de eindtijd in zijn eigen generatie wil persen.

In elke scheet die de zon laat, en in elke keer dat de aarde kreunt, zien jullie de hand van god.
Ongeacht de wetenschappelijke of technische verklaring van het fenomeen.

Inderdaad, milieu technisch heeft het er alle schijn van dat het slecht gesteld is met de mensheid, maar wat dat betreft neig ik meer naar gaia dan naar god.

Misschien overleeft de mensheid dit rampscenario, en krijgen we een tweede kans, in een verdunde vorm, en hopelijk zonder religie.

Maar voor hetzelfde geld loopt over een paar miljard jaar een archeolisch geintereseerde mestkever zich af te vragen waarom er in de geschriften de Grote Kakkerlak, opgeschreven door zijn profeet de Woestijnschorpioen niks geschreven staat over de archeologische vonsten die hij momenteel doet in een gebied wat ooit bekend was als Nederland.

En moet deze mestkever zijn ideeen voor zich houden, wil hij niet het slachtoffer worden van de spinnen die iedere afvallige afvoeren naar hun kolonie, waar de grootste en zwaarste afvalligen als voedsel dienen voor hun koningin.

En zo zie je John, een Atheist heeft zoveel fantasie als een gerelicapte, wij gebruiken het alleen anders, en meer oplossings gericht.

P.S.

Ik heb het niet over "The Troubles" gehad, dat haal jij erbij.

P.P.S.

Van de week op de radio, joodse vluchtelingen die pre 1939 naar Nederland vluchte kregen 3 opties.

1. Als ze de staat niet tot last waren, lees 'hier familie hadden', dan mochten ze blijven,
2. Als ze de mogelijkheid hadden om verder te reizen, dan graag, en liever gister dan vandaag,
3. Terug sturen naar de bevriende natie/nazi waar ze vandaan kwamen.

Van onze toen toch redelijk streng christelijke regering hoefden de gevluchte joden dus niet echt iets van hulp te verwachten.

Een blaam die men sinds 1945 probeert te zuiveren.

Verder ben ik benieuwd tot welke, van de veel te vele, gristelijke verdwaasde stroming jij jezelf rekend, temeer omdat je beweert dat ik, en vele met mij, me afzet tegen een 'fout' en niet meer bestaande vorm van gristendom.

P.P.P.S.

Heb jij ook, net als al die andere hypocrieten, de 2 minuten stilte op 3 ipv 4 mei in acht genomen?
Jan van Dongen - 05 05 08 - 13:09

@Jan: Waarom kunnen atheïsten niet lezen? Het zou zoveel makkelijker zijn om te debatteren met een open mind en zonder een berg vooroordelen waardoor de zon verduistert wordt! Ik schrijf nergens dat ik de eindtijd in mijn generatie wil persen, dat concludeer je helemaal zelf!

Ook je vooroordelen betreffende mijn wetenschappelijke visie laat ik geheel aan jezelf, maar met zulke stompzinnige vooroordelen is een debat gewoon onmogelijk, hoe ver jij er ook naast zit, je durft het voor jezelf nog niet eens toe te geven, laat staan aan een ander.

Nou moet ik wel erkennen dat ook dit zo'n typisch atheïstisch trekje is. Reageren met een berg vooroordelen waar zelfs een moslim-extremist of extreem rechts jaloers op is omdat zij die met de beste wil van de wereld niet eens bij elkaar zouden kunnen verzinnen. Het vertroebeld het debat alleen zo verschrikkelijk dat je elke keer weer moeten wijzen op de foutieve denkwijze van je wederpartij.

Milieutechnisch? En dat geloof jij wel? Je liep toen ook hardhuilend achter Ed Nijpels aan die brandbrieven verstuurde omdat binnen 20 jaar alle bossen in NL verdwenen zouden zijn? Er is destijds NIETS, maar dan ook helemaal niets structureels gedaan om de 'problemen' op te lossen en wonder boven wonder hebben we meer bossen dan 20 jaar geleden. Rara hoe kan dat?

Zonder religie? Dan moet je de mensheid die 'tweede' kans ook maar ontnemen. Atheïsme = religie en de milieubeweging heeft ook alle trekjes van een religie, maar dan met het milieu als afgod en de eigen macht en gewin als 'verborgen' politieke agenda!

De rest is weer typisch slap atheïsten gezwam zonder enige feitelijke basis. Je fantasie neemt een enorme loop met je, nog even en je kunt meedoen aan de marathon zonder een stap te verzetten.

Je haalt politiek en Christendom door elkaar, dat is sowieso al één van de vele fouten uit 1790 die toen wel golden maar tegenwoordig niet meer. CDA een christelijke partij? Yeah right, dan is de PvdA zeker de partij van de grootverdieners, D66 een moslimpartij, SGP wil harddrugs legaliseren en GroenLinks de sharia invoeren.

Op 3 mei? Wat is er op 3 mei dan?
John - 05 05 08 - 15:38

Graag wil ik aan de discussie deelnemen, indien en voorzover deze geciviliseerd, met voorkennis en verstand wordt gevoerd. In mijn voorbereidingen voor een dissertatie onderwerpelijk "Atheisme", zou ik graag voorzien in enige stellingen voor en vragen aan een theist. Is bijvoorbeeld John bereid tot commentaar?
rob - 05 05 08 - 23:39

@rob: Natuurlijk. Als ondernemer heb ik het soms erg druk en dan kan een reactie wat op zich laten wachten, maar ik zal mijn best doen.
John - 05 05 08 - 23:58

Ik lees ongeveer net zo selectief als dat jij doet, dus wat dat betreft kunnen we elkaar een hand geven.

Daar de 4de mei op een zondag viel, hebben ze het in een paar streng religieuze gemeenten het nodig gevonden de dodenherdenking te verplaatsten naar de 3de mei.

Een hypocriete actie die ik dus ten strengste afkeur, dat moge duidelijk zijn.

En met de heer Nijpels heb ik helaas weinig op, toch zeker als deze oud burgermeester van een mooie stad als Breda loopt te verklaren dat een biliartlaken als Friesland de mooiste provincie van Nederland is.

En met huidig politiek klimaat in Nederland, CDA, CU en meedraaiende PVDA is het gristelijk geluid de laatste tijd alleen maar sterker geworden, dus als ik moeite heb met gristelijkheid en politiek door elkaar te halen, dan licht de schuld bij afgristelijk geinspireerde partijen, en weer eens een keer niet bij mij.

Maar John, als ik het goed begrepen heb, dan heb jij ook eens het brede pad van de verlichting bewandeld vooraleer je verdwaalde in de moerassen van religie.

Hoe is dat gekomen?

En in naar welke sekte heeft jouw, nodig aan calibratie toezijnd, kompas je gestuurd?
Jan van Dongen - 06 05 08 - 10:04

Beste Jan,

Je reacties beginnen nu, naar goed atheïstisch beginsel, werkelijk beneden alle pijl te geraken. Vindt je het gek dat steeds meer mensen die een normale ontwikkeling door maken het atheïsme vaarwel zeggen omdat ze het intellectuele kleuterniveau gewoon ontgroeid zijn? Ik niet.

Ach, als mensen de dodenherdenking zo nodig op 3 mei willen gedenken moeten ze dat vooral doen. Je denkt toch niet dat ik daar wakker van ga liggen, heb wel wat beters te doen dan me over dergelijke onzin druk te maken. Leven en laten leven was toch het motto van het atheïsme? Zou je eens in praktijk moeten gaan brengen.

Als Nijpels Friesland de mooiste provincie vindt kun je je daar ook wel druk over gaan maken, maar smaken verschillen. Wij hebben kennissen die lyrisch zijn van hun Chevrolet Kalos of hoe dat ding ook moge heten, ik zou er nog niet dood in gevonden willen worden.

Ik weet niet welke bellen jij hoort rinkelen, maar veel christelijks heb ik nog niets uit dit kabinet horen komen. De grootste ellende wordt veroorzaakt door de PvdA die weer aardig aan het potverteren is geslagen, met een nieuwe bezuinigingsronde tijdes de volgende kabinetsperiode in het vooruitzicht om de boel weer te herstellen.

De enige minister die een beetje christelijk geluid zou kunnen laten horen op zijn post is Rouvoet, en die heb ik al een hele tijd niet gehoord. v. Middelkoop op defensie heeft weinig christelijks in te brengen (en was zondag ook gewoon op de Dam aanwezig, dus dat moet je beeld van christenen toch wel weer aardig bijstellen), Huizinga worstelt met de puinhopen die door haar voorgangers zijn veroorzaakt met die stompzinnige OV-chipkaart, dus op geen enkele specifieke post kan een echt christelijk geluid hoorbaar zijn. Ik denk meer dat het de suggestie is. Kom op andere fora atheïsten tegen die bij alles beginnen te schelden over het christelijk kabinet terwijl er geen CDA-er of CU-er bij betrokken is. Beetje oogkleppenmentaliteit, en weer de typerende kortzichtigheid van de gemiddelde atheïst. Jullie doen niets anders dan elkaar continu bevestigen, en ook naar de buitenwacht toe. Maakt mij niet uit, het schaadt alleen je eigen boodschap en dat is aan de tanende populariteit ook duidelijk merkbaar.

"Maar John, als ik het goed begrepen heb, dan heb jij ook eens het brede pad van de verlichting bewandeld vooraleer je verdwaalde in de moerassen van religie."

Dan heb je het weer verkeerd begrepen, ik bewandel dat pad NU. De vermeende verlichting van atheïsme blijkt een duistere weg te zijn waar je voorstrompeld met een zaklantaren met lege batterijen. Af en toe flikkert er een spoortje licht op, maar twee tellen later struikel je weer over de obstakels op het pad.

Ik ben niet verdwaald in moerassen van religie, daar ben ik door mijn bekering juist uitgekomen. Atheïsme is één van de menselijke religieuze stelsels, maar ik heb nu een relatie en kan zeggen en ervaren dat ik volkomen vrij ben van al die menselijke ballast die veel religies, inclusief atheïsme op leggen aan hun volgelingen. Ze noemen het allemaal anders, maar het komt allemaal op hetzelfde neer.

Het is gekomen doordat ik tijdens mijn verblijf in een van de diepste dalen van het atheïsme een keuze heb gemaakt. Atheïsme had de antwoorden niet, zo veel was me wel duidelijk. Vrij kort daarna heb ik een persoonlijke ervaring met God gehad, en dat heeft m'n leven echt totaal op z'n kop gezet.

Ik kan me voorstellen dat religieuzen zich gekwetst voelen door de artikelen op deze site, en dat is ongetwijfeld ook de bedoeling, aangezien respectloosheid en kwetsen in het wezen van atheïsme besloten ligt. Omdat ik niet religieus ben, maar een relatie heb kan ik alleen maar smakelijk lachen om zoveel onnozelheid als ik hier lees.

Ik hang niet aan een sekte, dat heb ik na mijn bekering achter me gelaten. Ik zit ook niet vast aan bepaalde stroming binnen het Christendom, de Bijbel is mijn leidraad, en elk filiaal waar de Bijbel goed gepredikt wordt vind ik prima. Ik kom in evangelische kerken, pinkstergemeenten, jeugdkerken, rockchurches, huiskringen, baptistengemeenten, noem maar op.

Wel typisch dat je als vermeend niet-religieus, zo'n religieuze vraag durft te stellen. Toont weer aan dat atheïsme net zo religieus is als alle religies waar jullie tegen strijden.
John - 06 05 08 - 13:52

Wel typisch dat je als vermeend niet-religieus, zo'n religieuze vraag durft te stellen. Toont weer aan dat atheïsme net zo religieus is als alle religies waar jullie tegen strijden.

Ik ben gewoon benieuwd naar wat het is dat mensen drijft, lijkt mij weinig religieus aan.

Ik vind het dus knap dat een, toch blijkbaar redelijk intelligent persoon, zich zo kan laten leiden door een boek, geschreven dan wel gekopieerd uit dubieuze en niet nader te verifieren bronnen en slechts zijdelings van toepassing op de tijd waar in wij leven.

Toegegeven, ik heb de hele bundel niet gelezen, maar na de sprookjes van het scheppings verhaal, de ark van Noah en http://www.positiveatheism.org/hist/lewi.. doorgenomen te hebben, is het voor mij in elk geval geen boek wat ik wil volgen.

Het maakt me niet uit hoeveel 'goede' dingen er voor de rest in staan, ik kan dat, en zal dat, nooit kunnen rijmen met de hoeveelheid kwaad, de hoeveelheid onjuistheden, die er in staan.

Wat ik ook niet snap is dat iemand die Atheistisch t.o.v. van Thor, Apollo, Lugh, Allah, Zeus en ga zo de hele rij van goden uit het heden en verleden maar af, niet die ene extra stap kan nemen. Ma het afwijzen vanal die andere goden, zou je toch mogen verwachten dat dat zo moeilijk niet kan zijn.

Enne, mocht m'n Maglite zonder licht vallen, dan heb ik altijd een setje reserve batterijen bij, en als laatste redmiddel de oude en vertrouwde knijpkat.

Gewoon een kwestie van voorbereid zijn en oplossingsgericht denken.
Jan van Dongen - 06 05 08 - 18:45

@Jan:

"zich zo kan laten leiden door een boek, geschreven dan wel gekopieerd uit dubieuze en niet nader te verifieren bronnen en slechts zijdelings van toepassing op de tijd waar in wij leven."

De bronnen van de Bijbel zijn bepaald niet dubieus, noch gekopieerd, en zeker wel verifieerbaar. Er zijn wat kleine verschillen in inzicht over de data waarop de verschillende boeken geschreven zijn, maar daar zit geen 100 jaar tussen in de meest uiteenlopende gevallen. Daar zijn de hedendaagse wetenschappers toch vrij unaniem in. Natuurlijk hou je altijd mensen die leven volgens de stelling "De evolutietheorie is wetenschappelijk niet houdbaar, maar het alternatief is onacceptabel", maar die geven zelf al aan dat je ze met een kilopak zout moet nemen.

De ark van Noach is bepaald geen sprookje. Het is door verschillende wetenschappers bewezen dat dat wel degelijk een zeer realistische mogelijkheid is. Op http://www.spitsnieuws.nl heb ik al uitgebreid voorgerekend dat alle dieren er ruimschoots op passen en dat er ook een jaar voedesel meegenomen kan worden.

Onjuistheden staan pertinent NIET in de Bijbel. Sommige zaken moet je alleen wel in de juiste context plaatsen, maar dat is heel wat anders.

Ik sta niet atheïstisch tegenover een god als allah, ik geloof alleen niet dat dat dezelfde God is als de God van de Bijbel, dat is heel wat anders. De Griekse mythologie is overduidelijk een menselijk verzinsel. Alle goden hadden menselijke trekken, iets wat je van de God van de Bijbel gelukkig niet kunt zeggen.

Leuke is dat ik juist door rationeel te denken de stap de andere kant op heb gemaakt, van atheïst naar Christen, en ik kan je zeggen dat ik bepaald niet de enige ben, dus zo vreemd is die stap blijkbaar niet.

Je zou eens een boek als 'Bewijs genoeg' moeten lezen. Dat geeft lang niet op alle vragen een antwoord, maar wel op een aantal. En er staan allemaal rationele bewijzen in dat Jezus is Wie Hij zei dat Hij is!

Bestudering van de Bijbel zou je ook leren wat de verschillen tussen de menselijke kerk zijn en de Kerk zoals God het bedoelt heeft. Nogmaals het is lachwekkend dat je de Bijbel afwijst op twee verhalen (schepping en de ark) die allebei voldoende wetenschappelijk bewijs kennen om ze allebei te ondersteunen. Ik durf zelfs te stellen dat de schepping op dit moment een sterkere wetenschappelijke basis heeft dan de evolutietheorie. En nee, niet alle vragen zijn al beantwoord, gelukkig niet, anders waren al die wetenschappers opeens uitkeringstrekkers en gingen we nog meer belasting betalen.
John - 06 05 08 - 19:15

Beste John,

In dit artikel wilde ik er de aandacht op vestigen dat goden imperialistische, dictatoriale leiders waren die zich hebben laten vergoddelijken en in deze vergoddelijkte vorm na hun dood voortleefden. Tijdens hun leven lieten ze iedereen uitschakelen die zich tegen hun systeem van onderwerping verzette. Na hun dood leefde hun systeem van onderwerping en afgedwongen respect voort. Ik stel dat we dit misplaatste, afgedwongen respect na eeuwen of millennia moeten doorbreken en de goden aan dezelfde kritiek onderwerpen die ieder mens ten deel valt.

Als je deze stelling wil ondermijnen, sta ik daarvoor open. Als je op een andere manier op het stuk in wil gaan, ga ik door ook graag op in. Maar ik laat me niet langer meeslepen door de reeks bekende tegenwerpingen die tegen het atheïsme worden herhaald. Je hebt je standpunt duidelijk gemaakt, ik het mijne kennelijk niet. Ik vind dat we kritisch moeten blijven, en dat we ons geen respect moeten laten afdwingen door narcistische heersers die in hun grootheidswaan en doortraptheid in vergoddelijkte vorm nog eeuwen na hun dood alle kritiek op hun wangedrag weten te smoren.

Het andere punt dat ik je duidelijk probeer te maken is dat goden niet bestaan, en dat alles wat er in de menselijke beschaving goed of verkeerd gaat gewoon van ons mensen afkomstig is. Wij mensen zijn dus in staat de vreselijkste onderdrukkingssystemen te ontwerpen. Mensen kun je de meest bizarre dingen laten geloven. Als je ze goed hersenspoelt, geloven ze dingen die rechtstreeks tegen de natuur, de waarneming en het gezonde verstand ingaat. Waaronder religies, en waaronder niet-religieuze waanideeën. We moeten er altijd voor waken dat waanideeën niet de overhand krijgen, en we moeten er voor waken dat mensen zich niet laten misleiden en uitbuiten door profiteurs die gebruik maken van het inplanten van waanideeën. Of het nu om religieuze onderwerping, oorlogspropaganda, financieel profiteren van ziekte en overlijden of wat dan ook, we moeten altijd onze kritische blik bewaren en de vrijheid te hebben te wijzen op bedrog, misleiding, exploitatie en onderdrukking.

Als het niet duidelijk is wil worden wat de kern van mijn betoog was, dan ontbreekt het mij kennelijk aan het talent om iets uit te leggen. Dat vind ik wel jammer, maar ik laat me niet weerhouden en ga gewoon verder met het scherpen van mijn gedachten.

Op Mao en Stalin etc. ga ik voorlopig niet meer in, want ik heb in mijn leven al zoveel tijd aan deze discussie besteed dat ik hier voorlopig niet meer bij wil stilstaan. Wie weet komt er nog een keer een stuk over. Jij in elk geval bedankt voor je tijd.
Els () (URL) - 06 05 08 - 22:52

Ik hou op met deze 'Troll' te voeren, er komt toch niks zinnigs uit.

But it was fun while it lasted.
Jan van Dongen - 07 05 08 - 09:59

De terreur en het dictatoriale karakter van religie wordt op een angstaanjagende manier beschreven in het boek van W.G. Van Dorian: De Goddelijke Selectie.

Het is een fictie thriller en een vervolg op zijn eerste boek: De Vijfde Colonne. Dit boek vind ik echter nog veel enger. Het verhaal speelt zich af in een post-oorlogs Europa waar religieuze normen en waarden door een internationale organisatie worden doorgedrukt. Het verhaal is bijna Orwelliaans te noemen en heeft opvallend veel overeenkomsten met huidige situaties en hoe dit in de toekomst zal doorwerken. Ik krijg de rillingen als ik het lees ookal is het een thriller en geen analytisch boek. Meer over dit boek vind je op: http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6044

Jullie site is echt geweldig en ik hoop dat dit een tegenwicht vormt tegen al die idioten die hun wil aan anderen willen opleggen met geweld. God zou (zoals Van Dorian in zijn eerste boek schreef) voor het internationaal oorlogstribunaal vervolgd moeten worden wegens misdaden tegen de menselijkheid! Hoeveel mensen IN NAAM VAN GOD anderen vermoorden...
Ingeborg - 07 05 08 - 11:34

@Els:
Opvallend is dat van de menselijke dictators die zich hebben laten vergoddelijken, de 'aanbidding' op een gegeven moment afzwakt. Wereldwijd kan dat van de God van het Christendom in ieder geval niet gesteld worden, en volgens mij van de islam ook niet. Hoe het met andere geloven zit durf ik niet te zeggen. Het aantal 'aanbidders' van hitler is marginaal, net zoals de volgelingen van Elvis en Pim Fortuyn, en het zijn ook nog eens afnemende aantallen.

Het zal je NOOIT lukken om mij te overtuigen dat God niet bestaat, omdat ik 100% zeker weet dat Hij wel bestaat op basis van persoonlijke ervaringen. Er zijn teveel dingen gebeurd in mijn leven die niet rationeel verklaarbaar zijn, en ik kwam later tot de ontdekking dat dat voor de meeste Christenen geldt, en waar het atheïsme gewoon met de mond vol tanden staat.

Een voorbeeld: Wat te denken van een monteur die verklaard dat hij toch maar eens serieus na gaat denken om Christen te worden omdat de auto die rijdend bij hem binnenkwam technische gezien onmogelijk kan rijden. Of de arts die in zijn dossier schrijft dat er bij een patient een wonder gebeurd moet zijn omdat het herstel medisch onverklaarbaar is. Een vriend van me heeft zelf meegemaakt dat hij onderweg was en zijn benzine was op. Geen probleem, want het dichtsbijzijnde tankstation zouden ze nog wel halen op deze tank. Dat gebeurde ook, alleen was het station definitief gesloten, en alle pompen waren gesloopt. Het rode lampje brandde al, maar ze weinig andere keus dan biddend door te rijden. Met het rode lampje brandend hebben ze het volgende tankstation gehaald, ruim 200 kilometer verder.

Nu kun je met allerlei verhalen aankomen, maar er is geen enkele auto die op minder dan 5 liter ruim 200 kilometer kan rijden, dat zou in het gunstigste geval 1 op 40 zijn. Dat haalt zelf om moderne zuinige diesel niet, en zeker niet in de bergen met volle belading en 4 personen in de auto. Er ging ook nog eens meer benzine in de tank dan volgens de opgave van de fabrikant kon (aantoonbaar met bonnetje), dus die tank was echt leeg!

Dat we altijd uit moeten kijken voor misleiding ben ik 100% met je eens. Maar gewoon glashard ontkennen dat er meer is tussen hemel en aarde is jezelf tekort doen. Een echte wetenschapper is iemand die openstaat voor ALLE mogelijke antwoorden. Iemand die een deel van de mogelijkheden op voorhand uitsluit is een pseudowetenschapper die meer interesse heeft in eigen gewin dan in het werkelijk beantwoorden van vragen.

Mijn persoonlijke ervaring, gecombineerd met het rationeel beredeneren van de dingen die ik om me heen zie gebeuren, die ik lees in kranten, tijdschriften en op internet heeft geleidt tot de conclusie dat er daadwerkelijk meer is tussen hemel en aarde. En er is nu eenmaal geen betere leermeester dan ervaring!
John - 07 05 08 - 11:59

@Ingeborg: Als je tegenstander bent van geweld, dan kun je niet als atheïst door het leven gaan. Atheïsme steekt wat betreft aantal dodelijke slachtoffers nog steed met kop en schouders boven alle andere religies uit.

Dat boek wat je beschrijft is dus totaal van geen enkele waarde. Het is fictie, een verzinsel. Net zoals b.v. het boek De Da Vinci Code van Dan Brown. Gebaseerd op aantoonbare fouten en grotendeels verzonnen en gefantaseerd.

De beschrijving die je geeft doet me overigens wel denken aan de gebeurtenissen zoals ze beschreven staat in de Bijbel die gaan gebeuren in de toekomst. Volgens sommigen bestaat die internationale organisatie allang en zou onder meer betrokken zijn bij Vrijmetselarij, Bilderberg Groep, Illuminati, e.d. en op de achtergrond heel veel processen beheersen. J.F. Kennedy heeft een dag of drie voordat hij vermoord werd gezegd dat er in de Amerikaanse politiek verborgen krachten aan het werk waren en dat hij er alles aan zou doen om die aan het licht te brengen. Toeval? Kan. Ik kan niet bewijzen dat het niet zo is. De overeenkomsten met de christelijke leer, zoals jij het boek beschrijft, zijn op z'n minst opvallend, ook al is het een fictie. En die gebeurtenissen zullen bepaald niet christelijk zijn, maar idd gekenmerkt worden door een enorme terreur, geweld en de meest dictatoriale leider die ooit bestaan heeft, en groot tegenstander van alle religies, inclusief atheïsme, behalve zijn eigen vergoddelijking. In eerste instantie zal hij overigens wel uit atheïstische kringen voortkomen.
John - 07 05 08 - 12:10

Opvallend is dat van de menselijke dictators die zich hebben laten vergoddelijken, de 'aanbidding' op een gegeven moment afzwakt. Wereldwijd kan dat van de God van het Christendom in ieder geval niet gesteld worden, en volgens mij van de islam ook niet.

John, de god van het christendom en de islam wáren mensen die zijn vergoddelijkt. Dat ze teruggaan op mensen is vergeten, hun goddelijke vorm leeft voort. De oorsprong van deze godsdiensten ligt in de Romeinse keizercultus. Maar ja, ik ga maar niet proberen jou daarvan te overtuigen. ;)

Een echte wetenschapper is iemand die openstaat voor ALLE mogelijke antwoorden.

Een echte wetenschapper sluit inderdaad niet uit dat er bewijs voor het bestaan van goden kan worden gevonden, maar voorlopig is er nooit bewijs voor gevonden, terwijl er wel bewijzen te over zijn gevonden voor de werkzaamheid van natuurlijke systemen waar geen goden aan te pas komen.

Een wetenschapper trekt de conclusies niet uit incidenten waarvan de oorzaak niet duidelijk is, maar uit het herhaald doen van proefnemingen die iedere keer dezelfde resultatuten moeten hebben. Pas als het wetenschappelijke procédé wordt aangehouden en de uitkomst is altijd hetzelfde, wordt een wetenschappelijke conclusie getrokken. Dus zoiets als iemand die 200 kilometer rijdt met een lege tank is voor een wetenschapper een zinloos 'feit'. Het is niet te controleren, het is niet herhaalbaar. De geloofwaardigheid is ook niet groot. De kans dat er er een verklaring bestaat die over het hoofd is gezien is groter dan dat het goddelijk ingrijpen zou betreffen.

De wetenschap is gebonden aan regels, en doet alleen uitspraken over controleerbare, herhaalbare gebeurtenissen. Een wetenschapper kan dus niets met iemands bewering dat hij door een wonder is genezen. Een arts die noteert dat het een wonder betreft kan trouwens evengoed zijn eigen incompetentie verhullen.

Persoonlijk denk ik dat het om verkeerde waarneming of verkeerd gelegde verbanden gaat. Maar zelfs al zou ik erkennen dat er 'meer tussen hemel en aarde' is, dan nog kan de wetenschap hier niets mee, want die doet geen uitspraken over situaties die zich niet voordoen tijdens een onderzoek. De wetenschapper kan er niets aan doen dat een auto met een lege tank niet in beweging komt als hij wil observeren hoe dat werkt, ook al herhaalt hij het duizenden keren. Maar het is duidelijk dat zo'n onderzoek zinloos is, dus houden wetenschappers zich er niet mee bezig.

Ik gun het iedereen als hij denkt dat er wel een god is omdat hij met een lege tank heeft kunnen rijden, maar de meeste mensen met een lege tank hebben er niets aan, want die staan na wat gepruttel stil. Dus in de praktijk kun je er niet veel mee.

En er is nu eenmaal geen betere leermeester dan ervaring!

Dat vind ik typisch, want leren doe je juist door de herhaalde ervaring. Je kan niet na één uitzonderingssituatie voortaan op wonderen rekenen, want dan zou je niet ver komen in het leven. Juist omdat de wonderen de volgende keer uitblijven, zou je kunnen zeggen dat er meer tegengestelde ervaringen zijn. Je zou zelfs zeggen dat de standaardervaring van een meter in het rood is dat de tank leeg is.

Zelf heb ik ook merkwaardige ervaringen gehad in het leven. Die heb ik geweten aan andere zaken, zoals niet volledig op de hoogte zijn, ziekte, vermoeidheid, verkeerde waarneming etc. Ik dacht, mocht er inderdaad meer zijn, dan kom ik daar nog wel eens ondubbelzinnig achter. Maar behalve wat oncontroleerbare vreemde ervaringen heb ik niet echt de bewijzen gezien.
Els () (URL) - 08 05 08 - 00:47

Ben je even een paar weken weg en dan ontwikkelt zich zowaar een discussie tussen een theïst en de atheïsten. Jammer dat ik zolang niet op de site gekeken heb. Ik moet zeggen, het is een fascinerende opeenvolging van standpunten. Je kunt Dawkins en Hitchens er bijna naast leggen. De voorspelbaarheid van de theïstische kritiek op het atheïsme is onvoorstelbaar. Het zit er allemaal tussen. Stalin en Hitler waren atheïsten en dus zijn atheïsten verantwoordelijk voor miljoenen doden. De schreeuw om respect voor theïsten en tegelijk het absolute gebrek van respect door theïsten. De cirkelredenering m.b.t. de absolute waarheid van bijbelteksten. De typisch theïstische neiging om stom toeval als een daad van een god te beschouwen en zo voort en zo verder.

Als het niet zo in en in triest zou zijn zou je jezelf een rolberoerte lachen als je de religieuze onzin allemaal leest. De waarheid is echter dat dit soort imbecielen steeds meer voet aan de grond begint te krijgen in Nederland en andere landen. En dat is iets waarover alle mensen met een gezond verstand zich tegen moeten verzetten. Daar bedoel ik uiteraard vreedzaam verzet mee (ander krijg je dat meteen weer) maar daar bedoel ik zeker geen respectvol verzet mee. Keihard inhakken op alles wat ook maar enigszins aan religie is gerelateerd. De tijd van genuanceerdheid is voorbij, aan religieuze zijde is die is die er hoe dan ook nooit geweest. Overal waar je de het non-argument: "dat moet je respecteren" tegenkomt duidelijk maken dat je helemaal niets respecteert van theïsten. Overal waar je iemand hoort beweren dat hij zich baseert op de bijbel meteen duidelijk maken dat je de intellectuele vermogens van die persoon dan bijzonder laag inschat. En vooral, niet blijven hangen op deze site of dit forum. Zoek ze op de theïsten en maak ze het leven op verbale wijze zuur. Kijk bijvoorbeeld eens op http://www.eindtijd.nl en ga eens naar hun forum. Dat is echt genieten. Het hoogste IQ wat je daar aantreft is ongeveer 70. Ik ga er regelmatig langs en pook de boel daar een beetje op. Een discussie beginnen over evolutie is geheid prijs, je weet niet wat je allemaal voor onzin te lezen krijgt. Maar ze blijven wel voor je bidden.

Nou daar laat ik het even bij, ben benieuwd of er nog gereageerd wordt.
Sjoerd () - 08 05 08 - 19:52

John, Het is dan ook geen analytisch boek, zoals ik al zei. Het is een fictie thriller, maar dat wil niet zeggen dat het niet ongekend spannend en intrigerend kan zijn omdat het verhaal overeenkomstig de huidige situatie in Nederland en Europa is. kijk naar Orwells Animalfarm. Was dat ook maar een sprookje? Denk 't niet! In de Goddelijke Selectie begint die Internationale organisatie een eigen legermacht (parallel met Nazi Duitsland en de SA) die zogn. religieuze normen en waarden (overeenkomstig wat Balkenende steeds roept) moeten afdwingen in de straten. Identiek aan de Taliban destijds in Afghanistan compleet met zedenpolitie die toeziet op de lengte van de baard en het haar en de sancties voor vrouwen bij 'brutaal' gedrag. Wat niet is, kan nog komen!
Ingeborg () - 09 05 08 - 14:13

Ik atheist,geef mij over,met iemand praten die alles en iedereen geloofd heeft geen zin.
Jonh je heb ander begrip van de natuur niet in je,jammer voor jou.
ferry.
ferry () - 14 05 08 - 18:08

Oei oei, pas op want jullie doen hetzelfde als hen... Religie is gebaseerd op psychologie, van bij de apen al waren wij groepsgebonden leidersgerichte wezens. Met de ontwikkeling van de mens is de grootte van die verschillende groepen steeds toegenomen, er waren wel leiders, maar het contact ermee verdween, vandaar dat de menselijke psychologie een leidersbeeld schiep, een god. En UITERAARD is dit het symbool van de groep, en andere groepen zijn rivaal, andere leider, andere norm (was bij aap ook al zo met elkaar uitmoorden enzo...) Dus als jullie niet de zoveelste afscheiding willen worden, leg dan de nadruk op de eenheid van iedereen, niet de verschillen, want dan neemt de geschiedenis weer hetzelfde beloop... Strijd met een nog nooit eerder wapen, begrip en subtiliteit. Domheid bestrijden is dom op zich. Je kan dat alleen bestrijden door verdere ontwikkeling, logica en beredenering. En zelfs begrip voor onbegrip... Mij maakt niet uit wat mensen denken of geloven, zolang ze er anderen niet mee kloten.
Bertman - 19 06 08 - 20:46

Dat mensen groepsgericht zijn zal ik niet ontkennen, maar ik geloof er niet zo in dat ze leidergericht zijn. Integendeel, zogenaamde 'leiders' parasiteren op het vertrouwen dat de meeste mensen hebben in ons groepsgevoel, en daar profiteren ze van. 'Leiderfiguren' manipuleren door een beroep te doen op onze solidariteit en teamgevoel, maar intussen plukken zij er zelf de vruchten van en zijn ze helemaal niet solidair. Integendeel, ze menen dat ze meer rechten hebben dan 'gewone' mensen, en dat ze boven de rest verheven zijn. Ze worden alleen maar gevolgd omdat mensen zich door hun retorische gemanipuleer laten misleiden.

Het beste wat je kan doen is mensen ervan bewust maken dat ze worden gemanipuleerd, en hoe hiervan wordt geprofiteerd. Religie maakt bij uitstek misbruik van ons vertrouwen en onze behoefte solidair te zijn om mensen te onderwerpen en van hun kwaliteiten en goedheid te profiteren. Waarom zou je hierop niet mogen wijzen? Alle oplichters mogen worden ontmaskerd, maar als we religie willen ontmaskeren zijn we opeens dom bezig. Dit is doorzichtige retoriek, waar we niet in hoeven te trappen.

Er bestaan geen goden, en mensen worden niet na hun dood beloond als ze zich tijdens hun leven onderwerpen aan de regels van god. Om over het chanteren en dreigen met een niet-bestaande hel om bepaald gedrag af te dwingen maar te zwijgen. Dat is een onacceptabele manier om mensen onder de duim te houden.
Els () (URL) - 27 06 08 - 23:32

Ondanks mijn drukke periode toch ff een korte reactie.

Bertman heeft ten dele gelijk. Behalve dat hij er aantoonbaar naast zit dat we van apen afstammen, vertonen we wel overeenkomsten met veel diersoorten, waaronder de hang naar leiding. De gemiddelde mens is mentaal niet sterk genoeg om volledig zelfstandig door het leven te gaan (daarom werken de meesten ook als loonslaaf, stemmen we trouw op steeds dezelfde politici die we vervolgens vier jaar lang de huid volschelden op allerlei fora). Veel mensen willen ook niet anders dan geleidt worden, vandaar dat het al decennia lang zo geaccepteerd wordt dat de overheid voor hen denkt :(

Mensen laten zich niet door gemanipuleer misleiden, de meeste mensen willen niet anders dan een leider die ze kunnen volgen. Dat zie je ook heel duidelijk binnen het atheïsme. Het groepsgevoel, de eenheid waar Bertman toe oproept is een new age achtig verschijnsel met sterke neigingen naar de NWO (New World Order). De mens is echter veel meer dan de door hem geadoreerde apen een individu wat zelfstandig denkt en veel minder afhankelijk is van het groepsgebeuren dan de meeste diersoorten. In principe heeft een mens niemand anders nodig om te overleven in de moderne maatschappij (waardoor de verkilling van de maatschappij dan weer wel in de hand wordt gewerkt) en vertoont de seculiere mens een mate van egoïsme die het hele groepsgedrag onder druk zet en feitelijk onmogelijk maakt.

Als Els in haar reactie de realiteit eens onder ogen zou durven zien zou ze voor religie het woord politiek gebruiken. (Denk maar eens goed na over het gedrag van een seculiere leider als Wouter Bos die op het moment terecht heel zwaar onder vuur ligt).

Kijk eens verder dan de religie. Dan zien we de laatste decennia zieke vormen van sex opkomen (SM, BDSM, e.d.) waarbij dominantie en slaafsheid als hoogste goed worden gepropagandeert, volledig losstaand van wat Els als religie betiteld (daarbij nog steeds voorbij gaand aan het feit dat atheïsme minstens net zo religieus is als elke bevochten religie)

Kijk alleen maar naar de laatse alinea. Een niet te bewijzen stelling, dus een geloof, oftewel alles over één kam scherend: een religie, en ook nog eens op een kleuterige drammerige manier gebracht. => Atheïsme is een onacceptabele manier om mensen onder de duim te houden (jammer dat we dat niet meer kunnen horen van de 85 - 100 miljoen slachtoffers van het atheïsme!)
John - 30 06 08 - 08:52

Goede site man! Hij staat op mijn startbewijs!

@John: dat is de standaard reactie van de theïsten! Het verschil is dat de atheïsten niet hebben gemoord in naam van het atheïsme. O ja, en Hitler was géén atheïst! Stalin wel daarentegen. De bestorming van de Fransen was niet out of the blue, dit had te maken met jaren onderdrukking door de kerken/religie.


PS: Fuck Hovind the indoctrinator!
Passion of the Atheist () (URL) - 21 07 08 - 14:58

Hai Passion of the atheist, ik vond jouw site ook leuk (passionoftheatheist.punt.nl). Hij is inmiddels toegevoegd aan de feed reader. Dus als je een nieuw artikel toevoegt, verschijnt er op deze site een link naar. (Zie in de linkerkolom, in de blogosfeer.)
Els () (URL) - 21 07 08 - 15:13

Kijk Passion of the atheïst geeft weer een typisch atheïstische reactie. Als de argumenten (logischerwijs) niet toereikend zijn gaan ze schelden. Sorry, maar tot dat typerende niveau laat ik me niet verlagen. is ook geen basis voor een serieuze discussie.

Hitler geen atheïst? Dacht 't wel! Zeker weten van wel. Je moet eens wat dieper leren kijken dan de oppervlakkigheden, dat is zo ontzettend leerzaam!

Volgens mij heb ik ook niet gezegd dat de bestorming 'out of the blue' kwam. Opvallend is alleen dat er nog maar een heel klein restje atheïsten over is (de cijfers geven een vertekend beeld omdat atheïsten door de zwaar tegenvallende aantallen voor het gemak de agnosten maar 'ingelijfd' hebben, terwijl er toch een aantal essentiële verschillen zijn tussen atheïsten en agnosten die deze gang van zaken niets anders dan de volgende leugen maken).

Er is ook geen enkele Christen die niet toegeeft dat de kerk fouten heeft gemaakt en nog steeds maakt. Ook dat is zo'n essentieel verschil: Atheïsten zijn zo religieus dat ze alle fouten van het atheïsme ontkennen en niet onder ogen willen/durven zien. Christenen gaan daar heerlijk ontspannen mee om: We zijn mensen, maken fouten en mogen fouten maken. Dat komt omdat het Christendom over een Relatie gaat en niets met religie te maken heeft!

Uit al mijn gesprekken/chats en dergelijke met atheïsten is me één ding overduidelijk geworden: Atheïsten schoppen tegen het Christendom terwijl ze totaal geen enkele notie hebben waar dat nu eigenlijk over gaat. Het is alleen maar schoppen om het schoppen, schoppen om zichzelf 'beter' te laten lijken. (als jezelf niets hebt om je op te broepen, moet je een ander wel omlaag halen om nog iets te lijken!) Schoppen zonder inhoud over dingen die in een ver grijs verleden fout zijn gegaan en al eeuwen lang niet meer van toepassing! Blijkbaar leren Christenen meer van hun fouten dan atheïsten die in de nieuwste publicaties nog steeds dezelfde dingen roepen als in 1879 of omtrent die periode.
John - 21 07 08 - 15:52

Heee Els, top joh! Thanks! Ik ben ook bezig met een engelstalige startpagina. Ik mis namelijk een goede startpagina zoals we die in Holland hebben. Ook heb ik een Nederlandse startpagina: http://atheisme.startbewijs.nl/
En de Engelstalige: http://atheism.multistartpage.com/ (is nog niet af)

Groetjes en nogmaals thanks for the add!
Passion of the Atheist () (URL) - 21 07 08 - 20:47

@John: Ten eerste heb ik niet gescholden en zeker niet tegen jou!

Ik schop niet tegen christenen of andere theïsten. Wel schop ik tegen fundamentalisten! Bijvoorbeeld: mijn oma is diep gelovig, van de oude stempel. Zij weet dat ik atheïst ben, maar zegt en vindt niet dat ik naar de hel ga! Dit doen fundamentalisten wel. Ik geloof niet in de hel, maar mensen die dit wel geloven en-in hun ogen- weten dat dit een verschrikkelijke plek is om naartoe te gaan. Dus als zij vinden/zeggen dat atheïsten naar de hel gaan omdat wij niet in een (megalomane) God geloven. Want dit zijn in mijn ogen al fundamentalisten!

Eigenlijk doet het er ook (niet meer) zoveel toe wat theïsten en atheïsten in het verre verleden hebben gedaan. Het gaat erom wat er in het heden wordt gedaan en besloten in de naam van God, Alla en de bijbel. Wil er nu niet te veel op doorgaan, wellicht ga ik hier nog eens over door op mijn website.

Oh en John, ik heb niets tegen jouw persoon, ik ken je immers niet, maar ik geloof gewoon niet wat jij gelooft.

Greetzz
Passion of the Atheist () (URL) - 21 07 08 - 21:01

Niet gescholden? Dus fuck is volgens jou normaal taalgebruik? En dat was dus de volgende bevestiging aan het gebrek van enig niveau binnen het atheïsme, waarvoor mijn dank!

Interessante uitkomst van diverse onderzoeken: Met name hoogbegaafden hebben een verhoogde interesse voor geestelijke zaken. Zou het godsbesef dan tevens een indicatie voor niveau en/of intelligentie zijn?
John - 22 07 08 - 11:13

Dus fuck zeggen tegen iemand die je niet persoonlijk kent is fout, maar mijn intelligentie betwisten of bagatelliseren met een wel degelijk cynische, sarcastische en beledigende ondertoon is wel normaal volgens jou? Iemand die écht intelligent is, en dat ben jij op een bepaalde manier zeker wel, respecteert iemand anders zijn opleidingsniveau(in mijn geval spw 4), woordenschat en spelling etc.
Je impliceert erg arrogant en geraffineert dat jij zooo intelligent ben en ik zooo dom! Maar je kent mij nog geen eens. Daarbij zijn er diverse soorten intelligentie, waarvan jij er iig één niet hebt. Wat betreft jou hoogbegaafdheid-opmerking, veel atheïstische en agnostische filosofen waren hoogbegaafd of tenminste uitermate intelligent, waaronder Nietzsche. Geloof jij maar lekker in pratende slangen, dat de aarde enkele duizenden jaren oud is, Jezus over water liep. Of dat al de gevonden botten van prehistorische beesten en de evolutie een snode plan van Satan is, dan geloof ik lekker niet! Oké, professor John de alwetende hoogbegaafde!? Doe jij je ding maar lekker geforceerd en gefrustreerd in je bombastische taalgebruik, dan doe ik het wel in mijn doorsnee-taal.

PS: dat 'fuck' was trouwens gericht tegen Hovind! Laten we wel wezen, als je hem gelooft dan zakt de hoogbegaafdheid je wel in de schoenen! Of niet soms?
Passion of the Atheist () (URL) - 22 07 08 - 17:26

Fuck zeggen in het algemeen getuigt van gebrek aan niveau. Ik betwist of betwijfel jou intelligentie helemaal niet. Jammer genoeg heb je alleen de kans gemist om het buskruit uit te vinden ;)

Dus jij noemt dit doorsnee taalgebruik?
- vergoddelijkte tirannen van weleer
- irrationele dikdoenerij, populistische hypocrisie
- despoten

Ik heb het aan een paar mensen laten lezen, sommigen met minder IQ, anderen met gemiddeld en een aantal met hoger dan gemiddeld, maar de meesten hebben geen idee waar het over gaat, en dat is maar goed ook!

Hoe intelligent ben je als je, zoals Tjark Kruiger, lijnrecht tegen de wetenschappelijke stellingen in, durft te beweren dat godsdienst een psychische ziekte is? Als je zulke stellingen openbaar durft neer te zetten, dan mogen we dus inderdaad rustig aannemen dat een hoog IQ niet één van de deugden van de schrijver dezes is.

Laat ik er verder maar niet teveel op doorgaan. We krijgen als Christenen tegenwoordig zelfs bijval uit de atheïstisch hoek van de atheïstische dominee (-sick!-) Klaas Hendrikse! Die heeft tegenover het atheïsme grotendeels dezelfde stellingen als die ik hier in mijn postings keer op keer herhaal: achterhaald, middeleeuws, weinig origineel, verketterend, minachtend. Hij stelt zelfs dat er helemaal geen atheïstische argumenten zijn die verhinderen in een god of God te geloven! "Een atheïst ontkent alleen maar wat anderen over God beweren".

Dus een argumentsloze discussie van de kant van de atheïst! En ook jij haalt in je laatste posting de achterhaalde ideeën van het atheïsme uit de 17e eeuw weer eens boven tafel :( en ook jij kunt weer niet verder komen dan snerende opmerkingen. Heb je het nou echt nodig om een ander te verlagen om je zelf beter te voelen? Dan heb je toch geen punt lijkt me!
John - 22 07 08 - 18:46

Despoten? Dat je dat durft te zeggen! Je verdraait de boel, John. Ik merk dat je goed geschoold bent, maar ik merk ook dat je eigenlijk ook FUCK tegen mij zegt in jouw cynische woorden. Dan maar populistisch recht voor z'n raap, in plaats van huichelen à la John. Het druipt er namelijk van af. Hier laat ik het bij!

PS: Nietzsche was uit de 19e eeuw.
Passion of the Atheist () (URL) - 22 07 08 - 19:51

Beste John,

Atheïsten zijn zo religieus dat ze alle fouten van het atheïsme ontkennen en niet onder ogen willen/durven zien.

Integendeel, in de seculiere maatschappij bestaat vrijheid van kritiek, dus alles kan en mag gezegd worden. Dat er verschil van opvatting bestaat is wat anders. Waar het om gaat is dat de vrijemeningsuiting mogelijk is, en dat er diversiteit aan opvattingen kan bestaan. Ideologieën worden in principe niet beschermd.

Dit in tegenstelling tot totalitaire religies zoals christendom en islam, die alle andersdenkenden systematisch hebben laten uitroeien. Het is heel fijn dat de kerk hier nu excuus voor aanbiedt, maar het punt is dat onze maatschappij nu wel seculier is, zodat de kerk zich daar wel aan moet aanpassen.

Het is typerend dat het christendom zichzelf op de borst klopt voor de verworvenheden van de seculiere maatschappij en het humanisme en liberalisme. De kerk is gedwongen zich aan de nieuwe trend aan te passen, maar presenteert het nu alsof vrijemeningsuiting en emancipatie door de kerk zijn uitgevonden.

Waarom biedt de kerk eigenlijk geen excuus aan voor de misdaden van god zoals die in de bijbel zijn beschreven? Dat is namelijk het issue waar het over gaat.

Christenen gaan daar heerlijk ontspannen mee om: We zijn mensen, maken fouten en mogen fouten maken. Dat komt omdat het Christendom over een Relatie gaat en niets met religie te maken heeft!

Dat is de invloed van het humanisme, dat is niet dankzij het christendom. Het probleem ontstaat als je een ideologie boven jezelf stelt en beweert dat die níet door mensen is gemaakt, zodat je de fouten van die ideologie niet aan de kaak kan stellen, zelfs niet als die ideologie discrimineert, onderdrukt en exploiteert. En dan heb ik niet over psychisch onvermogen om fouten in te zien, maar over het opsluiten, verbranden en stenigen van iedereen die onder de dictatuur probeert uit te komen.

Dus jij noemt dit doorsnee taalgebruik?
- vergoddelijkte tirannen van weleer


Dit is geen scheldwoord richting god: het gaat hier letterlijk over vergoddelijkte tirannen, wier schrikbewind nog millennia na hun dood in de gedaante van een godsdienst terreur uitoefent. Ik vraag me wel af wat er verkeerd is met dit taalgebruik...

Als Els in haar reactie de realiteit eens onder ogen zou durven zien zou ze voor religie het woord politiek gebruiken.

Ik had het hier ook over politiek, namelijk over imperialistische tirannen die zover gingen dat ze zichzelf lieten vergoddelijken. Of ze werden vergoddelijkt door hun nazaten. Na hun dood bleven ze zo hun terreur uitoefenen. Godsdienst is in feite de meest totalitaire, meest onderdrukkende vorm van politiek die er bestaat.

Dus zoiets als Bush, maar dan een Bush voor wie wij ons massaal in het stof moeten werpen terwijl we roepen dat de barmhartige Bush ons heeft bevrijd, en wie dat niet wil is het haasje. En dat dan over duizend jaar nog, in een gealtereerde vorm waarschijnlijk. Dan straft hij opstandigen na hun dood en mogen zijn overleden volgelingen zingen in zijn paradijs.
Els () (URL) - 22 07 08 - 20:11

@Passion of the atheist:
Despoten? Dat je dat durft te zeggen!

Eh... ik ben nou toch helemaal in de war. Wat is hier mis mee? :-
Els () (URL) - 22 07 08 - 20:45

@Els: despoot is overheersing, onderdrukking e.d. Juist iets waar fel ik tegen ben! En wat juist door veel theïsten in de wereld wordt uitgevoerd.

PS: komt een postje aan voor de blogrol, hoor! Maar ben ook druk met wat andere dingen, dus ik doe tussendoor wat makkelijke posts.
Ik wil ook wat meer humor/satire erin proberen te brengen. Dat ligt me wel denk ik.

Greetzz
Passion of the Atheist () (URL) - 22 07 08 - 20:57

Ja, ik snap wel dat je tegen despoten bent. ;) Maar John bedoelde neem ik aan dat het woord despoot voor een god niet door de beugel kan. Hij doelde dus op het stuk, waar ik goden despoten noem. Jij betrok het geloof ik op jezelf, maar ik begrijp niet wat er in je omging.

(Ik ben benieuwd naar je blogrol. Zwerft er niet ergens al een Nederlandse blogrol? Ik meen die ergens wel te hebben gezien. Ik heb er zelf trouwens ook al eentje. Maar je verschijnt er alleen in als je een feed aanbiedt, dus ouderwetse sites vallen buiten de boot.)
Els () (URL) - 22 07 08 - 21:08

Nee, ik bedoelde dat het woord despoot niet tot de vocabulaire van de gemiddelde (doorsnee) Nederlander hoort, en die gemiddelde doorsnee NL-er dus geen idee heeft waar het over gaat.

BTW: Dat je iets niet gelooft of wilt geloven maakt het niet minder waar.
Sylvia Millecam geloofde niet dat ze kanker had, maar ging er net zo dood aan als iemand die het wel geloofde. Sterker nog: Als ze het wel geloofd had had ze zich waarschijnlijk beter laten behandelen en mogelijk nog geleefd!

Hoeveel moeders willen niet geloven dat hun kinderen crimineel zijn geworden? Zelfs na veroordeling op grond van keiharde bewijzen (heb het dus niet over de twijfelgevallen!) blijven ze soms volhouden dat hun kind onschuldig is. Hun ongeloof maakt de realiteit niet minder reëel!
John - 23 07 08 - 16:57

" Ons aller nationaal-socialisme is gebaseerd op onkritische loyaliteit,op overgave aan de Fuhrer zonder dat er in individuele gevallen om het waarom wordt gevraagd en op stilzwijgende uitvoering .Wij geloven dat de Fuhrer aan een hogere oproep gehoorzaamt om de Duitse geschiedenis vorm te geven . Deze overtuiging kan niet worden bekritiseerd.
Rudolf Hess in een speech ,juni 1934 .
Rudolf Hess was de plaatsvervanger van Hitler en hier spreekt toch niet echt een atheist dacht ik zo .
Waarom worden de kruistochten,de heksenvervolgingen, de inquisitie, de vervolgingen van de joden door de christenen (die de aanleiding zijn geweest voor het antisemitisme in Duitsland ) nooit genoemd .En dan heb ik het nog niet over de slavernij en de apartheid die gerechtvaardigd werden op bijbelse gronden . Hitler en Stalin of Mao,Pol pot en de ander hebben nooit uit naam van het Atheïsme hun daden gerechtvaardigd ,Stalin ,Mao en Pol Pot deden dat uit naam van het communisme en Hitler uit naam van het Nationaal Socialisme . Die dogmatiek kent het atheisme helemaal niet , integendeel zelfs . Maar het is natuurlijk moeilijk te bevatten voor een iemand die in een doctrine is opgevoed om zonder dogma of doctrine te denken ,maar dat is juist de essentie van Atheisme ,vrij denken en rationele verklaringen zoeken in plaats van voor en her-kauwde verhalen en beweringen aan te nemen .
Maar zoals zo vaak is het moeilijk discussiëren met een gelovige omdat alles wat aan rede aangedragen wordt ,verdwijnt en vertaald wordt naar een verzonnen verhaal dat geen bewijs nodig heeft ,want dat is de essentie van geloven .God is almachtig en alwetend en de Bijbel is het woord van God en dat is zo want de Bijbel is het bewijs .
Het is een zich altijd en eeuwig bevestigend wereldbeeld ,waar geen speld tussen te krijgen is en dat hoeft ook niet,want wat je er ook tegen inbrengt het geloof wordt er alleen maar mee op de proef gesteld en bevestigd . In de Nederlandse taal, is er geen verschil tussen gelovig zijn en geloven ,terwijl geloven ook kan betekenenen dat je iets niet zeker weet ,of twijfelt en ergens nog niet helemaal van overtuigd ben en dat wordt vaak ten onrechte over een kam geschoren .Silvia millecam was er niet van overtuigd dat de reguliere medische wetenschap haar kon helpen ,maar dit ter zijde
Krautsjo () - 24 07 08 - 00:36

@Krautsjo: Een beetje moedeloos wordt ik er wel van: De door jou genoemde systemen waren allemaal gebaseerd op atheïstische levensvisies, varianten daarop, afgeleiden daarvan hoe het maar wilt noemen. Een Dacia en een Maybach zijn totaal verschillend en toch worden ze allebei auto's genoemd. Ik hoop dat je zelf wel kunt verzinnen waarom. Als een dergelijke redenatie voor auto's en Christendom opgaat (er schijnen iets van 8000 verschillende denominaties te zijn), waarom zou het dan voor het atheïsme opeens niet meer gelden?

Ik ga in herhaling vallen: Omdat de vreselijke realiteit van het atheïsme ontkend moet worden. De terreurdaden die op basis van allerlei atheïstische varianten gepleegd zijn, zijn de ergste uit de menselijke geschiedenis, maar ja, dat verkoopt nu eenmaal niet zo lekker.

Kom op, hou je zelf voor de gek: Atheïsme is helemaal niet vrij denken. Ik ken weinig levensovertuigingen die zo dogmatisch en beperkt van vrijheid zijn als juist het atheïsme! Atheïsme is een van de strengste religies die er bestaan! De standpunten van het Christendom zijn sinds de opkomst van het atheïsme aardig verlegd. We leren van onze fouten, maar de dogma's die in de 18e eeuw voor het atheïsme zijn verzonnen worden hier nog dagelijks geroepen. Over herkauwen gesproken!

Wat je daar over de speech zegt doet me sterk denken aan de manier waarop Madalyn Murray O'Hair met haar volgelingen en familie omging. Ik neem aan dat je als overtuigd atheïst weet wie zij was. Saillant detail: Haar zoon die een nooit door hemzelf gezochte, maar door zijn atheïstische moeder opgedrongen hoofdrol speelde, is later overtuigd Christen geworden. Niet bepaald zonder reden lijkt me!
John - 24 07 08 - 01:01

Ik zou graag willen dat je met voorbeelden komt ,niet alleen roepen ,maar ook benoemen ,dogma's graag dan weet ik waar we over praten en dan hoef jij niet moedeloos te worden .
Ik noem mij Atheïst omdat ik in geen enkele vorm van godsdienst of religie geloof ,het is een naam en als er iemand is die niet dogmatisch is dan ben ik het wel ,dat er dogmatici zijn die ook atheist zijn maakt niet dat het atheisme een religie of dogmatisch is .Of om in jou redenering verder te gaan hoe kan iets een religie zijn als je juist tegen religie bent .
Kinderen worden door hun ouders altijd opgevoed op een manier waar zij niet voor gekozen hebben ,zij hebben er zelfs niet voor gekozen om geboren te worden en er zijn mensen die dogmatisch zijn in hun manier van opvoeden ,
Mevr O'Hair is vermoord omdat ze ontdekt had dat iemand geld van haar afhandig had gemaakt en haar zoon was aan de drank en aan de drugs en kreeg te weinig aandacht van zijn moeder ,aandacht die hij waarschijnlijk wel kreeg uit christelijke hoek ,maar dat heeft meer met persoonlijkheid te maken, denk ik dan met het Atheisme ,net zoals het verkrachten van kinderen door Australische priesters ,niets te maken heeft met het Katholicisme of met het niet in bedwang kunnen houden van seksuele driften ,maar met het willen overheersen van anderen .
En vertel mij eens wat jullie Christenen allemaal geleerd hebben van jullie fouten . en welke standpunten worden herkauwd door Atheïsten . Ik ben benieuwd ,want waar ik nu moedeloos van wordt is van mensen die alleen maar iets verkondigen,maar niets benoemen .Ik weet namelijk ook niet waarom iemand een christen wordt ,ik ben geboren als atheïst zoals iedereen die geboren wordt en het tot nu toe gebleven ,vertel mij maar waarom iemand van het ene op het andere moment gelovig wordt ?
Krautsjo () - 27 07 08 - 00:38

@Krautsjo: Om, in tegenstelling tot jou, niet in herhalingen te vallen (ja, ik geniet de hele dag al van de zon en ga daar tussen het werken door lekker mee door!): Lees mijn reactie bij de Ark van Noach maar.

Eerst andere postings lezen: Dan iemand beschuldigen. Je komt midden in discussies vallen (Krautsjo (Email) - 24 07 08 - 00:36 was je eerste posting in deze thread) en gaat gelijk iemand lopen beschuldigen op een aanvallende (typerend atheïstisch!) manier zonder de moeite te nemen te lezen wat iemand in deze en andere threads heeft geschreven.
John - 28 07 08 - 14:15

BTW: Niemand wordt geboren als atheïst! Ieder mens heeft een bepaald godsbesef in zichzelf. Persoonlijke misgroeiingen door ervaringen(voordat de helft hier zich weer op z'n pik getrapt voelt: Die heeft IEDER mens), opvoeding (ja atheïsten voeden hun kinderen minstens zo dogmatisch atheïstisch op als elke andere religie dat doet - en hou a.u.b. met dat gewauwel over de vrije keuze van kinderen, dan zou je alle bestaande religies aan ze moeten leren, dan kunnen ze pas kiezen!), persoonlijke keuzes, groepsdruk, angst, verdriet, teleurstelling, beïnvloeding door belangrijke personen als leraren, beroemdheden, overheden, vrienden, familieleden, partners, buren, collega's, de algemene beïnvloeding door de media, en ga zo maar door, maken dat mensen niet meer openstaan voor dat godsbesef.

Een moslim is er van overtuigd dat hij als moslim geboren is, en helemaal geen keuze heeft (en ja, ik heb dit met meerdere moslims besproken).

Bovendien wordt bijna niemand van het ene op het andere moment Christen (let op: Dit is wat anders dan gelovig, want jij bent ook gelovig!). Voor 99,9% van de Christenen is het een proces van jaren, wat uiteindelijk uitmond in een persoonlijke keuze om Jezus te accepteren in je leven. Daarmee verlies je niets, maar win je een heleboel. Mijn leven is enorm verrijkt door deze keuze en er zijn werelden voor me open gegaan! En dat terwijl ik een jaar of 20 geleden een van de meest verstokte atheïsten van mijn vriendengroep was :)
John - 28 07 08 - 14:24

Ik ben helemaal niet gelovig ,waar zou ik dan in moeten geloven.
Wat ben jij een zelfingenomen betweter ,waarom heb jij de waarheid in pacht en anderen niet .Was je al zo voor dat je christen werd of ben je zo geworden toen je Jezus accepteerde in je leven . Ik hoop het eerste want dan valt Jezus tenminste niets te verwijten en ben je zo geboren .
Je leest slecht , hebt aannames over mij die nergens op gebaseerd zijn want je kent mij helemaal niet
Ik heb al je threads gelezen en dat is ook de reden waarom ik je vraag om dingen te benoemen ,werkelijk te benoemen en bronnen te geven.
En nog iets ,iedere moslim is er van overtuigd dat hij als moslim geboren is ,want dat schrijft zijn godsdienst voor ,alles staat geschreven, alles is de wil van Allah en zijn profeet Mohamed ,daar mag en kan niets aan veranderen of verandert worden op straffe van de dood .
En hoe ben jij dan atheist geworden als iedereen geboren wordt met een godsbesef ???
Krautsjo () - 28 07 08 - 16:58

Iedere atheïst gelooft dat God niet bestaat. Jij kunt net zo min onomstotelijk bewijzen dat Hij niet bestaat, als ik kan bewijze dat Hij wel bestaat, dus geloof je dat Hij niet bestaat. Waarom worden atheïsten altijd zo boos als je een gewoon Nederlands woord op dezelfde manier toepast op het atheïsme als op elk ander geloof? Dat is meten met twee maten!

Vele mensen zijn op zoek naar iets 'hogers' in hun leven. Daarom zie je een groei in de belangstelling voor allerlei spirituele zaken. Daaruit blijkt het godsbesef van ieder mens. 98% van de mensen in de USA gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde.

Het atheïsme was voor mij een soort tussenstop. Het leek even leuk in m'n puberjaren. Lekker schoppen tegen de gevestigde orde, alles heel begrijpelijk gebaseerd op de 5 bekende zintuigen en that's it. Totdat de dingen in de wereld toch iets gecompliceerder in elkaar bleken te steken dan de voorstelling van het atheïsme me altijd deed geloven. Totdat ik besefte dat we altijd wel riepen dat we anderen respecteerden en dat we geen onrecht wilden, maar ondertussen anderen, verborgen met de term reiligie, beschuldigden van de meest vreselijke dingen. Totdat ik de gebeurtenissen onder atheïstische regimes ging bestuderen, Pol Pot, het nazisme, gebieden achter het ijzeren gordijn. De opening van de dossiers uit die gebieden hebben de gruweldaden aan het licht gebracht die op atheïstische grondslagen zijn gebeurd. Dingen die compleet in tegenstelling waren met wat we altijd zeiden.

Toen ging ik ook eens kijken naar de gevolgen van het atheïsme op onze eigen samenleving: enorme toename van geweld, misdrijven, tienerzwangerschappen, ongelukkige mensen, noem maar op. De scheiding tussen arm en rijk wordt met de dag groter, de scheiding tussen de derde wereld en het westen neemt alleen maar toe, ondanks alle menselijke inspanningen, steeds meer mensen werden ontevreden, er kwam een verharding in de maatschappij, het aantal abortussen schoot omhoog, SOA's waren volop in omloop, HIV verspreidde zich als een lopend vuurtje en ga zo maar door. Logisch redenerend kon ik niet anders doen dan de conclusie trekken dan dat we ergens de verkeerde afslag hadden genomen.

Toen ben ik ook gaan inzien dat mensen niet zijn wat ze zeggen, maar wat ze doen! In die periode ben ik dus maar weer op zoek gegaan, heb gekeken bij reiki, hindoeïsme, boeddhisme, islam, Jodendom, noem maar op, en ben uiteindelijk geïntrigeerd geraakt door de felle aanvallen op het Christendom. Wat was er nou toch zo bijzonder aan dat Christendom? Maar ik heb bijvoorbeeld ook gekeken naar de bijzondere status van Israël omdat Jodendom en Christendom vrij dicht bij elkaar liggen en dezelfde vormen van vervolging meegemaakt hadden. Menselijk geredeneerd slaat het helemaal nergens op wat daar gebeurd. Iedereen bemoeit zich met een provinciaal stadje als Jeruzalem, werkelijk de hele wereld valt er over. Kun je je voorstellen dat zoiets met Utrecht zou gebeuren? Dus ben ik ook in dat soort geschiedenissen gedoken en heb de diverse stellingnames bestudeerd. Ik heb met mensen gesproken van verschillende geloven die allemaal een eigen mening hadden over dit soort onderwerpen, eigenlijk allemaal heel redelijk dus. En zelfs toen kon ik uiteindelijk niets anders dan concluderen dat er iets bijzonders met het Christendom is wat geen enkel andere religie heeft.

Ook heb ik heel serieus gekeken naar de hoofdfiguur van het christelijk geloof: Jezus. Heeft Hij echt op aarde gewandeld, was Hij wie Hij beweerde te zijn, deed Hij wat de Bijbel zegt dat Hij deed en is dat ook buiten de Bijbel te vinden, en ik ben op zoek gegaan naar mensen die er meer van wisten. Niet de religieuzen die alleen maar wisten op te dreunen wat ik zelf ook al wel ontdekt had (plus nog het nodige waar ik niets mee kon) maar mensen waarvan anderen zeiden dat ze toch wel opvallend veranderd waren sinds ze Christen waren geworden. Mensen die zelf een keuze hadden gemaakt voor het Christendom. Waar kozen ze voor, waarom kozen ze er voor en wat had dat met hen en hun omgeving gedaan. En ja, dan kom je ook mensen tegen die doorslaan, maar gelukkig ben ik altijd nuchter genoeg geweest om dat te zien en de overdreven verhalen te relativeren en op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke deler van al die verhalen. En wat me opviel was dat die gemeenschappelijke deler steeds weer Jezus bleek te zijn. Dus langzaam maar zeker heb ik mijn onderzoek steeds meer op Hem gericht en steeds weer bleek dat Hij toch wel heel bijzonder was, en dezelfde afkeer van religie heeft dan ik als atheïst had, een opmerkelijke overeenkomst die me pas echt nieuwsgierig maakte.

Bronnen die ik je nu aan kan raden:
- Jezus, feit of fictie (ook op DVD verschenen)?
- Bewijs genoeg ... van Lee Strobel
- The twilight of atheism; the rise and fall of disbelief in the modern world
- Moderne wetenschap in de Bijbel
- Degeneratie van Peter Scheele
- Islam ontsluierd

Dit zijn zo een paar titels die in me opkomen uit m'n hoofd. Thuis heb ik er nog wel meer staan, zoals een heel goed boek van twee broers die de islam van binnen kennen omdat ze er in opgegroeid zijn. Voor elke titel geldt: Echt zelf lezen en zelf nadenken, en niet het misselijke voorbeeld volgen van Ronald Plasterk en Midas Dekkers die boeken al afkraakten voordat ze er een letter van hadden gelezen. Dat getuigt alleen maar van zwakte. (Voorspelling: Wat nu gaat komen als reactie is een stortvloed van argumenten tegen bovenstaande titels die te vinden zijn op internet).

Het enige waar ik bang voor ben is dat je eigenlijk niet in staat bent om met een 100% open mind te lezen. Je moet er voor open durven staan dat alles wat je nu gelooft niet waar blijkt te zijn. Dat sta ik nog steeds, maar er is nog niets wat me van het tegendeel heeft kunnen overtuigen.

En uiteindelijk is het helemaal niet zo boeiend waar we vandaan komen. Wat ik veel spannender vindt is te zien hoe de dingen die nu wereldwijd gebeuren allemaal al voorspeld zijn, en waar we straks naar toe gaan als wereld. En nee, dan heb ik het niet over de aandelenkoersen, maar de gebeurtenissen op wereldniveau zoals b.v. het feit dat China zijn leger omvormt van een defensief naar een meer offensief leger.
John - 29 07 08 - 10:09

Maar ik heb bijvoorbeeld ook gekeken naar de bijzondere status van Israël omdat Jodendom en Christendom vrij dicht bij elkaar liggen en dezelfde vormen van vervolging meegemaakt hadden.

Weet je eigenlijk wel wat voor iets vreselijks je nu beweert , de Joden zijn door de eeuwen heen vervolgd door het Christendom ,Hitler heeft alleen maar voortgezet wat de teneur was in Duitsland in die jaren en heeft dat op zo'n efficiënte manier gedaan dat er cijfers bekend zijn ,maar het antisemitisme had zijn oorsprong bij de haat van de christenen voor de joden omdat zij Jesus vermoord zouden hebben en andere smoezen die ze konden verzinnen .
Ik ben van joodse afkomst ,dus blijf met je pathetische verhaal af van die geschiedenis ,ben je nu helemaal belazerd ,ik ben familie verloren in de oorlog ,als indirect gevolg van de onderdrukking door Christenen .
De conflicten die nu in de wereld spelen zijn trouwens allemaal te herleiden naar de bemoeienissen van Christenen ,jij mag dan en slecht historisch besef hebben ,maar dat hebben de bewoners van het Midden-Oosten niet ,van generatie tot generatie hebben die met de paplepel in gekregen dat ze ooit wraak zullen gaan nemen en dat gebeurt nu ook en ik kan ze geen ongelijk geven .De Joden en Palestijnen zijn een speelbal geworden ,van een onderonsje ,om het christelijk belangrijke Jeruzalem in handen te houden ,laat het nu voor alle drie de partijen net zo belangrijk zijn geweest ,foutje ,en het conflict duurt maar voort .Er is niets dat maar in de buurt komt van de onderdrukking die de Christenen zelf eeuwen hebben uitgevoerd tegenover het handjevol dat nu zelf eens mag ervaren hoe het is .
Je bent nu over je eigen arrogantie gestruikeld ,ik ben benieuwd wat voor verhaal je daar nu over fabriceert ,maar het is knap hoe je de traditie in stand weet te houden .
Krautsjo () - 29 07 08 - 18:44

En daar wil ik aan toevoegen ,want ik wil de joden en de moslims ook niet te kort doen ,dat ze veel van elkaar geleerd hebben wat betreft het elkaar naar het leven staan .
Als je dan toch een keuze wilde maken waarom ben je geen Boeddhist geworden , die hebben de wereld nog nooit iets aangedaan .Het is wel een lastige keuze want het vergt een hoop van je , niets dood maken ,zelfdiscipline ,mediteren ,geen alcohol of andere geestverruimende middelen ,vegetarisch eten en je moet leren te onthechten loskomen van deze wereld , daar moet je moeite voor doen,maar dan heb je ook wat .Je maakt er alleen niet veel vrienden mee , want een avondje stappen zit er niet en gezellig discussiëren over de zin van het bestaan ook niet want daar moet je juist vanaf zien te komen en aandacht van anderen zit er ook al niet in .Het was moeilijk geweest zonder houvast en beangstigend dat je het allemaal zelf zou moeten doen ,niets is ,alles is . Maar het was wel een echte keuze geweest in plaats van achter feiten en meningen van anderen aan te lopen en het klakkeloos te aanvaarden .Misschien wel een beetje zoals atheisten dat ook doen ,die aanvaarden ook niets zo maar . En dat laatste is toch wat ik begrepen heb,de essentie van geloven , aanvaarden dat er een God is zonder bewijs ,die almachtig en alwetend is en die de Wereld geschapen heeft en de Mens naar zijn evenbeeld in een dag of zes of langer als je een wat modernere inslag hebt .Dat aanvaarden heet geloven en daar moet je zo ontzettend veel voor doen ,want er zijn zoveel krachten om je heen die het ingewikkelder maken te volharden in dat verhaal ,maar als je het maar lang genoeg blijft herhalen en anderen die net zo gemakzuchtig en bang zijn als jij weet te overtuigen ,dan ben je niet meer alleen en hoe meer hoe beter ,want samen sta je nog veel sterker en hoef je als individu nog minder aan jezelf te werken en kun je iedere leugen en iedere wandaad afschuiven op het gelijk van de massa en daar maak jij nu deel van uit John ,hartelijk gefeliciteerd met je keuze .En nu heel snel opgeflikkerd van deze website ,want je deugt niet en zult nooit deugen want je zult altijd het gelijk aan je kant hebben en geen enkele reden zien om er wat anders van te maken .
De mensen die zich Atheist noemen hebben wel reden om er iets anders van te willen maken en durven wel verantwoording voor hun eigen daden te nemen zonder dat er een God of Goden zijn die over hun waken ,wij waken zelf wel .En ik erger me er aan dat er iemand id ie mijn integriteit in dit verhaal in twijfel durft te te trekken ,want ik ben jou geen enkele verantwoording schuldig ,niet voor mijn daden en zeker niet voor mijn overtuiging en zeker niet voor de spelfouten die ik maak .En als je dacht dat ik nu kwaad was ,dan heb je het mis want het kan nog veel erger .
Krautsjo () - 29 07 08 - 19:53

Zie je, ik schrijf net in een andere posting dat je eens verder moet kijken dan je neus lang is! Dat schrijf ik net al in mijn andere reply en hier laat je het weer zien! Een mens is niet wat hij zegt te zijn, maar wat hij doet!

Je vergeet de Christenvervolgingen in de eerste eeuwen na het ontstaan van het Christendom. En ja, er zijn veel christelijken die antisemitisme hebben gepromoot, dat zal ik helemaal niet ontkennen, maar het klopt niet dat antisemitisme zijn oorsprong in het Christendom had, antisemitisme bestond al eeuwen voor het ontstaan van het Christendom. Christenen zijn ook mensen en hun beleving wordt voor een deel ook gevormd door cultuur, opvoeding en ervaringen, net zoals bij ieder ander mens. Als ze opgroeien in een antisemitische samenleving, dan zullen er altijd zijn die dat ook zijn.

Als je zegt dat alle conflicten in de wereld zijn te herleiden tot de bemoeienissen van Christenen, dan ben je net een moslim die de Joden van letterlijk alles de schuld geeft, en dat heeft niets met historisch inzicht te maken. De strubbelingen in het Midden-Oosten bestonden al eeuwen voor het ontstaan van het Christendom. Had iets met Abraham, Hagar, Ismaël, Sara en Isaak te maken ...

Ik heb werkelijk dubbel gelegen om je theorie dat de Palestijnen en Joden speelbal zijn geworden van een christelijk onderonsje. Ik wed dat Gretta Duisenberg hem fantastisch vindt en graag van je over wil nemen!En jij zegt historisch besef te hebben? Ga dan eerst eens een jaar of 5000 terug in de tijd en onderzoek daar de oorsprong van de strijd tussen moslims en Joden!

LOL, ik heb helemaal niets met traditie. Jeruzalem is inderdaad voor de drie monotheïstische geloven belangrijk, maar over de historische achtergronden schiet je kennis toch echt tekort! Grappige is alleen dat, zoals al een paar duizend jaar geleden voorspeld, Jeruzalem inmiddels voor de hele wereld belangrijk geworden is. Iedereen bemoeit zich er tegen aan.

Als het er om gaat een religie uit te zoeken die de wereld niets heeft aan gedaan dan zou ik me maar heel snel van het atheïsme bekeren als ik jou was!! Met 85 - 100 miljoen doden hebben de atheïsten nog steeds het absolute record als het om moorden gaat!

Boeddhisten hebben zo'n saai leven. In tegenstelling tot atheïsten en satanisten mogen Christenen ook niet doden (komt je gebrek aan kennis al weer naar boven!). Onthechten van deze wereld zullen we allemaal een keer moeten, in ieder geval op het moment van sterven, dus wat dat betreft hebben boeddhisten het dan waarschijnlijk makkelijker.

En toch is het boeddhisten laatst weer gelukt om een paar dagen lang het wereldnieuws te beheersen, dus dat aandacht krijgen valt ook wel mee. En dan nog: ze hebben toch elkaar? Net zoals atheïsten hun eigen besloten clubjes hebben en elkaar ontmoeten, feministen elkaar treffen in vrouwencafés, homo's in gaybars, noem maar op.

Je hebt de essentie van het Christendom dus duidelijk helemaal NIET begrepen. Dat heb ik pas 20x geschreven, maar het wil niet tot je doordringen. Tja, als je denkpatroon zo bekrompen is dat je nergens meer voor open kunt staan, is het lastig om nog bij te leren.

Als mensen die zich atheïst noemen hun verantwoording op zouden nemen, mogen ze de wereld eerst wel eens excuses aanbieden voor de 85 - 100 miljoen doden die er door hun leerstellingen al gevallen zijn. Voorlopig nog even met stip op nummer 1!

Als je de essentie van het Christendom doorhad, zou je dit hele stukje niet geschreven hebben. Draai alles eens 180 graden om en je zit er een stuk dichterbij dan je nu zit!

Ik trek je integriteit helemaal niet in twijfel, ik wijs je alleen op een paar dingen. Daar heet het discussie of forum voor :) En je mag rustig dreigen dat je nog veel kwader kunt worden, daarmee laat je alleen voor de zoveelste keer de essentie van het atheïsme zien.

Even een laatste vraag: Als iemand je goedbedoelend wijst op het maken van spelfouten en je doet er niets mee, wat ben je dan?
John - 30 07 08 - 02:23

Ik snap nog steeds niet het verschil tussen christenen en christelijken ,zijn het niet twee woorden voor mensen die geloven in de christelijke God ,of hebben de christelijken joden vervolgd en zijn de christenen vervolgd in de eerste eeuwen na christus .En om het nog ingewikkelder te maken ,in die eerste eeuwen waren er joodse christenen en niet-joodse christenen die allebei vervolgd werden om dezelfde reden ,namelijk uit religieuze motieven (ging daar niet deze post over ) Bij jij nu een christen of een christelijke ,er schijnt een verschil in te zitten die me niet helemaal duidelijk is .
En een andere vraag, wat zijn de Atheïstisch leerstellingen en is de essentie van het Atheisme volgens jou . En als je dan toch al bezig bent is het een kleine moeite om de essentie op persoonlijke basis aan mij uit te leggen van het christendom .

En als ik mij niet vergis waren er 5000 jaar geleden nog geen moslims , de islam is ontstaan in de 7e eeuw , het joodse geloof is zo'n 4000 jaar geleden ontstaan .
Er zijn joden die gelovig zijn en er zijn niet-gelovige Joden ,je kunt om het nog ingewikkelder te maken ook nog christen of moslim zijn als Jood ,zelfs hindoe of Boedhist , maar alleen als je moeder Joods is .Nog ingewikkelder je kunt je bekeren tot het joodse geloof ,maar toch geen Jood zijn als je moeder niet joods is . Hitler was een racist en het was hem niet doen om welk geloof dan ook ,maar om raskenmerken ,vandaar de zigeuners en joden. Zwakzinnigen ,homoseksuelen ,andersdenkenden ,Jehova's Getuigen ,vrijmetselaars , communisten, alles wat niet binnen zijn politiek,het Nationaal Socialisme, paste moesten ook verdwijnen . Volgens de Rooms-Katholieke Kerk was het communisme (een politiek stroming) een groter kwaad en liet de gedoopte Hitler zijn gang gaan , een politieke zet zul je misschien zeggen ,maar het had de pauselijke zegening .

Daden tellen ,dat is een waarheid als een koe ,dat impliceert dat het niet uitmaakt of je gelovig bent of niet ,als ze maar overeenstemmen met ..................... ? Het probleem is echter dat dogma's dit verhinderen ,als je gelovig christen ben dan heb je je te houden aan de Bijbel ,als moslim aan de koran, als gelovige Jood aan de Thora en zo kan ik nog wel doorgaan .Geloof impliceert een onvoorwaardelijkheid , je kunt het met God niet op een akkoordje gooien ,niet het een wel en het andere niet en vice versa . Marchanderen helpt niet want Hij heeft het al in de gaten voordat iemand al de gedachte had .Dat betekent dus ook dat alle daden die tegen de essentie van het Christendom ingaan ,al geweten zijn door God .In onze moderne maatschappij zijn er sancties die op wetten gebaseerd voor al diegenen die de wet overtreden .
Waarom grijpt God die verheven is boven de menselijke wetten ,met de almacht om dat te kunnen en de alwetendheid om alles te kunnen voorzien, nooit in ?
Welke mazen in de wetten van de Heer zijn er ?

En aangezien Atheïsme een religie is waarbij de gelovigen geen verstand van de Bijbel , het Christendom en eigenlijk nergens van en de meest gruwelijke dingen doen zonder wetten en moraal geef ik de vragen graag door aan John . Ik heb me trouwens vanochtend laten bekeren tot het Katanisme en dat heeft niets te maken met die kolonisten ,maar het voert nu te ver om daar dieper op in te gaan.Het is een hele opluchting dat ik nu geen Atheïst meer ben ,ik heb Katan in mijn armen genomen en dat voelt echt als een bevrijding , ik ben tot inkeer gekomen .Binnenkort maak ik het allemaal duidelijk en er volgt er een website .
Krautsjo () - 30 07 08 - 14:55

Een Christen is iemand die in Amerika 'Born Again', opnieuw geboren, genoemd wordt. Iemand die een relatie met God heeft en Hem ook duidelijk in zijn of haar leven ervaart. Een christelijke is iemand die elke zondag in de kerk zit, al dan niet met hoedje op, en op eigen kracht probeert te voldoen aan menselijk opgelegde regeltjes. Ik ben Christen omdat ik God duidelijk ervaar in mijn leven, maar bovenal omdat ik Jezus heb geaccepteerd als mijn Redder. Alleen door Zijn genade kom je nu eenmaal in de Hemel. Een Christen is een volgeling van Christus (Jezus). De meeste christelijken hebben die keuze nooit gemaakt en doen het vanuit een traditie.

In essentie is het atheïsme een achterhaald iets. Het is ontstaan en kende zijn bloeitijd in de 18e eeuw, en had toen bestaansrecht vanwege de corruptie in de kerk. Daardoor is ook de Hervorming ontstaan, een soort revolutie binnen de kerk. De kerk is in de loop der jaren echter verandert en heeft geleerd van de gebeurtenissen die toen gebeurd zijn, terwijl het atheïsme nog steeds dezelfde dingen roept als toen en daarmee dus feitelijk de plank misslaat. Het feit dat het atheïsme in Europa veel groter is geweest dan in Amerika komt doordat Amerika de scheiding tussen kerk en staat veel duidelijker in stand heeft weten te houden. Christelijkheid is niet iets wat je via wetten en regeltjes af kunt dwingen, is ook nooit de bedoeling geweest, maar diverse machthebbers hebben het wel geprobeerd. Ook deels vanuit politieke overwegingen, een hele verkeerde motivatie.

De oorsprong van de islam is terug te leiden tot de gebeurtenissen die ik eerder schreef. De naam is later ontstaan nadat Mohammed beweerde openbaringen te hebben gehad.

Een niet-gelovige Jood heet volgens mij gewoon Israëliet. Als je de strijd ziet tussen Joden en moslims en de intense haat die moslims verspreiden ten aanzien van het Jodendom zul je snappen dat de combinatie Jood-moslim een niet te verenigen combinatie is. Er is naar mijn idee verwarring over de term Jood, en hij wordt vaak gebruikt om iemand aan te duiden die in Israël woont, maar dat zijn twee heel verschillende dingen. Een Israëliet hoeft geen Jood te zijn en een Jood hoeft geen Israëliet te zijn.

De katholieke kerk is fout geweest in de tweede wereldoorlog, maar ik denk dat ze uit angst handelden. Aan de andere kant zijn er ook legio verhalen waarbij katholieke priesters en monnikken Joodse gezinnen hielpen vluchten en onderduiken. De paus had denk ik weinig keuze op dat moment. Hij zat ook nog eens klem tussen Mussolini en Hitler en koos voor z'n eigen hachje. Slap misschien, maar wel realiteit. Hij zal best behoorlijk onder druk gezet zijn. En zoals m'n achterbuurman van de week zei:"Om je vijand te verslaan moet je je bij hem voegen".

Waar wil je naar toe met de vraag of het niet uitmaakt of je gelovig bent? Zoals ik al eerder zei:"Iedereen is gelovig" omdat je sommige dingen nu eenmaal niet kunt bewijzen. Voor mij maakt het niet uit, een groot deel van mijn vrienden zijn niet-gelovigen, althans niet-Christenen.

Kijk en met die dogma's gaat het dus fout, en hier heb je gelijk één van de misvattingen van het atheïsme. Het lukt niemand om zich aan de Bijbel te houden. Die lat ligt moreel zo hoog dat dat gewoon niet haalbaar is. Hetzelfde geld voor de Jood en de Thora, en voor zover ik weet ook voor de moslim en de koran.

Met God kun je het inderdaad niet op een akkoordje gooien en dat hoeft ook niet, want Jezus heeft de prijs betaald voor AL onze zonden, en vraagt alleen of we dat willen accepteren. De rest van de poespas er omheen en de lulkoek waar deze site mee gevuld is, zijn allemaal simpele mensen overwegingen.

Ik hou van m'n vrouw, dus probeer ik haar gelukkig te maken. Soms lukt dat, soms niet. Zo is het ook met God. Maar net zo min als m'n vrouw de volgende dag bij een advocaat zit voor een scheiding, laat God me ook niet vallen als ik iets doe waar Hij minder blij mee is. Hij is een liefhebbende Vader en geen straffende God. Bovendien: Straffen hoort af en toe ook bij liefhebben. Ik hou van m'n kinderen en zeg dus ook wel eens 'nee' tegen ze. M'n 11 jarige zou dolgraag met m'n sportwagen rijden, maar dat lijkt mij iets minder verstandig, dus zeg ik 'nee'. Daaruit blijkt juist dat ik van hem houdt, want ik bescherm hem voor veel meer ellende. Nu snapt hij dat nog niet, maar dat komt later vanzelf.

God grijpt wel in, maar ik denk dat je Hem eerst moet leren kennen voordat je dat door krijgt. Weer even het voorbeeld van m'n zoontje. Hij kan rustig m'n autosleutels pakken en instappen, maar hij krijgt de auto niet gestart omdat hij de code niet kent. Hij weet dus niet ik hem bescherm door die code in te stellen, maar ik heb wel ingegrepen zonder dat hij het weet. In de praktijk kan hij niet bij m'n sleutels, maar als het zou kunnen dan nog is er een extra veiligheid voor hem ingebouwd. Op het moment dat hij snapt hoe de beveiliging van die auto werkt, snapt hij ook dat ik dat er in gezet heb en dat ik hem daarmee beschermd heb.

Aan de andere kant kan ik naar mijn oudere zoons niet ingrijpen omdat ze een eigen wil hebben. Als ik niet van ze houden zou ik ze aan alle kanten klem zetten en voorkomen dat ze fouten maken, en ze waarschijnlijk bij me wegjagen. Daarmee belemmer ik hun groei naar volwassenheid en zie ik ze meer als robots zonder eigen wil en eigen verantwoording. God wil geen robots omdat Hij daar geen relatie mee kan hebben, maar Hij wil een liefdevolle relatie met mensen van vlees en bloed, die uit eigen vrije wil kiezen voor een relatie met Hem. Alleen dan is een relatie waardevol. Je hebt toch ook bewust moeten kiezen voor je man of vrouw? Mijn oudere zoons maken soms keuzes waar ik het niet mee eens ben, of die ik niet zou maken, maar ik blijf wel van ze houden.

Er zijn geen mazen in de wetten van God. Die zijn ook niet nodig.

Ben benieuwd wat dat Katanisme is. Moest idd wel gelijk aan die kolonisten denken en kon er op internet nog niets over vinden. Gat in de markt?
John - 31 07 08 - 16:07

Wanneer er wordt gesteld dat ‘de mens een religieus wezen is’, dan is dat niet een poging om elke mens, zonder uitzondering, bij het volk van gelovigen in te lijven; zo van: ‘als je niet in God gelooft dan geloof je ook iets’, al is het juist dat God niet bestaat.
Religie is een veel algemener begrip dan veel mensen denken. Het woord komt van het Latijnse woord religare, dat verbinden betekent. Het gaat bij religie om het zoeken naar zinvolle verbanden, je verbinden met wat voor jou betekenis heeft. Want mensen zijn zinzoekers en betekenisgevers; zij zoeken naar de zin van wat hen overkomt, naar de zin van hun leven, en geven betekenis aan de wereld om hen heen en wat daarin gebeurt. Elke mens die nadenkt is daar op een of andere manier telkens weer mee bezig. Zeker wanneer hij door een levenscrisis heen gaat als de dood van zijn kind.
“Religie gaat helemaal niet over god of goden,” schrijft theoloog Matthias Smalbrugge . “Religie gaat over grote levenskrachten. Dus over liefde, haat, jaloezie, wraak, scheiding en binding, schuld en schaamte, agressie en mededogen.” Vreugde en verdriet zou ik daar zelf aan willen toe voegen. “Dus het eerste dat je je moet realiseren is dat religie een verkapte manier is om met krachten om te gaan die je anders niet kunt hanteren.”
Voor de een krijgt die religie vorm in de godsdienst die hij aanhangt, de wijze waarop hij gelooft; ‘God dient’. Voor de ander is dat klinkklare onzin en werkt ‘de zinloosheid van de wereld (…) bevrijdend’ .
Emeritus hoogleraar kinderchirurgie Jan C. Molenaar zou de mensen, die zo vol overtuiging beweren dat er een God is die overal de hand in heeft en de wereld zo wondermooi volgens een weldoordacht plan geschapen heeft (intelligent design), graag eens uitnodigen “voor een bezoek aan het kinderziekenhuis waar ik vele jaren als kinderchirurg heb gewerkt en waar ook nu nog elke dag pasgeborenen liggen die met levensbedreigende aangeboren afwijkingen ter wereld kwamen. God grijpt niet in, is mijn ervaring en dus zijn een misvormd pasgeboren kind en de ouders op een kinderchirurg aangewezen.”
De ontstelde ouders vragen zich af hoe het mogelijk is dat hen zoiets verschrikkelijks overkomt. Als de schepping dan zo prachtig is ontworpen, hoe komt het dan dat slechts een derde van alle bevruchtingen tot de geboorte van een levensvatbaar individu komt, vraagt Molenaar zich af: “Tweederde wordt tijdens de eerste weken van de zwangerschap afgestoten. Soms zonder dat een zwangere dit merkt.”
God waar ben je? Welk bitter raadsel heb je in de goede schepping gelegd?
dr.blues () (URL) - 01 08 08 - 13:24

@John:

@Krautsjo: Een beetje moedeloos wordt ik er wel van: De door jou genoemde systemen waren allemaal gebaseerd op atheïstische levensvisies, varianten daarop, afgeleiden daarvan hoe het maar wilt noemen.

Beste John,

Niemand beweert dat atheïstische levensvisies niet totalitair kunnen zijn. Alle ideologieën zijn gemaakt door mensen, zo ook alle totalitaire heersersideologieën en onderdrukkingssystemen. Het enige verschil is dat in het geval van atheïstische systemen of personen wordt erkend dat het om menselijke, of beter onmenselijke systemen ging. Maar in het geval van religieuze systemen wordt ontkend dat het van mensen afkomstig is. De menselijke zwaktes van religieuze ideologieën worden eveneens ontkend, en de menselijke fouten en zelfs wreedheden van de zogenaamde god van wie het systeem afkomstig is worden ontkend. Tegen de klippen op blijft iedereen volhouden dat god en zijn ideologie goed zijn en dat god boven de mens is verheven.

Maar godsdiensten komen niet van goden, ze komen van vergoddelijkte mensen, en bevatten menselijke fouten. En niet de minste fouten ook, want die 'goden' behoorden tot de slechtste soort mensen, gewelddadige, egoistische en imperialistische heersers, uitbuiters en rovers, die geen kritiek toestonden. Het gevolg is dat die fouten steeds meer escaleren en gaan woekeren. Het zijn fouten en onrecht die eeuwig blijven voortduren omdat niemand durft toe te geven dat goden mensenwerk zijn, met menselijke fouten.

Niemand zegt dat Stalin of Hitler goed is, maar 'god' blijft men 'perfect' noemen. Daardoor blijven de religieuze discriminerende systemen maar voortduren. Voortdurend proberen politici te forceren dat religies niet bekritiseerd mogen worden, terwijl ze wel politieke aspiraties hebben. Als ze hun zijn krijgen, hebben we binnenkort politieke systemen die niet bekritiseerd mogen worden omdat hun basis een godsdienst is.
Els () (URL) - 02 08 08 - 00:47

(ja atheïsten voeden hun kinderen minstens zo dogmatisch atheïstisch op als elke andere religie dat doet - en hou a.u.b. met dat gewauwel over de vrije keuze van kinderen, dan zou je alle bestaande religies aan ze moeten leren, dan kunnen ze pas kiezen!),

Ik kan alleen maar over mezelf spreken, maar ik ben niet opgevoed met onaantasbare dogma's. Ik heb geleerd dat ik moest delen met andere kinderen, en dat ik andere kinderen niet aan het huilen mocht maken door iets gemeens te zeggen. Ik zat op een openbare school, maar maakte mee dat sommige kinderen voor 'jood' werden uitgescholden, wat ze niet leuk vonden. En de kinderen die dit deden waren geen atheïstische kinderen, maar christelijke kinderen. Ik wist niet eens wat een 'jood' was, want ik leerde niet mensen in te delen in groepen, laat staan 'foute' en 'goede' groepen.

Anderen, die op een christelijke school zaten, leerden mensen zoals ik 'heidenen' noemen. Hoe kom je erop. Ik hoor nu nog van mensen die werken op christelijke scholen, die niet-christenen 'heidenen' noemen. Als ik zoiets hoor denk ik dat religieuze scholen zo snel mogelijk moeten worden afgeschaft, want hier wordt echt geleerd mensen in kampen te verdelen.

Over god leerde ik helemaal niets, en mijn ouders vielen kinderen uit christelijke gezinnen niet lastig over hun opvattingen. Natuurlijk werd mij door de christelijke ouders wel van alles over god geleerd. Dus toen ik aan mijn moeder vroeg: 'bestaat god', antwoordde zij: je moet zelf maar om je heen kijken en daar zelf over nadenken. Dat is in tegenstelling tot christelijke kinderen, die vanaf het begin zowel door ouders als op school worden geïndoctrineerd met wonderverhalen en hemel en hel.

En dan die christelijke ouders die mijn moeder waarschuwde dat ik 'met gedroeg als een hoer'. Natuurlijk waarschuwen deze mensen niet over wat hun zoons allemaal uitspoken, want die 'moesten weten waar het gaatje zit'.
Dat was de christelijke deugdzaamheid die ik in mijn jeugd heb meegekregen, en dat gaf mij niet het gevoel dat je als vrouw christen moest worden om vooruit te komen.

Wat me eraan herinnert... na de lagere school kreeg ik mavo als schooladvies, hoewel mijn cijfers goed waren en ik mijn Cito-toets heel goed had gemaakt. Waarom? Omdat meisjes toch gaan trouwen en kinderen krijgen. En dan al die schijnheilige opmerkingen die me mijn hele jeugd begeleidden: vrouwen hebben nooit iets gepresteerd in de geschiedenis, kun je één beroemde vrouw noemen?
Maar intussen niet zeggen dat vrouwen van vervolgopleidingen werden geweerd omdat ze 'toch moesten trouwen en kinderen moesten krijgen', flink veel natuurlijk, zodat het christelijke geloof flink kon groeien. Daar hield de kerk toezicht op. Nou, gelukkig pikte mijn moeder het niet. Mijn moeder zat zelf nog half onder de plak van het christelijke patriarchaat, want vrouwen werden rond die tijd ook nog ontslagen van hun werk als ze gingen trouwen.
En wat te denken van alleenstaande moeders. Hun kinderen werden afgenomen, en ze werden uitgescholden voor bastaardkinderen. Dat komt regelrecht voort uit de christelijke, patriarchale huwelijksmoraal. Een kind zonder 'wettige' vader was een bastaard, en werd met minachting behandeld.

Mij verwondert het niets dat mensen zat kregen van het christelijke geloof en gingen begrijpen dat god een boemanfiguur was om ze in de tang te houden.

Ik ben dus niet met vooroordelen tegen mensen opgevoed. Ik ben grootgebracht met aandacht voor mijn persoonlijke ontwikkeling en mijn persoonlijke aanleg. Ik kon mijn eigen politieke voorkeur bepalen. Dat lijkt me tegengesteld aan dogmatisch: niet in een hokje, geen voorgebakken ideologie, maar respect voor mijn individuele persoonlijkheid. En met begrip voor het feit dat anderen anders zijn. Je maakt mensen niet uit voor heidenen, joden, bastaard of hoer.

Dit is dus voor mezelf gesproken. Hoe anderen zijn opgevoed weet ik niet. Of mijn opvoeding geslaagd is ben ik ook niet zeker van. :=)
Els () (URL) - 02 08 08 - 00:49

@John:
De paus had denk ik weinig keuze op dat moment. Hij zat ook nog eens klem tussen Mussolini en Hitler en koos voor z'n eigen hachje.

Het wordt wat veel, maar nog één historisch weetje: de staat Vaticaanstad is voortgekomen uit een verdrag tussen Mussolini en de paus, namelijk het Verdrag van Lateranen. De paus zat dus wel wat dikker in het fascisme dan de kerk wil doen geloven als het om WO-II gaat. Mussolini gaf het Vaticaan en de paus hun bezittingen terug, schonk ze macht en politieke autonomie, ook in het buitenland, het katholicisme werd de staatsgodsdienst en de staat betaalde de salarissen van het toch wel erg rijke Vaticaan.

Daar komt nog bij dat het Vaticaan al ruim voor de oorlog Hitler de hand boven het hoofd hield, omdat Hitler katholiek was en zich verzette tegen het atheïstische communisme. De samenwerking van Hitler met de katholieke kerk is op vele afbeeldingen en in vele publicaties te volgen. Tot de dag van vandaag is Hitler nooit geëxcommuniceerd.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van..
http://www.nobeliefs.com/Hitler1.htm
http://www.nobeliefs.com/nazis.htm (bekijk hier vele foto's)
Els () (URL) - 02 08 08 - 01:02

@ john

je bent niet goed op de hoogte van je zaakjes,

de constitution of america is vrij van elk geloof opgericht en geeft mensen vrijhijd van religie en a-religie.

wat je zegt over de moorden die atheisme hebben gepleegd is weer zon leuk verhaaltje waar niks van klopt.

atheisme is geen religie haha.:P wij gaan dr van uit dat er geen god bestaat , we hoeven verder niks te geloven, het is totale afhouding van religie. weer fout

daarnaast is al uitgelegd dat stalin niet moorde omdat hij atheist was ,
ik kan ook zeggen dat bush oorlog voerd in irak omdat hij christen is. haha
arjen () - 20 08 08 - 18:21

@arjen: "je bent niet goed op de hoogte van je zaakjes,

de constitution of america is vrij van elk geloof opgericht en geeft mensen vrijhijd van religie en a-religie."

Kun je me laten zien in welke posting ik dat anders stel dan, kan het zo snel niet vinden. Als ik dat gezegd heb is het vast een typefout, want ik heb wel ergens gesteld dat het atheïsme in Amerika nooit een poot aan de grond heeft gekregen omdat daar altijd een veel sterkere scheiding van kerk en staat is geweest, of althans dat bedoelde te zeggen.

Atheïsme is op alle punten die atheïsten toekennen aan de gemiddelde religie net zo religieus als die religies, dus is er geen reden om het anders te gaan noemen. Stalin moordde vanuit zijn atheïstische levensovertuiging.

Of Bush Christen is zul je mij niet horen beweren. Er is al een paar keer gesignaleerd dat hij vrijmetselaarstekens geeft tijdens speeches en dergelijke, en dat kan niet samen gaan met Christen zijn.

Persoonlijk ben ik van mening dat een Christen geen enkele reden heeft voor een offensieve oorlog.

Ben nu echt weg! Prettig weekend!
John - 22 08 08 - 20:49

Ik moest jullie nog de groeten doen van Antony Flew, bij deze :)
Als die grote denkers toch eens gingen kijken in de Kwantummechanica dan zouden ze recht in de ogen van hun Papa kijken... in plaats van bakkeleien over interpretatie van het Woord zonder de Geest van G'd. Of Gristenen aankijken voor hun blunderwerk. Het heeft geen zin... ik kan het weten.
Zegen voor jullie allemaal! Blijf zeiken en blijf zoeken... hou je hart wel open.
Marc - 06 07 09 - 21:24

Ik heb het stuk met veel interesse gelezen en ik ben het eens met de stelling dat blasphemie uit de wet moet verdwijnen.
Hoe ouder ik wordt hoe dankbaarder ik mijn ouders ben dat ik buiten kerkelijk ben opgevoed.
Wordt het ook niet eens tijd om op school te verbieden dat kinderen mogen/moeten leren dat de aarde 6000 jaar oud is? En dat g'd de aarde in 6 dagen geschapen heeft, en op de 7de dag ruste.
We weten ondertussen toch dat het OT een slap aftreksel is van de sumerische kleitabletten.
Wat me ook altijd tegenstaat is de opdeling van het menselijk gedachtegoed in creationisme en evolutietheorie.
Sinds een halve eeuw zeker, is er een nieuw paradigma. Het idee van de Alien Intervention. Maar daarover hoor ik zelden iets.
Het is jammer dat Bram Vermeulen niet lang na zijn "In Den Beginne" kwam te overlijden.
Voor mij is het onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen zijn die ondanks hun opleiding blijven volhouden dat ze geloven dat de aarde 6000 jaar geleden in 6 dagen is 'geschapen'.
Religie leert mensen hun eigen gezonde verstand overboort te zetten en klakkeloos de bijbel, koran of de torah na te praten.
En waarom Marc, mag je de christenen niet confronteren met de misdaden van het geloof en de kerk? Er bestaat helemaal geen 'geest van god' of het 'woord van god'. Al die dingen zijn het werk van mensen.
Wel ben ik het met je eens dat je moet blijven zoeken, de menselijke geest is als een parachute; hij werkt alleen als hij open staat!!!
En Els, blijf doorgaan met dit soort onderwerpen, het verruimd de geest van de door tunnelvisie aangetaste hersenen van zogenaamde gelovigen.
Love is the law, but love under will.
Roland.
Roland () (URL) - 20 02 10 - 13:29

Het valt mij op hoe weinig zoekresultaten je krijgt als je bij Google zoekt naar de misdaden en wandaden van de kerk en religies in het algemeen.
Roland () (URL) - 20 03 12 - 15:37

@Roland:
Mij niet. Dat komt omdat er nu eenmaal relatief weinig mis- en wandaden door de kerk gepleegd zijn. Dat zou je als vrijdenker toch gewoon moeten kunnen accepteren.

"Hoe ouder ik wordt hoe dankbaarder ik mijn ouders ben dat ik buiten kerkelijk ben opgevoed."
Dus je bent opgevoed in de atheïstische religie?

"Wat me ook altijd tegenstaat is de opdeling van het menselijk gedachtegoed in creationisme en evolutietheorie."
Helemaal mee eens. Alleen hang jij waarschijnlijk de evolutietheorie aan, en dat is wel gelijk de brenger van die scheiding geweest, dus zul je toch de hand in eigen boezem moeten steken :)

"Voor mij is het onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen zijn die ondanks hun opleiding blijven volhouden dat ze geloven dat de aarde 6000 jaar geleden in 6 dagen is 'geschapen'."
Voor mij niet, maar dat komt omdat ik zelf op zoek ben gegaan naar antwoorden. Dan kun je niet anders dan concluderen dat de wetenschappelijke bewijzen voor de evolutietheorie bijna volledig ontbreken, en de uitkomsten van de meest recente wetenschappelijke onderzoeken die alleen maar verder onderuit halen.

Waarom denk je dat opperatheïst Richard Dawkins geen debat aandurft met wetenschappers die creationisme ondersteunen? Heel simpel, omdat hij donders goed weet dat de wetenschappelijke bewijzen aan die kant veel sterker zijn. Hij is genoeg onderuit gegaan en laat nu doorlopend verstek gaan en weigert uitnodigingen.

"Er bestaat helemaal geen 'geest van god' of het 'woord van god'."
Kun je deze stelling dan wel even wetenschappelijk onderbouwen? Anders is het een loze religieuze kreet.
John - 21 03 12 - 10:59

@Roland
Ik denk dat je een verkeerde vraag stelt , het zijn niet religies en het is niet de Kerk die wandaden begaan , het zijn de mensen die tot die religies of die Kerk behoren die zulk gedrag vertonen . Een instituut kan alleen maar een alibi zijn voor gedrag .
John die ons weer met een bezoek komt vereren is daar een mooi voorbeeld van, zijn gedrag kun je niet een wandaad noemen, maar het is wel exemplarisch van hoe een gedachtegang, geïnstitutionaliseerd of niet, tot foute conclusies kan leiden. John kan niet anders want hij moet doorlopend de cognitieve dissonanten van zijn overtuiging uit de weg ruimen, daarom komt hij ook hier met iedere keer dezelfde al meerdere weerlegde argumenten die bovendien barsten van de drogredenen.
John heeft ook niet door dat mensen op een gegeven moment ophouden met er tegen in gaan zoals Dawkins doet bij creationisten , want je loopt het gevaar dat je, door er aan mee te werken, meedoet met het bevestigen van bijvoorbeeld pseudowetenschap.
Je moet geen schaak willen spelen met duiven. En zeker geen schaak met mensen die er hun eigen spelregels op na houden, regels die blijkbaar alleen voor de ander gelden, maar niet voor zichzelf. Iemand die vraagt of je iets onderbouwen wil , maar dat zelf nooit doet is geen gesprekspartner.
Negeren is in deze het beste .
Hans () - 21 03 12 - 15:03

@Hans

Goed gezegd.

Eigenlijk hoef je john niet serieus te nemen, hij denkt dat er zoiets bestaat als een atheïstische religie. Blijkbaar is hij niet zo goed met woorden, anders zou hij toch wel begrijpen dat atheïsme nooit een religie kan zijn. Wat john probeert is door een drogredenering religie op gelijke basis te zetten als atheïsme.

John is eigenlijk al heel lang heel hard bezig om er vooral van overtuigd te raken dat atheïsme ook een geloof is. Jammer maar zulke lui zijn vaak te close minded om aan te kunnen spreken. Vervolgens maakt hij een claim over de evolutietheorie alsof deze zou zijn ontkracht. Grappig want er bestaat helemaal geen discussie in de wetenschappelijke wereld over de juistheid van de theorie, wanneer je nu nog niet accepteert dat de evolutietheorie juist is ben je eigenlijk zwakzinnig.
arjen - 21 03 12 - 22:58

@arjen:
Whatever. Atheïsme voldoet aan alle voorwaarden om een religie te zijn. Het dan geen religie willen noemen is gelijk weer een bevestiging, want dat is een dogma van het atheïsme :)

En over close minded gesproken ...
John - 22 03 12 - 09:15

@John,

Je lijkt het niet te begrijpen, het woord atheïsme geeft aan of iemand in god/goden gelooft. Atheïsme heeft geen leer, jij kan denken dat alle atheïsten de evolutietheorie als leer hebben maar dat klopt niet.

Er is geen boek dat zegt dat atheïsten iets moeten doen, er is geen overtuiging in een leven na dit leven. Kortom, de kenmerken van religie zijn afwezig bij atheïsme. Daar komt nog bij dat atheïsme eigenlijk alleen een feit weergeeft zoals bv : Iemand heeft blond haar, iemand is arts, iemand is atheïst, het zegt verder HELEMAAL niks.

Dat was toch even lastig voor jou te begrijpen, ik denk omdat je toch weer probeer religie op gelijke voet te krijgen met atheïsme.

Nogmaals, atheïsme voldoet aan geen van de voorwaarden die iets nodig heeft om het religie te mogen noemen. Ander google je het zelf even ;)?

Wat mij betreft discussie gesloten, ik kan niet in debat gaan over iets wat een feit is en je zelf ook kan checken.
Je blijft maar roepen zonder bewijs te geven, dat is een behoorlijk zwaktebod.

Succes john, ik denk dat je je eerst een moet verdiepen en je eigen paradigma moet afschudden zodat je alles met een eerlijke blik kunt bekijken.
arjen () - 22 03 12 - 10:53

@John
"Mij niet. Dat komt omdat er nu eenmaal relatief weinig mis- en wandaden door de kerk gepleegd zijn. Dat zou je als vrijdenker toch gewoon moeten kunnen accepteren. "

Hier ben ik het helemaal niet mee eens. De kerk houd al (sinds haar oprichting rond 325 AD) de mensen voor de gek.
Ze beweerd dingen die wetenschappelijk onmogelijk zijn. Maar de mensen willen gewoon niet inzien dat het hele idee van geloof en religie ongezond is voor de normale ontwikkeling van de mens. Door te geloven in dingen die wetenschappelijk bewijsbaar niet kunnen, belemmer je de ontwikkeling van je geest.

Al eeuwen lang blijft de kerk buiten schot door de schuld te leggen bij individuen die uit haar naam handelen. Het blijft gewoon een vrouwonvriendelijke, racistische, leugenachtige bende die alleen op haar eigen belang (macht) uit is.

Toen een vriend van mij op zijn zesde te horen kreeg dat sinterklaas niet bestaat vroeg hij spontaan; "Hoe oud moet je dan zijn om dat sprookje van god niet meer te geloven?"
Zo jong als hij was begreep hij donders goed dat die twee verhalen van het zelfde kaliber zijn. Er wordt je gevraagd dingen te geloven waarvan je gezonde verstand zegt "Dat kan toch niet"

En dan nog iets, ik denk dat ook de evolutie theorie niet helemaal klopt. Persoonlijk ben ik een aanhanger van de Alien Intervention theorie.

Al zoland de kerk bestaat bewijst de wetenschap keer op keer dat haar dogma's niet kloppen met de werkelijkheid.
En als je vraagt om met bewijzen te komen voor de stelling dat "god" niet bestaat en dat "het woord van god" niet bestaat raad ik je aan om de ontwikkeling van de wetenschap eens te bestuderen.

all the best,
Rowie
Roland () (URL) - 23 03 12 - 12:36

Zorgt God voor al deze misdaden, misdrijven, moorden, vervolgingen, oorlogen, haat, en verdraaiingen(!!!!!!) van het ware geloof en het woord van God, of is het de mens ZELF die dit doet. Mijn God spoort niet aan tot deze handelingen hoor. Mijn God is een God van liefde, liefde naar je medemens toe. Leef je leven rechtvaardig en rein en vermijd het kwade. Geef God niet de schuld maar de duivel. Deze is de bron van ALLE KWAAD.
Mijn liefde voor God is mijn eigen keus. Ik leef niet in angst, en niets wordt mij opgedrongen. Mijn geloof in God brengt mij liefde, en innerlijke rust. Ik ben blij dat ik door mijn geloof niet deel neem aan deze kromme wereld. Het zou leuk zijn als mensen zich eens niet verdiepten in het negatieve, maar in het positieve en fijne wat God je brengt als je Hem WAARLIJK in je leven toelaat en leert kennen. Mensen zijn er geweldig in het geloof en God af te kraken. Lekker makkelijk. Begin bij je zelf en verbeter de wereld.
Alice (URL) - 30 12 12 - 12:20

Het grote doel

Iedere donkere winter gaat voorbij en het licht wint het steeds weer
van de duisternis. Symbolisch voor ons leven. Het licht zal het altijd
winnen van het duister.
Hier een aantal woorden van een oud man, die veel ondervonden heeft
en vreugd en verdriet geproefd heeft en die van jongs af aan gezocht heeft
naar de zin van het leven. Nu als 85 jarige, ernstig ziek en aan het eind van mijn leven, wil ik troost en hoop
schenken aan wie dat nodig heeft. En ik begin met een citaat van de
bekende schrijver Ernst Hemingway:

"Je kunt een man wel doden, maar niet overwinnen”

Dit raakt de kern van het leven. Wij, mensen strijdend met allerlei
tegenslag, wanhoop, zorg, verdriet, onrecht en verdrukking, zijn niet
geboren om overwonnen te worden. Wij kunnen hooguit strijdend ten
onder gaan, maar als wij het geloof in ons zelf behouden en in het
doel van ons leven dan kan niets of niemand ons overwinnen.

Mijn zoon, is op 4 maart 2012 aan een dodelijke vorm van kanker
overleden. Maar ik weigerde mij door het verdriet te laten overspoelen.
Mijn zoon is wel gestorven, overleden zoals men dat noemt, dus "over
het lijden heen" en zoals God het wilde, maar dood ging hij niet.

Niet één waarlijk oprecht en moedig mens gaat dood! DE DOOD BESTAAT
NIET! Ook voor mij niet. Daarom zal er straks op mijn grafsteen staan;
"IK BEN NIET DOOD MAAR ERGENS ANDERS" Omdat ik weet dat ik dan in de
rustplaats van onze hemelse Vader ben, in het Paradijs, zoals beloofd
wordt in het Boek van Mormon, Alma 40:11-12.

Ik hou van de 5de symphonie van Beethoven met die beroemde aanvangs-
tonen die in de oorlog als de V in Morseschrift werd gebruikt, maar
ook in gebaar met in V vorm opgestoken vingers, de V van VICTORIE
uitbeeld. Dat draagt ook Beethovens 5 de zo magistraal uit; De moedige
strijd van de mens die vallend en opstaand klimt hoger en hoger, op
weg naar de sterren, ondanks alles wat tegenhoudt, tegenslag en noodlot.
Beethoven zegt zelf van de begin tonen van zijn 5de symphonie: ”Zo
klopt het noodlot aan de deur”. Maar wij kunnen dat noodlot tarten
omdat wij uiteindelijk zullen overwinnen. Hoe vaak het noodlot aan
onze deur klopt, hoe dikwijls de mens vernederd, geslagen en gesmaad
wordt, hoe dikwijls onze hoop en verwachting de bodem wordt ingeslagen
en wij ter aarde worden neergeworpen, hoe vaak ons geluk door
demonische machten wordt afgebroken door ziekte, oorlog, ramp en vernietiging
en wij verdrietig op de puinhopen teneer geslagen liggen, tóch richt
de mens zich steeds weer moedig op, hoewel gebeukt en geslagen, om
voort en voort te gaan, te klimmen op en op, hoger en hoger,
onverzettelijk en vastberaden stap voor stap zet de mens de tocht van
het leven voort, steeds omhoog strevend ondanks tegenslagen en
verdriet dat hem tijdelijk terug werpt, op naar het einddoel die de
glorieuze overwinning is op alle machten der duisternis, valse goden en krachten
die ons naar beneden trachtten te trekken, “terug naar de sterren onze
eeuwige bestemming”.
Eens in het donkerste uur van de geschiedenis, putte een jonge vrouw hier moed en hoop uit met de volgende woorden:


"De mens is het mooiste stuk uit Gods schepping en ik weet zeker dat
Hij op het eind met een glimlach op ons wacht: (Jeanne d'Arc 1412-1431)


theobaalman@gmail.com of Baalman Blog
Baalman Th.G. () - 13 03 13 - 22:44

God bestaat niet,Allah ook niet, Jahweh ook nietJehova ook niet, Krishna ook niet, Waarom niet: Nu de Schepping is 5773 jaar geleden door God etc.,geschapen volgens de geschriften, maar voor de Schepping bestond(volgens het OT) bestond de aarde, al minstens 4,5, dwz met mensen,dieren,planten, het klopt voor geen meter, het is een valse aanname om mensen dom en arm te houden.

Als het mogelijk is, liefst een eeuwig leven in dit lichaam.

Als iemand mij kan zeggen, waar Jesus uithangt, graag een antwoord.

3 jaar geleden is in Oost-Jerusalem de resten opgegraven van Herodes, de tombe en paleis.
bardt Hoeksma () (URL) - 22 07 13 - 16:17

Ik bedoel dus dat de Schepping al minstens 4,5 miljoen jaar bestaat, zie de mooie vrouw Ardy uit Afrika.
Hier in de Noodzee, is er een man van 14 duizend jaar opgedoken.
bardt Hoeksma () (URL) - 22 07 13 - 16:22

En hoeveel moorden(?) hebben de Mormonen op de Indianen(Native Americans) wel niet op hun geweten en
geld en goederen en grond van de indianen zich toegeigend..Als je je hun bij hen aansluit, vragen die Mormonen 10 procent van je netto jaarsalaris.op het ogenblik.

En dan heb je nog eens de Scientology, allemaal bedrog en terreur.
bardt Hoeksma () (URL) - 23 07 13 - 13:14

En wat ik helemaal op tegen ben, is het opdringerige gedrag van paraobnormalen(paranormalen)., in woord en geschrift en tv. en internet etcetera

Ik heb 100 keer gegoogled om antwoorden, geen bewijzen, Allemaal gebakken lucht cq onverteerbare onzin.
bardt Hoeksma () (URL) - 23 07 13 - 13:43

Wie ontkent dat God bestaat is gelijk aan een hondeteek,die wel het bloed van het dier zuigt maar ontkent dat de hond bestaat!

De Schepping was veel; langer geleden dan ca. 6000 jaar. Dat is door mensen uitgedacht. God de Eeuwige schiep ontelbare werelden op in in nabijheid van ontelbare sterren en Zijn scheppingen zullen doorgaan in eeuwigheid. De gelovige mens die gehoorzaam is aan de geboden Gods zal eens ook mee mogen werken aan de verdere opbouw van het Koninkrijk der Hemelen, het onpeilbare heelal. Wij mensen zijn hier tijdelijk op aarde geplaatst om een opleiding te krijgen, om te kiezen tussen goed en kwaad, om Satan te volgen of Jezus Christus, of te leven of te sterven.

Th.G.Baalman Blog Baalman
Th.G.Baalman () - 24 07 13 - 14:36

Humor in de Bijbel en andere zaken


O humor Gods, o fijne lach,
Die oplicht na de zware dag!
O meesterlijke, kleine daad,
Die mij mijn dwaasheid proeven laat
Met zoveel milde, teed’re spot
Dat ik terug moet lachen, God,
Mij in Uw armen stort: een kind
Dat onverwachts den Vader vindt,
Zijn toegebogen warmte voelt
En blij begrijpt wat Hij bedoelt,
Verlossend klein wordt, dan bevrijd
Afglijdt tot spelen in de tijd!

(Elisabeth Chéixaou)
Het lijkt mij goed, tot besluit, wat over humor in de Bijbel te schrijven. Wie mijn boek leest, heeft bemerkt, dat ik een gelovig mens ben. Op mijn manier “vroom”. Daar bezorg ik geen last mee. Ik preek niet en tracht niemand met geweld de weg naar zaligheid op te duwen. Ieder moet zelf beslissen. Met die vroomheid bezorg ik mijzelf ongemak, omdat ik krachtens mijn geloof niet rook, geen koffie, thee of alcohol drink en niet met andere vrouwen op stap ga. Voor de rest ben ik normaal!

Mijn geloof beleef ik luchthartig, omdat God voor mij geen boeman is, die wraakzuchtig op pekelzonden let en ijverig in een boek noteert. Hoe komt Hij aan tijd daartoe? It’s not to do! Want er wordt wat afgerommeld op Zijn aardkloot.
Voor mij is Hij goede vriend, of eerbiediger gezegd: goede Vader. Een Vader met vriendelijk gelaat, diepblauwe ogen met pretlichtjes en kraaienpootjes bij de ooghoeken, met een mooi, zacht gezicht, waarvan grote wijsheid afstraalt. Iemand met geweldig gevoel voor humor. Daarom durf ik vrijmoedig over Hem en Zijn boek de Bijbel te schrijven.

Nu zijn er die dat boek net zo boeiend vinden als een telefoonboek, de taaie bestseller van de KPN. Saai, ouderwets en gortdroog. Maar dat is niet waar! Toegegeven, veel zielenherders hebben, overigens met de beste bedoelingen op die wijze van God en de Bijbel vertelt. Als kind genoot ik godsdienstonderwijs van leraars, die net zoveel gevoel voor Bijbelse humor hadden als een koe van vioolspelen.
Een betere kijk op goddelijke humor had dominee Okke Jager, die een aardig boekje schreef over dat onderwerp en waaruit ik dankbaar citeerde.

Ook ik wil wat staaltjes van humor uit de Bijbel opdiepen. Over de lachwekkende geschiedenis van de bouw van die geweldige Toren van Babel; van die Ark, die zomaar midden op het land werd gebouwd; over het bejaarde echtpaar Abraham en Sara en hun komieke verbijstering; de dolle vertoning van de Israëlieten met hun bedorven kwakkels in de hete woestijn zonder koelkasten; de milde ironische humor van God in Zijn weddenschap met Satan met Job als lijdend voorwerp, enz.


Een boot op het land

De bouw van die Ark, zomaar “irgendwo” mijlenver van het water moet een stunt geweest zijn, die tijdgenoten van Noach tranen met tuiten hebben doen lachen. Een lachen, dat zou vergaan, maar dat was een andere zaak.
Mannen, vrouwen en kinderen lagen te rollenbollen van de pret. En het was niet eens zo’n klein bootje. O nee! Een kanjer van een schip met verdiepingen, driehonderd el lang, vijftig breed en dertig hoog. Inhoud en afmetingen van een middelgroot vrachtschip.

En toen begon de onmogelijke klus van het laden van al die dieren. Hoe kreeg hij ze daarin? Ik zie in gedachten die ouwe Noach (hij was tenslotte vijfhonderd jaar) met een touw sjorren aan weerbarstige ezels en meppen uitdelen aan varkens en geiten, die het verrekken de loopplank op te gaan. (Boeren weten hoe koppig die beesten zijn) Hóe verzamelde hij die dieren? Trok hij naar de Noordpool om twee ijsberen en naar de Zuidpool om twee pinguïns op te halen? En hoe hield hij die meute blatende, blaffende, brullende, gakkende, hinnikende, jankende, mekkerende, knorrende, piepende, stampende en trompetterende troep koest? Hoe behoedde hij mevrouw en mijnheer muis tegen verplettering door olifanten? Hoe stapelde hij al die dieren op in die beperkte ruimte?

En… om met de arme, met mestproblemen tobbende, boeren te spreken, waar liet hij al hun ontlasting en urine? Hoe voorkwam hij dat leeuw, tijger, luipaard, wolf, enz., die na al die tijd op het water best trek kregen in malse bout van schaap, lam en koe, die zachtaardige planteneters te lijf gingen? En dat vóér! Hij mocht er wel een ark bijbouwen voor hooi, vlees en voederbrokken. En na al zijn sores, hoe hielden zij het uit in die bedompte ark, dobberend op die geweldige plons water. Tenslotte, even terzijde, waar bleef op het eind van het avontuur al dat water en hoe dweilde Noach de zaak droog? Problemen plenty dus.

Wel, er zijn antwoorden. Er waren toen veel minder dieren. Alleen prototypen. Daaruit evolueerden meerdere soorten, zoals onze geniale vriend Darwin al uitpuzzelde. Bijvoorbeeld: uit de bruine beer, de ijsbeer en andere “beerachtigen”; uit één paar vogels, diverse vogelsoorten (ook halfvogel pinguïn); uit een paar wolfachtigen de hyena, de herdershond, de worst-op-pootjes dashond, de schoothond en de vriendelijke pitbull; uit één ouderpaar katachtige de sabeltijger, de gewone tijger, leeuw, poema, panter, tot onze brave minitijger, de huiskat.

En niets geen gesjouw achter dieren en trektocht van Noach naar Noord- en Zuidpool. Ze kwámen doodleuk, twee aan twee naar de ark! Zoals God hen geboden had (Genesis 7:8-9) Hoe Noach ze in toom hield, voederde, enz.? Ze aten niet, zij poepten niet, zij plasten niet, maar… sliepen! Er daalde collectieve winterslaap op hen neer door God beschikt. Dus steeg er een luid gesnurk op uit de ark.

Hoe kon al dat water (vijftien el boven de hoogste berg) verdwenen zijn? Verdampt? Onmogelijk. Toch was het na tweehonderd-eenentwintig dagen weg. Ook dat antwoord is simpel:
De aarde bestaat inwendig grotendeels uit water! Die enorme watermassa liep terug in de “kolken der grote diepte” (Genesis 7:11) Zoals men de stop uit de badkuip trekt, zo klokte het weg. Uit die kolken kwam praktisch óók al dat water. Goed, het regende veertig dagen en nachten. Niet veel bijzonders in ons waterige kikkerlandje. Wij weten er ook wat van. Maar dat was absoluut niet voldoende om de hele zwik te verzuipen.
Hoe ik dat allemaal weet? Gewoon gebeld met mijn mobieltje. Het nummer? 7 x de heilige 7: dus 077-7777777! Kreeg Petrus aan de lijn. En die gaf uitleg.


Eva, een VROUW in hoofdletters

En God schiep Adam en toen Hij (terecht) zag dat het met diens One Man Show knudde zou worden (is er wel één man, die het zonder vrouw kan redden?) merkte Hij fijntjes op: “Het is niet goed, dat de mens alleen zij” (Genesis 2:18-25) Hoewel een probaat middel om ruzie te voorkomen, achtte Hij het nuttig een “Hulp” te creëren, die bij Adam zou passen. Al was het alleen maar om zijn rotzooi op te ruimen! En Hij schiep de Vrouw. Echt met een hoofdletter, want wat moet Eva een mooi stuk geweest zijn. Helemaal nieuw! Zonder smetje op spetje, vlekje, wratje of siliconen, rank en slank, hoogglanzende lokken (zonder shampoo gedoe) en met een zonnig humeurtje om te zoenen.

Een “stuk” uit Adam. De mens het enige zoogdier met een gat in de ribbenkast.

Gesloopt als onderdeel uit Adams ribbenkast, die vooraf onder narcose ging. Niet geknutseld uit één rib, maar uit een segment onder zijn borstbeen. God nam dat stuk uit Adams voorgrill weg, zodat wij nu met een schadepost, een manco in de ribbenkast rondlopen. Alleen de mens! Want dieren, ook de aap waarvan wij zouden afstammen, hebben een complete ribbenkast. Romantisch gezegd: met opzet gedaan, opdat de vrouw, die dicht onder het mannenhart werd weggenomen, dicht bij hem zou zijn en hij haar zou liefhebben met heel zijn hart.

Tekening skelet mens en 2 apen

Mooi bedacht, toch? Nu is het zo, dat, hoewel zij volgens de wetten der tegenstellingen lichamelijk en geestelijk verschillen, zij toch wonderwel bij elkaar passen. De vrouw is gevoeliger, heeft intuïtie en is religieus ingesteld. Een man is nuchter (de meeste tijd) en zakelijk, met vaak een plaat voor zijn hoofd. De vrouw baart kinderen, geeft troost, steun en raad en houdt er bij de man de moed in als hij het niet meer ziet zitten. Haar taak als “hulpe”.

De man geeft als kostwinner en hoofd van gezin leiding, neemt beslissingen en kiest de weg om te gaan. De vrouw doet hem geloven, dat hij dat alles alleen en zelfstandig doet!
Zo kreeg ieder zijn, respectievelijk haar taak. Helaas is daar in de loop der geschiedenis knap de klad in gekomen. Veel vrouwen gingen de gestelde restricties overschrijden, verleggen. Zij meenden allerlei taken, functies en beroepen aan te mogen meten, die niet in het ontwerp en uitvoering waren besloten. Tot onheil van de mannengemeenschap.
Tot aan de tijd van de Batavieren ging het redelijk goed, zoals wij uit de geschiedenisboekjes mochten vernemen. Mannen visten, jaagden, dronken bier uit schedels der verslagen vijanden, voerden oorlog en dobbelden. Vrouwen bewerkten het land. Klaar, uit! Een aangename werkverdeling. Af en toe moest de vrouw verkassen en bed delen met buurman, omdat manlief haar verdobbeld had. Dat had zijn voordelen. Echtscheidingsperikelen zoals alimentatie, boedelscheiding, gehaaide advocaten, enz. kwamen niet voor. Als de man niet meer met zijn vrouw overweg kon (wat in die tijd net als heden natuurlijk altijd de schuld van de vrouw was) werd ze verdobbeld. Geen vrouwvriendelijke behandeling en beslist niet zoals de grote Baas het had bedoeld.


Hoe “het” te doen. Het geluk van het doodgaan.

Want met “hulpe” had Hij bedoeld een harmonisch samenzijn van twee, elkaar liefhebbende schepsels. Met grootse taak: om de ouders te worden van de mensheid. Daartoe moesten zij eerst het kunstje leren. Weliswaar bezaten zij gereedschap en opdracht: weest vruchtbaar en wordt talrijk, maar hóe die opdracht te volbrengen was een andere zaak. Er was nog geen VSH (Vereniging Seksuele Hervorming) of juffrouw Goedele Liekens die op de TV vertelt hoe (het) gedaan moest worden. Erger nog, zij waren zó pril en onschuldig, dat zij zelfs geen benul hadden, dat zij naakt waren. Dát gingen zij plots ontdekken ná de Zondeval. En ontdekten ook de aangename mogelijkheid van hun geslachtsorgaan, die zij eerst voor urinelozing dachten nodig te hebben. Het klinkt banaal, maar het is gewoon waar.

Adam en Eva hadden, vóór Eva geluisterd had naar het gelispel van die sluwe slang en van de “verboden vrucht” ging eten, nog niet de gave van procreatie. Om komiek te zeggen: zij hadden wel gereedschap, maar niet de knowhow om dat te benutten en het aangename “karwei” te volbrengen. Ook niet de lust daartoe! In hun onschuld zouden geen tien politieagenten hen daartoe kunnen dwingen.

Tekening hand met appel

Zij bleven in onschuldige staat tot… die hap uit de verboden vrucht. De vrucht van kennis van Goed en Kwaad, maar ook de vrucht die wellustige verlangens in hen opwekte. Toen veranderde de situatie op slag! Met geweldige gevolgen. Hun ogen werden geopend en “zij bemerkten dat zij naakt waren” (Genesis 3:7) Lusten en hartstochten ontwaakten en Eva’s begeerte ging uit naar de man (Genesis 3:16)

Zo ook bij Adam Hij kreeg erg in de verleidelijke rondingen van zijn maatje Eva. Beiden werden vleselijk en wellustig. Daarom staat geschreven: “de mens nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw” (Genesis 4:1) Dus pas na die, in onze ogen domme overtreding. Nog steeds verzuchten velen: “Hadden zij maar niet van die (appel) gegeten, dan waren wij nog allemaal in het Paradijs geweest. Fijn eeuwig lekker luieren, nooit meer naar de baas, altijd vakantie en… nooit meer doodgaan!”

Zo’n redenering kan ik inkomen, want ik luier graag en heb een intense hekel aan doodgaan. Je wordt er de volgende dag zo stijf van!
Maar…is zo’n opvatting wel realistisch? Wat zou, als dit werkelijk zo gegaan was, het gevolg geweest zijn?
Wel, indien onze eerste ouders niet van die vrucht gesnoept hadden, dan waren wij met al onze drukte, techniek, wetenschap, computers, TV, ruimtevaart, oorlogen, kibbelarij, godsdiensttwisten, enz. er nooit geweest! Adam en Eva zouden geen kindertjes hebben verwekt. Poedelnaakt, maar… onschuldig hadden zij eeuwig hand in hand door hun lustoord gehuppeld, zonder er één moment aan te denken in horizontale verstrengeling nageslacht te verwekken.

Gelukkig aten zij wél van de vrucht, tot voordeel van ons allemaal.

Een sommetje. Het goede van het kwaad.

Ieder voordeel heeft zijn nadeel, want door hun ongehoorzaamheid deed Magere Hein intrede en moeten wij allen sterven: “want het loon der zonde is de dood”, zegt Paulus, de man die het zo puntig wist te zeggen. (Romeinen 6:23) Maar ook dat nadeel, doodgaan, heeft zijn voordeel. Dat voordeel is, dat er door die dood “Lebensraum” op onze planeet is. Als de dood niet was gekomen en Adam en Eva hadden wél kindertjes verwekt, bijvoorbeeld twee en die kindertjes zelf ook weer twee en die weer twee, enz., enz. dan zouden hun nakomelingen elkaar vertrappen. Door ieder die iets meer dan kleuterschoolonderwijs heeft genoten, gemakkelijk na te rekenen.

Schrijf een getallenreeks waarin elk getal na het tweede, tweemaal zo groot wordt als het voorgaande: 2-4-8-16-32-64-128-256 enz. Als u dat vanaf 2 doet (Adam en Eva) en 40 x vermeerdert, komt u aan getal 1099 miljard, 511 miljoen, 628.000! En dat zou doorgaan, doorgaan en doorgaan. Allemaal onsterfelijke mensen!

Het sommetje berust op hetzelfde principe als de kettingbrief. Een goochemerd belooft u in korte tijd rijk te maken, indien u hem een briefje van honderd zendt. De naam van de slimmerik prijkt boven aan de lijst die hij zendt. Dan mag u uw naam onder vier namen op die lijst zetten en na lange tijd, als u vier plaatsen naar boven bent geschoven, zullen andere domkoppen u fraaie briefjes van honderd zenden. U moet alleen een aantal familieleden, vrienden en kennissen zo gek zien te krijgen ook een aantal familieleden, vrienden en kennissen zo gek zien te krijgen ook een aantal familieleden, vrienden en kennissen zo gek zien te krijgen ook weer… enz. Als iedereen daaraan mee zou doen, blanke, neger, roodhuid, Japanner, Chinees, enz. zouden de honderdjes als sneeuwbuien over de aarde dwarrelen. Zover komt het natuurlijk nooit! Dat wat als een sneeuwbal boven op de berg begon, wordt groter en groter als een lawine tot het onder de berg uit elkaar spat. Pech voor het grootste deel van de deelnemers, maar mooie winst voor de leperd die eraan begon. Die zit welgedaan op de top van de berg besmuikt te grinniken en ziet de honderdjes binnen stromen. De constructie kan alleen gedijen als er steeds meer domkoppen aan mee doen, maar op het eind stort het als een kaartenhuis in elkaar.

Zó zou het ook gegaan zijn als, nadat Adam en Eva van de boom gegeten hadden, de dood niet was gekomen. Oneindige aantallen, die zich steeds maar vermenigvuldigen en vermenigvuldigen. Dat was op een catastrofe uitgelopen.
Goddank, dat gebeurde niet! Heb ik ongelijk met de bewering dat de Zondeval geen ongeluk, maar een mazzel voor de mensheid is geweest? Wie het beter weet mag het zeggen.
Misschien is nu duidelijk waarom van Hogerhand na die zondeval een grimmige douanepost werd ingesteld, een cherub met flikkerend zwaard om de weg naar de Boom des Levens af te sluiten, opdat de mens daar ook niet van zou snoepen en zo eeuwig leven (Genesis 3:22-24)

Nog een ander gelukkig aspect trad in werking, namelijk de “TEGENSTELLINGEN”. Nu kwamen allerlei tegenstellingen: tegenover de onschuld de hartstocht en geslachtsdrift (met als kwalijk gevolg ontucht, porno en seksuele rotzooi, die we nu genieten, goed en kwaad, waarheid en leugen, genot en pijn, ziekte en gezondheid, leven en dood, enz. Waren zij niet gevallen, dan was alles eeuwig in volmaakte staat gebleven; klinisch en vruchteloos. Er zou geen groei en vooruitgang geweest zijn. Goed zou kwaad niet testen, er zou geen keuzepakket geweest zijn, waaruit wij met onze vrije wil konden kiezen, zoals recht of onrecht, trots of nederigheid, geloof of ongeloof, gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid en knielen voor het kwade.

Adam en Eva zouden geen kennis hebben gekregen van het “goede” van het kwaad, hetgeen betekent: het genot en plezier dat het bedrijven van kwaad geeft. Logisch, was dat niet het geval, de mens zou niet geneigd zijn kwaad te doen en waren wij allemaal keurige droogstoppels, geheelonthouders en brave Hendriken geweest, saai, eentonig en vervelend. Fatsoenlijke, welopgevoede mensen, die nimmer meegezongen zouden hebben met het schone lied, dat wekenlang rondblerde, dat het goed is te eten, te drinken en te genieten van geld, drank en lekkere wijven! Wij zouden geen keuzemogelijkheid hebben gehad. Het doel van de schepping, de mens zelf met zijn vrije wil te laten kiezen tussen goed en kwaad en hem door lering, beproeving, ondervinding en vooral gehoorzaamheid, tot een kind van God te maken, met als beloning het eeuwige leven in het Koninkrijk der Hemelen waar wel plaats zal zijn voor onsterfelijke nakomelingen, zou mislukt zijn.

Daarom moest de zondeval noodzakelijk komen. Daarom staat ook in het Boek van Mormon, het boek dat vele geheimen openbaart: Adam viel opdat er mensen mochten zijn (blz. 47 + 265) De val van Adam is overigens een zaak van vrijwilligheid geweest. Hij liet zich niet in de luren leggen door die sluwe slag, wat deze eigenlijk niet was. In het Hebreeuws heet het ondier NACHASH, wat helemaal niet slang of reptiel betekent.

Adam had hersens gekregen en gebruikte die ook, niet zoals zijn nakomelingen om ze bij elkaar in te slaan, maar om ermee te denken. Hij zag heel wel in dat, nu maatje Eva was gevallen, hij alleen in het Paradijs moest blijven en dat van gebod: “weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u”, geen snars terecht zou komen. Een onmogelijke taak in z’n uppie. Om dát gebod te gehoorzamen en… uit liefde voor Eva, besloot hij ook een hap te nemen uit de doodsvrucht. Paulus had het goed door toen hij schreef: “En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen (1Timótheüs 2: 13-15) Adam koos vrijwillig te overtreden, om vooruitgang te maken. Een wijs besluit. Daardoor werd de leerschool Aarde geopend met alle tegenstellingen en keuzemogelijkheden. Wij mogen nu zelf kiezen.


Na de val. Wat nu?

De Dood of de sterfelijkheid moest dus komen. Indien niet, de schepping zou in goede en volmaakte staat gebleven zijn. Dood, vergankelijkheid en bederf kwamen om plaats te maken voor wat zou groeien en geboren worden; anders zou alles elkaar vertrappen er een menselijke mierenhoop ontstaan van gigantische proporties, vergelijkbaar met miljoenen spitsuren in Tokio of honderdduizenden zonovergoten stranden waar de badgasten hutje en mutje op elkaars schoot zitten, met de vele viervoeters die daar tussendoor scharrelen en hun uitwerpselen deponeren.

Voor de val van Adam en Eva bestond de sterfelijkheid niet. Er heerste een situatie waarin al het geschapene “goed” was, maar waar alles stilstond. Van vruchtbaar zijn kon geen sprake zijn. Zoals verteld, de val en daardoor de dood móést komen en kwam gelukkig ook.

Nu is Dood een lelijk woord, maar niet terecht. Hoe gek het klinkt, dood bestaat niet. De dood is niet doodzeker! Om de dooie dood niet! Nu kan een grappenmaker opmerken: “Ik had een oom die kreeg van vierhoog een tonnenzware betonplaat op het lijf en was op slag zo plat als een briefkaart en op slag dood!”
Maar sorry, ook dan is er geen sprake van dood. De resten van de onfortuinlijke oom gaan over in andere vorm van leven. De atomen en moleculen van de tot moes geplette stumper krijgen een andere rangschikking, dus oomlief leeft verder.

Dood is dus leven in een andere materie. Ook de geest sterft niet, maar verwijlt tijdelijk in een door God bepaalde verblijfplaats. De dierbare gestorvene, man, vrouw, vader, moeder, broer, zus, kind, zelfs de boze schoonmoeder, zijn niet dood. Zij zijn ergens anders. Hoe dat is, kan ik in kort bestek niet uit leggen. Laat het troost zijn, dat mensen, die rechtvaardig hebben geleefd tot de opstanding, in rust en vrede, in staat van gelukzaligheid, uitrusten van al hun smart en moeite, in een oord dat Paradijs wordt genoemd. (tussen haakjes, dat Paradijs is niet de hemel, die komt pas later aan de orde)

Nou daar stonden die twee. Verdreven uit het Paradijs. Wat nu? Naakt en berooid als kerkratten in de kille sombere wereld waarin wij nu leven. De vijgenbladeren die zij droegen, gaven niet veel beschutting. Adam kon gelijk aan de slag om het land te bewerken, want nu gold: “wie niet werkt zal niet eten” (daar is inmiddels ook de klad in gekomen, maar dat is een ander verhaal) In het vervolg zou de aarde onkruid, distels en doornen voortbrengen. Het winkelen zonder geld in de supermarkt Paradijs was voorbij. AWW, WAO, BIJSTAND, de gerieflijke regelingen, die de smart van werkloos zijn verlicht, waren daar niet. Evenmin warenhuizen als C&A en V&D voor broodnodige garderobe. Om hen wat warmte te geven, verschafte God hun klederen van vellen (Genesis 3:21)

Ook de dieren moesten lijden onder de zondeval. Vrede in de natuur verdween en een deel der dieren, die eerst het groene kruid tot spijs had gekregen (Genesis 1:30) aasden nu op vlees en bloed van andere dieren en het bittere devies: “Vreet of ge zult gevreten worden” deed intrede in de dramatisch veranderde wereld.

Eigenlijk was er niet veel lol meer aan. Adam moest keihard werken en Eva zou in smart en moeite kinderen baren (Genesis 3:16) Dat gold niet voor de dieren. Dat zou onrechtvaardig zijn. Zij waren en bleven schuldeloos en mochten er niet onder lijden. Daarom brengen zij hun jongen vlotter ter wereld dan de mens. Job zegt het: “Zij krommen zich en brengen haar jongen ter wereld” (Job 39:6) Het geeft aan dat dracht en baring bij dieren gemakkelijk verlopen. Een voorbeeld is het vrouwtje van de gorilla of mensaap (die is iets minder knap dan het mensvrouwtje) en die, hoewel veel zwaarder dan “vrouwtjesmens”, een jong baart dat véél lichter is, namelijk 3 pond. Bij de mens is dat 5 tot 6 pond. Ook is haar bekken breder dan onze moeders en het geboortekanaal korter en wijder. Factoren die het baren aanmerkelijk lichter en minder pijnlijk doet verlopen dan bij de mens.


Opdracht aan de slang.

De Slang kreeg ook straf en… een opdracht! Hij moest voortaan op zijn buik voortgaan en stof eten. Dat is absurd en bewijst dat de Bijbel vaak verkeerd vertaald is. De slang kruipt sowieso op de buik, dus straf is dát niet. Toch wél een straf, omdat hij eerst een rechtopgaand reptielachtig wezen was. In het Hebreeuws Nachash of Wezen des Velds. Met een lichaam waarin Satan voer om Eva te verleiden en wiens kop vermorzeld zal worden en dat doet zeer. Die verplettering zou geschieden door het zaad van de vrouw, door Een van haar nakomelingen: Jezus Christus, de Verlosser.
De opdracht aan Satan was dat hij de mensheid, het zaad van de vrouw, de hiel moest vermorzelen. Dat betekent met alle ten dienste staande middelen, demonen, legers, vloten, dictators, oorlogen, rampen, leugen, bedrog, misleiding, valse godsdiensten, criminaliteit, alcohol, drugs, porno enz. en vooral film, t.v en internet de mensheid verhinderen vooruit te komen. Logisch, iemand die de hiel vermorzeld is, een hinkepoot, gaat moeizaam voort.

Die laatste drie media waarmee hij het meeste succes boekt, worden reeds genoemd in Openbaring 13: 14-15 :”En het zegt tot hen die op aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond had van het zwaard en weder levend geworden is. En hem (Satan) werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken”

Men kan geen andere conclusie trekken dat met het beeld van het beest film, tv. en internet wordt bedoeld gezien de onverholen vuiligheid, seks, porno, misdaad, moord, geweld, leugens en misleiding die daarop in gesproken woord en beeld getoond wordt

TV scherm en filmcamera

Die Slang, Satan, Beëlzebub, Engel des Verderfs, Diabolos, Duivel, Lucifer, Mefisstofeles, Koning van Babel of Vorst van Tyrus is een rotzak van de eerste orde. Illustratief uitgebeeld als een sardonisch grijnzend wezen met leep lang gelaat, spottend brede mond, schuinstaande spleetogen en horentjes op het hoofd. Gehuld in wijde zwarte mantel, waaronderuit bokkenpoten steken en een pijlstaart aan zijn achterwerk. Zo wordt de grootste boef uit de menselijke geschiedenis uitgebeeld; het monster der duisternis met de vele namen. De volksmond geeft hem een goedmoedig spotnaampje: Joostje Pek. Een gevaarlijk misleidende naam voor het gevaarlijkste en meest misleidende wezen in het heelal.

Onder wat voor naam dit sinistere wezen bekend staat, is niet belangrijk. Wel de rampzalige invloed, die hij en zijn bende uitoefenen in de nimmer aflatende strijd met God en de mens. Het is niet mogelijk hem in Humor en de Bijbel in te passen. Daarvoor heeft hij teveel ellende, teveel bloed en teveel tranen veroorzaakt.

Hij had een verheven positie. Een beschuttende Cherub boven het Hof van Eden was hij (Ezechiël 28:11-19) Maar er kwam hoogmoed in hem door zijn wijsheid en uitzonderlijke schoonheid. Hij wilde niet dienen of eer bewijzen. Die eer begeerde hij zelf. Satan wilde de mens, die bijna goddelijk was (Psalm 8:6) niet als meerdere erkennen en zijn troon aan de Allerhoogste gelijkstellen (Jesaja 14:1-14) Een plan, waar we later op terug komen, wekte zijn misnoegen en afgunst. Bij uitvoering daarvan zou hij lager in rangorde zijn dan de mens, die gelegenheid kreeg, mederegeerder met God te worden.Oorlog in de hemel.

De trotse hoogmoedige Lucifer, die eens de stralende Morgenster bewoonde, de tiende planeet om de zon, kwam in opstand tegen dat Plan. Hij werd gesteund door een derde van alle geesten. De revolutionairen ontketenden oorlog in de hemel (Openbaring 12:7-9) Zij verloren Der Krieg en werden met geweld op aarde geworpen als noodzakelijke vertegenwoordigers van het Kwaad. Nodig om de nog te scheppen mens kans te geven te kiezen tussen Goed en Kwaad.

Het was een ontzaggelijk kosmisch gebeuren, die het bevattingsvermogen te boven gaat. Satans’ planeet, de stralende Morgenster, ontplofte letterlijk, waardoor ontelbare brokstukken door het heelal werden geslingerd. Sommige brokken bezoeken ons van tijd tot tijd als “kometen”, zoals de komeet van Halley, die eens in de 76 jaar komt buurten. Een hels kometenbombardement doodde het leven op de planeten, waaronder ook de aarde. Die catastrofe betekende de dood voor de Dinosaurusjes en de lieve Trannosaurus, een reusachtig op de achterpoten voortsnellend monster, dat hoofdzakelijk bestond uit een grote bek met messcherpe tanden.

Saturnus, die op het moment van de gigantische explosie de mazzel had het dichtst bij te staan, had het genoegen de meeste brokstukken, puin en gruis te mogen ontvangen, waardoor haar befaamde “Ring” ontstond. Ook de maan ontving talrijke inslagen, waar zij haar pokdalig uiterlijk aan te danken heeft. Een “gelukje” voor de aarde was, dat de maan als een schild fungeerde, waardoor zij slechts een klein aantal treffers kreeg, toch voldoende om de toenmalige flora en fauna grotendeels te vernietigen. Dat gebeurde door o.a. in de Amerikaanse staat Arizona. Een aantal stortte in de oceanen. Geweldige vloedgolven spoelden over onze planeet. De aarde werd hierdoor “woest en ledig”
(Genesis 1:1-3) Er ontstond een dik deken van stof en gruis rond de aarde, die het zonlicht afsloot. Zo wachtte de danig gemepte aarde op het moment dat de grote Architect en Maker haar weer zou herstellen of restaureren in oude glorie, om daarop een Paradijs te creëren als woonplaats voor Adam en Eva.

We gaan terug naar dat eerste mensenpaar. Zij waren na hun val luchtig gekleed in vijgenbladeren, die zij, in plots bewust wordend schaamtegevoel, voor de edele delen hadden gedrapeerd. Ook het milde klimaat verdween en zij bemerkten nu het pukkelig verschijnsel van kippenvel, dat op hun huid verscheen. Daarom kregen zij van de barmhartige God een dress van vellen ter beschutting. Hoe die goddelijke mode eruit heeft gezien, laten we buiten beschouwing. Veel zakken zullen er niet in gezeten hebben, want spullen om op te bergen, hadden zij niet.

Wel kregen zij van hun Maker een symbolisch doosje mee: iets van Zijn goddelijke Humor. Die humor zou helpen, troosten en moed geven op hun barre levenstocht, die nu aanvang had genomen. Het zou hen in staat stellen om ondanks alle moeite, pijn, tegenslagen, ellende en teleurstellingen, om eigen narigheid te lachen. Een heilzaam balsem op de kwetsuren, die zij onvermijdelijk op hun levenstocht zouden opdoen; een paraplu voor de regen in het hart dat “droefenis” heet en die bij tijd en wijle ieder mensenhart, samen met de “weemoed”, besluipt. Niet de humor van de dijenkletsers, de schaterende lolbroeken, maar milde humor, die, als een plotselinge zonnestraal over een somber en donker landschap, het gelaat met een glimlach verlicht. Dat doosje zou dienen om verdriet in op te bergen.

Daarnaast behielden zij de HOOP. De hoop, dat eens de Verlosser zou komen, Die, door zichzelf te offeren, de weg terug naar een ander, beter paradijs zou openen in het Koninkrijk der Hemelen. Ook de gave van muziek kregen zij mee. De muziek, die met tovervingers de mens opbeurt boven de grauwheid van het alledaagse en hem doet verwijlen in een ander land, waar alles lichter en luchtiger is, een zondoorschenen ruimte. Dichter Gart Stuiveling beschrijft haar milde, voelbare vertroostende werking:

Voelt ge, hoe de melodieën zijn
als een regen hemelkoele droppen,
die het brandend-angstig-harde kloppen
uwer slapen en de hete pijn
Van uw moeë ogen zacht komt betten.
En hun schrijning dooft en blust?
Voelt ge, hoe tot onbesmette,
zaalge, zaligende rust,
boven aardes leed en lust,
ziel omhoog wordt opgedragen
uit het dal der drukke dagen
tot beneen én smart én vreugden
ijl vervagen,
en g’in één oneindigheid
Aan uw eigen zelf ontglijdt?


De hoop kwam uit een ander doosje. De beruchte “doos van Pandora” ofwel Doortje met haar onheilsdoos. Die doos en dat vrouwspersoon werd door Zeus, de vader der goden (die in werkelijkheid hoofd van de gevallen engelen is) als geschenk voor de mensen, aan Epimetheus, de “achterafdenkende” en een broer van Prometheus, de “vooruitdenkende”, ter hand gesteld.

In plaats van het (geschenk) met de boodschap: “return to sender” (Elvis Presley) aan de gulle gever te retourneren – hij was immers gewaarschuwd dat het openen van de doos niets dan onheil zou opleveren – won de nieuwsgierigheid het van de waakzaamheid en onder het motto: “Ik zal wel zien wat er van komt” opende de kluns de doos. Onmiddellijk ontsnapten alle rampen, ziekten, leed en onheilen uit de doos. Eronder verstopt zat nog de Hoop. Gelukkig hield de schone Pandora het koppie erbij en sloeg snel het deksel dicht. De dekselse griet dacht: “Deksels nog aan toe, snel het deksel dicht!” Waardoor de hoop voor de mens behouden bleef. Aan die stommiteit van Epimetheus herinnert nu nog de spottende scheldnaam: malle Eppie.

Dat legendarische Hof van Eden! Van dat oeroude vakantieoord is heden geen spoor meer te vinden, want na de zondeval ontstonden de seizoenen met hitte en koude en een wijziging van de stand der aardas en omloopbaan om de zon, die er verantwoordelijk voor is, dat wij mannen
’s winters nu met een overjas en de dames ’s zomers luchtig gekleed in dun jurkje of bikini rondstappen.
De aarde werd in rotatie gebracht en wij gingen “draaien, altijd maar draaien en zo naar de haaien”, zoals de zeelui zingen en de zijde waarop het Paradijs lag, die constant zonlicht had genoten, kreeg nu ook schaduw en de voorheen permanente schaduwkant, bedekt met dikke ijslaag, kreeg het eindelijk eens lekker warm. Dat ijs smolt en geweldige massa’s gingen driftig op reis en veroorzaakten de IJSTIJD.

Bijkomende narigheid was, dat de aardbodem drastisch veranderde. Door erosie ontstonden droge, hete woestijnen; en later, toen de bevolking toenam, werd dat erger door de kudden geiten van nomadenstammen, die letterlijk alles vraten wat er maar groen uitzag. Ook kwamen er stinkende moerassen met kwade dampen en verrotting. Heel het aardrijk deelde in de ellende en ontluistering en men zou later vergeefs zoeken naar de plaats waar eens het Paradijs was geweest. Alles wat nu nog rest is een vage herinnering en de Bijbelse mededeling, dat ergens ten oosten van het Hof van Eden Cherubs als grimmige douaniers de weg naar de Boom des Levens bewaken. Een gewas waar onze boomkwekers best een “stekkie” van zouden willen hebben. Een noodzakelijke bewakingsdienst, omdat anders de mens daar óók van zou eten en, met rampzalige gevolgen, “eeuwig” leven.

Laten we nu even teruggaan naar die Oude Slang of Satan met zijn bende opstandelingen. Na een enorme kloppartij door Michaël en zijn engelen (Openbaring 12:7-10) uit de hemel gezwiept en op aarde geworpen om in de toekomst de mens het Kwaad te serveren en de mensheid de hiel te vermorzelen, waardoor die mensheid niet vooruit kan komen (Genesis 3:15)
Een karwei dat die seigneur nog steeds met veel plezier doet.
Het vond plaats in de verre schemering der tijd. De Morgenster, eens tiende planeet om de zon, residentie van Satan en zijn hemels paleis van onvoorstelbare schoonheid, werd verwoest. In het zonnestelsel ontplofte de schitterende planeet, de stralende Morgenster, die eens wentelde tussen Mars en Jupiter. Zoals beschreven, werden ontelbare brokstukken door de ruimte geslingerd en doodde het leven op de buurtplaneten, ook op de aarde. Alles wat van de Morgenster overbleef was een asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter, die bestaat uit honderdduizenden, sommigen meer dan een kilometer grote, brokstukken. Op het moment van de gigantische klap had Saturnus dus de pech er vlak bij te staan en trok, zoals beschreven, het meeste puin, stof en gruis aan, dat nu, als een enorme ceintuur, om haar middel cirkelt.

Tekening planeten met puin etc

Ook Moeder Aarde kreeg oplawaaien, waarvan zij duizelde en die, het leven kostte aan de Dino en Tyrannosaurusjes, eerst zo onbezorgd voortstampend in de sompige moerasgrond van de prehistorie. Zij legden allen het loodje. En zo werd de aarde “woest en ledig
(Genesis 1:1) Doch het “zaad” bleef in de bodem, zodat daar later weer het groene kruid zou spruiten. Alweer door oenen van vertalers verkeerd vertaald. Er staat in de Bijbel: “De aarde nu (was) woest en ledig”. Dat klopt van geen kant, want God is geen schepper van woestheid, ledigheid en chaos, maar van volheid en schoonheid.Een goddelijke opknapbeurt

En God keek naar die arme verwoeste aarde, met de vloed overdekt en gedompeld in duisternis. Een aarde, die Hij eens “in den beginne”, mogelijk miljarden jaren geleden, geschapen had. En Zijn geest, vol mededogen, zweefde over haar met water bedekte oppervlak, waarin de resten van vorige scheppingen, de fossielen, rustten. En Hij besloot tot een “herstel” of zoals het in de Engelse Bijbel staat: “replenish”, d.w.z. opnieuw vervullen. Om volgens het plan tot woonplaats en opleidingsinstituut te dienen voor Zijn volk Israël; een naam, die “regeren met God” betekent. Een naam die onjuist aan de kleine Joodse natie wordt gegeven, maar in werkelijkheid een groot aantal volken omvat, ook het Nederlandse.

Het was een opknapbeurt van geweldige importantie. De botsing met grote brokken van Satans’ woonplaats had ontzaglijke stofwolken omhoog geslingerd en deed de granieten funderingen der aarde breken, waardoor de ondergrondse watermassa’s, waaruit de aarde grotendeels bestaat, als een prehistorische zondvloed over haar oppervlak vloeide, om later door de zon verhit in een dikke wolkenmassa, vermengd met stof en gruis (zoals nu nog op Venus het geval is) een ondoordringbare wade te vormen. Die rommel was allemaal te danken aan die rebellerende aartsengel Satan, tegen wie God zei: “Ter aarde werp Ik u neer!”

Wel, dat was geen half werk. De onschuldige aarde ontving hierdoor optaters, waarvan zij stond te trillen op haar benen, de fundamenten (Ezechiël 28:13-19)
En God zei: “Er zij licht”. Een goed begin van het werk. Zo doet ook een man, die zijn donker schuurtje op wil ruimen. De goochemerd maakt eerst licht, zodat hij kan zien. Een logische handeling. Dan pas kan men een ordeloze bende, een chaos gaan opruimen.

Zo ging de eerste etappe van Gods plan zoals in de grote raadsvergadering was besloten, en waar Satan tegen rebelleerde, om van de aarde een plaats te maken waarop mensen een leer- en proeftijd door konden maken, van start. Om na de beproeving en overwinning op de boze machten, opengevallen plaatsen in het heelal, de tronen van de gevallen engelen, als rechtvaardige bestuurders of Gods regeerders, te mogen bezetten.

De aarde, die na de verschrikkelijke kosmische ramp, woest en ledig was geworden, werd, na een grondige opknapbeurt, een job die zes volle dagen zonder schafttijd duurde, geschikt gemaakt om als opleidingsschool te dienen voor toekomstige mederegeerders van de Almachtige. Een werk waaraan ook de goden deelnamen.
Op de zesde dag reserveerde God een klusje voor Zichzelf. Een gewichtige taak. Het formeren van de eerste mens: Adam. Hij werd gemaakt uit het stof der aarde. Adam, eerst als geestwezen bij God wonend, kreeg zo op aarde voor zijn geest een lichaam met zintuigen. En de grote God, Schepper van het ontzagwekkend Heelal, knielde neer en vormde met Zijn handen uit klei een lichaam, een tempel voor de geest van Adam.
Sluit de ogen en zie in gedachte dat liefdevol gebeuren: een knielende God, die met voorzichtige, boetserende vingers een lichaam schept naar Zijn beeld en gelijkenis. Die daarna, liefdevol een gezellin maakt uit een stuk van diens ribbenkast, de vrouw Eva, vlees van Adam, weggenomen van een plek dicht onder zijn hart, opdat zij hem lief zou hebben en hij haar.

Het grote plan, vooraf op democratische wijze besproken en goedgekeurd door een hemelse kamerfractie van goden, ondanks de tegenwerking van rebel Satan, trad nu in werking. Adam en Eva en hun nakomelingen zouden op aarde een opleiding krijgen en na beproeving of test, en gehoorzaamheid aan de goddelijke wetten en het afwijzen van het kwaad, richters of regeerders worden; geschikt om naast Jezus Christus op de troon te zitten (Openbaring 3:21) in “het huis met de vele woningen” (Johannes 14:2), om te regeren niet alleen op de aarde, maar ook in het onmetelijke Universum. Het is niet te verwonderen, dat Satan, die bij de indiening van dat plan in de raadsvergadering aanwezig was, maar niet zo’n unieke kans kreeg, knap de dampen in kreeg en met zijn fractie, de later opstandige engelen, tegen stemde. Immers, het betekende dat de schijnbaar onbeduidende mens een lichaam kreeg en daardoor bijna goddelijk kon worden (Psalm 8:6) Iets waar Satan de kans niet toe kreeg. Hij had en kréég geen lichaam. Daarom morde hij tegen God: “Ik ben beter dat hij (Adam), gij hebt mij van vuur geschapen en hem van leem” (Koran Sura 7 verzen 11, 12, 13) Dat was allemaal goed en wel, maar het belangrijkste, een lichaam van vlees, bloed en beenderen, kreeg hij niet; Adam lekker wel! Satan en zijn demonen zouden alleen nog maar, om in hedendaagse termen te spreken, in vervolg lichamen kunnen kraken, het bezetten van “bezetenen”

Maar voor het zover was, moest de mens eerst veel leren en beproevingen doorstaan. Hij moest trachten een rechtvaardig karakter te ontwikkelen, integer zijn, niet corrupt, zoals aardse regeerders, niet knielend voor geld, roem en vrouwengunst, zoals de wijze Salomo en de zonen Gods deden (Genesis 6:1-4) die hun tronen of standplaatsen in de steek lieten om aardse vrouwen als geile, rondzwervende hengsten na te lopen (Jeremia 5: 8-9) Zij verzaakten hun plichten en taken en gooiden er met de pet naar. De verleidingen van Wijntje en Trijntje kostten hun de kop en de troon. Zo zijn er nu vele lege tronen in het heelal en vele afgezette goden, opgesloten in de duisternis (Judas 6 en 7 en Petrus 2:4)


De schepping en de scheppingsdagen.

Die zes dagen! Wel, daar is het een en ander over geschreven en gezegd. Men beweert: “Het waren dagen van duizend jaar”, want de goede Petrus schreef: “Doch dit ene mag u niet ontgaan geliefden, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag” (2 Petrus 3:8) Spreekt Petrus wartaal? Geenszins! Want het ene gegeven heft het andere op. Het beduidt, dat de Heer een andere tijdrekening heeft dan de tijd die mensen hanteren. Inderdaad zou men kunnen opmaken, dat God duizend jaren rekent als één dag, maar omgekeerd blijkt uit de tekst dat dan één dag bij Hem óók duizend jaar duurt. Dus niet het een of het ander, maar beiden zijn Hem gelijk. Sommigen beweren: “Het waren dagen van zevenduizend jaar”, anderen kwakken er maar, of het niks kost, dagen van miljoenen jaren tegenaan.

Wel, wat laat God, Die met Zijn Zoon en de goden de klus klaarde en de mens schiep naar Zijn beeld (= gestalte en gelijkenis) Mozes optekenen?
“Toen was het avond geweest en het was morgen geweest; de eerste dag (Genesis 1:5) Zo voortgaand tot de zesde dag, de dag waarop de mens geschapen werd (Genesis 1: 27) Deze zesmaal herhaalde tekst: en het was avond geweest en het was morgen geweest, dreunt met hamerende regelmaat op het wrakke bouwsel van de evolutietheorie en laat geen andere conclusie over: het waren 24-uurs dagen, met een avond en een morgen. Geen dagen van duizend, zevenduizend of miljoenen jaren.

Wist Mozes, die deze woorden schreef, dat er in verre tijden van die één etmaaldagen een veel langer tijdsduur gemaakt zou worden? Waarom werden anders die dagen van vierentwintig uur, met een morgen en een avond, elk afzonderlijk en nadrukkelijk vermeld? Een hemels opzetje! Opdat er geen misverstand zou zijn over de duur van die dagen.

Vaststaat, dat theologen, dominees en priesters, als beheerders van het hemels reisbureau die geacht worden uitleg te geven en de weg te wijzen aan de beminde gelovigen, hier danig mee in de maag zitten. Aarzelend, als een kat om de hete brei, scharrelen zij om de heikele zaak heen, wetend dat de eerste de beste “heikneuter” (Bargoens voor stommeling) hen met lastige vragen voor schut kan zetten. Zij flirten met de evolutietheorie, maar willen ook Gods woord, de Bijbel, niet loslaten. Dát brengt hen weer in conflict met de Evo’s (de evolutionisten), die glashard beweren, of ze er zelf bij zijn geweest, dat tijd en toeval alles geflikt heeft; dus niks geen gedonder met dagen en dat in miljoenentijd de mens evolueerde van eencellige, tot kruiperige, tot aapachtige, tot mens.

Maar Eerwaarde gladakkers, gij die wandelt met onder de ene arm de Bijbel en onder de ander het werkje: “On the origine of species” van Darwin, wélk van die mutaties is dan Zijn beeld en gelijkenis? Hoe is dat beeld Gods te rijmen met de derde, die van AAPACHTIGE? Wie durft zo het beeld van de Almachtige te honen?

Hoe onlogisch de redenering van godgeleerden, theologen, enz. klinkt, die veronderstellen dat iedere scheppingsdag duizend jaar duurde, is de leeftijd van Adam. Hij werd 930 jaar (die had in onze tijd lang van zijn AOW kunnen genieten), maar stierf, dus vóór het einde van de zesde scheppingsdag, die, door de geleerde heren, geacht werd duizend jaar te duren. Hoe zag hij dan kans ná de zevende dag, de rustdag des Heren, van de verboden vrucht te eten?

Allez, alle gekheid op een stokje, laten we maar aannemen om de zaak tot een genoeglijk einde te breien, dat tijd voor God niet bestaat. Wel voor de mens, die tijd opdeelt in partjes van seconden, minuten, uren, dagen, maanden, jaren, eeuwen en als toppunt van stoutmoedigheid, om wat wankele stapjes te zetten in de onbegrensde diepten van het heelal, het lichtjaar: de tijd die het licht nodig heeft om in één jaar met een gangetje van 300.000 kilometer per seconde, door de ruimte te huppelen. Na een uitstapje van slechts acht minuten is dat licht bij de zon en na vierenhalf jaar bij buurvrouw zon, Alpha Centauri. Figuurlijk gesproken heeft ze dan de afstand afgelegd van een vrouw, die koffie gaat drinken bij de buurvrouw naast haar in haar flatje, een afstand van tien meter. Wil ze de volgende buurvrouw opzoeken, de lichtende ster of zon Béta Andromedae, dan mag zij er vijfenzeventig lichtjaren voor uittrekken; aards gesproken ongeveer tot het eind van de straat.

Hoe lang geleden is alles geschapen? Volgens de kroniek van de Bisschop van Ussher (1580-1656), die aan de hand van de in de Bijbel genoemde afstammingstabellen aan het knobbelen ging, zouden de zes scheppingsdagen uit Genesis, zesduizend jaar geleden, plaats hebben gevonden en om precies te zijn, de man hield niet van ruwe schattingen, gebeurde het op 23 oktober 4004 voor Chr. 9 uur in de ochtend. Of die eerwaardige puzzelaar gelijk had, vooral met die degelijke kantooraanvangstijd, valt te betwijfelen.

Maar… stel dat de man gelijk had, hoewel mogelijk met een speling van, laten we zeggen, tien jaar, dan wordt het ons onderhand toch wel angstig te moede, want eveneens in de Bijbel na te puzzelen, o.a. in het boek Daniël, leven wij nu op het randje van het einde der tijden. Immers, de tijd die de mens is gegeven van hogerhand om tot de Dag des Oordeels hier op deze aardkluit rond te modderen, is dan circa zesduizend jaar, namelijk 4000 v. Chr. Tot 2000 na Chr. Dus eigenlijk is nu, na de eeuwwisseling, het einde der tijden, net als een onvoorzichtig tienermeisje, “over tijd” en kan de grote klap ieder moment komen.

“Geen nood”, zullen velen zeggen, “tegen dat de klap valt, bekeer ik mij even! Maar zou dat lukken? Ik heb er een zwaar hoofd in. Een verkeerde timing van één seconde kan fataal zijn. Ik denk aan het verhaal, dat de kapelaan ons op de catechisatieles vertelde. Over een voerman, die doorlopend dronken op de bok zat en alles deed wat onze lieve Heer verboden had. Tot de mensen, die hem waarschuwden en vermaanden zijn goddeloos gedrag te laten en zijn leven te beteren, omdat hij anders bij Joostje Pek in de hel zou branden, placht hij luchthartig te zeggen: “Geen nood, hoor. Niks aan de hand. Vlak voordat ik de pijp uitga, zeg ik gewoon: o God vergeef mij en dat zal Hij dan wel doen”.
Toen kwam het moment, dat hij zwaar beschonken van de bok tuimelde. Ruggelings en machteloos op de weg liggend, zag hij het wiel van de zwaar beladen kar op zich af rollen. In doodsangst opende hij zijn mond en riep: “O God verg…” De rest kwam er niet uit, omdat precies op dat ogenblik het wiel over zijn keel reed. “En zo”, besloot de zielenherder zijn stichtelijk verhaal, “ging hij de eeuwige verdoemenis in! Dus kinderen, pas op. Eén seconde na je overlijden, kun je een eeuwigheid te laat zijn”.

Eigenlijk past het thema Humor in de Bijbel niet in wat volgt, want daar is weinig vrolijks aan, maar veel ramp en ellende. Niets om te lachen dus.
Er werd de schoonheid van de “herstelde” aarde beschreven, die na een verschrikkelijke ramp, woest en ledig werd. Dat was het gevolg van oorlog in de hemel, waardoor de machten des hemels wankelden en de grote draak of oude Slang, of hoe dat mispunt ook wordt genoemd, met een derde deel der engelen op de aarde werd geworpen, waar zij nu, als tegenstanders van de mensheid hun rampzalig werk doen. Zij schiepen de gruwelmonsters, die mensen aten. Oeroude sagen en legenden verhalen van hen. Zie lieten zich als goden, tronen, machten en koningen vereren door de dwaze mens. Men kent hun namen in de klassieke literatuur. Nog klinkt de echo van die oorlog door in sagen en verminkte geschiedschrijving der Ouden, o.a. de Grieken, over de strijd der goden, giganten, cyclopen en titanen, waarbij een deel verbannen werd in de duistere diepten van Tartaros, de onderwereld. In 2 Petrus 2-4 wordt dat genoemd “krochten der duisternis” en in Judas 6-7 “opgesloten in eeuwige banden onder donkerheid”.

Sterren en planeten raakten uit hun baan. Het hemels bestel wankelde. Bloeiende werelden veranderden in dode, desolate bollen, doelloos rondwentelend in de ruimte, weggeslingerd uit de baan van de levenschenkende zon. In gigantische explosies spatten zij uiteen en sproeiden bij het sterven zwermen meteoren door het heelal. Anderen schoten in vurige banen weg naar de grenzen van het universum, de buitenste duisternis. Zoals beschreven, ontplofte Satans woonplaats EDEN en grote delen vielen op andere planeten, ook op de aarde, waardoor zij “woest en ledig” werd. Na een goddelijk restauratiewerk van zes dagen was de verwoeste aarde veranderd in een oord van verrukkelijke schoonheid. Wonderbaarlijk mooi, getooid met heerlijkheid, zuiver en pril, een paradijs, een Eldorado, waar lieflijkheid, rust, vrede en orde hand in hand gingen. En God nam de mens (Genesis 2:15), die eerst als geest bij Hem had gewoond en plaatste hem, na een stoffelijk lichaam voor hem te hebben gemaakt, in het Paradijs of Hof van Eden, om die te bewerken en te bewaren.


De vrije wil en een hemelse weddenschap.

Hoe toch is het gekomen, dat deze volmaakte, fantastische schoonheid is verworden tot dat wat het nu is? Het antwoord is: de vrije wil van de mens. De vrije wil, die het schoonste geschenk van God aan Zijn schepsel was. Die vrije wil, die zelfs God almacht beperkt. Daardoor kan Hij niet voorzien wat de mens met die vrije wil gaat doen. Dat moet God door test en beproeving aan de weet komen. Velen zullen dat godslasterlijk vinden, maar het is waar. Als de Almachtige wél alles vooruit zou weten, was er geen vrije wil, maar waren wij robots. Geprogrammeerd om willoos dat te doen wat de constructeur in het elektronisch brein heeft ingeplant.

Dan was die weddenschap van God met Satan, met Job als lijdend voorwerp, een bedrieglijk opzetje met “voorkennis” (zoals sommige beursboeven doen) Hij wist dan immers vooruit dat Job, ondanks alle rampspoed, tóch zou standhouden in zijn vroomheid. Dan had de helse officier van justitie, aanklager Satan in het drama Job, vooraf al geen schijn van kans om de weddenschap te winnen. Zo wil ik ook een gokje wagen. Dat is wedden met één paard in de baan. Altijd prijs, want het dier komt gegarandeerd als eerste aan!

Dat gaat ook op bij de beproeving van Abraham. Als God vooruit wist dat hij werkelijk Isaäk zou slachten, waartoe dan die smartelijke beproeving van een liefhebbend vader. Zoiets doe je toch niet! Je laat zo’n oude man toch niet drie dagen met een ten dode gedoemde zoon naar een bergtop reizen om die daar te offeren, als je de uitslag vooruit weet? Goddank, welk een opluchting voor Abraham. Een engel hield op het laatste moment het mes tegen. En… opluchting voor God! Abraham had Hem niet teleurgesteld. Nu wist hij welk een gehoorzaam mens Abraham was. God erkent het daarna ruiterlijk met de woorden: “Want nu weet ik dat gij godvrezend zijt, en uw zoon, uw enige, Mij niet hebt onthouden” (Genesis 22:12)

Helaas kon die vrije wil ook beïnvloed worden. Door een wezen, die daarin meester is en zich voortreffelijk kwijt aan de hem opgelegde taak. Een vijand der mensheid, die het grootste succes boekt door de mens te doen geloven, dat hij niet bestaat. Een listige en succesvolle aanpak. Voor iets waarin je niet gelooft, hoef je niet bang te zijn. Tot het zuur opbreekt. Zoals de man, die niet geloofde dat langs een weg die hij dagelijks bereed, listig verscholen agenten met laserguns stonden en constant gas gaf als een neushoorn. Tot de bonnen op zijn deurmat dwarrelden.

Geholpen door de miljoenenmacht van boze geesten, is Satan voor een groot deel verantwoordelijk voor ellende, rampen, ziekten en oorlog. Vooral dat laatste. Oorlog is het spel van demonen met mensen. Ook heeft hij de hand in bekvechterijen en ruzies tussen groepen mensen en kemphanen, die elkaar de hersens inslaan. Hij manipuleert machthebbers en grootheden der aarde, zaait wantrouwen tussen koningen en regeerders, wekt hun lust op naar macht, eer, roem en bezit, waardoor zij hun onderdanen in bloedige oorlogen storten; ja overal waar haat, nijd en twist tussen volken en mensen zijn, daar is hij aanstichter en oorblazer van. Ook tussen individuen, man, vrouw, vader, zoon, moeder, dochter, broeder en vriend. Waar twee twisten, is altijd een derde aanwezig.

Men kan veel op het conto der duistere machten schrijven. Ook de verwoesting en ontluistering van de aarde. Onbeschrijflijk is alles wat door die bende is geschied. Onpeilbaar het leed en de stroom bloed en tranen door hun toedoen vergoten. Bedenkers, aanstichters en uitvoerders bij gruwelijke misdaden, vooral aanzetten tot moordpartijen in verschrikkelijke oorlogen door machtswellustelingen, op touw gezet met het doel macht, rijkdom, eer en roem te vergaren, landen te veroveren en volken te vermoorden of te knechten, sommigen als toppunt van hoon in naam van Christus, de vredevorst, om de macht van de “enige ware Rooms.Katholieke kerk” uit te breiden, Zij strelen de eerzucht van godvergeten ellendelingen, die zich met de bloedbevlekte lauweren der roem tooien. Het hoofd in de nek, de borst behangen met medailles en (ere)tekenen, een sleepsabel aan hun zijde, waarmee een stier is te onthoofden, met stramme passen voortstappend of zij kak in hun broek hebben; zo konden we door de geschiedenis heen de heren keizers en generaals zien paraderen, niet beseffend in hun verblinde eerzucht, dat zij handlangers waren van de “oude mensenmoordenaar van de beginne” (Johannes 6:44) Want hij wil, sinds het Grote Plan werd ingesteld voor de grondlegging der wereld en dat inhield, dat de mens, eerst als geest bij God wonend, hier een lichaam en opleiding zou krijgen, verhinderen door oorlogen, moord, abortus, dat die geest opdracht en leerschool afmaakt. Aangedreven door Satan komen mensen tot afschuwelijke misdaden. Die niet passen in dit hoofdstuk dat humor als motief heeft.

Duivelse krakers.

De helpers van Satan, boze geesten, kraken of bezetten lichamen van o.a. de groten en machtigen der aarde. Zo’n “bezeten” mens is dan tot alles in staat en tot verschrikkelijke daden komen. Een Farao, die harteloos opdracht gaf alle mannelijke kinderen van de Israëlieten direct na hun geboorte in de Nijl te werpen, onverschillig voor de tranen der moeders; Djenghis Khan, die mensen in grote potten levend liet koken. Hij liet op één dag meer dan 1 miljoen mannen en vrouwen en kinderen in Afghanistan afslachten; Attila, de “gesel Gods”. Hij trok met zijn Hunnen een bloedig spoor door het Byzantijnse rijk en de Gallische steden; de waanzinnige Nero, die christenen met pek overgoten als brandende fakkels gebruikte bij de spelen in Rome; Philips de Tweede, koning van Spanje, meende een God welgevallig werk te doen door medemensen als ketters te verbranden; evenzo Paus Innocentius III (1198-1216) iemand die absoluut niet zo onschuldig was als zijn naam lijkt, die tijdens zijn pausschap meer dan een miljoen zogenaamde ketters liet vermoorden. Hij stelde de meest satanische instelling uit de geschiedenis in: de inquisitie. Hoeveel slachtoffers andere pauselijke moordenaars, die zich plaatsvervangers noemden van Christus, de Man van liefde en nederigheid, op hun geweten hebben, is zelfs bij benadering niet te schatten. God weet het en zal hen straffen! Napoleon, de man met een hart van ijzer, die miljoenen mensenlevens offerde aan zijn meedogenloze eerzucht, maar die ontroerd was toen hij een hond zag huilen bij het lijk van zijn baas, een gesneuvelde soldaat; Hitler, die 50 miljoen doden op zijn naam heef; Jozef Stalin, de man met het bevroren hart en de krokodillen grijnslach, die 10 miljoen mensen de hongerdood liet sterven en miljoenen anderen door moord en dwangarbeid; de lugubere Pol Pot, die 2 miljoen Cambodjanen liet vermoorden en tenslotte de laatste op deze veel te kleine lijst van onmensen, Mao Zedong, de communistische Chinese despoot, die meer doden op zijn naam heeft dan alle keizerlijke machthebbers voor hem.

Ook minder groten zijn er tot in deze tijd. Onmensen als Ted Bundy, die (30) jonge meisjes verkrachtte en vermoordde en Marc Dutroux, de moordenaar van kinderen en andere lustmoordenaars, zoals Fourniret in België. Deze Fransman Michel Fourniret (62) bekende tussen 1987 en 2001 negen vrouwen waaronder vijf minderjarigen te hebben verkracht en vermoord en waarschijnlijk gaat het om nog veel meer. Wat voor zieke geesten beïnvloedde pedofielen en zette hen aan tot het verkrachten, martelen en vermoorden van baby’s en kleuters in Spanje volgens een bericht in de Telegraaf van 27 mei 2005? Weerzinwekkende daden bekend geworden in één land op de grote wereld. Wat speelt zich op die wereld nog meer af aan misselijk makende gruwelen welke niet bekend zijn?

Tot hun gruweldaden kwamen zij omdat demonen hun lichaam leenden, zodat zij bezet of “bezeten” waren. Die boze geesten kunnen daardoor zintuiglijke lusten en seksueel genot genieten, daar zij zelf geen lichaam hebben. Zij zijn vaak de hoofdschuldigen, onzichtbaar aanwezig bij een rechtszitting, waarbij een lustmoordenaar terechtstaat. Toch worden zij nooit aangeklaagd, hoewel zij het waren die de beklaagden aanzetten tot het misdrijf. Hun vaak hulpeloze verweer: “Ik werd gedreven door een macht waar ik geen weerstand aan kon bieden” en “ Stemmen in mij zeiden dat ik het moest doen” wordt niet als verzachtende omstandigheid aangenomen. Het is voor de rechter ongelofelijk, maar daardoor niet minder waar!

Toch staat de mens niet machteloos tegen hen en heeft zijn vrije wil om weerstand te bieden aan de slimme menselijke verleiders en vleiers waarvan Satan zich bedient en de inblazingen van de aartsverleider en opperheer. Hoe? Gewoon negeer hen! Ga er niet op in, geef hun geen voet en gehoor en vooral… zwijg! Een oud Belgisch gezegde luidt: “Mee zwiegen kunde ge de duvel klooien”.


Goddelijke humor.

Hoe ziet God eruit? De één zegt: “Hij is geest, onzienlijk, zonder lichaam, lichaamsdelen en gemoedsaandoeningen. Hij is alom tegenwoordig, doorgrondt en ziet alles”. Dat is heel wat!. Het lijkt of de lieden, die Hem zo beschrijven, een C.D. van God hebben, maar alleen met tekst en geen beeld (want dat kan niet van een onzichtbare god) Hoe anders hun stellige uitspraken te verklaren?
Sommigen willen Hem wel een gestalte te geven, maar schromen niet het opperwezen af te schilderen als een streng, wraakzuchtig godje, die met argusogen let op onze pekelzonden.

Mijn God heeft wél gestalte en gelaat. Hoe kan het anders. Reeds in Genesis vernemen wij, dat wij naar zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn, wat ontegenzeglijk betekent, dat Hij een gestalte en een gelaat heeft. Daarnaast staan er zoveel beschrijvingen in de Bijbel van Zijn lichaamsdelen: oog, oor, hand, voet, gelaat, vinger, hart, dat het verbazingwekkend is, dat er nog Bijbeluitleggers zijn, die beweren dat Hij een onzichtbare geest is. Die wij niet kunnen aanschouwen zonder daarbij terstond het leven te laten. Ik vind dat dergelijke beweringen slaan als een tang op een varken. De logica is bij dergelijke (geleerde) theologen op hol geslagen. Want hoe kan een mens onmiddellijk het leven laten bij het aanschouwen van God indien die God geen gestalte heeft?

Laten wij maar aannemen, dat God, ondanks de beweringen van het geleerde religieuze collectief, mensen die over de Schepper praten en oordelen of zij kind bij Hem aan huis zijn, werkelijk eruit ziet, zoals wij mensen eruit zien. Dat Hij inderdaad Zich niet toont aan Jan Rap en z’n maat en mevrouw en mijnheer Doorsnee, maar wel aan speciaal heilige mensen, zoals Mozes en een aantal profeten, die waardig waren zijn gedaante te aanschouwen. Het waren begenadigde mensen, die het Geestwezen Gods, omhuld door vlees en beenderen mochten aanschouwen zonder onmiddellijk te sterven, wat het lot is van zondige mensen. Als bewijs dat Hij inderdaad een geest zou zijn, komt men vaak aansjouwen met de tekst Johannes 4: 24, waarin staat “God is geest”. Maar dat is de mens ook! Maar beiden bezitten een lichaam als woning voor die geest. Een tempel waarin de geest woont. Bij de mens een tijdelijke aardse tent, bij God eeuwig.
Voor mij is het belangrijkst, dat Hij, naast een lichaam, emoties heeft als smart, berouw, jaloezie, toorn, bitterheid, afkeer, boosheid, barmhartigheid en lankmoedigheid. Hij kent vreugde en bezit humor en Zijn grote liefde wordt zo vaak in de Bijbel vermeld, dat het ondoenlijk is al die teksten op te schrijven. Niets menselijks is Hem vreemd. Hij weent met de wenenden en treurt met de treurenden en wat ons verdriet, verdriet ook Hem.
En hoe groot moet Zijn verdriet zijn, omdat Hij alles ziet, alles hoort en alle pijn voelt, die wij mensen, elkaar aandoen.

“Ja maar”, zullen velen vragen, “als dat Hem verdriet, waarom doet Hij in Zijn almacht daar niet wat aan?” Het antwoord is: dat kan Hij niet! Het zou onze vrije wil teniet doen. Een goddelijk ingrijpen in werelds bestel, zou het einde van lessen en opleiding zijn en het grote plan om na moeite, pijn en beproeving, ondervinding, gehoorzaamheid, enz. het eeuwige leven te verkrijgen, teniet doen.
Geen vader haalt zijn kind voortijdig van school, omdat zoonlief het daar niet naar de zin heeft. Zo móéten ook wij onze school afmaken. Om ons diploma te halen, moeten wij, zoals een schlager wekenlang jengelde: DOORGAAN. Doorgaan op het smalle pad, na ondergedompeld te zijn in het watergraf der doop, waarin de oude mens sterft en de nieuwgeborene, na volharding, het eeuwige leven krijgt. Dat is de enige ware weg en een andere is er niet!

Maar allez, deze zaken sluiten niet uit, dat er ook gelachen mag worden. Wie God voorstelt als een ernstig humorloos Wezen, vergist zich deerlijk. Zijn boek, de Bijbel, staat er vol van!


Bedorven kwakkels. Isaäk = Hi Ha Ha. Vluchtende reuzen. Humor met een luchtje.

Een sterk stuk amusement is de geschiedenis van die morrende Israëlieten, die terug verlangden naar de vleespotten van Egypte. Vlees! Dat begeerden zij. Zij walgden van die flauwe spijs Manna. Erg ondankbaar jegens God, want het was smakelijk eten, nota bene het brood der engelen (Psalm 78:24-25) Een engelenontbijt dat smaakte als honingkoek (Exodus 16:31) Daar kan geen smörrebröd of cracker tegenop. Maar we zullen maar denken aan het schone lied: “alle dagen bruine bonen, is ook zo lekker niet”, wanneer men gedwongen is dat véértig jaar lang te slikken (Exodus 16:35) en mild denken over die oude woestijntrappers.

Hun gemor werd gehoord en zij werden prompt bediend. En hóé! Hen werd een kostje geserveerd, dat heugde. Zoiets kon alleen uitgedacht zijn door iemand met een geweldig gevoel voor humor. En… Hij maakt bekend hóé die voedselverstrekking zou gaan. Ongeveer op de manier waarop een marktkoopman zijn waar aanbiedt en roept: “En u krijgt er geen één, geen twee, geen vijf, geen tien, geen twintig, maar… dertig stuks voor uw tientje!” Zo sprak ook de Heer. “Ik zal u vlees geven en gij zult eten. Niet een dag, geen twee, geen vijf, geen tien, geen twintig dagen, maar een vólle maand lang “! (Numeri 11:19) Nadrukkelijk: “Totdat het u de neus uitkomt en gij ervan walgt.”

En de Heer zond hun vlees. Kwakkels. Vogels ter grote van een kleine fazant. Hij strooide ze uit over de legerplaats der Israëlieten. Een dagreis ver naar alle kanten en twee ellen hoog (ongeveer 1.30 meter) lagen zij opgestapeld. Er is weinig fantasie voor nodig om te bedenken wat toen gebeurde. Het was het enige voedsel, dat zij een maand lang ter beschikking kregen in die woestijn. Ze zwommen erin! Kilometers in de omtrek was die “supercamping”, zonder koelkasten, met zeshonderddrieduizend- vijfhonderdvijftig kampeerders (Numeri 1:45-46) bedekt met kwalijk riekend vlees. Om te barbecuen, te koken, te bakken of rauw naar binnen te werken. Ik zou graag een video zien van die kokhalzende, de neus dichtknijpende maar dapper slikkende, Israëlieten. Het moet een oerkomisch schouwspel geweest zijn!

Vol humor is het verhaal van het hoogbejaarde echtpaar Abraham en Sara. Van Abraham, die zich letterlijk op zijn aangezicht werpt van het lachen – wij zouden zeggen: “hij lachte zich plat” (Genesis 17:17) toen hij hoorde dat zijn ouwe mensie nog een kindje zou krijgen.

Toen die korte, vinnige woordenstrijd tussen God en Sara. Met vrouwelijke nieuwsgierigheid had zij stiekem geluisterd naar het verbijsterende nieuws, dat zij, een negentigjarige, een zoon zou baren. Dus lachte zij, denkend: “hoe is dat in Godsnaam mogelijk!” Maar de Heer hoorde het en vroeg: “Waarom lacht Sara daar?” En zij op haar beurt: “Nee hoor, ik heb niet gelachen”. En God wederom: “Jawel, je hebt wel gelachen”. (Genesis 18:13-15)
En de goddelijke humor beschikte, dat zij een zoon kreeg, die zijn naam ontleende aan het lachen van zijn moeder, namelijk “Is-a-äk”, in het Hebreeuws “Hi-ha-ha”! Sara gaf het daarna ruiterlijk toe met de woorden” “Ieder die het hoort (die rare naam) zal om mijnentwil lachten” (Genesis 21:6)

Wie moet niet lachen om de geschiedenis van die Israëlische angsthazen, die zo bang waren voor de reuzen, de Enakieten (Numeri 13:33) “Wij zijn als sprinkhanen in hun ogen”, jammerden zij. “Ach gut”, moet God gedacht hebben, “Ze zijn bang! Ik zal een handje helpen”. En Hij zond Hoornaars, een venijnig stekende wesp, ter gróótte van een sprinkhaan, op hen af. En de aarde dreunde onder de voeten van de vluchtende reuzen, achtervolgd door een woedende zwerm wespen. Is dat humor of niet? (Deuteronomium 7:20)

Wat te denken van de verbijsterde koning Achis, in wiens tegenwoordigheid David zich als een waanzinnige aanstelde. “Heb ik gebrek aan krankzinnigen, dat gij mij deze gebracht hebt om bij mij uit te razen?” tiert de woedende koning (Samuel 21:13-14 –15)

Humor met letterlijk een luchtje, lezen we in Samuel 24:4-18. Saul zonderde zich af voor een menselijke boodschap in een spelonk waar achter in David en zijn manschappen verstopt zaten. Ik zie daar in verbeelding zitten: de machtige koning in hurkzit, zacht steunend van inspanning, zoals kinderen doen als ze op het potje drukken, onbewust van het gevaar achter hem. Maar David is een edel man en geen lafhartige moordenaar. Wel iemand met humor! Hij snijdt, de penetrante geur trotserend, heimelijk de slip van Sauls mantel af. Later als Saul op veilige afstand is, roept David hem na en toont de afgesneden mantelslip, roepend: “Zie toch, David beraamt geen kwaad tegen u. Waarom doet gij dat wel aan mij. Wie achtervolgt gij? Een dode hond! Eén enkele vlo!” En Saul is zo onder de indruk van die nederige, ironische zelfbeschrijving van David, dat hij zijn stem verhief en weende!

Diezelfde David huppelt en danst uit alle macht voor het jubelende volk uit in een niet erg vorstelijke, maar wel uitbundige vreugde en uiting van vrolijkheid. Een man dus die kennelijk van humor hield (2 Samuel 6:14-16)
Was hij daarom misschien “een man naar Gods hart?”


Een komieke spraakverwarring en een massa krompraters.

Laten we lachen om meer komieke zaken, die in Gods boek staan. Een sterk stuk amusement verschaft de Bijbel in het doldwaze verslag van de bouw van die geweldige toren van Babel en de spraakverwarring, die daar gevolg van was. Een korte, droge opsomming van slechts zes en twintig regels in Genesis 11:1-9, waar ogenschijnlijk weinig humor aan te ontdekken is. Maar laat men de fantasie werken om te overdenken wát de gevolgen geweest moeten zijn van die summiere zin: “Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan”, dan ontrolt voor ons geestesoog een schouwspel, zó lachwekkend als onmogelijk in welke lachfilm ook te evenaren is.

De man, die de stoot gaf tot de torenbouw, was Nimrod, wiens naam na zijn dood, veranderen zou in Baäl, de zonnegod. Die status verleende zijn vrouw Semiramis hem nadat hij de weg der eeuwigheid was opgegaan. Deze Semiramis nam het niet zo nauw met de echtelijke trouw (dat rijmt ook nog) en schonk het leven aan een onwettige zoon, een kind dus dat wel echt was, maar niet wettig écht geacht werd. De bastaard kreeg de naam Thamuz.
Die koninginnemoeder had de klok horen luiden, maar wist niet precies waar de klepel hing. Vagelijk had zij iets gehoord van een profetie aangaande een Messias, zoon van een God, die op bovennatuurlijke wijze geboren zou worden, want die profetie was van oudsher bekend. Hoewel deze overspelige vrouw op geen stukken na kon zeggen of Thamuz eigenlijk wel een kind van Nimrod was – immers zij was van het ene in het andere bed geklommen – verklaarde zij doodleuk dat Thamuz, als zoon van zonnegod Baäl, ook op bovennatuurlijke wijze ontvangen was en derhalve een god moest zijn, met als symbool het Gouden Kalf waar later de Israëlieten voor gingen knielen.

Maar terug naar Nimrod. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren, vermeld Genesis 10:8-9. Door dat gejaag had hij weinig tijd aandacht te schenken aan het jagen van stamgenoten achter zijn lieftallige Semiramis aan. Nimrod vertoonde het typische trekje, dat zijn opvolgers, de tirannen en dictators ook in grote mate bezaten: hoogmoed. Hij, de eerste machthebber op aarde, een goddeloos man, wilde zich roem en eer verwerven door zijn volk te bevrijden van de plaag der wilde dieren, die regelmatig zijn volksgenoten op hun menu zetten. Met succes.

Maar om zijn onderdanen beter te kunnen beschermen, zette hij hen ertoe aan een stad te bouwen met een beschermende muur. De likkebaardende wilde dieren hadden het nakijken en hij hield tevens zijn onderdanen goed in het oog. Nimrod, die volgens de Joodse geschiedschrijver Josephus een man was die God verachtte, preste zijn volk om voor hem een toren te bouwen, “waarvan de top tot de hemel reikt (Genesis 11:4) Opdat wij ons een naam maken”. Daarbij dacht hij voornamelijk aan zijn naam! De plaats waar die torenbouw begon, heet thans Babylon. Bijkomende gedachte was om met die grote toren God te honen en tot afgunst te brengen. Wel, Die reageerde. Hij had vanuit Zijn hoge hemel dat gedoe van die mierenmensen met hun klungeltorentje gade geslagen.

Dominee Okke Jager beschrijft in zijn boekje: de humor van de Bijbel: “Toen kwam de Heer neder om te zien” Hij doet alsof heel die geweldige toren van Babel zó pietepeuterig klein is, dat Hij die vanuit Zijn hemel niet eens kan zien. Hij moet er voor naar beneden komen! Welk een fijne spot!”

Dan geeft God met een paar woorden te kennen dat Hij toch wel bewondering heeft voor Zijn schepsels, die het flikken zo eensgezind aan het bouwen te slaan. “Nu zal niets van wat zij denken te doen, voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan (aan de slag dus) laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan”.
Een goddelijk grapje met grote gevolgen! Ik kan mij voorstellen hoe Hij daarna met engelen als lachende getuigen geamuseerd heeft neergekeken en aangehoord wat de gevolgen waren.

Tekening toren van Babel

Zo begint een prachtkomedie. Duizenden bouwvakkers uit de oertijd, eerst zo ijverig, eensgezind aan het bouwen, sjouwen, zwoegen, timmeren, metselen, opperend met steigerdelen en met meetlatten metend aan de gang, heel die menselijke mierenhoop, komt knarsend tot stilstand. Met toenemende verbazing staren zij elkaar aan. Wat hebben ze nu aan hun kar hangen? Wat kletsen die lui uit hun nek? Wat is dat voor vreemd gekakel? Ieder keuvelt plots in een andere taal. Dat is te gek! Dronken zijn ze niet, maar als je ze hoort wauwelen, zou je het wel denken. Verbazing alom. Verbijsterd en onthutst staren ze elkaar aan. Wat moet die ongein betekenen?

Dan maakt verbazing plaats voor ergernis en boosheid. Zij beginnen te bakkeleien en elkaar in hun vreemde taal uit te schelden. Wat zo ongeveer klinkt als “Neem je ouwe moer in de maling!” Er ontstaat handgemeen en een paar rollen vechtend over de grond. Een potige bouwvakker, denkend dat hij voor het lapje wordt gehouden, informeert kwaad aan zijn plots krompratend hulpje, die hij driemaal om een stuk gereedschap heeft gevraagd of hij soms zin heeft in een lichte hersenschudding. Een ander, die vergeefs naar een loopjongen een boodschap heeft staan brullen (die dat niet begrijpt), roept woedend in het Japans naar de uitvoerder, wijzend op de onwillige knaap: “Foetsie moet-ie!” Waar deze, plots Koreaans sprekende chef geen barst van begrijpt.

Lachen, gieren, brullen! Daar roept er een in Eskimoos om specie en stenen. En krijgt in het Chinees te horen: “Hang kreng hang!”. Omdat de brave borst denkt dat hij uitgescholden wordt door die schreeuwlelijk op de steiger. Een oude opperman, die een steigertje op wil zetten en palen en planken behoeft, krijgt op zijn vriendelijk verzoek aan de materiaalbeheerder in het Pools te horen: “Rot-tie-op”, want die vermoedt dat die ouwe hem in de maling neemt met zijn Grieks gebrabbel. Dezelfde man haalt de woede op de hals van een Rus die ook materiaal behoeft en die moppert tegen een collega bouwvakker ”Verrottie mot ie!”

Een driftig met bestektekeningen stappende architect, een nu plots Duits sprekende Babyloniër, vraagt correct beleefd, omdat hij niets verstaat van een Spaans sprekende ambtgenoot, die hem voor een bouwkundig probleem staande houdt: “Wie bitte?”
Opzichters, sjouwers, bouwers, zandkruiers, spitters, metselaars, oppermannen, timmerlui, al die bouwers aan de grote toren staan onbegrijpelijk te koeterwalen. “What are you talking about?” informeert een Engelsman verbijsterd aan een corpulente Bulgaar, die de wedervraag stelt: “Dimitrof moje?” Wat ongeveer betekent: “Wat mot je?” Een ander vraagt het gezelschap in rad Italiaans: “Of ze allemaal van lotje zijn getikt?” “Eeuwigst kokend gietgloeiend!!” vloekt een bezwete Hollander, die met die krompraterij niet uit de weg kan. En misschien is er wel een landgenoot (wie weet ‘t) die, zijn gereedschap neerkwakt omdat hij geen moer verstaat en in rasecht Mokums uitroept: “Krijgen jullie allemaal de koleira!!” En woedend heenstampt. Hij wordt gevolgd door de Rus, die mismoedig “Nitschewo” mompelend weg loopt.

Een plots Latijn sprekende opzichter vraagt aan de hoofdopzichter, een broer van hem: “Quo vadis domine?” (Waarheen gaat gij) waarop deze in dezelfde taal antwoordt: “Quot homines tot sentine tiae” (het zijn zoveel hoofden, zoveel zinnen) “Ik ziet er geen gat meer in, het is hommeles zouden wij zeggen”. Vervolgens draait hij ontmoedigd de half afgebouwde toren de rug toe. Het eind van het liedje is, dat ze allemaal zwaar teleurgesteld uit elkaar gaan. Dag mooie toren!
En boven in de hemel schatert een homerisch gelach!

Zo ontstonden ook rassen en huidskleuren, omdat de Almachtige naast een aparte taal, ieder volk ter onderscheiding een teken gaf. Klopt dus het antwoord dat ik van mijn kleine dochter kreeg toen ik haar vroeg, in verwachting dat uit de mond van kinderen wijsheid komt: “Waarom zou de goede God de mensen allemaal zo verschillend gemaakt hebben? Hoe houdt Hij ze uit elkaar?” Dat antwoord was zoals beschreven:”Nou Pa”, “Dáárom heeft Hij ze zo verschillend gemaakt!”


Spot met de goden.

In Genesis 31:30-35 vernemen we hoe Rachel de afgoden, waarvoor haar vader Laban gewoon was te knielen, letterlijk in een benauwde situatie brengt. “Waarom hebt gij mijn goden gestolen?” jammert hij tegen zijn schoonzoon Jacob.

Wel, dat waren me de goden wel. Goden, die ondanks de aan hen toegeschreven krachten, niet eens in staat waren één benauwt kreetje om hulp te slaken, om door aanbidder Laban gered te worden uit hun onfrisse verblijfplaats. De woedende Laban doorzoekt heel het hebben en houden van Jacob, om zijn goden te vinden, want zonder hun hulp en zegen kon hij geen kant uit! Maar zijn “goden” lagen machteloos verstopt onder het zitvlak van zijn dochter Rachel. Een plek die extra onaangenaam was, omdat het haar “naar de wijze der vrouwen ging”, hetgeen keurig uitgedrukt betekende, dat zij “ongesteld” was.

Jesaja, de grote profeet, weet weergaloos humor te mengen door de boodschappen, die hij van God ontvangt. Zomaar een aantal lachwekkende uitdrukkingen in zijn beschrijving van de zo diep vereerde, eerbiedig aanbeden, maar meelijwekkende machteloze goden. Wat de waarde van een door mensenhanden in elkaar geflanste god is, wordt met spottende humor beschreven in Jesaja 44:9-20 en 46:6-7. De dwaze mensen knielen voor hem en torsen hem op de schouders, omdat hij zichzelf niet voort kan bewegen. Hij omschrijft ze als doden, als levenloze stukken hout of steen tot wie mensen bidden om leven. Tot een machteloze, die niet kan staan zonder gestut te zijn en met spijkers vastgezet, om kracht. Aan een dove vragen zij gehoor. Om inzicht smeken zij een god, die met ronde nietsziende ogen naar de horizon staart en zij verlangen de toekomst te weten van een die geen benul heeft van eigen afkomst. Zij bidden geknield tot een die zich niet kan verweren tegen de tand des tijds, rot en houtworm, om bescherming van huis en gezin. Hij drijft meesterlijk de spot met de dwaze man, die een groot stuk hout in twee delen splijt; van het ene deel een vuurtje stookt en zegt: “Ha ik word warm!” en van het andere stuk een god maakt om voor te knielen.

De God des hemels weet wel raad met die machtige afgodsbeelden der mensen. Bel, de god der Babyloniërs, laat Hij op de knieën vallen tussen de in aanbidding liggende “gelovigen”, die de handen ten hemel hebben geheven. Hun ogen bleven echter naar beneden gericht, want het ontzag voor de machtige Bel was groot. Hoger dan zijn tenen durfden zij de blik niet te richten. En nu is hun god zomaar gezellig tussen hen in komen liggen, de handen óók smekend omhoog geheven. Vanuit de hemel klinkt dan ironisch de stem: “Is Bel ook onder de bidders?”

Dagon, de visgod van de Filistijnen, smakt languit op zijn gezicht vóór de ark des Heren. Daar ligt hij. Als toppunt van ironie blijft de blik der aanbidders vastgehaakt op wat van hem overbleef: de ruggesteun, kaal en eenzaam op het geweldige voetstuk dat de trouwe priesters voor hem maakten, opdat hij rechtop kon staan. Welk een machtige god! Een die niet eens op zijn eigen benen kon staan. Het was letterlijk een klap voor die Asdodieten om hun god zo schaamteloos in aanbidding te zien liggen. Maar zij vermanden zich, beurden hun god overeind, lapten hem wat op en plaatsten hem terug op zijn voetstuk. Tevergeefs. Die nacht nam Dagon opnieuw een duik en verloor daarbij hoofd en handen. Beiden waren afgehouwen. “Slechts de romp was nog over”, staat droogjes in 1 Samuel 5:1-5 geschreven.

Tekening DAGON de visgod

In 1 Koningen 18: 20-40 heeft de profeet Elia een pracht toneeluitvoering in scène gezet op de berg Karmel, waarin koning Achas, 450 Baäl profeten, 2 stieren en hijzelf een rol spelen. De hoofdrol speelt, hoewel hij geen woord spreekt, afgod Baäl. Een hooghartige god, die ondanks dat men hem luidkeels aanroept, niets zegt en nog beroerder niets doet! Baäl liet zijn profeten in de steek en dat is min. En zij deden nog wel zo hun best om aan goegemeente en Elia een staaltje van de macht van hun god te tonen. Hij hoefde alleen maar met zijn goddelijke adem een vuurtje te ontsteken in het kurkdroge hout onder het brandoffer, dat aan hem gewijd was, een in stukken gehouwen stier.

Aangevuurd door de spottende Elia dansten 450 mannen in lange witte jurken, de dress waarin Baäl’s profeten gehuld gingen, van de vroege morgen tot diep in de middag, luid roepend rond hun zwijgende wrede god. Een god, waarvoor men kinderen verbrandde! In toenemende wanhoop, steeds sneller cirkelden zij de laatste dag van hun leven om het altaar, druipend van het bloed! In een uiterste poging Baäl tot actie te dwingen, hadden zij zich insnijdingen gemaakt in hun lichaam met zwaarden en speren. Ondertussen sloeg Elia dat vertoon geamuseerd gade en vuurde hen aan: “Roept luider, want hij is immers een god. Hij is zeker in gepeins of hij heeft zich afgezonderd (een niet van humor ontblootte toespeling op een dringende menselijke boodschap) of hij is op reis; misschien slaapt hij en moet wakker worden”. Een waarachtig; zij namen zijn raad ter harte en brulden nog luider!

Toen kwam Elia in actie. Hij liet rondom zijn altaar met daarop ook een in stukken gehouwen stier een brede greppel graven en goot die vol met twaalf kruiken water. Ook hij riep de naam van de Heer aan en zei: “Heer, God van Abraham, Isaäk en Israël, antwoord mij”. Toen schoot het vuur des heren neer en verteerde brandoffer, hout en stenen en lekte het water in de groeve op. Voor het volk was dit een feestelijke apotheose van de uitvoering. Zij wierpen zich op het aangezicht en zeiden: “De Here, die is God!” Tot besluit kregen zij nog een slachtfeest. Elia zei: “Grijpt de profeten van Baäl!” En hij voerde hun naar de beek Kison en liet hen daar slachten. En dat was dat!
En Baäl? Hij stond erbij en keek er na.


Knutselwerk en priester.

Ook in Richteren 18: 1-31 klinkt de humor luid op over machteloze goden, die zonder uitzondering door het dwaze volk in nederige aanbidding vereerd worden, hoewel die goden letterlijk geen poot hebben om op te staan en met zich laten sollen en erger nog, laten stelen!

Micha, een godsvruchtig man die zijn eigen moeder had bestolen, jammert dat ze zijn god en bovendien zijn priester hadden gestolen. En mooi stel, die twee, die zich laten stelen. Wat ging er aan vooraf?

Micha, een Leviet, iemand die volgens de wet van Mozes tot die groep Israëlieten behoorde, die gerechtigd waren priester te zijn, heeft zelf een godshuis in elkaar geknutseld en met gestolen geld een god en een priester gekocht. Dat geld, elfhonderd zilverstukken, had de snaak van zijn eigen moeder gestolen. En dat is vuil! Hij bekent het haar, maar in plaats van witgloeiend kwaad te worden, draait zij een eerder uitgesproken vervloeking voor de onbekende dief om in een zegen. Gekker kan het al niet. Zij heiligt het geld en geeft het terug aan haar veelbelovende zoon om daar… door de zilversmid een afgodsbeeld van te laten maken. Het toont pijnlijk aan hoe zeer het volk Israël van hun ware God was afgedwaald. Met een bitter lachje moet God neergezien hebben op de dwaze handelswijze van zijn kinderen, die Hem verlaten hadden om afgoden te dienen.
Tevoren had Micha een van zijn zonen in zijn godshuis tot priester gewijd. Maar daar hij blijkbaar geen hoge dunk had van zijn priesterzoon, is hij oprecht verheugd als hij kans ziet met de rest van het gestolen geld een échte priester te kopen, een jongeling en Leviet uit Bethlehem in Juda, uit het geslacht Juda. Een schrandere knaap, die in de loop van het verhaal zijn kans zag meer voordeel te behalen door vader en priester te worden van de Danieten, dan in dienst bij Micha te blijven.

Vijf Danieten nemen, nadat zij stiekem het huis van Micha waren ingegaan, het gesneden beeld, de efod, de terafim en het gegoten beeld weg en tot de tegen die vuige diefstal protesterende levitische priester zeiden zij: “Zwijg en houd uw mond dicht, ga met ons mee en wees onze vader en priester. Wat is beter voor u; priester te zijn voor één man of voor een hele stam en een geslacht in Israël?” En de priester, die terdege oog had voor eigen belangen (gelijk een hedendaagse dominee die meer heil, geld en aanzien ziet om zich te laten beroepen in een grotere gemeente) stal de goden van Micha en voegde zich blij gestemd bij het volk der Danieten, een stel schurken die genadeloos een vreedzaam volk, het volk Lais, gingen uitroeien. Tegen de handenwringende en jammerende Micha die, nu ze zijn goden en priester hadden gestolen, niets meer in het leven verwacht, zeggen ze: “Laat ons uw gejammer niet langer horen, opdat het u het leven niet kost”. Zo berust Micha maar, denkend: “Anders ben ik ook nog de kop kwijt”.

Nu kan men stellen, spotten met goden is het niet. Immers, het zijn maar dode voorwerpen, die beelden waarvoor zij knielden en die zich zo lieten behandelen. Maar… zij symboliseerden en beeldden werkelijk bestaande goden uit: de gevallen engelen en die werden toch maar behoorlijk voor schut gezet, ongeveer op de wijze wanneer men rotte tomaten gooit tegen het portret van een bewierookte leider of z’n behoefte doet voor het standbeeld van een dictator.


Vrouwen voor schut.

Bepaalde vrouwen (de goede niet te na gesproken) krijgen met kostelijke humor ervan langs en het hoogmoedige soort wordt fraai voor schut gezet. Maar soms geeft er één blijk van humor.
In het boek Job, handelend over een hemelse weddenschap tussen God en Satan, met deze laatste als verliezer, treedt het (lieve) vrouwtje van Job op. Met bitter cynische humor sneert ze de hartelijke boodschap tegen de arme, geslagen Job, wiens godsvrucht haar waarschijnlijk al lang de neus uithing: “Heb je nu je zin, mannetje met je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf!”
(Job 2: 9)

Het boek Spreuken kan er ook wat van. Bepaalde vrouwen worden op de hak genomen. Naast lofuiting op de goede en deugdelijke vrouw staat: als een gouden ring in een varkenssnuit is een schone vrouw zonder verstand (Spreuken 11:22) En: beter te wonen op een hoek van het dak, dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning (Spreuken 21: 9.En Spreuken 21:19 geven de raad: liever in de woestijn te gaan wonen dan met een gramstorige vrouw. De babbelende vrouw krijgt een veeg uit de pan met de opmerking, dat zij lijkt “op een gestadig druppelend lek bij stortregen” (Spreuken 27:15) Je moet ze maar proeven!

Met de bijtende humor en meesterlijke spot van een man, die de neus vol heeft van al die tuttige opschik en tierelantijnen, waarmee de trotse, leeghoofdige en bekakte vrouwen in Jeruzalem zich opdoffen en behangen en met lonkende ogen, gerekte hals en trippelende gang rondlopen, geeft de Heer door monde van Jesaja een gedegen opsomming van hun ijdele glitter- en schitterspullen, modieuze kleding, haarvlechten, cosmetica en lingerie. Het klinkt als het tellen van de inventaris van de modeafdeling van een warenhuis: voetringen, voorhoofdsbanden, maantjes, oorhangers, armbanden, sluiers, hoofddoeken, voetkettinkjes, gordels, reukflesjes, zegelringen, neusringen, feestgewaden, mantels, omslagdoeken, tasjes, handspiegels, onderkleding, hoofdtooi en overkleding.

Tekening vrouwen met blote billen

Hij besluit met grimmige voldoening wat hun lot zal zijn: Hij zal hun schedel schurftig maken en hun schaamte ontbloten (zij moeten met de billen bloot), voor parfumgeur zal er vunsheid zijn, in plaats van een sierlijke gordel, een rafelig touw; in plaats van vlechten en glanzend gekrulde lokken, kaalheid; in plaats van pronkgewaad, een rouwkleed en een brandmerk in plaats van schoonheid. Als toppunt moeten de schurftige dames, kaal, naakt en berooid zichzelf in de aanbieding gooien bij een van de weinig overgebleven mannen, opdat die de smaad van hen weg zal nemen. Het kost die man niks! Zij zullen zelf voor eigen onderhoud zorgdragen! Als ze slechts maar zijn naam mogen dragen. En dat is wat anders dan door mannen bewonderd, begeerd, onderhouden en met geschenken overladen te worden (Jesaja 3:16- 26, en 4:11)
Een brok saté. Een kleine broekeman en een spraakzame Paulus. Veertig hongerstakers.

In het boek Esther komt ook humor voor. De jodenhater Hamen, de Agagiet en bijzondere gunsteling van koning Ahasveros, wordt grandioos schaakmat gezet door de schone Esther.

Haman, in aanzien hoger dan alle vorsten, een hoogmoedig man, eiste dat iedereen zich voor hem ter aarde zou werpen, wat Mordechaï, de pleegvader van Esther, verrekte om te doen.Hij wordt op het eind van het verhaal (wat men ’t best zelf kan lezen) letterlijk “verhoogd” op een wijze die verre van aangenaam was, namelijk gespietst op een paal van vijftig el hoog, zo’n dertig meter.
En hij had het nog wel zó goed voor elkaar! Als een voorloper van Adolf Eichmann, had hij het administratief en organisatorisch geregeld, dat men zou verdelgen, doden en uitroeien alle Joden, van knaap tot grijsaard, zelfs kinderen en vrouwen. Dat alles op één dag, op de dertiende van de twaalfde maan; dat is de maand Adar en dat men hun bezittingen zou buitmaken. Voor wie het interesseert, hier stamt de ongeluksdatum vrijdag de dertiende vanaf.

Die Haman dacht, dat hij met zijn duivels plan gebeiteld zat. Het was vastgelegd volgens de wet van Meden en Perzen, waaraan net zo veel verwrikt kon worden als aan de pijlers van een viaduct. Die wet kon niet gebroken worden en als ultieme zekerheid ook nog met de zegelring van de koning verzegelt. Maar… het liep even anders. Waaraan men maar kan zien, dat niets in het leven zeker is, uitgezonderd de belastingaanslagen. Van de hoogste hemelvreugd tot het diepste dal der smart en ontgoocheling geraakt de trotse Haman.

Voor zijn vijand Mordechaï had hij, voordat hij naar het feestmaal van de koning ging, daartoe uitgenodigd door Esther, de genoemde paal opgericht. Hij hoefde alleen nog maar éven de toestemming van de koning om Mordechaï als een enorm brok saté daarop te mogen spietsen, maar dat was een fluitje van een cent. Hoe de zaak, zeer tot teleurstelling van de jodenhater afliep, kunt u lezen in de Bijbel. Voor Haman zat er weinig humor in, des te meer voor de onverstoorbare Mordechaï. Haman wordt namelijk gedwongen zijn vijand, wiens bloed hij wel kon drinken, grote eer te bewijzen. Hoog te paard zit Mordechaï en hij Haman, de op één na hooggeplaatste in het rijk, moet dampend van woede met het paard aan de teugel luidkeels de roem en eer van de weerbarstige Jood uitkramen! (Esther 6:1-14) En tot slot komt hij, tot zijn grootste en laatste teleurstelling, zelf terecht op de paal die hij voor Mordechaï bestemd had. “Het kan verkeren”, zei Bredero.

Fijn soort humor ligt in de geschiedenis van de kleine broekeman Zachéüs. Hij was een oppertollenaar, een soort belastinginspecteur. Net als in onze tijd niet zo bemind. Vergaren belastingmensen nu geld ten nutte van de staat en nemen zij genoegen met hun salaris, in die tijd lag dat anders. De gemiddelde tollenaar was een fiscale roofridder. Hij perste de mensen af en stak een groot deel in eigen zak. Echt niet iemand met wie men bevriend omging.

Maar Zachéüs maakte het niet te bont en liet het huisje bij het schuurtje. Hij was rijk en gaf de helft van wat hij bezat aan de armen. En als hij iemand iets had afgeperst (te hoge aanslag misschien) vergoedde hij het viervoudig! Kom daar nu maar eens om. Ja, ze zijn me daar gek bij de fiscus!
Maar kort en goed, Zachéüs was een rechtschapen man en waardig bevonden om door Christus geëerd te worden. Hij, Zachéüs, het onderdeurtje, was door zijn geringe gestalte gedoemd steeds tegen ruggen aan te kijken bij bijzondere evenementen (Lucas 19:1-10), maar hij was leep! Toen Jezus met Zijn discipelen naderde, omstuwd door een menigte, trachtte hij te zien wie Jezus was, maar als gewoonlijk slaagde hij daar niet in, vanwege de grote schare long-body’s. Hij holde naar een vijgenboom en klom daarin, om lekker ongezien door de dichte bladerkroon, die wonderdoener te bespieden.
Mis dus! De Heer naderde tot onder het dicht gebladerte waar Zachéüs doorheen gluurde, hield stil, keek omhoog recht in het gelaat van Zachéüs, stak een wenkende vinger naar boven en zei: “Zachéüs, kom jij eens vlug naar beneden. Ik kom in jouw huis intrek nemen”.

In 2 Petrus 3:16 doet Petrus met droge humor de geliefden weten, dat de brieven van de geliefde broeder Paulus “moeilijk” te verstaan zijn. Waarschijnlijk duidt hij tevens op de breedsprakigheid en gewoonte van Paulus, die, als hij eenmaal het woord heeft, zich niet laat stoppen. Hij had het talent om mensen in slaap te praten.

In Handelingen 20:7 begint hij bij de avondmaaltijd een rede “en zette die voort tot middernacht!” Een zekere jongeman, genaamd Eútychus zat in de vensterbank en door een diepe slaap bevangen, viel hij van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgenomen. De humor is, dat de schrijver van het verslag, duidelijk de schuld van het incident bij de niet af te remmen Paulus legt, want hij schrijft: “Toen Paulus zo lang sprak, werd hij door slaap overmand”. Paulus ijlt naar beneden, werpt zich op de “gevallene”, omarmd hem en wekt hem tot leven! En weer bovengekomen spreekt hij onverstoord door “tot de morgenstond”. Of de uit de dood opgewekte Eútychus nog bij de toehoorders behoorde, vermeldt de geschiedenis niet.

Die goede Paulus die een muilpeer ontving op bevel van hogepriester Ananias, pikte dat niet en scheldt woedend met bijtende humor de man uit voor “gewitte wand”, m.a.w. een nikswit, nietsnut, leeghoofdig persoon of flapdrol in het Bargoens. En dat is pittig, want die hogepriester stond in een hoog aanzien (Handelingen 23:2-3)

Prachthumor ligt in de geschiedenis van veertig Joden, die zich hopeloos in de nesten hadden gewerkt door een complot te smeden met een eed en zware vloek over eigen hoofd “dat zij geen hap meer zouden eten noch een slok drinken”, voordat zij Paulus hadden gedood. Zo het onheil over zichzelf afroepend (Handelingen 23:12-22) Met die bekrachtiging van hun plechtige gelofte pinden de samenzweerder zich vast op een zekere dood. Daarbij waren zij ook nog “een beetje dom” dat voornemen aan de priesters en oudsten in de Raad bekend te maken, zodat er geen weg terug was.

Maar hun samenzwering liep stuk op één simpele ziel. De zoon van Paulus’ zuster. Hij kreeg er lucht van, dat zij op de weg die Paulus naar de Raad zou gaan, in een hinderlaag zouden liggen om Paulus uit de weg te ruimen. Hij meldde het aan de autoriteiten. Het gevolg was, dat Paulus, veilig onder bescherming van niet minder dan tweehonderd soldaten, zeventig ruiters en tweehonderd lansdragers, naar Caesaréa werd gebracht, langs de op hem loerende Joden, die tevergeefs in hinderlaag lagen, maar met hun veertigen niet tegen zo’n overmacht op konden. Paulus verdwijnt daarna onbereikbaar voor hen naar verre oorden.

Hoe moest het nu verder met de heren? Zijn zij van honger en dorst omgekomen? Beslist niet! Dat staat als een paal boven water, want zij eten en drinken gaarne. Zij zullen er wel iets op gevonden hebben om onder hun dure eed en vloek uit te komen en zich uit de heikele zaak te redden. Ik maak mij nog steeds vrolijk als ik fantaseer hoe zij onder hun eigen doodvonnis zijn weggekronkeld! Helaas, het Boek vermeldt het niet. Maar over de wijze hóe zij het flikten, zal beslist in de hemel gelachen zijn.


De waterende aarde en de zondvloed.

Het is niet gepast de grootste ramp uit de menselijke geschiedenis, waardoor de hele santenkraam aan mensen en dieren kopje onder ging, met humor te besluiten. Ik zal trachten dat te vermijden.

Men kan rustig stellen, dat Moeder Aarde, die al eeuwen en eeuwen door het Heelal wentelt, bevolkt met vreemde kostgangers, die door bemanningen van vliegende schotels een raar diersoort kan worden genoemd, zo niet een waterhoofd, dan toch wel last van waterzucht heeft.Tekening vliegende schotel etc

Volgens de Bijbel kreeg zij eenmaal de gelegenheid uit een barstend volle blaas een gigantische plas te doen. Bij de Zondvloed! Al het ingehouden water mocht zij lozen via de Kolken der grote diepte, die openbraken (Genesis 7:11) Nou, dát was even een opluchting! Zo’n kans heeft ze daarna niet meer gehad. Toegegeven, ze mag van de grote Maker nog steeds een flinke plons spuien via de “bronnen” en haar plas diep uit de aarde laten stromen. Als voorbeeld nemen we de Niagara waterval, die gevoed wordt door de grensrivier Niagara tussen VS en Canada, die de verbinding vormt tussen het Erie-meer en het Ontario-meer. Via een zich vernauwende stroom stort het water bruisend van 47 meter hoogte in een hoeveelheid van 15 miljoen liter per seconde naar beneden. Hier wordt een goed gevuld piespotje omgekiept!

Maar waar komt al dat water vandaan? Waarom loopt het Erie-meer niet leeg? Ook in Zuid Amerika en Afrika storten woeste watervallen vanaf hoge kale rotsen naar beneden. Nogmaals, waar komen die watermassa’s vandaan? Gevoed door smeltend gletsjerijs of enorme sneeuwmassa’s van het hooggebergte? Dat is niet het geval.

Het antwoord is: water komt diep, héél diep uit de aarde, die voor meer dan 70% uit water bestaat. Die waterige aarde is de moeder van alle bronnen, beken, rivieren en watervallen. Daarom lopen meren, beken en rivieren nooit leeg en raken zeeën nooit overvol. Door de eeuwige kringloop keert water terug in de aarde. Daar verschoont het en kruipt, via capillaire werking naar de hoogten der aarde –waar de bronnen ontspringen-, en via beken en rivieren weer naar zee. Die bronnen, spleten en openingen in de aardbodem, zou men de poriën der aarde kunnen noemen. Zoals een mens transpireert, zo zweet ook de aarde water uit. Water diep uit haar lichaam. Heden ten dage ligt er onder de Sahara een ondergronds meer, groter dan de Middellandse Zee.
Bij haar uitmonding naar de wijde zee, zegt de rivier tegen de hoge berg: “Wacht op mij. Wacht op mij. Ik keer weerom, wacht op mij!”

Zo klinkt, tot besluit, ook de stem van Jezus, Die troostend zegt: “Wacht op Mij. Ik keer weerom! Dan zult u niet meer wenen, maar lachen”.

Tekening Berg met wortel in de aarde

De aarde bestaat dus grotendeels uit water en al het mensengewriemel speelt zich af op een vrij dunne korst drijvend op een immense plons majem in het Bargoens. Dat druist in tegen de wetenschappelijke opvattingen, want de geleerde waterhoofden veronderstellen als inhoud der aarde van alles (want zeker weten doen ze het ook niet) behalve water.

Voor wie diep wil spitten naar al dat water (of majem) hieronder wat teksten uit de Bijbel.

Die Bijbel geeft steun aan de gedurfde opvatting. Dat begint bij de schepping. En God zei:
“Daar zij een uitspansel in het midden der wateren en die make scheiding tussen water en wateren”(Genesis 1:6) Dat kon niet slaan op water in dampvorm (wolken) want de Here God had het nog niet op aarde doen regenen. (Genesis 2: 5-6)

In de Hebreeuwse vertaling wordt met “uitspansel” geen hemel boven de aarde bedoeld, maar iets dat is “tussen watermassa’s”. Toe zei God: WajoMER ELOHIEM:
:”Er zei uitspansel- JeHIE RAQIEA- te midden van de watermassa’s- beTOKH ha MAJIM, - en het zij afbakenend- WieHIEMaVDIEL- tussen water(op aarde) en water (boven op aarde)
BEJIM la MAJIM.

Interessant in dit verband is psalm 24:2 -des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen. Want Hij heeft haar op de zeeën gegrond en op de stromen GEVESTIGD.”
En in psalm 104: 6 “De waterdiepte, Gij hebt haar als met een kleed bedekt”

Drijft de aarde (vroeger schijfvormig) aldus op de zeeën, dan is het water boven de aarde de nu onzichtbare Oceanen. Dan is het eerder genoemde woord RAQIEA het woord dat een vaste of stevige materie(aardkorst) weergeeft. Dan is er dus een ontzaglijke watervloed onder de aarde.

Toen God de zondvloed over de aarde deed komen, deed Hij dat door o.a. gebruik te maken van dat ondergrondse water, want op die dag braken alle kolken der grote waterdiepten open (Genesis 7: 11) Zuiver vertaald uit het Hebreeuws “braken alle wellen der grote (onderaardse)
watermassa = enkelvoud- open” nivqéoe KOLMAjeNOT Te HOM RABBAH.

Het is dus zeker dat het water der zondvloed voornamelijk uit de aarde kwam. De bovengenoemde” kolken der grote diepte” die bij de zondvloed open gingen, namen als de afvoer van een badkuip, het water ook weer op! Waar zou anders die immense plons water die tot 15 el boven de bergen stond, gebleven zijn? Vast staat dat die onbeschrijflijke hoeveelheid water niet in korte tijd, binnen 1 jaar, verdampt kan zijn. Want na 150 dagen namen zij af en in het zeshonderd en eerste jaar van Noachs leven (die goede ouwe Noach was 600 jaar toen de zondvloed begon) waren de wateren opgedroogd van de aarde. ( Genesis 8: 13)

Dat de zee voortkomt uit de diepte der aarde verteld God zelf aan Job met de woorden; wie heeft de zee met deuren afgesloten, toen zij bruisend uit de moederschoot kwam? (Job 38: 8) Ook de profeet Amos wist daarvan. Hij schrijft: die het water der zee heeft opgeroepen”

De zee wordt gevoed (gelijk de rivieren) door bronnen uit onvoorstelbare diepten. Uit troggen tussen 5500 en 10.000 mtr. diepte welt water en lava uit de Oceaanbodem (de moederschoot der aarde) naar buiten. De lava stolt en vormt zo een stop of grendel die steeds weer haar baarmoederhals afsluit. (“Toen Ik de door Mij gestelde grens uitbrak, grendel en deuren aanbracht: toen Ik sprak: tot hiertoe en niet verder zult gij komen, hier zal de trots van van uw golven blijven staan “Job 38: 10-11)
Men vindt het nogal vanzelfsprekend dat water diep uit de aarde omhoog welt. Maar van hóé diep, daar heeft de wetenschap geen enkel idee van.

Afgaand op de Bijbel zijn er onvoorstelbare oceanen ondergronds water. God verbiedt in de 10 geboden(Exodus 20: 5) gesneden beelden te maken van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Dat wordt herhaald in Deut, 4: 19 en 5: 8.

Jacob zegende Jozef “met zegeningen van de watervloed, die beneden ligt” Letterlijk uit het Hebreeuws vertaald: met de zegeningen uit de in de laagte liggende oceaan-BIRKHOT ROVETSET TACHAT-(Genesis 49: 25) En later zou Mozes aan deze woorden memoreren over Jozef: dat zijn land zij door de Heer gezegend met de kostelijke gave des hemels, met de dauw, en met de watervloed die beneden ligt”

De vraag van de Almachtige aan Job:” Zijt gij doorgedrongen tot de bronnen der zee, en hebt gij door de geheimnissen van de waterdiepte gewandeld?” completeert de waarheid dat de aarde grotendeels uit water bestaat, door het getuigenis van een eenvoudige visserman: “ Want willens en wetens ontgaat het hun, dat door het woord van God, de hemelen er sedert lang zijn geweest en de aarde die uit en door het water bestaat” (2 Petrus 3: 5-6)

Voor de milieu activisten, die, overigens met de beste bedoeling, zo op hun achterste benen steigeren wanneer onverlaten te veel vuiligheid in het water droppen, is het goed te weten dat die enorme ondergrondse watermassa, ook het bovengrondse water verschoont. Hun angst voor wereldondergang mede door die watervervuiling, is zacht gezegd lichtelijk overdreven.

Het zal ook het opwellende, zegen brengende water zijn dat straks, bij de vernieuwing der aarde, waterplassen in de gloeiend hete woestijnen zal geven. “ Want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppen en het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen. ( Jesaja 35: 6-7)
Aardig vooruitzicht voor Arabieren en Bedoeïenen, die nu met hun kameel, het “Schip der woestijn” door de Sahara sukkelen terwijl van de hitte de reuzel uit hun broekspijp druipt. Volgens Jesaja zal hun grote zandbak “tot een waterplas” worden, zodat zij eindelijk ook eens in een zeilbootje kunnen stappen!

Dat is nog niet eens zo ver gezocht. Want onderzoekingen met moderne instrumenten en boortechnieken hebben aangetoond dat diep onder die Sahara zéér veel water is. Als de Heer “water in de woestijn geeft” om Zijn uitverkoren volk te drenken( Jesaja 43: 19-20), dan zal dat water diep onder die woestijn vandaan komen.

Ezechiël voorzag een Tempelbeek met kristalhelder geneeskrachtig water, aanzwellend van voethoogte tot knie, van knie tot middel, van middel tot hoge wateren, uit de diepte ontspringend.
(Ezzechiël 47: 1-12) Zo diep dat men er in kan zwemmen, een beek die niet te doorwaden is! En overal waar die beek langs en in stroomt wordt het water “gezond” en rein, er zal veel vis in zijn en langs de beek groeien allerlei vruchtbomen, die elke maand vrucht dragen! Zo kunnen zwemmers in plaats van een lange tocht naar de Super, direct van uit het water stappend, heerlijke kosteloze vruchten plukken en op hun barbecue vis roosteren!!. Leuk toch?

En Johannes de Openbaarder zag “ een rivier van water des levens, helder als kristal” Langs die rivier staat ook geboomte dat 12 x per jaar vrucht draagt en haar water schenkt het eeuwige leven. (Openbaring 22: 1- 5)

Eens zal de aarde opbloeien als een roos. Vernieuwd, verheerlijkt, verschoond. Gezuiverd en gewassen als een dopeling na onderdompeling in het water van zonden en onreinheid en oprijzend tot eeuwig leven. “Dan wordt de woestijn een gaarde, een plaats van rivieren en brede stromen. (Jesaja 32: 16 en 33: 21)

Die betere wereld zál komen en werkelijkheid worden voor de door storm, rampspoed, oorlog, nood en diepe ellende geslagen mensheid, voortgedreven over golven van bloed en tranen. Dood, ziekte, oorlog, pijn en verdriet, tranen, moeite noch geklaag zal dan meer zijn, Dan zullen de mensen één van zin, één van geest en allen broeders en zusters zijn. Het monster “jaloezie” en haar zuster “afgunst” zullen in de poel des vuurs zijn. (Openbaring 20: 15)


Seks op z’n hondjes


“Ontucht” “zelfzucht” “egoïsme” en “liefdeloosheid”zullen in de Nieuwe Wereld niet meer zijn. “Want de Here schept iets nieuws op aarde: de vrouw zal de man omvangen”
(Jeremia 31: 22) Wat die tekst betekent is mij in een droom bekend gemaakt. Hóé dat zal gaan en wáárom. Het dáárom mag ook bekend gemaakt opdat de Goddelijke wijsheid, inzicht en voorzienigheid tot uiting komen

Het is dáárom “ dat de “ vrouw de man zal omvangen”, opdat hoererij, verkrachting, seks tegen haar zin, niet en nóóit meer zal gebeuren. De vagina, biedt dan het gretig gezwollen lid een gesloten deur omdat haar anatomie drastisch veranderd zal zijn doordat zij met sterke sluitspieren is afgesloten. Een ongewenste binnendringer zal letterlijk vergeefs recht opgericht buiten blijven staan. Geen vrouw zal meer lijden onder uitbuiting, liefdeloosheid, seksueel egoïsme, vrouwenhandel en gedwongen prostitutie.

In de Nieuwe Wereld zal de paringsdaad veranderen. Pas bij echte wederzijdse liefde en teder voorspel zullen die sluitspieren, ontspannen en penetratie gelukken. Dán pas zal de vagina en baarmoedermond zich openen en met krachtige spieren de man “omvangen”, zoals onder schematisch voorgesteld, en een ritmische masserende werking uitoefenen.


Tekening baarmoeder etc.

Met zachte dwang, maar vasthoudend zal de baarmoedermond na zaadlozing de eikel omvat houden waardoor terugtrekken niet mogelijk is. Een lieflijke gevangenschap, na een paring die hoe banaal het ook klinkt, gaat op z’n …hondjes! Zoals deze dieren lange tijd “vast” zitten, zo blijven geliefden lange tijd in uiterste vertrouwelijkheid verstrengeld. Het samenzijn tussen man en vrouw, zal dan volmaakt zijn.Hoe het in die Eeuwige wereld zal toegaan, is in kort bestek niet uit te leggen. Maar wat beslist niet zal zijn is een eeuwig leven van nietsdoen met allerlei heerlijkheden, een supervakantie in een Paradijs dat Moslimmannen (de vrouwen komen in het stuk niet voor) verwachten en waar de heren op rustbedden bediend worden door schone groot-ogige Hoeri’s, Paradijsvrouwen, - Koran Sura’s 37, 48-49, - 38, 52, -55, 56-58, gezellinnen met geronde boezems, 55-72 en eeuwig levende knapen met een voorkomen van achteren (als u begrijpt wat ik bedoel) als ingebedde parelen 52-24 en 76-19. Zodat er voor elk wat wils is. Maar dat zou op de duur knap vervelend worden!

Het kroelen met 72 maagden Sura 78:33 in een superbordeel die de zelfmoordenaar verwacht na zijn onmenselijke daad, waarbij onschuldige omkwamen, zal op een teleurstelling uitlopen. Ingevolge de goddelijke humor zal hij zeker als straf voor wellustig verlangen, in dat Paradijs als Eunuch ontwaken, dus geen donder met die maagden kunnen beginnen! Jammer dat de godsdienstfanaat dát niet vooruit wist vóór hij zich tot poulet opblies. Ook die andere gehersenspoelde griezels. Het zou hun enthousiasme danig bekoeld hebben.
Ook het feit dat de Moefti’s en Imams die hun al dat heerlijks wijsmaakten, weinig haast toonden zich óók op te blazen, had hen tot nadenken moeten stemmen. Jammer, foutje!

De Boeddhist verwacht, na een leven van lijden en steeds weer herboren worden, mogelijk zelfs in de allerlaagste staat -je zou maar als worm door een lompe platvoet plat getrapt worden daarom stapt de ware Boeddhist niet op zo’n kruiper omdat het een voorvader zou kunnen zijn- na in vele levens voorbeeldig geleefd te hebben, dat hij niet meer herboren wordt, maar dat zijn veredelde ziel de zalige “Nirwanatoestend” bereikt. Daar bestaat geen lijden meer en gaat hij op in het grote AL. En dat is dat.

De vriendelijke Jehova’s Getuigen hopen op een eeuwig gelukkig leven hier op aarde. Op voorwaarde dat zij bij hun predikingen en tochten langs deuren, een ruim assortiment zielen hebben overgehaald zo te leven dat zij mee mogen naar hun heerlijk Koninkrijk’s woonplaats. Maar er dreigt een klein probleem! Op die eeuwige wereld vol “Halleluja” zangers zal Kille Kobus, de Dood niet meer zijn en er worden tóch kindertjes geboren want men mag toch aannemen dat zij niet gezamenlijk eeuwig in een kuis celibaat gaan leven.
Ik hield vroeger konijnen. Als je die maar aan laat jongen, barstten de knagers op ’t laatst de hokken uit! Dat wordt in hun eeuwig koninkrijk ook één groot konijnenhok, dus massaal duwen, trekken en tenentrappen. Geen zalig vooruitzicht!

De Hindoe gelooft dat het Heelal eeuwig is. Een filosofie waarin zij gelijk hebben Zo is ook het stoffelijke, de Prakriti, eeuwig, hoewel aan verandering onderhevig. De beloning voor de “gelouterde” mens komt van de Eeuwige (Trimurti), die zich als Brahma, Visnoe en Ciwa openbaart. De zielen (Purusha’s) in het Heeal aanwezig, mogen zich steeds weer in een stoffelijk lichaam bekleden (incarneren) om zo tot grotere volmaaktheid te komen. Aantrekkelijk idee, dat wel, maar door die oneindige reeks incarnaties, wel een érg lange moeizame weg. Zoiets als met een autopet 3 x om de aarde steppen voordat je jezelf gelouterd mag achten.

Rooms Katholiek was in mijn jeugd aantrekkelijk door de verwachting eeuwig in de hemel te mogen leven, in staat van zaligheid en in gezelschap van Jezus en Zijn moeder Maria. In stralend Omowit gekleed geknield voor Gods troon met koren jubelende engelen rondom, in eeuwigdurende staat van geluk en het zingen van lofzangen. Zo ligt het in mijn herinnering. Maar ook het tegenbeeld loog er niet om. Eeuwig branden in de hel als straf voor mijn zonden. Dat heeft de vreugde van mijn prille jeugd danig ontwricht daar ik vaak zondigde en dat niet altijd consequent aan mijn biechtvader in zijn donker hokje opbiechte, waardoor de reinigende “absolutie”aan mij voorbij ging.


Wat mij in al die zalige verwachtingen onbehaaglijk aandoet, is die “eeuwigheid” Dat is verrekt lang! Ook al mag je al die tijd leven in een supervakantieoord. Misschien dat de eerste
Twaalf en een half miljoen jaar nog wel te harden zijn, maar dan gaat de verveling toeslaan.

Ik denk aan die man die bij Petrus aan de hemelpoort kwam. Het was een brave borst met een entreekaartje wegens goed gedrag in zijn hand. Hij mocht de hemel in. Maar hij behoorde tot het wantrouwige type. Hij wilde graag beide oorden, hemel en hel beproeven.
Petrus liet hem binnen in een zalig oord. Een prachtige wereld. Blauwe zeeën, witte stranden, stralend gouden zonlicht, iedere dag luieren, feest, muziek, drank, heerlijk eten en volop mooie gewillige vrouwen.

En dat ging door, dag na dag, week na week, maand na maand. Maar na verloop van tijd gingen die heerlijkheden de man behoorlijk tegenstaan.. Hij vervoegde zeer weer bij Petrus en zei:
” Die hemel heb ik nu wel gezien. Daarin tot in eeuwigheid te leven lijkt me niks. Laat me ook eens ‘n poosje in de hel verblijven”
Het antwoord van Petrus luidde:” Waarin dacht je dat je al die tijd bent geweest?


Welnu, die reeks bovenstaande “zaligheden” heb ik overdacht en ben Goddank tot het zekere weten gekomen wat eeuwig geluk, eeuwig leven en de zin van het leven wérkelijk is. Het heeft veel moeite, zoeken, vasten, meditatie, opofferingen en inspanning gekost. En wat ik vond, lijkt is in de verste verte niet op dat wat anderen zich voorstellen.

Wat dat is? Dat houd ik voor mij. Gewoon omdat een ieder zelf oprecht moet zoeken om te vinden

Ik stop met schrijven. Ik ben gewaarschuwd. Er komt geen eind aan het schrijven van boeken
Maar voor allen geldt het slotwoord:” Geloof in God en onderhoud Zijn geboden”

Einde.
Th.G.Baalman () - 29 07 13 - 11:06

Wat ik heb ontdekt?,In ieder geval zijn er de laatste 500 jaar in Noord-en Zuid-Amerika 295 millioen Americans Afro's en Native Americans door ophanging of doodschieten omgekomen, om maar niet te zwijgen door slavernij geknecht, alleen omdat die bevolkingsgroepen weigerden zich te laten bekeren tot de bezettersreligie zoals Pilgrim Fathers .e.d.
bardt Hoeksma () (URL) - 20 08 13 - 14:34

Krishna, was een krijgsheer die India tot zich nam na bevrijding van India van andere bevolkingsgroepen, later toen ie ging legge, hebben ze van Krishna een God gemaakt, zo'n 5000 jaar geleden.
Boeddha beweert dat ie als je zuiver leeft, dan blijf je leven eeuwig , ik vraag me af waar die Boeddha dan is?

Jehova's getuigen is pas opgedoken in de 19 e eeuw, eerder, ik heb hier 20 bijbels, ik heb alles doorgeplozen, maar kom zijn naam niet tegen eerder dan de 19e eeuw,(niet in de bijbels.), alleen op Wikipedia.

De wachttoren (hun blaadje)(met deze afbeelding) doet me te veel denken aan gevangenissen en kz's
bardt Hoeksma () (URL) - 20 08 13 - 15:00

@th.GBaalman

Het boek van Mormon is pas in de 19e eeuw geschreven, en grotendeels verzonnen.cq verdraaid.
Adam en Eva hebben eenzelfde aantal ribben, nl. 24 per persoon, dus dit is ook een misvatting bewijsbaar, dat Eva minderwaardig is aan de man.

Ik heb wel een tv-documentaire gezien, die beweert, dat de tombe van Adam en Eva ligt in Hebron in een museum., daar zou ook Abraham, liggen.in een tombe.

Jesus heb se lijkwade in Turijn, daar zou DNA uit kunnen vergeleken worden met DNA uit de Heilige Graf Kerk in Jerusalem.
bardt Hoeksma () (URL) - 27 08 13 - 10:11

En Allah,500 na Christus, verzonnen door Mo,om de niet-gelovigen te knechten,
5 x perdag bidden, waarvoor? Tegen een entiteit, die niet bestaat.

Kortom, Jahwe, Allah, God, Mormon, Jehova, Krishna, Boeddha, Wat maak je me nou.....
bardt Hoeksma () (URL) - 27 08 13 - 10:37

Turkije ambieert een Tweede Ottomaanse Rijk!

Turkije, onder leiding van Ottomaanse islamisten, steunt de Jihadisten van IS, Libische AL- Qaeda, Hamas, Moslimbroeders en Al -Nusra. Er is een ideologische verwantschap en het moslimland dat bij uitstek het Ottomaanse Rijk wil doen herleven, creëert nieuwe monsters! De ideologie van de moslimbroeders heeft hier alles mee te maken. De Turkse regeringspartij AKP, haar leider R.T. Erdogan, zijn islamitische broederschappen, die veelal ondergronds functioneren, hebben flink bijgedragen aan de creatie van IS en Al Nusra. 

Turkije, dat zich onder leiding van de islamitische president Tayyip Erdogan in snel tempo van Europa heeft afgekeerd en zich openlijk heeft aangesloten bij de islamitische kamp, onderdrukt Koerden; ontkent Armeense genocide, houd nog steeds een deel van Cyprus bezet. En nu willen ze invloed in Nederland. 

De arm van Turkije gaat ver! 

Turkije tracht zijn invloed uit te breiden tot de kleine EU landen. Turkse geheime dienst (MIT) rekruteert steeds meer jonge Turken in Nederland! Het directe Turkse overheidsbemoeienis met de turks-islamitische organisaties in Nederland vormt een gevaar!
In een toespraak op 10 april 2012 zei R. Tayip Erdogan, dat de Turken binnen enkele tientallen jaren geheel Europa zullen overnemen. "Wij hebben al miljoenen landgenoten in Europa.We zijn jong, Europeanen zijn vergrijsd! Er zijn duidelijke tekenen dat Allah de Turken de overwinning zal schenken over Europa! op 2071 wordt uiteindelijk over het lot van Europa beslist, net als op 1071 het lot van de Byzantijse rijk...(1071 Battle of Manzikert, turken verslaan Byzantijnen; en veroveren een groot deel van Andalusië.) wanneer Turkije tot de EU wordt toegelaten, zullen er nog eens 150 miljoen bijkomen...." De lange arm van Turkije gaat gepaard met lange tenen. Nederlandse Turken bestaan niet. Ze zijn en blijven Turken. Ze moeten zelfs het Turkse leger in! Oftewel in vreemde krijgsdienst! islamitische bewegingen onder leiding van hun machthebbers, maken gebruik van de instabiele situatie door spanningen te verscherpen in kleine EU landen:er worden steeds meer en meer moskeeën, islamitische centra's met duizenden mensen, koran schools gebouwd om de oorspronkelijke bevolking af te schrikken en te laten vertrekken! Deze hardliners zijn voornamelijk salafisten. Turkse staat, steunt de salafistische organisaties in Nederland.


Turken in Nederland willen dat Nederland gewoon in de invloedssfeer van Turkije komt: Erdogan: "De 2 miljard moslims in de wereld wachten op de opstand van het Turkse volk. We zullen in opstand komen. Met goedkeuring van Allah zal de rebellie beginnen". Recep T. Erdoğan. 

Turkse leider Erdogan, is niet alleen leugenaar maar ook hypocriet; in eigen land worden minderheden vervolgd, ontvoerd, gemarteld en geïntimideerd. AKP, de hele partij zit vol met de hongerige honden die het Westen als de duivel beschouwen... Erdogan's actie, is een duidelijke poging om hier zijn macht te laten gelden! 

De uitlatingen en kwalificaties van dictator Erdogan in het recente verleden over andersdenkenden dan hij zijn zeer verontrustend. Moskeeën bouw en hoofddoek export is weliswaar belangrijk voor de Turken die in Nederland via immigratie en hoge geboortes van geïndoctrineerde Turken een eigen enclave willen creëren. Turken vormen nu de voorhoede van buitenlandse mogendheden die hun eigen nationaliteit en karakter willen behouden en zich afzetten tegen de Nederlandse samenleving die zij willen onderwerpen. 

De AKP zit in Nederland aan de knoppen van een reeks moskeeën. Turkse islamitische elite wilt een gesloten Turkse colonne hebben in Nederland. Turkse nationalisten willen graag een 'groep Turkije' in 2e Kamer, een aparte Turkse nationale fratie, gestuurd door Turkije! Binnen de Soennitische sekte, is het traditie dat oorlog gevoerd kan worden op alle niveau's. Zij hebben het niet nodig openlijk een oorlogsverklaring te uitten. Met list, bedrog en valse dialoog kan gemakkelijk een oorlog gewonnen worden en de tegenstander merkt pas dat er oorlog is als hij lang en breed op de grond ligt. 

Turken willen hun eigen enclave stichten die verbonden is met Turkije. De hoofddoek is een vlag die turken op het hoofd van vrouwen planten, de moskee minaret is een duidelijke symbool om daarmee het veroverde gebied te markeren.

Door de intensieve bemoeienis van Turkije vindt er meer en meer een bevolkingsverplaatsing, veel Nederlanders moesten hun geboorteplaats verlaten! Het is jammer voor dit land dat de grote politieke partijen, kerken en ambtenaren door de niet bestaande vrije ˜immigrant˜ verblind zijn. Onder leiding van AKP, een toenemend aantal in Nederland wonende Turks-islamitische nationalisten, hun Moskeekoepel organisaties, Milli Görüs, Suleymancilar, Diyanet, Fetullah, Moslimbroeders etc.. die gelieerd zijn aan de ISIS, Al Qaede en Al-Nusra, zetten hun politieke en ideologische activiteiten ongestoord voort: Jongeren en ook nu kinderen worden blootgesteld aan massale en leugenachtige vijandige campagnes. Men wilt echter niet de integratie, maar meer eigen nationale doelen te bereiken. Turken zijn sterk gepolitiseerd onder leiding van imams, Turkse staatsambtenaren, Süleyman-beweging, Milli Görüs, Diyanet en de Fethullah Gülenbeweging die de "Turkse diensten" in Nederland verzorgen. Export van deze Turkse politieke cultuur betekent inderdaad de export van structureel cliëntelisme. Maar ook van vriendjespolitiek, corruptie, discriminatie van onwelgevallige minderheden, misplaatst superioriteitsgevoel en eigenbelang in het politieke handelen. AKP leiders hebben herhaaldelijk gezegd Europa te willen veroveren "via de baarmoeders van onze vrouwen". 

Turkse islam van de Ottomaanse tijdperk is een nieuwe politieke fenomeen  geworden in Nederland. De integratie waartoe het westen oproept en waartoe het de moslims wil aansporen betekent het afstand doen van een deel van de cultuur die moet worden ingeruild voor de westerse cultuur en beschaving. De Ottomaans Turkse islam staat niet toe gedeeld te worden, en wordt geheel aangenomen met zijn credo en systeem en het is niet toegestaan om een deel van zijn wetten te verloochenen. 

De turken migratie met de Ottomaanse veroveringen-ideologie- is overgoten met een godsdienstig sausje - die wereldheerschappij nastreeft, o.a. door hun 5e colonne. Dat is een bom onder onze maatschappij!

Te gek voor woorden! 

De geschiedenis van Turkije is vol met genociden als voorbeeld, 1.5 miljoen Armeense bevolking, meer dan 600 duizenden Alevieten, meer dan 720 duizend koerden.

Laat staan de genocide op de Koerden en de vervolging daarvan. In Turkije, bijna alle kerken zijn omgezet in moskeeën of verandert in museum! Een paar jaar geleden verkondigde Erdogan nog dat Turken in Europa verraad pleegden aan hun Turkse vaderland en identiteit als zij daar zouden integreren. De situatie in Kobani en de rol van Turkije hierin is veelzeggend. Er is geen reden om de "trots van Erdogan" te ontzien. De Turk weet al dat wij een slap en laf kabinet hebben die uit angst voor escalatie gaan kruipen voor ze. En dan nu de tweede slag', ze willen 'inspraak'...! Waar halen ze het gore lef vandaan. 

Turkije kan beter ervoor zorgen dat ze van die dictator met achterlijke ideeën worden verlost ipv zich met ons te bemoeien. Turkse leiders moeten eens een hand in eigen boezem steken voordat ze kritiek hebben op een democratische rechtstaat als Nederland...Turkije moet zich in eerste instantie afvragen waarom er miljoenen Turken hun land wilden verlaten. Zolang 8.6 miljoen Turken, om wat voor reden dan ook, hun land verlaten, moet Turkije gewoon dimmen.
Turkije heeft niets over Nederland(ers) te zeggen, want dat laat de soevereiniteit niet toe. Laat Turkije eerst maar eens in enigenland orde op zaken stellen, u weet wel, de massamoord van Armeniërs, discriminatie van vrouwen,onderdrukking van de Koerden etc etc. Turkije is een dictatuur en schendt mensenrechten op grote schaal. Turkije moet zich zeker niet bemoeien met een van de meest democratische, een van de meest gulle en een van de meest gastvrije landen ter wereld. Probeer als buitenlander een kerk te bouwen in Istanboel of in de regering te komen. 
Het is een schande dat de Turken na 50 jaar nog steeds niet de moeite hebben genomen om te integreren. Dat ligt echt niet aan Nederland hoor want dat hebben ze nog in geen enkel ander Europees land gedaan. Er zijn nog genoeg mensen die dromen dat het uiteindelijk wel gaat lukken maar we weten allemaal dat dromen bedrog zijn ! 
De mensenrechten in Turkije zijn een lachertje. De Armeense genocide, waarbij meer dat een miljoen Armeniërs door Turkije zijn afgemaakt, wordt gewoon ontkent. Koerden hebben nog geen rechten, sterker nog, er mag in Turkije niet over de genocides gesproken worden. Doe je dat wel dan ga je meteen de bak in. Stel je voor de Turkse regering die zich wenst te mengen in ons integratiebeleid, een regering die IS geen strobreed in de weg legt, een regering die haar wil aan Nederland wil opleggen.....Je moet er niet aan denken. 


Er is wel meer mislukt in Europa...De integratie zal nooit in geen enkel Europees land werken, zolang de Islam hier de baas wil gaan spelen en de leer van verzonnen boeken wil opdringen aan vooral mensen die niet meer in de middeleeuwen leven en waarvan de meeste niet meer in sprookjes en leugens van dien geloven !


Waarom is het integratieprogramma in Nederland mislukt?

Op het gemeentehuis en bij de Sociale Dienst zijn er folders in het Turks en Arabisch over hoe je een uitkering kunt aanvragen. Er zijn nog steeds verplichte islamitische namenlijsten bij de gemeente loketten!
Nederlandse lessen voor nieuwkomers met een islamitische achtergrond doen we voor mannen en vrouwen gescheiden, net zoals zwemmen. Hoofddoek supporting vanuit corrupte Politieke partijen die ook verkiezingsposters in het Turks of Arabisch drukken en we zijn op zoek naar agenten die Turks of Arabisch spreken.
Afgelopen decennia heeft de Nederlandse overheid honderden duizenden moslims binnen gelaten, terwijl hier klassieke industrie heel snel aan het verdwijnen is!.
Vervolgens mobiliseert men hele staats apparaat om geïmporteerde werklozen te verzorgen met de gratis uitkeringen, verblijfsvergunningen en dubbel paspoorten. Vervolgens ging men kijken wat ze met een hoop kansarme parels aanmoesten. En daar betalen we nu de rekening voor, en die is hoog. Een kamertje in de gevangenis is duurder dan een luxe kamer in het Hilton in Amsterdam. En dan hebben we het nog niet over advocaatkosten, re-integratiekosten, huisvesting, uitkeringen, hoge verzekeringspremies door criminaliteit, het gevoel van onveiligheid op straat, en ga zo maar door. De cijfers worden er niet beter op, ondanks honderden miljoenen euro's gespendeerd aan projectjes, buurtvaders, straatcoaches, gratis kickbokslessen, taallessen enz enz. Na honderden miljoenen aan subsidies te hebben verstrekt om stemmen te krijgen blijkt nu dat de politiek al die jaren alleen maar heeft toegekeken of de Turken wel goed bezig waren om Turk te blijven het is ze gelukt toch ?

Geen wonder dat de belastingen voor de zoveelste keer omhoog moet door een graai in uw vakantiegeld. De kosten voor onze kansenparels nemen alleen maar toe, en er is totaal geen strategie of vooruitzicht dat dit de komende decennia gaat verbeteren. Erger nog, de weegkijkers zorgen er alleen maar voor dat de situatie verder verslechterd.


Laten we maar goed uitkijken voor discipelen van Erdogan. Die zijn net zo stiekem als alle andere politici bij elkaar.

Erdogan wilt meer Turken bij de Nederlandse overheid; er moeten meer Turken bij de Nederlandse politie, justitie en onderwijs. etc. Gemeenten krijgen steeds meer hoofddoek ambtenaren! AKP wilt dat deze Turken het liefst Nederland willen veranderen in een islamitische staat. AKP leiders willen helemaal niet dat Turken integreren in Nederland. Die willen Turkije uitbreiden met Nederland als provincie. Vrouwen, volgens Erdogan, moeten hun plaats goed kennen, namelijk dat zij broedmachines zijn, dat ze er alleen maar voor zorgen dat ze zoveel mogelijk kleine jongetjes op de wereld zetten. Dictator Erdogan heeft herhaaldelijk gezegd dat elke moslima minstens 5 koters zou moeten werpen om Europeanen te kunnen elimineren! Tayip Erdogan stimuleert moslima's om minstens 5 kinderen in Europa, in Turkije heeft hij over minstens 3:baren, baren, baren, minimaal dit, minimaal dat..., En het is bekend dat dictators gek zijn op de zoontjes, omdat dit een macht instrumentje is om de bevolking onder de knoet te houden. De EU steunt Turkije met honderden miljoenen euro’s per jaar; de Turken zitten op de burelen van de EU en Erdogan kondigt door Turkije geleid islamitisch wereldrijk aan. Erdogan belooft en garandeert van alles, honderden duizenden Turkse religie ambtenaren (diyanet, milli gorus etc..) zouden klaar staan om deze jongetjes op te voeden. Erdogan is niet beter dan de ISIS leider! Hij heeft ca. 150 000 "godsdienst ambtenaren" gemobiliseerd, Nederland stikt van deze fundamentalisten, ze krijgen extra uitkering van Nederland, hebben speciale paspoorten. Islamitische strijders, die meestal onder de naam "imam" rondlopen, hebben speciale privileges. Islamitische Godsdienst legertjes worden steeds machtiger in Nederland...! Bijna alle Turkse organisaties in Nederland vallen onder dit soort Turks-islamitische legertjes!
Zolang Turkse staatspolitiek, door het land gestuurde structurele indoctrinatie, hier in Nederland operationeel blijft, worden alle nieuwe generaties van de Turken, niet alleen anti-nederlands, maar in de toekomst kiezen ze zeker voor de jihad tegen Nederlanders! Nu zien we enorme toename bij de rechtsstudie. Hieruit blijkt dus wel degelijk de lange arm van Turkije: door al die islamitische rechten studenten zal over aantal jaren onze rechtspraak worden overgenomen. Waar we nu zitten met de ellende van huidige rechters, sta je over 5 jaar voor de ISIS rechter... Blijkbaar kan het nog erger...Maar niemand wil het zien of durft het te zeggen. Want dat ligt natuurlijk weer 'gevoelig' en zijn ze weer 'gekwetst'. Nog even, dan zitten Turkse marionetten in ons kabinet en kan Erdogan of zijn opvolger helemaal aan de touwtjes trekken hier in Nederland. Maar alle naivelingen die het prima vinden dat deze Turken in Nederland op belangrijke positie komen in de regering van de staat der Nederlanden, hebben het voor het zeggen. Je gilt dat je wordt gediscrimineerd en alle geiten wollen sokken duikelen over elkaar heen om je te helpen en de meerderheid te schofferen (zie ook zwarte piet)De minderheid regeert!


En wat krijgen wij, nettobetalers, ervoor terug?

Wat krijg je ervoor terug. Het zijn hele etnisch-religieuze groepen, inmiddels aangegroeid tot een complete bevolkingslaag, die een gespannen verhouding hebben tot de maatschappij, van licht antagonisme tot openlijke vijandschap aan toe. Massa hoofddoek vrouwen die met de jihadistische uniformen de wijken bewolken, mega moskeeën, AL-Qaida leden die hun kinderen trainen, onbeschofte taxichauffeurs, shoarmatenten met echt vieze shoarma, mannen in jurken die op de grond spugen, Maffia bendes die drugshandel controleren, Turkse organisatie die werken voor Erdogan en die zoveel mogelijk subsidie binnenhaken, avondvullende uitzendingen van opsporing verzocht, dagelijkse ergernis van miljoenen Nederlanders. Tja, best wel goed die massale import van kansloze lossers... Zeker nu al die ongeschoolde arbeid wordt weg geautomatiseerd heb je er helemaal niets aan.


Nu nog begrijpen dat 3e en 4e generaties meer radicaliseren vanwege de doodcultus, genaamd islamitische heilige oorlog;Jihad! We zijn onderweg. Het was niets, is niets en het maximale dat ze ooit te bieden zal hebben is tolerantie onder hoogspanning...
En het gaat gewoon verder. Het is nu overduidelijk geworden dat de 4e en ook 5e generaties van Marokkanen, Somaliërs, Antillianen en Turken helemaal niets in de melk te brokkelen hebben. Kortom, er moet gedacht worden aan een terugkeer.

Je hoeft geen genie te zijn om dit te zien!

What you want is what you get!


Met Vriendelijke Groeten.

Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen, A. Thores, Lidya Dekker. N. Korse. S. Ellen Krans, W. Karmann
florac () - 05 12 14 - 13:52

MERKEL, HOLLANDE, RUTTE, CAMERON EN NOG MEER EU LEIDERS PROBEREN DE ISLAM VAN JIHADISME TE SCHEIDEN!


EU leiders beweren dat dit alles niets met de islam te maken heeft, Turkse dictator Erdogan, en dit is dan de grote vriend van onze ongekozen EU-leiders, gaat nog verder: "islamofobie en racisme zijn oorzaak aanslagen Parijs", Niet de islam maar 'racisme. Haat zaaien en islamofobie' zijn drijvende krachten geweest achter de aanslagen in Parijs", zegt hij!

Kalifaat Erdogan's opdracht aan zijn 5e colonne en de politieke proces tegen Geert Wilders!

Moslimleiders hebben zoveel macht dat ze in de Nederlandse politiek makkelijker kunnen infiltreren en journalisten, schrijvers, docenten in het openbaar kunnen bedreigen. Islamitische handlangers doen alles wat hun dictators dicteren.
Mohammed van Marokko roept wat op en hier meteen duizenden aangiftes!! Onder de naam positieve discriminatie zijn er tienduizenden Moslims gestationeerd bij de overheid instellingen. Ze geven alle informatie aan de jihadisten door...

De grote Franse bladen waren, zijn en blijven te laf om spotprenten over de islam te publiceren.

De gruwelijke dood van de tekenaars is zinloos geweest, de Europese machthebbers blijven blind en doof voor de moslims. Het werd er dus alleen maar slechter op. De Nederlanders werden gedwongen begrip op te brengen voor de islam en de immigratie van islamieten. Nu heeft men een nieuwe manier gevonden; twee soorten islam. De goeden en de slechten. De slechten zijn de terroristen en IS, dat is geen echte islam. Dit hebben ze 25 jaar geleden ook gezegd, zo gaan we gewoon door, dat is alles alleen erger.
Erger is, dat de overheid na de aanslag in Parijs, in overleg met Marokkaanse en Turkse organisaties besloten heeft om moslimhaat beter te bestrijden, dit was de opdracht van de Turkse dictator Erdogan aan de 5.colonne geweest. Moslims in Nederland hebben nog steeds banden met hun dictators. Waarschijnlijk wordt nu de politieke proces tegen G. Wilders versnelt. Turkse dictator Erdogan dicteert hier voor altijd! Dat is hun antwoord c.q. oplossing op de aanslag. Europa heeft via immigratie de jihadist uitgelegd voor infiltratie, dreiging en dominantie en dreigt het slachtoffer te worden van haar jarenlange falende beleid. Sommige regeringen proberen om politieke redenen de feiten te verdoezelen. Ze propageren dat dit alles niets met de islam te maken heeft...Op deze manier proberen ze dat de islamisering proces niet verhindert wordt!

Men wilt dus de vrijheid van mening beperken. Dit hebben ze besloten voordat zij aantraden voor de hypocriete polonaise voor het vrije woord in Parijs. En de Parijse demonstratie is dezelfde oude politiek, bekende symboolpolitiek van de elite. Er is niets veranderd, het blijft de kop in het zand steken van de gevestigde politieke elite. Elite staat achter zijn oude beleid: Kritiek op de immigratie van moslims is al strafbaar geworden: "Minder moslims,minder Marokkanen instroom" is strafbaar geworden in Nederland... Nederland gaat ten onder aan zijn naïviteit en baantjesjagerij.

Overheden nemen geen afstand van hun eigen islamiserende beleid, nl, het binnensluizen van miljoenen moslims in Europa, waarvan een deel jihadistische moordenaars, en een groot deel sympathisanten daarvan. Terwijl de gevaarlijkste dreiging voor Europa momenteel de dreiging van, "instroom van meer moslims" is, wilt de politieke elite niet stoppen met zijn "meer moslims" beleid!
Islam is altijd via zijn bekende migratie politiek verspreidt! De zwaarden uit de tijd van Mohammed, voor moslims de meest perfecte mens, zijn de kalasjnikovs van nu. ISIS, HAMAS, AL-NUSRA, AL-QAEDA doen exact hetzelfde.De basis hiervoor is te vinden in het Koran, een politieke ideologie, die zijn bekende heilige oorlog weer hervat om de islam over de EU landen te verspreiden.

Hoe kun je de ene Jihadist vereren en tegelijkertijd de andere veroordelen? Is dat allemaal wel oprecht? Laffe EU leiders willen geen afstand nemen van een intolerante en gewelddadige godsdienst en een splijtzwam in onze samenleving. Steeds maar weer proberen de Islam van terrorisme te scheiden gaat ons heel erg de keel uithangen. Maar helaas het is de islam maar in zijn echte vorm. Welke kritiek dan ook op de Islam afdoen als discriminatie of zelfs racisme zal ook niet leiden tot het beoogde resultaat. Wanneer men dit soort zaken blijft proberen te onderdrukken en weg te wuiven, zal het uiteindelijk leiden tot meer extreem verzet, vanwege de frustratie dat men niet luistert. De moslim op zich is extreem in hun belevenis van hun "religie". De Koran staat boven alle wetten, regels, normen en waarden van de westerse staat waarin de moslim leeft. De opvoeding zou streng zijn en datzelfde wel maar dan op de islam manier en Koran. 

Achterlijke beleidsmakers ontkennen dat wat wij hier 'terrorisme' noemen, in islamitische landen gewoon de wet is...
De laffe Europese overheden zijn een geweldige instrument voor de islamitische moordenaars. Door hun hypocrisie helpen zij de kwaad en ondermijnen zij onze democratie. Hun geïmporteerde islam heeft op alle fronten gewonnen en de autochtone bevolking nog banger gemaakt dan ze al waren want alle grootspraak van de demonstranten dat ze niet bang zijn is loze praat.

Onbekwame leiders zeggen weer dat de islam goed is! De angst overheerst: angst bij de elite voor de islam en daarom alles doen om de islam-aanhangers maar te vriend te houden. Louter islam-apologeten, schijnheilige weg-met-onzers, politiek correcte draaihalzen en dhimmie knipmessen passeren de revue. Angst bij de moslims om niet voor vol aan te worden gezien en daarom krampachtig aan hun geloof c.q. regels vast te houden. Vergeet niet de extremisten ontzien niemand ook hun eigen geloofsgenoten niet. Dat is de reden dat een moslim nooit een terreurdaad zal veroordelen op een enkele uitzondering na, die alle respect verdient. Juist een overheid hoort zijn burgers te beschermen en zich tegen het extremisme te weer te stellen, maar op dat punt geeft geen enkele regering in Europa thuis en daarom voelen de autochtone burgers zich onveilig in Europa. De zg politieke elite en haar propagandisten in de media zijn dus verantwoordelijk voor het enorme speelveld, dat islam en vooral de actieve intolerante elementen daarin is gegeven door de doctrine van de volstrekt doorgerotte en perverse politieke correctheid, een dwangdenken en redeneren net zo ziek en schadelijk als Islam. Veel EU leiders zijn nog steeds van mening dat we alle jihadisten met open armen moeten ontvangen,deze collaborateurs zijn bang dat arme moslims beledigd zouden kunnen worden. Echter moet men goed beseffen dat het begrip 'beledigd zijn' voor de fundamentalistische nauwelijks grenzen kent. Het kan ermee eindigen dat de aanwezigheid van een kerkhals een 'belediging' voor de islam wordt opgevat. Islam en de huidige politiek elite is een dodelijke combinatie voor de westerse volkeren. De islamitische infiltratie bij de EU staten zorgt ervoor dat de discussie wordt gesmoord.
Door dit soort uitingen van de landverraders in Europa, krijgen de jihadisten voet aan de grond voor hun weer in de voordeel. Ze lachen er om hoe het westen vrijgevend met tolerantie omgaan.

Omdat de Koran en de Hadith de moslims aanspoorden tot geweld tegen ongelovige mensen, en hen namens God vermoordden, zijn de echte Islam standpunten van Al-Qaeda, Hamas en ISIS gebleven. De standpunten van de Jihadisten zijn de echte islam. Als de moslims nog geen macht hebben, dan laten ze zien dat ze ook tolerant zijn. Maar als ze de macht hebben, worden ze opeens dominant, radicaal ,extremistisch, en laten ze aan iedereen hun echte gezicht en tanden zien.
Het grootste gevaar dat ons bedreigt, komt van binnenuit! Het zijn onze regenten die nog meer moslims importeren: de import van dit verderfelijke geloof gaat gewoon door ...Niet alleen de islam is het grootste gevaar maar de onverantwoordelijke elite die onze grenzen wijd heeft opengezet om zoveel mogelijk stemvee binnen te halen. Deze slaapwandelende elite ziet en beseft best wat ze aanrichten maar verkiezen het niet te willen zien omwille van de macht en Brusselse goudpotten. Ze zijn nu 'geschokt' maar het enige dat zal veranderen is meer geld en persoonlijke beveiliging. Hun zorg voor de bevolking zal niet verder gaan dan de gebruikelijke 'ze dronken een glas, ze deden een plas, en ze lieten alles zoals het was'.


Het is een fatale fout geweest zoveel moslims in onze landen toe te laten, dit alles danken wij aan onze bestuurders die over de jaren hun kop in het zand hebben gehouden om de waarheid maar niet te hoeven zien.
Elke moslim in EU, is een toekomstig lid van deze Jihadisten. Want alles wat jihadisten nu doen tegen onschuldige mensen, hebben de moslims 1400 jaar lang tegen andere onschuldige mensen gedaan. Het is geen kwestie van verlichting maar van verplichting, derhalve Vrijwaring van godsdienst. 
Het wegkijken zit zo diep daar moet wel een generatie overheen gaan. En intussen zit de vijand helemaal onder ons en gaan gewoon hun gang. 

Maatregelen:

Stoppen met importeren van een overtuiging die niet past binnen alle andere overtuigingen.
De aanhangers van de islam dienen binnen het westen ingedamd te worden, m.a.w. geen uitbreiding van buitenaf en die er zijn kunnen blijven en zich vermenigvuldigen echter binnen de wet Vrijwaring van godsdienst.

- De jihadisten of ze nu nog willen gaan, dan wel terugkeren, moeten het land uit. NL-paspoort intrekken en op de zwarte lijst,geen toegang meer tot NL. IS strijders laten gaan, paspoort afpakken en nooit meer Nederland in;

- Grenzen dicht voor immigranten uit moslimlanden, een onmiddellijk verbod op immigratie uit islamitische landen, uitzetting van criminelen en jihadisten inclusief hun familie, vrienden, helpers en allen die op sociaal media en in moskeeën heulen met de islamitische massamoordenaars;

- verbod op de bouw van moskeeën.

- Moslims moeten een eed op de Nederlandse grondwet afleggen ! Deze ideologie/religie van moord, haat en discriminatie willen we nu niet en nooit niet in Nederland. 

- geen uitkeringen meer naar het buitenland;

- stoppen met de dubbele paspoort ...

- imams uitwijzen; Ophouden met het pamperen van moslims

- de staatsomroep eens opheffen en neutrale zender ervan maken en ook daar dus vrijheid van meningsuiting.
- Er dient wetgeving te komen dat religieuze groeperingen, of welke stroming dan ook, nooit en te nimmer de democratie kunnen misbruiken enkel en alleen door aantallen.
florac () - 13 01 15 - 16:08

religie is voor onwetende barbaren. heeft de mensheid dan niets geleerd?
remco () - 03 07 15 - 13:15

Ach, de nepaanslag in Parijs, was juist bedoeld om de maatregelen aan te scherpen.
Charlie Hebdo werd kort voor het incident eigendom van Rothschild en het legt hen geen windeieren.
In een klap een miljoenenoplage en winsten van 6 cijfers, kassa!
In de mars van de huichelaars stond de hele kliek aan regeringsleiders gearmd als een man.
Zelfs de Palestijnen?
Die hoax is in scene gezet in een achterafstraatje, want het is toch ondenkbaar, dat al die gewichtige lieden met overvolle agenda's even een kiekje komen schieten in een stad waar zojuist aanslagen zijn gepleegd.
In Engeland. Frankrijk, Nederland, Duitsland enz zijn geruisloos politiek correcte wetten doorgesluisd, met exact het tegendeel van wat ze propageerden, namelijk muilkorven van de vrije mening.
Juist Charlie Hebdo werd gebruikt om te provoceren en als mikpunt te dienen.
Wilders als hofnar wordt ook als gecontroleerde oppositie gebruikt, om discriminerende wetten af te dwingen.

Waarom moet zo'n totaal onbeduidend noodlijdend krantje keer op keer doelwit worden van bom- of terreur-aanslagen (die ook in scene werden gezet)?
Niets anders dan een politiek doel dienen, sensatie veroorzaken in de globale angstpsychose aanwakkeren. (shock and awe)
Na 9/11 werden ook draconische wetten unaniem door het congres gesluisd. (Hegeliaanse dialectiek)
De Islam wordt gebruikt om tegenstellingen aan te wakkeren en mensenmassa's tegen elkaar op te zetten.
Religie is nooit anders geweest dan volksmennerij. Of er nu een paus of een ayatollah op de bok zit.

Zolang er verdeeldheid bestaat is het brood en spelen, verdeel en heers, het oeroude feodale Romeinse model.

Religie was nu juist bedoeld als "cultuurbrenger", dat de barbaren moest domesticeren en tamhouden.
Helaas heeft de mens weinig geleerd en zijn barbaarsheid huist onder een laagje vernis.
Op zich staat dat los van de religie, want het communisme b.v. is even barbaars geweest.
Maar ja, we moeten ze de andere wang toekeren, om nog een slag te incasseren.
Zolang de mens niet wakker wordt en zich laat dirigeren, zal er altijd een systeem bestaan dat hen als slaven behandeld.
Of dat nu religie heet of politieke ideologie.
Oblabla is net zo gevaarlijk als een ayatolla,
eigenlijk nog veel gevaarlijker, want hij staat aan het roer van een machtige natie.
De Eu is een vazallenstaat van de VS. Ze verlenen hand- en spandiensten en lakeien. (Alles getekend na de WWII.)

Zoals de sancties tegen Rusland zonder een spoor van bewijs, opgehitst door de VS, die het de volgende dag al wist.
Waar hoorden we dat eerder?
De import vanuit Amerika ging er direct op vooruit.

Politiek motto: Laat nooit een grote crisis onbenut voorbij gaan.
Die crisis kun je ook creëren met een nepaanslag. (false flag)

Tweedracht zaaien is nu juist des duivels, om het eens vroom te noteren.
De werkelijke poppenspelers hebben ook de ayatolla's aan hun draadjes hangen.
Het middenoosten wordt door Amerika in brand gestoken.
Met die verbrande aarde drijven ze de bevolking naar de EU.
Hoe brandbestendig zijn wij dus?
Stardust - 04 07 15 - 09:12

Een belangrijke vuistregel die ik mij tijdens vele uren fora heb eigengemaakt. Neem complottheoristen niet serieus, dan zit je 99% van alle keren aan de goede kant van de realiteit.
Huma - 05 09 15 - 11:26

Nou neen, het is verstandiger om ze wel te checken en de officiële media te wantrouwen, die allemaal aan het leidbandje lopen van politiek en de macht.
Want wat is anders het criterium? vooroordelen.
Het gaat niet om alleen complotdenkers, de overheid is zelf de grootste complot-bedenker.
Ook de grootste terroristenbende.
Dat durven de MSM niet te schrijven, maar ze weten het wel.
Complotdenkers zijn vaker lieden, die wat verder denken en ongerijmdheden aan het licht brengen.
Niemand gelooft b.v. nog aan de officiële versie van 9/11.
Dus die trollen vuistregel slaat nergens op.
Je zit dan juist voor 99 % aan de verkeerde kant, maar je gelooft waarschijnlijk nog aan Sinterklaas?
Er bestaat een hele officieel gepubliceerde lijst aan false flag aanslagen uit de geschiedenis.
Charlie Hebdo kan daar zeker aan worden toegevoegd, want het verhaal rammelt aan alle kanten en er zijn al meer van die hoaxen gelanceerd door die cartoon producenten.

Dus informeer je eerst eens, voor je met zulke onzinnige platitudes komt.
Maar goed, dat is ook de vingerafdruk van een (eventuele door de overheid betaalde) troll, die nooit gedegen argumenten aandraagt. Want die kegel ik een voor een omver.
Stardust - 16 10 15 - 21:40

De reactie van Stardust is inderdaad wel heel off topic en te onnavolgbaar om erop te reageren. Je kan de reacties hier helaas niet zo goed modereren, dus ofwel je moet hem in z'n geheel verwijderen of laten staan.
Dus volgende keer zulke dingen maar op het forum zetten. Uit het weblog zal ik het voortaan verwijderen. Ik hoop dat dat helpt.
Els - 24 10 15 - 00:39

Zo dus al drie vijanden Jos Hans en Els?
Dan nog voor idioot te worden uitegemaakt en erger.
Typisch iets voor atheisten.
Stelletje minkukels.
Begrijp dat ik hier persona non grata ben.
Mij zie je hier niet meer.
Stardust () - 24 10 15 - 09:56

@stardust

Je kon volgens jou en Boeddha toch zo veel leren van je vijanden, waarom ga je nu weg ?
Hans - 24 10 15 - 11:23

Omdat ik het gefulmineer beu ben en de heksenjacht die hier gevoerd wordt.
Maar goed dat is blijkbaar typisch atheïsme.
stardust - 24 10 15 - 11:44

@ Stardust Heel even wikipedia er op nageslagen, "de heksenjacht in Europa vond vernamelijk plaats tussen 1450 en 1750 plaats en heeft naar schatting tussen de 30.000 en 60.000 met name weerloze oudere vrouwen het leven gekost. Het was overigens een "christelijke" aangelegenheid. Voor zover ik het als recent zelf erkende atheist kan beoordelen is de repliek die jou gegeven wordt nou niet echt een vorm van iemand op de brandstapel zetten.
Jos - 24 10 15 - 12:26

Stardust, ik bedoel het niet als vijand, maar het weblog is geen geschikt discussieforum, dus als je zoveel dingen tegelijk zegt kun je er hier niet op reageren en je kan het niet modereren, splitsen etc. Ook als het een heel ander onderwerp is kan het beter op het forum. Het is makkelijker het hier te verwijderen en op het forum te zetten, en dan met een link naar het forum verwijzen. Ik bedoel niet dat ik een hele bijdrage verwijder. En gescheld is op het forum makkelijker in de prullenbak te zetten.

Dus op het forum kan de discussie theoretisch worden voortgezet door wie belangstelling heeft, met argumenten en onderbouwing misschien het beste, waar iedereen dan vriendelijk naar kan vragen.
En nogmaals wat ik al vaker heb gezegd, ik wil graag wel met iedereen in discussie. Ik had een speciaal forum daarvoor aangemaakt op verzoek, dus al zal ik dan de enige zijn die met mensen van gedachten wisselt is het mij ook goed. Maar het forum is ervoor bedoeld.
Els - 24 10 15 - 21:17

Per ongeluk had ik een bijdrage verwijderd omdat ik dat gescheld een beetje wou opschonen en heb de rest nou ook maar verwijderd - sorry. Volgend van dit zet ik gewoon op het forum in de prullenbak of zo.
Els - 12 11 15 - 20:19

Jezus Petrus opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid.Jezus zelf heeft nooit opgeroepen tot een militaire jihaad.Vaak wordt gezegd: in de Bijbel staan ook gewelddadige teksten. Er is echter een groot verschil. De Bijbel bevat inderdaad verhalen van gewelddadigheden, maar nooit een oproep om evenzo te handelen. Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden komt in de Bijbel niet voor.In de Koran wordt wel opgeroepen om met geweld tegen niet-gelovigen te strijden en zo de Dar al-Islam uit te breiden. Mohammed vocht in veldslagen, liet talloze vijanden vermoorden (soms door sluipmoord) en liet ook krijgsgevangenen die zich hadden overgegeven executeren. Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld.Het Christendom heeft in de eerste 3 eeuwen van haar bestaan op een vreedzame wijze het Christendom verspreid.De kruistochten vonden plaats van circa 1095 tot 1230 na Christus en hadden tot doel de heilige plaatsen van het Christendom te heroveren op de moslims, die er kort na de dood van Mohammed binnengevallen waren.Sindsdien heeft een kruistocht echter enkel een spirituele betekenis en enkel voor Christenen.De Romeinse keizer Constantijn, de middeleeuwse kruisvaarders, de protestanten en de katholieken het zwaard tegen ongelovigen en tegen elkaar hebben gebruikt. Geen van hen is echter de fundering van het christendom – alleen Jezus is dat.Dus,de kruistochten waren niet in de geest van hun leider Jezus Christus;“Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Hij.De verschillen tussen Jezus en Mohammed zijn zo groot, dat je ze onmogelijk beiden als ware profeet kunt zien…Als er één cultuur moet worden behouden, is het wel de Westerse,christelijke cultuur. Dankzij deze cultuur ​​hebben we de Verlichting, Renaissance en democratie. Dit zijn de fundamenten van onze moderne wereld. Het zou een verschrikkelijke vergissing zijn om deze cultuur niet te behouden. Als we niets doen, staan ​​we voor een toekomst waarin democratie en tolerantie zullen vervagen en meer primitieve instincten van de islam de mensheid zal onderwerpen. Niet alle culturen zijn gelijk… De islam is geen cultuur. Het is het tegenovergestelde van beschaving. ..
Max - 06 01 16 - 22:25

Verblijfsvergunningen, huizen, stemrechten en gratis uitkeringen lokken nog meer Moslims richting Europa!


EU leiders willen oneindig veel Moslims lokken in europa!
Moslims migreren niet naar een andere Islamitische land, niet naar een rijke moslimland, ze kiezen niet voor een land die zelfde taal religie en cultuur heeft, ze gaan niet naar de rijke golfstaten! Moslims, gaan niet naar rijkere Moslimlanden, ze willen liever naar Europa! Prooi is in zicht!
Moslims weten nu eenmaal dat Europa hun prooi geworden is! Het is puur instinctief...
Miljoenen Moslims die Europa binnen stromen haten van Europese volkeren! Ze haten van Westerlingen al in hun eigen land. Ze haten onderweg en komen ze ook hatend binnen... Ze krijgen huizen en gratis uitkeringen in Europa, en na 50 jaar nog steeds haten ze van alles die Europeaan is!

Deze Moslims die massaal Europa binnenlopen, noemen Europa een “Kafir land” of “kafier” (vijand) en delen met elkaar hun afschuw voor de Europese cultuur. Islamieten kiezen dus een "vijandland" als hun nieuwe broedplaats!
Er wordt beweert dat moslims hoofdzakelijk voor vrijheid naar Europa komen! In praktijk is er een andere beeld te zien : ze komen massaal met hun hoofddoeken binnen.
Veel vrouwen zonder hoofddoek worden al onderweg onderdrukt! Zelfs mensen met een andere religie worden naar zee gegooid!
Demonstratief komen ze met de islamitische propaganda binnen.. Ze dragen hun islamitische uniformen en willen ze laten zien dat ze voor altijd in oorlog zijn met de ongelovigen of andersdenkenden.. Deze islamitische migratie heeft nu alleen in vorm verandert!

de Turken en Marokkanen (zogenaamde gasten..!!!) hebben in Europa een Islamitische infrastructuur opgebouwd.
Dit was een begin. 5e colonne is verbonden aan grote Moslimlanden.. Turken en Arabieren hebben nu 3e á 4e generaties islamieten binnen Europa die hele constructie verder uitbreiden en stelselmatig versterken. het is enorm gegroeid..
3e en 4e generaties Moslims vormen nu een grote gevaar! Omdat ze nog een grotere afkeer hebben dan de 1e en 2e generaties. Laatste generaties Moslims vormen de basis van hele Jihadistische beweging in Europa...!

Huidige moslim migratie, onder de naam "vluchtelingen, asiel" is niet beter dan de Turken en Arabieren migratie onder de naam "gast arbeider, gezinsvormer etc.."!
iemand die door de Islamitische sekte oorlog op de vlucht is, gaat niet in zijn nieuwe gastland moskee bouwen, islam propageren, islamschool openen!
Moskee, islamschool etc.. hebben ze daar genoeg gehad. islam was juist de oorzaak van de ellende... Waarom zijn ze dan gevlucht? Om nieuwe Moskeen bouwen? islam verbreiden, islam reclame maken?

De islamitische enclaves in Parijs, Berlijn, Londen, Amsterdam en Brussel wachten hun nieuwe Jihadisten...

Europa! De poorten zijn uiteindelijk fataal afgebroken...

OVERBEVOLKING!

Huidige machthebbers hebben de Jihadisten hangjongeren genoemd!! Dit zijn geen hang jongeren...Het gaat nu over de honderden miljoenen moslims, die Europa als prooi zien! Niet alleen 190 Miljoen Moslims van Pakistan, maar ook 169.772.364 moslims van Bangladesh, 80 Miljoen Turken, 90 Miljoen Iraniërs, 110 Miljoen Egyptenaren..!
Met de religieuze doekjes gemaskerde Moslimmannen fokken lekker door: niet alleen Pakistan, Egypte en Turkije, ook Bangladesh is hopeloos overbevolkt. Onder de islamitische volkeren heerst een grote overbevolking probleem.. De overbevolking drijft de mensen intussen ook zonder natuurcatastrofes tot migratie en de migratie leidt tot bloedige botsingen...

Nog meer islam -> nog meer overbevolking

Nog meer genocide op minderheden (christenen , ongelovigen, boeddhistische minderheden in Bangladesh)
Als het overschot jonge mannen de 30 % overstijgt dan kan het vormen van een veroveringsleger gaan beginnen en zal binnen korte tijd een niet islamitisch buurland worden overvallen zo is het altijd gedaan en zo zal het gaan daar is de overbevolking ook voor bedoeld het fokken van strijders om de wereld te veroveren.


Anti Europese EU beleid veroorzaakt nog grotere migratiegolven! Islamitische massa die Europa binnenloopt haat het Westen...
Zwakke EU leiders met hun verraderlijke bevolkingsbeleid lokken nog meer Moslims en stellen eigen bevolking ten prooi aan de Islamitische massa die binnenstroomt...


Nu wilt Turkije eenmaal de grenzen van Europa oversteken! Het gaat om een politieke doel! Voor de Turken is EU lidmaatschap een middel voor de heilige massa immigratie naar zwakke Europa en dit is niet anders dan, toen ze aan de grenzen van het grote Byzantijnse rijk (grootste Europese rijk van 1000 jaar geleden, vergelijkbaar met huidige EU) stonden.
florac Bosch () - 25 03 16 - 15:17

Staatisme Het meest gevaarlijke geloof. Staatisme is niet per se Atheisme.

https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZEr..
Han - 03 07 16 - 01:20

Muhammed S.A.S moet je niet vergelijken met een doorsnee profeet,hij is 1 van de grootste profeten van de mensheid en volgens de Islam is hij de grootste,de laatste grootste profeet.Er word gezegd dat hij oorlogen voerde en toestemming gaf om mensen te vermoorden.als je dit zegt en je bent een eerlijk mens dan moet je ook weten waarom dat is geweest.Oorlogen zijn er geweest maar alleen om zich te verdedigen.Net als David en Salomon die in de bijbel ook wordt vertelt dat ze machtige mensen waren,ze waren koningen ze hadden legers dat weten sommigen hier heel goed maar daar wordt niet over gesproken,David heeft zelfs iemand ook doodgemaakt dat kan gebeuren,bergrijp je.
adem () - 05 09 16 - 23:31

T.a.v. het voorgaande bericht : wat betekent Mohammed S.A.S. ?

En verder kan ik je verklappen dat Mohammed niet meer of minder was dan een uiterst labiel personage in een slecht geschreven sprookjesboek over een of ander wreed en bekrompen woestijngodje.

In dat boek en de verhalen erom heen blijkt Mohammed een slecht verliezer en een slechte winnaar, een querulant, een pedofiel, een aanzetter tot moord, een wreedaard, een leugenaar en een zelfingenomen opgeblazen dikdoener te zijn. Als je dat tot profeet maakt, was Mohammed echt niet de laatste profeet.
Haje - 14 09 16 - 18:34

Maar de reden waarom ik op dit forum terecht kwam is de prangende vraag : hoe komt het nou toch dat ik me zo gekrenkt voel door allerlei godsdienstige uitingen in de publieke ruimte en dat ik moet accepteren dat gelovigen hun boodschap ongestraft die zelfde ruimte in mogen slingeren.

Geloof, maar in je eigen besloten ruimte zou ik zeggen.
Haje - 14 09 16 - 21:41

Ik Citeer Mahatma Gandhi: "Elke religie is geschapen door de mens. Met name mannen. En mensen maken fouten. Elke religie is een instituut, maar mijn geweten als mens is de hoogste instituut!" Dus wees kritisch, niet blind geloven, 90% van alle religieuze boeken in de wereld is niet veel meer waard dan stront!! Zonder de Islam, het Christendom en de Jodendom zou de wereld een paradijs zijn. En nog wat: voor de persoon Jezus kan ik nog bewondering en respect opbrengen, maar niet voor een geestelijk gestoorde, trippende idioot in een woestijn, die meer dan honderd vrouwen had, als pedofiel kleine meisjes neukte, alleen maar materiele rijkdom vergaarde en bloederig geweld verheerlijkte. Mohammed is de anti christ en zijn aanhangers zijn de kinderen van de satan, als we satan zien als datgene waar slechte, verdorven "mensen" voor staan.
Radja - 30 09 16 - 00:02

Ik zal je een verhaal vertellen .Een paar keer deed een Joodse man zijn uitwerpwerpselen voor de deur van Muhahammed en elke keer raapte Muhammed dat op en gooide het weg.wat voor zijn eigen huisdeur was gelegd en hij zei er niets van tegen die persoon die ook tegelijkerteid zijn buurman was.Kan die tegen zijn verlies of niet goed denken!.Ik kijk niet alleen naar iemand die iets verteld ik kijk ook naar zijn daden.Welnu hoeveel mensen op de aarde zouden hetzelfde kunnen doen wat Muhammed deed zonder die gast op zijn bek te slaan .Heel weinig denk ik.By the way S.A.S betekent zou je kunnen zeggen vrede zij met hem.
adem () - 23 11 16 - 17:56

Wat een onzin!
Peter - 12 03 17 - 09:13

Inderdaad een heel leuk verhaaltje Adem, maar dan ook niet meer dan dat. Ik ken ook nog een leuk verhaaltje, kun je ook aan je kinderen voor het slapen gaan vertellen. Er was eens een man, vrede zij met hem, die in een tijd leefde dat zijn buurman bij iedere gelegenheid zijn religie aan hem probeerde goed te praten. Iedere keer als er uit naam van zijn religie mensen onderdrukt werden, verminkt, vermoord of gegijzeld werden om de wereld te dwingen zijn religie te respecteren, luisterde de man, vrede zij met hem, geduldig naar hem. Hoeveel mensen op deze wereld zouden het zelfde doen wat deze man ,vrede zij met hem, luisteren naar een Islam propagandist zonder hem op zijn gezicht te slaan.

Verhaaltjes zoals jij die verteld Adem zijn niets anders dan verzinsels, broodje aap verhalen, die verzonnen zijn om het onwaarachtige verhaal van Mohamed van legitimiteit te voorzien. Blijkbaar moeilijk te accepteren dat Mohammed niets anders was dan een ordinaire struikrover die religie gebruikte en misbruikte met als enige doel zijn eigen macht uit te breidden. Tuurlijk er staan ook vredelievende dingen in de Koran en de Hadith, echter dat is dan geen reden om te stellen dat Mohammed zo vredelievend was.
Jos - 12 03 17 - 18:05

Jij vertrouwt je eigen verstand dus je weet het honderd procent zeker als je je eigen zo goed kent vertel eens mij hoeveel je lever weegt of je hart en ik wil ook weten hoe snel je hart klopt en ik wil ook weten hoe groot je hersens zijn de ware grootte.
adem (URL) - 23 07 17 - 11:28

Na de islam,atheïsme is de dodelijkste ideologie in de geschiedenis.Atheïsme is bloeddorstiger en moordzuchtiger dan alle godsdiensten bij elkaar.De kruistochten, de inquisitie en de heksenvervolgingen hebben misschien 200.000 mensen het leven gekost. In vijf eeuwen. Dat getal valt in het niet bij de meer dan honderd miljoen die de Drie Geliefde Grote Atheïsten(Hitler/was een socialist/,Stalin en Mao) in de twintigste eeuw in een paar decennia er door hebben gejaagd...
Peter () - 27 02 18 - 14:03

Word vandaag lid van het Illuminatin en wordt rijk en beroemd.
Bent u een bedrijf Man of vrouw, dominee, politicus, muzikant, dokter, voetballer, student? Wil je beroemd, rijk en krachtig zijn? Word vandaag lid van de Illuminati-broederschap en laat je dromen doorkomen, word vandaag lid en ontvang meteen een bedrag van $ 2.000.000 en $ 400.000 evey maand met een auto en een huis waar dan ook ter wereld, neem vandaag nog contact met ons op via e-mail @ (illumunate.neal666@gmail.com) of whatsapp me op +19513816581.
NEAL AUSTIN () - 17 07 18 - 14:13

Geen idee wat Neal Austin wilt, maar goed;
@ Peter dat verwijt is het Atheisme al eerder gemaakt en het klopt niet. Van Hitler is het bekend dat hij Katholiek was, een van zijn redenen om de Joden te vervolgen was omdat de Joden Christus aan het kruis hebben laten spijkeren. Je kunt in zijn speeches er op na lezen dat hij toch wel vrij sterk vervlochten was met de Katholieke kerk. Dat is ook een van de redenen waarom de toenmalige Paus zo moeilijk deed om uberhaupt Hitlers daden te verwerpen. Lees verder op https://www.franklinterhorst.nl/De%20rol.. welke frisse rol de Katholieke kerk in deze tijd gespeeld heeft
Punt is dat als je Stalin en Mao er op aanspreekt de grootste volksmoordenaars te zijn, je wel de juiste data moet gebruiken, een korte zoektocht leverde de volgende link op
http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/06/262..
Ik verdedig de daden van Stalin en Mao niet, verre van zelfs. Maar je kunt het idialisme wat beide heren nastreefden niet alleen maar wijten aan het feit dat ze atheist waren. Ik denk niet dat er in onze huidige maatschappij een atheist rond loopt die het tot zijn roeping maakt om complete volksstammen uit te moorden. Daarbij komt dat “het volk” na een periode van lange onderdrukking zich tegen de willekeur van deze heren gekant heeft en hebben hun macht en willekeur gebroken hebben. Uiteindelijk is het ijzeren gordijn gevallen, is er langzaam maar zeker sprake van meer openheid in China.
Het zijn overigens geen 200.000 mensen die door Christelijk en ander religieus geweld om het leven gekomen zijn, volgens recente telling zijn het er om en nabij de 195.000.000. En dan hebben we het nog niet over de complete volksstammen die door God om het leven gebracht zijn tijdens de zondvloed, in Sodom en Gommora en tijdens de andere driftaanvallen waar onze lieve heer voor in het oude testament door geplaagd werd.
Maar goed ik wil je er niet van weerhouden je hoofd in het zand te steken en de misdaden van religie menselijkheid gepleegd worden moeten die aangekaart worden, moeten de daders opgepakt en veroordeeld worden. En we moeten ook niet onze ogen ervoor sluiten dat in de dagen voor ons, uit naam en in naam van onze lieve heer velen het leven hebben moeten laten omdat een of andere despoot meende uit naam van een God te handelen.
Jos - 20 07 18 - 20:01

Jos - 20 07 18 - 20:01:Van Hitler is het bekend dat hij Katholiek was?...ha,ha,grappig...
max () (URL) - 06 12 18 - 19:52

Atheïsme is een van de dodelijkste ideologie in de geschiedenis.Er zijn 28 landen in de wereldgeschiedenis met een regime dat bemand werd door 98 verklaarde atheïsten, van wie meer dan de helft betrokken was bij massamoordachtig praktijken zoals die van Stalin en Mao/zonder socialist/atheïst Hitler/. De totale body count voor de jaren 1917-2007 komt op ongeveer 148 miljoen doden door toedoen van 52 atheïsten, dat is drie keer zoveel als alle mensen die gedood zijn door oorlog, burgeroorlog en gewone misdaden in heel de twintigste eeuw bij elkaar opgeteld…islam is geen religie,maar een ideologie...
max () - 06 12 18 - 19:55

Punt een van je reactie lees eens http://www.christenhistorici.nl/archief/.. Hitler is terdege als Katholiek jongetje opgevoed, zijn hele ideologie is geïnspireerd door de Katholieke kerk, dat hij uiteindelijk brak met de Katholieke kerk en het verving door zijn eigen verering doet niets af aan dit feit. Daarbij komt nog dat hij zijn atheïstische communistische vijanden haatte. Wat hem dus al zeer zeker niet als atheïst classificeert.
Ik heb het overigens met een moslim vriend overlegt en hij was hoogst verbaast en verwonderd dat jij de Islam een Ideologie noemt. Waar je de wijsheid vandaan hebt weet ik niet, maar het zou goed zijn je bronnen nog eens te controleren. Maar goed, het is natuurlijk je volste recht om jou geloof in een God te verdedigen, maar doe het dan wel gebaseerd op feiten en niet op fictie.
Overigens voor je verdere educatie Marlies Ter Borg (https://nl.wikipedia.org/wiki/Marlies_ter_Borg) heeft ooit eens een keer samen met een Moslima het aantal doden in de Bijbel en de Koran geteld. And the winner is !!!! "de Bijbel". Waar Marlies denk ik een beetje aan voorbij gegaan is, is dat zowel het Christendom, het Jodendom en de Islam alle drie Abrahamistische religies zijn. Dus de voorsprong die de bijbel heeft door de duizenden jaren geschiedenis voordat de Islam gevestigd werd, zijn eigenlijk gemeenschappelijk erfgoed. Tot zover mijn repliek op jou stelling.
Als atheïst heb ik de bijbel gelezen, de Koran bestudeert ben ik in gesprek geweest met menig overtuigt Christen en Moslim. Allemaal zijn ze er heilig van overtuigt dat hun geloof hun overtuiging alleen maar gebaseerd is op compassie, vrede en liefde voor de medemens. Ik ben er ook echt van overtuigt dat veel van mijn moslim en christenvrienden dat ook werkelijk menen. HUN staan ook voor compassie, vrede en liefde voor de medemens.
Echter hun religie doet dat niet. Mijn verwijt naar de religie is ook niet aan de man of vrouw die geborgenheid, geruststelling en hoop vind in zijn/haar geloof. Mijn verwijt geldt voor die mensen die de spiritualiteit van deze mensen misbruiken om hun op te zetten tegen anders denkende, mensen met een andere seksuele voorkeur, mensen met een ander vrijheidsbesef, mensen die zich niet wensen te conformeren aan de doctrine van de gevestigde religie.
Christopfer Hitchens werd in een TV debat eens gevraagd of hij wel of niet bang was voor een groep mensen die uit een kerk kwamen. Hij mocht alleen Ja of Nee antwoorden. Hij stelde dat als hij zijn antwoord mocht onderbouwen hij het zou geven. Dat mocht, dus hij antwoorde "JA" hij ging verder met zijn onderbouwing, "Om met de letter B te beginnen als deze groep mensen uit Belfast, Beirut, Bombay, Belgrado, Bethlehem of Bagdad komen dan is mijn antwoord zeer zeker JA en hij gaat verder met het geven van zijn redenen waarom hij naar de andere kant van de straat zou oversteken. Ik wil hier niet het hele boek “God is not Great” van hem gaan overtypen maar het zou de moeite lonen als je er eens een kopie van koopt.
Vrij recent heeft Dr. J Anderson Thomson het boek geschreven "Why we believe in Gods" de Richard Dawkins foundation was zo aardig om een en ander in film te vervatten en heeft het kosteloos op youtube gepubliceerd, https://www.youtube.com/watch?reload=9&v.. . Religie is niets meer en niets minder dan een bijprodukt van een evolutionair overlevings mechanisme welke er toe bijgedragen heeft dat "de mens" kon overleven, zich kon aanpassen aan de steeds veranderende wereld, de groep waarin hij/zij leefde, de continue veranderende dynamiek die de mens heeft gemaakt tot wat hij is. De persoon God is niets meer en niets minder dan de wens van onze gedachten, een hersenspinsel. God heeft de mens niet naar zijn evenbeeld geschapen, de mens heeft God naar zijn evenbeeld geschapen.
Vrij recent heb ik op onze sportclub voor Sinterklaas gespeeld. Mijn zware stem en dikke buik tezamen met mijn gevoel voor humor zijn blijkbaar een goede combinatie om dit te doen. Ik maak mij in deze net zo schuldig als ieder ander door de kinderen een verhaal voor te schotelen, een figuur te presenteren waarin hun alle geloof en vertrouwen hebben en dit te bevestigen. Saillant detail was deze keer dat mijn eigen kleindochter in de zaal zat. Hoewel ik geprobeerd heb mijn stem te verdraaien en zelfs een hele oude leesbril opgezet had wist zij mij toch te herkennen. (want volgens haar lacht niemand zo uitbundig als Opa). Het mooie aan dit verhaal is, dat wij haar vertelde dat Opa een hulp Sint was omdat de echte Sint het te druk had enz enz enz. Mijn "oei oei oei, nu weet jij een geheim wat niemand mag weten" waren voor haar Het Bewijs dat het toch allemaal waar was. Punt van dit persoonlijke verhaal is, wij zijn zelf zeer goed instaat om mensen te laten geloven wat wij ze willen laten geloven.
Iedereen weet dat een goochelaar je zit te bedotten waar je bijstaat en iedereen gelooft zijn kunstjes. Ik was eens op een lezing van James Randi, hij vertoonde toen een "Filipijnse operatie" (hierbij haalt een arts met zijn blote handen gezwellen en dergelijke uit iemands lichaam zonder het lichaam te beschadigen) inclusief een hele hoop bloed met als toegift wat kippenboutjes en een heerlijk biefstukje. En dat allemaal zonder ook maar een litteken bij de patiënt te veroorzaken. We zaten erbij en we keken erna.
James Randi liet ons de truc zien, vertelde ons dat duizenden mensen hun ziel en zaligheid verkopen voor dit soort oplichting.
Mijn kleindochter zal volgend jaar of het jaar daarna wel ontdekken dat Sinterklaas een mythisch figuur is die rond 300 leefde en in 352 gestorven is en dat wij de traditie maar al te graag in ere houden.
Uiteindelijk zullen de mensen die naar deze Filipijnse doctoren gaan thuis berooid van hun spaargeld er jammer genoeg achter komen dat ze nog steeds even ziek zijn.
Mijn hoop is het dat al die mensen die nu te vuur en te zwaard hun geloof in een niet bestaande God verdedigen uiteindelijk uit hun droom wakker worden en zullen beseffen dat ze ook zonder een God heel veel goeds voor de mensheid kunnen doen. Niet omdat God het wilt, maar omdat ze het zelf willen. Niet op straffe van eeuwige verdoemenis in de hel als ze het niet doen of eeuwig geluk, 70 schone maagden of wat je dan maar wilt wensen als je het wel doet.
Wat dat betreft heb ik meer respect voor de niet gelovige die 50 cent in een collecte bus doet omdat hij/zij dit zelf wilt, dan de 50 euro die een Gristen doneert omdat God het wilt.
Jos () - 07 12 18 - 00:43

@Peter en @ Max:
Om te beginnen is atheïsme geen ideologie. En ook geen religie. Het is de ontkenning ervan. Het is überhaupt geen -isme, zoals katholicisme, protestantisme, socialisme, communisme enz. dat zijn.
Een mens kan atheïst zijn, zoals hij ook amuzikaal kan zijn of asociaal of a(n)alfabeet. Maar ik heb nog nooit gehoord van het amuzikalisme, het a(n)alfabetisme, het asocialisme als ideologieën. Dus…
Ik wou maar zeggen: het simpele feit dat iemand atheïst is, m.a.w. het bestaan van een ‘god’ ontkent kán eenvoudigweg geen drijfveer zijn voor zijn denken en zijn doen, wat niet betekent dat een ongelovige geen misdaden kan plegen. Hij kan hele andere motieven hebben. Machtswellust bijvoorbeeld
Jullie noemen Hitler, Stalin en Mao Zedong als voorbeelden van atheïstische grootschalige moordenaars.
Van Hitler is bekend dat hij uit een katholiek nest kwam Hij is nog koorknaap of misdienaar of zo geweest. In zijn latere leven heeft hij zich nooit explciet van het geloof afgekeerd. En de klerk heeft hem ook nooit. Dat Hitler atheïstisch was is dus twijfelachtig. geëxcommuniceerd. Integendeel, na de ‘anschluss van Oostenrijk (1939 geloof ik) zwoeren de Oostenrijkse kerkleiders met groot enthousiasme trouw aan hem en zijn bewind, en ook het Vaticaan sloot zich bij hem en zijn nazi’s aan.
Zijn antisemitisme komt voort uit de katholieke mantra “De Joden hebben Christus vermoord”. Dus: de holocaust was religieus geïnspireerd.
En zijn militairen hadden ‘Gott sei mit uns”
Van Stalin is bekend dat hij een opleiding tot priester in de Russisch Orthodoxe kerk heeft gevolgd. Ook hij heeft zich nooit expliciet van het geloof afgekeerd. Ook hij sloot, als het zo uitkwam verbonden met de kerk om tegenstanders uit te schakelen, maar even gemakkelijk vervolgde hij diezelfde kerk als hij dacht dat die aan zijn machtspositie tornde. Ook van hem is bij lange na niet zeker dat hij atheïst was. Zijn wreedheid en de grootschalige moordpartijen die hij aanrichtte worden dan ook veel beter verklaard door zijn megalomanie en zijn paranoia.
Van Mao Zedong kan ik alleen maar zeggen dat hij opgroeide in een land waar het Boeddhisme een belangrijke machtsfactor was en dat hij meedogenloos was als hij het gevoel had dat iemand of iets zijn machtspositie bedreigde, maar ook meedogenloos als hij dacht dat zijn hervormingen China vooruithielpen. De meeste doden vielen ook niet zoals bij Hitler en Stalin door opzettelijk en grootschalig geweld, maar als ­cynisch gezegd­ ‘collateral damage’ bij zijn campagnes en projecten en bij de repressie die daarmee gepaard ging en de complicaties die erbij optraden.


Van de andere kant:Religieus geweld is door de eeuwen heen en wereldwijd veel groter geweest dan de 200.000 slachtoffers die Peter noemt. Het begint al bij de eerste christenen die in de catacomben van Rome moesten schuilen. Daarna de eeuwen van gewelddadige ‘kerstening’ van Europa en tot in de twintigste eeuw de rest van de wereld. Het uitroeien van de Katharen en andere dissidenten, het grootschalige geweld tijdens de Reformatie, de 30jarige- en de tachtigjarige oorlog, ja, bijna alle oorlogen in Europa hadden een religieuze component. En dat er in die oorlogen en martelpraktijken nummeriek gezien mindern doden vielen komt eenvoudigweg omdat men toen nog niet over de middelen beschikte men in de 20e eeuw had. Maar de wreedheid ervan overtreft verre de kille zakelijkheid
Edward G. Apcar - 03 02 19 - 14:09

Door een of andere duistere oorzaak zijn de laatste regels van mijn reactie op Peter en Max niet gepost.
Ze leken mij wel essentieel daarom hierbij:
(de kille zakelijkheid) van Hitlers en Stalins moordfabrieken
Je kunt rustig stellen dat de menselijke geschiedenis bloedrood gekleurd is van het religieuze geweld
Edward Apcar () - 10 02 19 - 16:48

Maak u niet druk over het verleden en alles wat opgeschreven is toen de hele wereld analfabeet was.
Maak je druk om de heilige democratie die kerk en staat, "so help us God ,"God zij met ons " niet gescheiden hebben.
Maak je druk om de nieuwe God kunstmatige intelligentie die zeer doelbewust discrimineert met z'n algoritmes.
En als laatste maak je helemaal niet druk bemoei met je eigen zaken en verantwoordelijkheden maak de mensen blij in je directe omgeving alles met onvoorwaardelijk universele Liefde.
Onderdrukkers blijf je houden, negeer ze en doe vooral niet wat ze zeggen, vorm met z'n allen je eigen
sociaal maatschappelijk platform van onvoorwaardelijke Liefde.
Als mensen wie dan ook zich met jou of je naaste bemoeien laat ze links liggen en ga door met diegene die
denken en leven met hun hart , weiger al het andere, we weten allemaal hoe sterk echte Liefde is !
Geniet samen van elke dag.
Love you
frans lautenslager () - 11 06 19 - 09:37

Eeuwenlang was Europa het kerngebied van het christendom. Als we naar de geschiedenis kijken, zien we dat het Christendom meer dan 1700 jaar een belangrijke rol speelde in Europa.Heel de Europese cultuur en het Europese denken is doordesemd van het christelijk geloof. Het Christendom heeft in Europa enorme invloed op de samenleving als geheel, kunst, taal, politiek, recht, het gezinsleven, onze tijdsrekening, muziek, en zelfs de manier waarop we denken. Dit alles is gekleurd door de christelijke invloed van bijna twee millennia...


Het christendom versterkt het idee van politieke en sociale aansprakelijkheid door met een nieuw bestuursmodel te komen, het zogeheten 'dienstbare leiderschap', iets wat ondenkbaar was in het oude Griekenland en Rome. In Marcus 10: 42-45 staat het volgende:Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ (Vergelijk Lukas 22:27)...


Zelfs Thomas Jefferson (1743 - 1826) -voor eeuwig het symbool van concepten als vrijheid en democratie en wellicht het minst godsdienstige van alle grondleggers- betoogde dat de vrijheid zelf bij uitstek op godsdienstig geloof berustte:En kunnen we ervan uitgaan dat de vrijheden van een volk geen gevaar lopen als we ze hebben losgemaakt van hun enige vaste basis, de overtuiging in de geest van mensen dat deze vrijheden een gave van God zijn? Dat er alleen inbreuk op kan worden gemaakt op straffe van Zijn toorn?

Het christelijke leerstuk van de menselijk (gelijk)waardigheid ligt aan de basis voor alle moderne doctrines betreffende de mensenrechten. Zowel ethische als juridische theorieën over mensenrechten zijn het product van het christendom.De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 is gebaseerd op het christelijke principe dat ieder mensenleven waardevol is; dat vind je niet in alle culturen en religies terug.De universiteiten, zoals we die vandaag de dag kennen, hebben hun oorsprong in het christelijke Europa van de late middeleeuwen. De universiteit van Bologna die werd opgericht in 1088 in de gelijknamige Italiaanse stad, was de eerste Europese universiteit...

De gelijkwaardigheid van mensen is een christelijke notie. Het is zelfs de Bijbelse opdracht aan de mens om de ander niet alleen gelijkwaardig aan zichzelf te achten, maar zelfs hoger dan zichzelf (Fp 2:3).Dat mensenlevens kostbaar en gelijkwaardig zijn -wie je ook bent en wat je positie ook is- is een bij uitstek christelijke gedachte.In het Oude Griekenland en Rome had een mensenleven weinig waarde.In het oude Griekenland en Rome hadden vrouwen een lage status en in veel culturen nog steeds.Jezus doorbrak de taboes en ging op gelijke voet met vrouwen om...


Het christelijk geloof beperkt zich echter niet tot het vereren van God, maar houdt ook in dat men anderen moet helpen. Medische, opvoedkundige en andere hulpverlening is altijd een belangrijk onderdeel geweest van de activiteiten van christenen over de hele wereld. Dat is in andere culturen wel anders...Het nazisme en het communisme ontstonden als seculiere bewegingen in het vacuüm dat ontstond waar het christelijk geloof werd afgezworen.Keer u af van je egoïstische manier van leven, keer u af van alle slechtheid, die deze wereld u aanbiedt en laat u reinigen door Jezus Christus.Gods weg is de beste weg!…
Jan () - 08 08 19 - 08:10

Mooi geredeneerd, maar het klopt voor geen meter.
Alle religies, maar vooral de abrahamitische (christendom, jodendom, islam) zijn per definitie dogmatisch, doctrinair, autoritair en reactionair. Dictaturen die onvoorwaardelijke gehoorzaamheid eisen met euwige verdoemenis als vergelding voor ongehoorzaamheid.

Dit betoog is de zoveelste poging (vrij doorzichtig dit keer) van ‘het geloof’ om zich alle goede dingen in onze wereld toe te eigenen. En weer, zoals alle claims ten onrechte.
Men preekt verdraagzaamheid maar zaait haat. Men claimt verantwoordelijkheid maar het is kinderlijke gehoorzaamheid. Men claimt het alleenrecht op de hoogste morele standaard, maar denkt en doet immoreel. Men preekt vrede maar men trekt ten oorlog. Men preekt vergeving maar men zint op wraak. En de religieuze ‘nederigheid’ is de ergste vorm van hovaardij.
Kortom, religie is één grote leugen en een zware sleeprem op de ontwikkeling van de menselijke beschaving. Ook in ons land.

Ik moet toegeven dat het christendom een doorslaggevende invloed gehad heeft op de ontwikkeling van de Europese beschaving, maar die was (en is) in de eerste plaats negatief.
De periode (min of meer gelijklopend met de almacht van de christelijke ‘moederkerk’) vanaf het begin van de gewelddadige kerstening van Europa in de vijfde eeuw na het optreden van die Joodse populist en opstandelingenleider, Jezus van Nazareth (als er al inderdaad zo’n persoon geleefd heeft) tot de renaissance, tien eeuwen later, wordt niet voor niets aangeduid met de term ‘Duistere Middeleeuwen’.
Het waren eeuwen van maatschappeleijke en culturele stilstand, armoede en onwetendheid. (ja, ik weet het: er was architectuur, beeldhouwkunst, muziek enz. enz., maar aleen maar met één doel: verheerlijken van de godheid, vergelijkbaar dus met de enige ‘kunst’ die in de twintigste-eeuwse dictaturen was toegestaan.

Er was een kleine machtige wereldse elite, de ‘adel’, die met een al even kleine en machtige religieuze elite ‘de kerk’de touwtjes strak in de hand hield onder het motto: “Hou jij ze arm, dan hou ik ze dom”, waarbij ‘kerk’ de werkelijke macht in handen had.
De grote meerderheid van de bevolking, de ‘derde stand’, was niet veel meer dan slaaf (’horige’), pachter of (beperkt) vrije burger. Bij deze groep waren armoede en onwetendheid de norm, overleven in gehoorzaamheid om uiteindelijk, na de dood, de hemelse gelukzaligheid te bereiken het enige levensdoel.

De middeleeuwse universiteiten hielden zich maar met één wetenschap bezig: de theologie, voor zover je die bezigheid ‘wetenschap’ kunt noemen. Alle andere wetenschappen werden zoveel mogelijk tegengewerkt, in de ban gedaan of als het werk van de duivel bestempeld.

Pas toen reformatoren als Luther, Calvijn, Johannes Hus, Zwingli en anderen in de 16e eeuw de hegemonie van de ‘moederkerk’ van binnenuit aan het wankelen brachten kon de beschaving voorzichtig een paar stapjes vooruit zetten. En pas na de periode van de Verlichting in de 18e eeuw en de Franse Revolutie van 1789 - 1799 onder het motto “Liberté, Egalité, Fraternité” toien de macht van de kerk werkeljk begon af te brokkelen en ontwikkeling, kennis, materieel bezit en macht op een meer democratische en eerlijker manier over de samenleving verdeeld werden kon de beschaving met grotere stappen vooruit komen.

Europa heeft het huidige beschavingsniveau met zijn gelijkwaardigheid van alle mensen, zijn vrijheden, zijn Universele verklaring van de rechten van de mens niet DANKZIJ, maar ONDANKS het christendom bereikt.
Maar alleen in de meer seculiere kringen. Onder gelovigen heerst nog veel vooroordeel en bekrompen onverdraagzaamheid en hoe orthodoxer, hoe erger. In de katholieke kerk kan de vrouw nog steeds geen kerkelijke functie bekleden. In bevindelijk gereformeerde kringen is de vrouw nog steeds gehoorzaamheid aan de man verschuldigd. Bij de SGP worden vrouwen met tegenzin en onder grote druk van de samenleving mondjesmaat toegelaten tot politieke functies. De kerk faciliteert en stimuleert de haat tegen de LHBTQ-gemeenschap, probeert nog steeds de abortuswetgeving terug te draaien, frustreert verdere ontwikkeling van wetgeving rond euthanasie en hulp bij zelfdoding en ga zo maar door.

Edward
Edward Apcar - 10 08 19 - 00:12


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In één woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

Atheologie
Atheologie
Michel Onfray

In Atheologie breekt de filosoof Michel Onfray een lans voor een atheologische wetenschap vanuit het atheïsme, analoog aan wat de theologische

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Juli 2024
Z M D W D V Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende atheïsme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu