atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

Categorieën

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40621) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16781) Atheïstische Beweging
3. (15927) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14474) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12477) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12113) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12022) Over bidden en de dood
8. (9927) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9586) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« Victor Stenger: God, … | Home | De ontdekking van de … »

Ella Vogelaar en de christelijk-joods-islamitische traditie

18 07 07 - 00:52 - Categorie: religie

Boekverbrandingen door de Spaanse inquisitie
Joods-christelijke traditie. De Spaanse inquisitie roeit andere meningen uit door boekverbrandingen.

Ella Vogelaar deed uitspraken over de islam in een interview in de Trouw van zaterdag, die wijd verspreid nogal slecht werden ontvangen.
In het interview gaf ze aan dat de islam niet meer zal verdwijnen uit Nederland, en dat onze cultuur erdoor zal worden beïnvloed. Ze sprak over een 'wederzijds proces', en kan zich voorstellen dat wij ooit ook zullen zeggen dat de islam tot de wortels van onze samenleving behoort, samen met christendom en jodendom. Dit wekte alom beroering, en behalve onder moslims kreeg ze niet echt bijval.

Op de vraag of ze geen problemen heeft met het subsidiëren van het financieren een moskee, vanwege de scheiding tussen kerk en staat, antwoordt ze: Nee, ik heb er geen principieel bezwaar tegen. Je subsidieert niet de religieuze activiteit, dan zou je de grens overgaan, maar de sociaal-maatschappelijke doelen.’’ Maar wat zijn sociaal-maatschappelijke doelen als het om een moskee gaat? Dat is bij uitstek de plaats waar doelbewust de islam gepropageerd en verspreid wordt. Naast de andere voorbeelden van wat ze zou willen financieren kun je ook nog denken aan gescheiden zwemuurtjes voor moslimvrouwen, omdat die anders niet voldoende lichaamsbeweging krijgen. Of je kan allerlei islamitische organisaties xbij lokale steun aan islamitische organisaties zonder dat dit ten goede komt aan religieuze doelen. Gesubsidieerde Marokkaanse en Turkse organisaties die beweren de integratie te willen bevorderen zijn allemaal islamitisch, en verspreiden deze godsdienst actief onder jongeren.

Het is volgens mij tijd dat er wat meer subsidie vrijkomt voor humanistische en atheïstische organisaties, die het welzijn van alle mensen op het oog hebben, en niet alleen het welzijn van de eigen groep. Dat lijkt meer op sektarisme dan op het bevorderen van belangstelling voor Nederlandse of westerse denkbeelden, iets wat ik me voorstel bij integratie.

Ella Vogelaar vindt het geen probleem dat kerken en moskees door de overheid worden gefinancierd, maar waarom krijgt het humanisme eigenlijk geen grote, prachtige gemeenschapsgebouwen en andere middelen om hun doelen na te streven en hun ideologie te verspreiden? De kerk en de islam zijn buitensporig rijk, en zijn prima in staat om zelf hun gebouwen en reclame te financieren. Humanisme houdt zich niet bezig met exploitatie en machtsuitoefening, en heeft dus geen financiële middelen, maar is van oneindig groter belang voor een hechte, seculiere samenleving waarin mensen met elkaar in plaats van naast elkaar leven, omdat het humanisme oog heeft voor de situatie van alle mensen, en geen onderscheid maakt naar geloof, ras of geslacht. Bovendien maakt het humanisme ons bewust van het belang van de democratie, ideologische vrijheden en gelijke rechten, de grondbeginselen van onze seculiere maatschappij, waarden die diametraal staan tegenover wat er in moskees wordt geleerd.

Op de vraag of we ooit zullen zeggen: Nederland is een land van joods-christelijke-islamitische tradities, antwoordt Vogelaar: Ja, dat kan ik me voorstellen, maar daar gaan wel een paar eeuwen overheen.

Maar een joods-christelijk-islamitische traditie is een tegenstrijdig concept. Of je zou hierbij moeten denken aan een drie-eenheid wat betreft intolerantie, vrouwenhaat, gewelddadig imperialisme en anti-rationele levenshouding.

Historisch gezien is de islam in het leven geroepen om het jodendom en het christendom te bestrijden en te onderdrukken, en daar is deze godsdienst sinds de dag van zijn ontstaan mee bezig. Het christendom, met zijn pacifistische, keizerminnende messias, is geconstrueerd door of onder invloed van de Romeinen, die het joodse messianisme de kop probeerden in te drukken, dat onophoudelijk tot opstanden en gewelddadige uitbarstingen aanzette. De reden van het ontstaan van deze godsdiensten vormen de basis voor onoverbrugbare tegenstellingen, naast natuurlijk de wezenlijke intolerantie van alledrie deze godsdiensten.
Op het moment hebben moslims het wat drukker met elkaar in islamitische landen naar het leven te staan om de droom van het moderne islamitische kalifaat te verwezenlijken, maar in principe komt de droom van harmonie tussen de islam, jodendom en christendom voort uit totale onwetendheid. Alleen als door voortdurende openbare kritiek de islam een periode van Verlichting zal doormaken, waardoor ontelbare moslims de islam verlaten en zich er kritisch over kunnen uitlaten zonder voor hun leven te vrezen, zal zo'n harmonische situatie mogelijk zijn.

Hoezo joods-christelijke traditie? Onze kernwaarden zijn seculier en humanistisch!

joods-christelijke traditie
Joods-christelijke traditie

De dubieuze trend van de laatste tijd dat christenen alle verworvenheden van onze maatschappij toeschrijven aan de beschavende en menslievende invloed van het christendom heeft kennelijk zijn grenzen nog niet bereikt. Het is blijkbaar niet meer nodig om stromingen als het secularisme, humanisme, liberalisme, socialisme en andere emanciperende bewegingen als deel van onze traditie te noemen. De beslist niet op het christendom gebaseerde mensenrechten of iets humanistisch als de algemene leerplicht die uit deze 19e-eeuwse denkgeest werden geboren behoren zo te zien niet langer tot iets wat wij als verworvenheid van onze cultuur zien.

Ook worden in het discours van de nieuwe mondigheid der gelovigen moderne wetenschappelijke denkstromingen als het rationalisme en het materialisme vergeten, die leidden tot een zeer snelle groei van de wetenschap en allerlei uitvindingen die onze economie deden opbloeien. Dankzij al deze zaken leerden mensen zelf nadenken, werden ze financieel onafhankelijk van de kerk en lukte het ons een beschaving op te bouwen waarin individuele vrijheid en zelfredzaamheid kenmerken van de burger zijn, in plaats van volgzaamheid en gehoorzaamheid. Je levensstandaard en je mogelijkheden vergroten werd het motto, in plaats van het leven te zien als een tranendal en een lijdensoord, waar je pas na de dood in het vredevolle hiernamaals uit verlost werd - als je tenminste gods gebod gehoorzaam had gevolgd en je geld in het kerkezakje had gestopt.

Onze cultuur is gekleurd door kenmerken die ons boven de bijgelovige passiviteit van de religies uittilden en leidden tot een maatschappij waarin alle ingezetenen, ook vrouwen en homo's, gelijke rechten kregen en als gelijkwaardige mensen werden opgevat.
Dat is allemaal opmerkelijk onchristelijk-joods-islamitisch. De eerste de beste vrije geest die zich in een door deze godsdiensten geregeerde cultuur uitspreekt voor gelijkheid van alle burgers en het rationeel beschouwen van de wereld om ons heen, en daardoor tegen de heilige boekwerken van deze drie-eenheid ingaat, kan verbanning, onteigening, bedreiging, opsluiting en desnoods executie tegemoet zien. Jawel, dat gold ook voor onze christelijke wortels. Denk alleen maar aan Spinoza, en aan de totale onbekendheid van het werk van deze 'joodse' filosoof. Het is dankzij de moed van dit soort mensen dat wij ons aan de benepen, onderdrukkende geest van jodendom en christendom hebben weten te ontworstelen. Het is echt de hoogste tijd dat mensen weer eens iets leren van onze geschiedenis, want we staan kennelijk weer op de drempel van een nieuw tijdperk van religieuze geschiedvervalsing.

Auteur:

Dit artikel is 1938 keer gelezen.


negen reacties

Op Geen Stijl staat een goed stuk van Boris van der Ham, waarin die zogenaamde joods-christelijke traditie door de mangel wordt gehaald.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/958..

Een klein citaat:

"Ook is het vreemd dat de ‘Joods-Christelijke’-traditie in verband wordt gebracht met gelijkheid van mannen en vrouwen, scheiding tussen kerk en staat, en onze democratische rechtsstaat. Zijn dat Joods-christelijke verworvenheden dan? In de verschillende heilige boeken –zowel de christelijke, joodse als islamitische- vallen veel teksten te lezen die vrouwonvriendelijk zijn en die oproepen tot rechtspraak op religieuze grondslag. Zaken als scheiding tussen kerk en staat en de rechtstaat zijn dan ook geen ‘religieuze’ verworvenheden, maar zijn tot stand gekomen door toedoen van de ‘verlichting’, waarin juist de almacht van religieuze wetten werden onderworpen aan rationaliteit en vrijheid. Pas toen de verlichting het pleit in Nederland won, kregen we een echte rechtstaat, waarbij ook een geformaliseerde vrijheid van godsdienst werd ingevoerd. Eindelijk mochten Rooms-katholieken en Joden in het protestant-Christelijke Nederland openlijk hun geloof belijden. Dat hadden ze dus te danken aan de liberale waarden, niet aan religieuze."
Els - 18 07 07 - 03:29

In de Trouw wordt minister Vogelaar ook nog voorgelicht over de historische achtergrond van onze joods-christelijke traditie.

http://www.trouw.nl/deverdieping/dossier..

Het 'joods' in deze term slaat vooral op de joodse oorsrpong van het christendom. Het heeft niets te maken met een vermeende bijdrage van het jodendom aan de westerse cultuur.

Wat de kernwaarden van de Europese cultuur betreft:

[citaat]Ernstiger dan het opportunisme is de hoogst ongelukkige verbinding van het combinatiebegrip met onze ’kernwaarden’, zoals VVD-fractievoorzitter Mark Rutte het in de Volkskrant wenste te noemen, waaronder hij met name ’de gelijkheid van mannen en vrouwen’ verstond.

Nu laat ik in het midden dat juist deze ’kernwaarden’ in Nederland nog geen halve eeuw zijn erkend, waarmee we de eeuwen van politieke beschaving die eraan vooraf gaan, volgens Rutte maar moeten afschrijven. Veel gekker is dat het nu juist niet het jodendom en christendom zijn geweest, die deze gelijkheid hebben bewerkstelligd maar seculiere ideologieën als het liberalisme en socialisme, stammend uit de religievijandige Verlichting. Rutte heeft blijkbaar geen benul van de politieke traditie waarin hij zelf staat.

Dat vrijzinnige vertegenwoordigers van jodendom en christendom zich inmiddels bij de erkenning van seksegelijkheid hebben neergelegd, is van secundair belang. Religies moeten beoordeeld worden naar hun orthodoxe kern, wat in dit geval noopt tot erkenning van de harde waarheid dat het judaïsme evenals het katholicisme en de gereformeerde variant het protestantisme de gelijkheid van man en vrouw nog altijd principieel verwerpen. Orthodoxe rabbijnen en katholieke priesters zijn altijd mannen en hoe de SGP over de politieke rechten van vrouwen denkt, behoeft geen toelichting.[/citaat]

Het jodendom lijkt trouwens veel op de islam, en het lijkt me duidelijk dat de kernwaarden van deze godsdienst juist helemaal geen plaats hebben in het westen. Sommigen voeren mensen als Freud, Marx en Eistein op als joden die bijgedragen hebben aan onze cultuur, maar dat mogen dan misschien 'joden' zijn geweest, het waren vooral atheïsten.
harm - 20 07 07 - 22:07

Met grote interesse en instemming heb ik uw artikel gelezen.....maar, wat vindt U hiervan ? :
ATHEISTISCH MANIFEST

1: Een volledige scheiding van kerk en staat
2: Alleen openbaar onderwijs
3: Nergens in de openbare ruimte mag welke godsdienst dan ook geafficheerd worden
4:Geen nieuwbouw van kerken, moskeeen, synagoges e.d. (bestaande worden gerespecteerd )
5:Afschaffing van artikel 23 van de grondwet
6: Religieuze bijeenkomsten verbieden voor minderjarigen
7: De overheid dient min of meer dezelfde houding aan te nemen tegenover religie als tegen roken: Niet verbieden, want het is de individuele verantwoordelijkheid van de burger,....maar wel zo veel mogelijk ontmoedigen en zo veel mogelijk op de gevaren ervan wijzen

Zoudt U op onze Web Site willen kijken ?
En ik wil graag van U horen of U ook niet vindt, dat het tijd wordt voor een "Atheistische Beweging Nederland"

Frans van Dongen
FC van Dongen () (URL) - 22 07 07 - 22:43

Harm, bedankt voor je bijdrage en het artikel van Van Doorn in de Trouw.
Ik had ook al gezien trouwens dat de opmaakmogelijkheid in de reacties te wensen over laat... ik zal eens kijken of ik daar iets aan kan doen. :(

Frans, ook jij bedankt voor het attenderen op dit manifest. Ik zal je site bekijken en hierover contact met je opnemen.

Wat je vraag betreft, ik zou in elk geval willen dat atheïsten meer tegengeluiden laten horen tegen de opleving van godsdienstfanatisme en religieuze discriminatie. Er moet in zoverre een beweging zijn dat je als atheist je ideeën kwijt kan, en ergens een klankbord kan vinden.
Els () (URL) - 23 07 07 - 11:26

Hallo Els,

Mijn Site is juist bedoeld voor het "bundelen" van tegengeluiden van
atheisten tegen het religieus "geweld". Ook is er gelegenheid om, zoals je
zelf al stelt, er ideeen op te zettten. De Atheistische Beweging, die ik aan
het opstarten ben is zelfs bedoeld om later een politieke partij te worden.
Er staan, zolas je ziet boekbesprekingen op van bijv. Nietzsche en Freud,
maar er moeten nog veel meer boekbesprekingen op komen. Als jij er stukjes
op wilt zetten, ben je uiterst welkom. Als je een keer gaat kijken; alvast
bedankt. Sommigen dingen vind je misschien te extreem, maar er valt overal
over te praten. Kritiek is so-ie-so welkom, omdat ik de Site nog maar net
heb opgestart. De Site is vooral bedoeld, om het Atheisme een
wetenschappelijke basis te geven
http://www.atheistischebeweging.nl

met vriendelijke groet en succes met alles,

Frans van Dongen
Frans van Dongen () (URL) - 25 07 07 - 22:39

Beste Frans,

Ik zag tijdens het lezen van je 'plan de campagne' dat ik voor een groot deel hetzelfde idee had als jij. Alleen streef ik niet naar een politieke partij, omdat ik op het moment meer zie in een platform voor uiteenlopende ideeën zonder godsdienst. Ik zou niet weten hoe je het brede atheïstische spectrum zou kunnen bundelen in één politieke partij. Je zou misschien de keuze tussen rechts of links moeten maken, of met een heel nieuw concept komen voor een partijprogramma. Dat lijkt me wel interessant, maar ik heb daar geen tijd voor.

Het lijkt me wel belangrijk dat atheïsten zich er vaker bewust van zijn dat zij een visie over de maatschappij hebben waarin godsdienst geen rol speelt, en dat ze hiermee ook invloed uitoefenen op de politiek, vooral als tegenwicht tegen conservatieve religieuze stromingen die progressieve ontwikkelingen proberen af te remmen en zelfs weer te keren met behulp van de godsdienst.

Kennelijk heeft de religiehype en vooral de religieuze agressie van de laatste tijd ook de atheïsten weer uit hun luie stoel geschud, want overal verschijnen websites. Vooral de moord op Theo van Gogh heeft mij in beweging gebracht, maar nu zijn er weer uitspraken van Engelse bisschoppen dat de overstromingen in Engeland een straf van god zijn, uitspraken die niet alleen wetenschappelijk gezien een 'beetje dom' zijn, maar ook deel zijn van een bewuste, lasterlijke hetze tegen een ongelovige levensstijl. Daar moet volgens mij op worden gereageerd voor dit allemaal een eigen leven gaat leiden.

Het lijkt me heel leuk om wat voor je site te schrijven. Op het moment zit er een beetje de klad in het schrijven omdat ik met teveel dingen tegelijk bezig ben, maar zodra de vaart er weer in zit, zou ik graag iets schrijven vanuit een politiek-maatschappelijke standpunt.

Mag ik jou dan uitnodigen voor het netwerk dat ik wil opzetten? Je kan zelf een stuk schrijven, of een artikel van je eigen site geven met de doelstelling of zo, dan plaats ik dat op mijn site met een link erbij. Je kan het naar me mailen. Ik ben ook nog niet zo lang bezig, en moet zelf nog doelstellingen en een netwerkplan schrijven, maar en passant nodig ik alvast wat mensen uit.
Els () (URL) - 26 07 07 - 17:19

Sovjet-Republiek was atheïstische staat...
Peter () - 12 04 16 - 18:57

Wat een onzin!....Hoe komen er duizenden kerken en sinagogen dan in Europa?....Hebben deze gebedshuizen iets te maken met de cultuur van Europa?...Niet?Ha,ha...
Peter () - 16 08 16 - 17:12

Europa is niet de joods-christelijke mythe.Christelijke waarden vormen de basis voor de Europese beschaving.Zijn de grote culturele waarden van de hedendaagse westerse beschaving, hoofdzakelijk uit de antieke beschaving voortgekomen?Heeft het aristotelisme niet juist eeuwenlang een rem betekend voor de ontwikkeling van de natuurwetenschap?De grote ontplooiing van de natuurwetenschap kon pas op gang komen, toen echt christelijke principes, zoals de betekenis van de wetsorde in de werkelijkheid, eindelijk hun kans kregen. Daarom waren de zestiende en zeventiende eeuwse pioniers van de moderne wetenschap (Nikolaus Copernicus, Galileo Galileï, Johannes Kepler, Isaac Newton, Robert Boyle enz.) ook allemaal christenen....En dan de democratie. Ongetwijfeld was het de Franse Revolutie die de grote stoot tot de ontwikkeling van de democratie heeft gegeven. Maar niet primair uit verzet tegen 'het christendom', maar tegen de absolute monarchie en de macht van de adel. Sterker nog: het is vooral het christendom geweest dat vanaf het begin de gelijkwaardigheid van alle mensen, alle volken en alle rassen heeft gepredikt. Het christendom ontstond zelfs niet eens in de intellectuele bovenlaag, maar in de maatschappelijke onderlaag.De vrijheid en gelijkwaardigheid van alle mensen, oerchristelijke ideeën zijn...Tegenover elk literair werk gewijd aan Socrates staan er duizend gewijd aan Christus of het christendom, tegenover elke afbeelding gewijd aan Socrates staan er tienduizend gewijd aan Christus, tegenover elk muziekwerk gewijd aan Socrates staan er honderdduizend gewijd aan Christus... De christelijke bijdrage aan onze wetgeving, economie, politiek, kunsten,recht, het gezinsleven, kalender en vakanties (holidays), aan onze morele en culturele prioriteiten is, dat we daarzonder een totaal andere maatschappij gehad zouden hebben.Bijna alles waar we trots op zijn in onze cultuur, heeft wortels in het Nieuwe Testament/Bijbel.De geschiedenis van het Christendom is feitelijk de geschiedenis van de Westerse beschaving…LANG LEVE CHRISTELIJKE EUROPA!….
Peter (URL) - 23 04 17 - 12:09


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In één woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

De zelfzuchtige genen
De zelfzuchtige genen
Richard Dawkins

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Juli 2024
Z M D W D V Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende atheïsme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu