atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

Categorieën

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40621) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16781) Atheïstische Beweging
3. (15927) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14474) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12477) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12113) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12022) Over bidden en de dood
8. (9927) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9586) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« Vliegmaatschappij in … | Home | model van de ark van … »

Wouter Bos en de scheiding tussen kerk en staat

09 09 07 - 07:44 - Categorie: maatschappij In het verslag van een partijbijeenkomst van de PvdA vorige zaterdag in depers.nl werd vermeld dat Wouter Bos zich wil gaan inzetten voor een liberale islam. Volgens hem hoeft de scheiding tussen kerk en staat niet absoluut hoeft te zijn; de overheid kan zich best bezighouden met de inhoud van een religie door bepaalde interpretaties te promoten. Bos werd tot dit idee geïnspireerd door een Maleisische liberale moslim die op deze bijeenkomst aanwezig was, die zei dat weliswaar kerk en staat gescheiden zijn, maar dat een politieke partij niet neutraal is, en zich dus ook met de godsdienst kan bemoeien. Ahmed Marcouch, de voorzitter van de Amsterdamse deelraad Slotervaart, zag hierin een mogelijkheid om via de PvdA boeken over de liberale islam in de bibliotheken op te nemen.

Dit roept natuurlijk weerstand op. De PvdA heeft ook atheïstische aanhangers, en aanhangers van andere geloven, die allemaal braaf humanistische en seculiere waarden vertegenwoordigen, zich uitspreken tegen discriminatie en geweld, en vrijemeningsuiting accepteren. Waarom zouden zij accepteren dat zij zelf verantwoordelijkheid dragen voor het promoten van hun eigen gedachtegoed, terwijl een bepaalde godsdienst een voorkeursbehandeling gaat krijgen?
Misschien moeten we in plaats van de islam te promoten eens stilstaan bij het waarom van de grondslagen van onze eigen cultuur.

Secularisatie

Al sinds de Verlichting begon de kerk zich terug te trekken uit openbare functies. Diverse taken gingen behoren tot het wereldlijke domein, en werden beheerd en uitgevoerd door burgers zelf, een proces dat we secularisatie ofwel verwereldlijking noemen. Het kerkbezoek daalde, en de invloed van de kerk op het openbare leven is in het westen inmiddels nagenoeg verdwenen. Een groot deel van de mensen verliet het geloof volledig, anderen bepaalden zelf de invulling en de grenzen van hun geloof.

Belangrijke kenmerkende stromingen en denkrichtingen van onze huidige maatschappij die voortkwamen uit deze verwereldlijking waren het rationalisme, humanisme en liberalisme. Mensen namen eigen verantwoordelijk voor de wetgeving en de uitvoering ervan, en bepaalden zelf wat er van belang was voor het welzijn van de maatschappij. Men ging zich steeds meer concentreren op het aardse bestaan en het welzijn van de maatschappij, in plaats van het handelen te laten bepalen door voorschriften die een beloning of straf na de dood in het vooruitzicht stelden. De verklaring van natuurlijke fenomenen deed men op grond van observatie en onderzoek. Voor oplossingen van vraagstukken wendde men zich steeds minder vaak tot de bijbel.

Galileo Galilei
Verwereldlijking. De wereld wordt verklaard door de blik op de waarneembare realiteit te richten.

De blik werd van het hemelse en het nabestaan afgericht en gekeerd naar de aarde en de mensen, de enige wereld die we kunnen waarnemen, en waar wij invloed op kunnen uitoefenen. Wij trachtten nu onze eigen fouten waar te nemen en te verbeteren zodat het leven voor de hele mensheid zo aangenaam mogelijk wordt. Door velen werd de wet niet langer toegeschreven aan een onaantastbare, hogere macht die niet ter discussie mocht worden gesteld. Het toezicht op de naleving van de wet van die macht werd niet langer uitbesteed aan zijn aardse zetbazen, die leefden op de angst van het domgehouden volk. De emancipatie en de algemene leerplicht deden hun intrede.

Een van de belangrijkste historische achtergronden van de seculiere overheid is dat religieuze minderheden geen inmenging via de overheid willen van een andere religie. De mate van scheiding tussen kerk en staat is in alle landen anders. Dat heeft een historische achtergrond, doordat kerk en staat vroeger weliswaar apart functioneerden, maar veel van elkaars taken overnamen of uitwisselden. Ten tijde van de inquisitie bijvoorbeeld was het de kerk niet toegestaan godsdienstovertreders ter dood te brengen, maar zij droegen de schuldigverklaarden over aan de staat, die de doodstraf voltrok. De inquisitie mocht wel martelen om een bekentenis af te dwingen, en het vonnis uitspreken.
Tegenwoordig houdt de staat zich helemaal niet meer bezig met het uitvoeren van wetten die behoren tot het stelsel van een religieuze organisatie. Ook de religies hebben geen gezag meer over de burgers. Wel worden onterecht religieuze organisaties rechten toegekend die een normale burger niet zou zijn toegestaan. De discriminerende, zich op de bijbel baserende SGP bijvoorbeeld wordt niet uitgesloten van politieke deelname.

De seculiere overheid mengt zich niet in de levensovertuiging van burgers en instelligen. De overheid houdt zich bezig met algemene taken, terwijl organisaties gebaseerd op een geloofs- of levensovertuiging hun eigen zaken besturen. Van de overheid wordt verwacht dat deze de rechten van alle mensen waarborgt. Dat laatste kan ingaan tegen het beleid van religieuze instellingen, want van oudsher houden deze zich wel bezig met discriminatie, inmenging in iemands persoonlijke leven en onderdrukking.

Mensenrechten

Veel religieuze overtuigingen gaan lijnrecht tegen de mensenrechten in. Waar religie in het politieke beleid een rol gaat spelen, kan dit ten koste gaan van de Verklaring van de rechten van de mens, die het individuele beslissingsrecht over heel veel zaken onafhankelijk maakt van door de godsdienst opgelegde normen. Daartoe behoren zaken als gelijkheid ongeacht ras, geslacht of seksuele voorkeur, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geloof of politieke overtuiging.

Scheiding tussen kerk en staat dient dus om mensen te beschermen tegen de inbreuk die godsdiensten maken op het individuele beslissingsrecht, en om de vrijheid van godsdienst te beschermen tegen overheidsinmenging.

Vrijheid van godsdienst valt onder het individuele recht. Iedereen mag zelf bepalen hoe hij zijn godsdienst invult, of hij kritiek heeft op bepaalde aspecten van een geloof, of hij van overtuiging wil wisselen en of hij wel of niet wil leven volgens de regels van een geloof, ook als hij volgens zijn eigen geloofsinterpretatie die regels overtreedt. Het is de godsdienstige autoriteiten niet toegestaan mensen die tot een bepaald geloof behoren te straffen, alleen de seculiere overheid kan het strafrecht uitvoeren.

Vrijheid van godsdienst wil dus niet zeggen dat met een beroep op de godsdienstvrijheid naar believen controle kan worden uitgeoefend over burgers, om op deze manier de wet en de mensenrechten te ontduiken; het houdt in dat burgers zelf kunnen bepalen welke religieuze of niet-religieuze keuzes ze maken. Aangevuld met de vrijemeningsuiting mogen ze bovendien in het openbaar motiveren waarop ze deze keuze baseren. Net zoals het is toegestaan om in het openbaar uit te leggen waarom bepaalde politieke of economische theorieën nadelig kunnen zijn, is het toegestaan de godsdienst openlijk kritisch te analyseren en indien nodig negatief te beoordelen.

Hoe de scheiding tussen kerk en staat kan worden gehandhaafd

Scheiding tussen kerk en staat is er niet voor niets. Het probleem van discriminerende godsdiensten is allang opgelost door een adequate wetgeving, die je tegen de beoefenaars van godsdiensten kan toepassen als zij de wet overtreden.
De meest in het oogspringende mogelijkheden zijn zorgen dat de Verklaring van de rechten van de mens worden nageleefd, dat burgers worden beschermd tegen agressie, dat de vrijemeningsuiting wordt gewaarborgd. Er kan worden uitgelegd dat de individuele beleving van een godsdienst losstaat van de georganiseerde godsdienst en dat het niet de bedoeling is op basis van de godsdienst sociale druk uit te oefenen. Er staan legio middelen tot onze beschikking die niets te maken hebben met de inmenging van de staat in een godsdienst.

Neem het laatste artikel uit de Mensenrechtenverklaring, artikel 30:
Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.
Het is duidelijk dat vrijheid van godsdienst een mensenrecht is, en geen godsdienstrecht. Het probleem ligt dan ook niet bij het politieke systeem zelf, maar bij een misplaatst besef van godsdienstvrijheid onder degenen die het voor het zeggen hebben. Er is al vaak op aangedrongen iets te doen aan de religieus gemotiveerde discriminatie van de SGP, notabene een politieke partij. Zelfs de Verenigde Naties riepen Nederland hiervoor op het matje. Toch gebeurt er niets wezenlijks mee, niet omdat dat politiek onmogelijk is, maar omdat er politieke onwil onder politieke leiders heerst, die om deze of gene reden geen godsdiensten tegen de schenen willen trappen.

De keuze van een seculiere overheid zou niet moeten zijn om een liberale islam te gaan promoten, maar om mensen op de hoogte te stellen van de westerse wetgeving en gebruiken: van de mensenrechten, individuele keuzevrijheid en de achtergrond van de seculiere samenleving. In plaats van te beginnen met op kosten van de staat een 'liberale islam' te promoten, moeten eerst westerse waarden zoals de mensenrechten en het samenleven van mannen en vrouwen worden uitgelegd. Strafbare godsdienstuitingen zoals bijvoorbeeld moskeehuwelijken waar meisjes polygaam worden uitgehuwelijkt moeten aan het daglicht worden gebracht en aangeklaagd, in plaats van ze te negeren en te ontkennen om te voorkomen dat mensen in hun 'godsdienstige' gevoelens worden gekwetst. Dergelijke zaken blijven ondergronds doorgaan als je hier vanuit misplaatst respect niet actief tegen optreedt. Het is niet de taak van de politiek reclame te maken voor een levensovertuiging, zeker niet als die gebaseerd is op een discriminerende grondslag.

Liberale islam

Bovendien plaatst de overheid zich hiermee voor een nieuw probleem, namelijk het bepalen van wat een liberale islam inhoudt. Als dit een islam is die westerse zaken als vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van mannen en vrouwen en een seculiere overheid onderschrijft, kun je net zo goed direct deze waarden promoten zonder je in te mengen in de interpretatie van een godsdienst. Maar in eerste instantie is het nog niet zo duidelijk dat het om deze waarden gaat. Van de week nog motiveerden een paar Nederlandse politici hun besluit om de steunverklaring van het Comité van Ex-Moslims niet te ondertekenen als volgt. PvdA-fractievoorzitter Jacques Tichelaar wilde de verklaring van het Steuncomité Ex-Moslims niet onderteken, omdat hij zich niet kon vinden in een zin waarin wordt gesteld dat het islamitische verbod op afvalligheid in conflict is met de Nederlandse wet. Ook stond hij niet achter deze passage: De regering negeert het probleem en stelt kennelijk respect voor de islam boven respect voor individuele vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing. Bos staat achter het besluit van Tichelaar.
Ook Jan Marijnissen had kritiek op de bewoordingen van de verklaring, en zei verder dat er teveel op het bordje van de overheid werd gelegd, en dat hij het appel aan de samenleving mist.

De bewoordingen van de verklaring zijn misschien inderdaad insinuerend en nodigen door een beschuldigende toon niet uit tot samenwerking. Maar dat houdt niet in dat je afstand moet doen van de inhoud. Je kan natuurlijk zoeken naar een andere formulering om de knelpunten met betrekking tot geloofsafvalligheid onder de aandacht te brengen.

De belangrijkste knelpunten zijn echter niet alleen het recht op geloofsafval, maar ook het recht openlijk te mogen kiezen voor een andere leefstijl en, bovenal, kritiek op de godsdienst in het openbaar te mogen uitspreken op dezelfde manier als kritiek op politiek kan worden uitgesproken.
Burgers kunnen dit, zoals steeds weer blijkt, niet alleen af. Vele mensen in de samenleving proberen iets te doen aan het oprukkend godsdienstfundamentalisme, maar het enige wat het oplevert, is dat zij worden weggezet als extreem-rechts, xenofoob of islamofoob, en monddood worden gemaakt. Door dit probleem volledig aan burgers over te laten, wordt de zaak alleen maar op de spits gedreven. De overheid heeft hier wel degelijk een taak te vervullen.

De rol van de seculiere overheid

De rol die een seculiere overheid hierbij heeft is het waarborgen van de veiligheid van burgers die gebruik maken van deze vrijheden en om die reden worden bedreigd, mishandeld en zelfs vermoord. Het is de taak van de overheid om hiervoor een beleid te bedenken als blijkt dat de normale kanalen binnen de Nederlandse samenleving tekort schieten. Als de toon van de verklaring niet volstaat, moet deze worden verbeterd, het moet niet als een excuus worden aangegrepen om de verantwoordelijkheid af te schuiven naar de samenleving of, nog erger, naar degene die in het openbaar kritische uitspraken doet.

De overheid kan deze taak natuurlijk alleen uitvoeren als wordt erkend dat de sociale druk vanuit bepaalde stromingen, op dit moment met name de islam, zo sterk is dat de belangen van zowel burgers als van de seculiere samenleving worden geschaad. Er moet ook worden erkend dat er breedschalige, doelbewuste propaganda vanuit Arabische landen wordt gefinancierd, die als doel heeft het verspreiden van een fundamentalistische islam, het promoten van een vertekende uitleg van de islamitische grondslagen om ze voor westerse oren aannemelijker te laten klinken zonder werkelijk iets te wijzigen aan de discriminerende, onderdrukkende en sektarische inhoud, en het werven onder kwetsbare groepen jongeren, die worden aangemoedigd zich af te zetten tegen onze cultuur en samenleving in plaats van te proberen hun zwakke positie te verbeteren door zichzelf te ontwikkelen.

Er is moed en doorzettingsvermogen voor nodig om de religieuze pressie te weerstaan en het op te nemen tegen groepen voor wie het geloof boven de wet staat en voor wie sociale controle een geoorloofd middel is om te voorkomen dat de religie begint te vervagen en te seculariseren. Het belangrijkste is dat hardop kan worden gezegd dat de islam wel degelijk een factor is die bijdraagt aan de agressie tegen geloofsafvalligen en kritici. Pas als deze tegen de godsdienst zelf gerichte kritiek niet tot agressie en verzet onder gelovigen leidt, kun je werkelijk spreken van een liberalisering van de islam. De overheid is nodig om burgers die zich inzetten voor de westerse samenleving en geloofsvrijheid te beschermen tegen fundamentalisten die agressie en intolerantie aanmoedigen op basis van wat de islam zegt over kritiek en afvalligheid.

Auteur:

Dit artikel is 1760 keer gelezen.


twee reacties

In een democratische staat is er scheiding tussen kerk en staat. De Staat moet volledig neutraal blijven en mag zelf geen ideölogien promoten, al dan niet godsdienstig. Als de staat bepaalde godsiensten steunt doet ze dit ten nadele van andersgelovigen en ongelovigen. Een land komt terecht in de chaos als het godsdienst en bestuur mengt. De staat moet boven alle ideologieën blijven en mag zelf geen ideologische mening hebben. Dit zou de gelijkheid van de burgers in gevaar brengen. De Staat kan de vrijheid van de burgers niet meer neutraal verzekeren als ze zelf bepaalde ideologieën steunt. Theocratieën zijn gruwelijke dictaturen. Alleen een staat die de laïciteit eerbiedigt kan alle burgers op gelijke manier hun rechten waarborgen.
Guillaume () - 03 02 09 - 17:53

ISLAMOFOBIE KAN NIET STRAFBAAR ZIJN, OMDAT DE ISLAM GEEN RAS IS, MAAR EEN IDEOLOGIE.

Guillaume

De term “islamofobie” zou voor het eerst gebruikt zijn geweest door de Iraanse moellahs. Volgens Caroline Fourest zou het concept “islamofobie” aanvankelijk zijn gebruikt door de ayatollah Khomeiny als blasfemie tegen de islam, tijdens de Iraanse revolutie.
Etymologisch bekeken omvat het neologisme “islamofobie” twee bestanddelen: “islam” en “fobie”. De “islam”, is de door Mohammed gestichte islamitische godsdienst. De “fobie” van het Grieks “phobos”, betekent “vrees of angst”. Dit is dus vrees, angst tegenover een godsdienst, namelijk de islam. Het is geen vrees tegenover vreemdelingen, maar wel tegenover een godsdienst. Het woord “fobie” vindt men terug in veel samengestelde woorden, zoals agorafobie of ruimtevrees en claustrofobie of vrees om in een afgesloten ruimte te vertoeven.
In tegenstelling met agorafobie of claustrofobie, is de vrees of de angst voor de islam geen ongegronde ziekelijke neiging, maar een concreet gerechtvaardigd angstgevoel. Bij islamofobie, is er een rationele basis. De afkeer, de angst voor de islam, die te wijten is aan de onmenselijke en criminogene islamideologie, vervat in de Koran en de Ahadith en de gruwelijke islamitische aanslagen overal in de wereld of bv. de moord op Théo Van Gogh die de keel werd overgesneden wegens zijn kritiek op de islam.
Het woord islamofobie schrijft professor Stéphane Arlen werd uitgevonden door de gelovige moslims, niet om diegenen aan te duiden die de islam vrezen, maar om diegenen aan te duiden die deze godsdienst durven bekritiseren.
Er wordt ook geargumenteerd door de moslims, dat de islam bekritiseren moslimhaat zou verwekken. Die argumentatie aannemen zou alle kritiek op de godsdiensten verbieden en een opiniedelict invoeren.

De schrijver, Michel Houellebecq, werd door een rechtbank in Parijs vrijgesproken wegens kritiek op de islam, omdat dit geen belediging is van de moslims, daar een groep gelovigen niet kan geassimileerd worden met de godsdienst waarin ze geloven.

De Koran is een plagiaat van het Oude en Nieuwe Testament en mijn doel is niet andere godsdiensten te beschermen. Mijn doel is alleen te bewijzen dat islamofobie een woord is dat door de islamieten wordt misbruikt om ons het zwijgen op te leggen, over de onmenselijke ideologie vervat in de Koran.
De Franse schrijver Michel Houellebecq zei “Quand on lit le Coran on est effondré”. Hirsi Ali en de Amerikaanse schrijver Robert Spencer stellen dat er wel gematigde moslims bestaan maar, geen gematigde islam, en dat fundamentalistische moslims een beroep kunnen doen op de Koran en hadith om gematigde moslims aan te zetten tot extremisme, dus dat angst voor de islam legitiem is (Wikipedia). Dit onderscheidt is belangrijk. De grote meerderheid van de moslims zijn gematigde mensen, maar de islam is helemaal niet gematigd, omdat de Koran een monument is van fanatisme.
Er is maar één Koran. Dit is een criminogeen boek, omdat bijna op elke bladzijde, wordt aangehitst tot haat tegenover de ongelovigen, en zelfs tot hun uitroeiing . Er is geen gematigde islam, omdat er geen gematigde Koran bestaat. Er is geen Europese islam omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar één Koran, onveranderlijk, en zogezegd door Allah geschreven, waaraan geen enkele moslim iets mag wijzigen. Wie kritiek heeft op de Koran of de islam, wordt met de dood bedreigd, zoals Ayaan Hirsi Ali, Salman Rushie, Ibn Warraq, Talisma Nasreen. Zij worden als afvalligen beschouwd, en apostasie, afvalligheid, is levensgevaarlijk voor een moslim. Maar ook niet-moslims, worden bedreigd, zoals professoren en politici (Robert Redeker, Geert Wilders), of gedood zoals Theo Van Gogh.
De islamieten bedreigen politici, schrijvers, karikaturisten, toneelspelers, professoren, met de dood, omdat deze intellectuelen alleen zouden mogen denken wat zij gedogen. Dat loopt de spuitgaten uit en is een gevaarlijk intellectueel terrorisme, waardoor zij een feitelijke “dictatuur opleggen” niet alleen in de moslimlanden, maar ook bij ons.
Iedereen heeft het recht angst te koesteren tegenover een godsdienst, of een godsdienst te haten. De islam haten is niet de moslims haten. De islam is geen ras, noch een persoon. Een ideologie kan niet beledigd worden of gevoelens hebben. Er mag zowel kritiek zijn op de totalitaire islamideologie als op het nazisme, het socialisme, het communisme of het liberalisme. Islamofobie is geen racisme, omdat niemand een godsdienst tot ras kan verheffen. Dat heeft Mia Doornaert ook uitgelegd in een serie artikelen in de Standaard. De islam wordt beoefend door verschillende volkeren van verschillende rassen en nationaliteiten. De islam is dus niet door één volk beleden, maar door verschillende volkeren en nationaliteiten.
Islamofobie mag niet vergeleken worden met xenofobie (xenos=vreemd, vreemdeling en ( fobie=afkeer), hetzij afkeer van vreemdelingen. Afkeer van de islam, is geen afkeer van de vreemdelingen of van de moslims. Iedereen mag een godsdienst prijzen of afkeuren. Het gaat hier niet over de gelovigen, maar over hun geloof, over een godsdienstige ideologie die de mens zijn leven op een allesomvattende, totalitaire wijze wil regeren in al zijn doen en laten.
Er dient ook geen onderscheid gemaakt te worden tussen islam en islamisme, het islamisme wordt geput uit de onverdraagzame Koran. De onverdraagzaamheid, de haat en de bedreigingen tegen al wie geen moslim is, staan geschreven in de Koran en de moslimfanaten steunen zich op deze criminogene soera’s om geweld te gebruiken. Het islamisme zou niet bestaan zonder het religieus fanatisme overal aanwezig in de koran.
Alle religieuze ideologieën hebben tot doel macht te verwerven en worden als politiek instrument gebruikt, om desnoods de andersdenkenden of ongelovigen te bedreigen met de dood, om ze te onderwerpen aan hun geloof. Daarom hebben de godsdienstconflicten en godsdienstoorlogen nooit opgehouden. Niemand mag de zestien eeuwen religieuze vervolgingen van het katholicisme vergeten tegen de «ketters». De eeuwen Inquisitie, de martelingen, de verbanningen en de brandstapel.
Islam betekent “onderwerping” en de islamieten willen iedereen onderwerpen aan de sjaria. De sjaria, de islamitische wet of de wet van God, is een geheel van godsdienstige regels die de vrijheid van de mens uitsluit. De mens wordt onderworpen aan de goddelijke regels die zijn levenswijze bepalen in alle aspecten: eten, slapen, kleding, huwelijk, seksualiteit, polygamie, erfenis, segregatie, huwelijksverbod met een niet-moslim, houding tegenover niet gelovigen, enz.
De gedeeltelijke invoering van de sjaria in Engeland is volgens de Bisschop van Canterbury nu al onvermijdelijk. Er bestaan al tien islamitische rechtbanken. Het beroep is zelfs mogelijk bij de “High Court”. Volgens peilingen willen ook 44% van de jonge moslims de sjaria invoeren in Engeland.
De vrijheid van godsdienst is gewaarborgd, dit betekent niet dat de “godsdienst” zelf beschermd is tegen elke kritiek. Kritiek op een godsdienst belet de vrije uitoefening van de godsdienst niet. Deze kritiek verbieden, kan alleen in een dictatuur, in theocratieën en in landen die de “godslastering” strafbaar stellen. Deze landen zijn geen democratieën. Zij beschermen totalitaire ideologieën en hebben de vrijheid van mening afgeschaft. In alle moslimlanden is kritiek op de Islam, Allah of Mohammed, beschouwd als blasfemie, en meestal strafbaar gesteld met de doodstraf.
Waarom zou islamofobie strafbaar zijn en atheofobie niet? De Paus stopt zijn misprijzen tegenover het atheïsme niet onder stoelen of banken, en de imams evenmin. Mogen de atheïsten dan ook vragen dat atheofobie strafbaar wordt gesteld, of is de kritiek op atheïsme wel toegelaten maar op de godsdiensten verboden? Geen enkele atheïst heeft ooit gevraagd de kritiek op het atheïsme strafbaar te stellen, omdat de gelovigen volledig het recht hebben hun mening uit te drukken over atheïsme.
Elke godsdienst beschuldigt de andere vals te zijn. De geestelijken die elkaars godsdienst bekritiseren maken zich dus ook schuldig aan godslastering. De katholieke kerk verkondigt de Drievuldigheid, bestaande uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wie beweert dat God een Zoon heeft, dat hij gekruisigd werd en verrezen is, dat hij de Verlosser is en gestorven voor onze zonden, wordt door de Koran beschuldigd van blasfemie en daarop staat de meestal de doodstraf.
De koran vernietigt de fundamenten zelf waarop het christelijk geloof is gebaseerd in verschillende soera’s. Voor een moslim is de Paus een godslasteraar omdat hij in de Drievuldigheid gelooft en spreekt over de Zoon van God, enz. Er is dus geen Verlosser die voor onze zonden is gestorven volgens de Koran, Jezus werd nooit aan een kruis genageld. Dit alles is een verzinsel volgens de islam en bestempeld als blasfemie. Maar wie niet gelooft in de Drievuldigheid is voor de katholieke kerk ook een godslasteraar. Tijdens de Inquisitie kon niemand de Drievuldigheid ontkennen, tenzij men op de brandstapel wou belanden. De ene godsdienst verkettert de andere en dit leid tot verdeling tussen de godsdienstige gemeenschappen, tot oorlogen en tot bloedbaden overal in de wereld. Dit bewijst hoe absurd het is blasfemie te bestraffen of te beweren dat godsdienstkritiek niet mag.
De Paus gaat tekeer tegen het laïcisme, en ook tegen Mohammed zoals hij het onlangs deed. Dat is zijn recht, ook de Paus heeft recht op vrije meningsuiting. Maar het is ook ons recht tekeer te gaan tegen het katholicisme of het christendom zonder gestraft te worden wegens blasfemie.
Islamofobie kan ook niet vergeleken worden met “antisemitisme”of de haat tegen al wat joods is. Hier is de haat gericht tegen het joodse volk. Wie door antisemitisme iets anders bedoelt dan de haat tegen het joodse volk, en dit wil uitbreiden tot het verbod op kritiek van het judaïsme, als godsdienst van de joden, streeft hetzelfde doel na als de islamieten die trachten de islam gelijk te stellen met een ras. Het judaïsme, als godsdienst, is ook een godsdienstige ideologie zoals de islam, het christendom, het protestantisme of het mormonisme. Kritiek op het judaïsme of kritiek op de Israëlische politiek is geen antisemitisme. Kritiek op godsdiensten is geen racisme. Het antisemitisme heeft betrekking op een volk, niet op een godsdienst. Iedereen heeft dus het recht islamofoob, judeofoob, kathofoob, christianofoob, hindoefoob, boeddhafoob, of atheïstofoob te zijn. Al deze neologismen hebben betrekking op godsdienstige ideologieën.
Door deze neologismen bedoelen wij afkeer of weerzin, walging, verafschuwing voor het judaïsme, het christendom, het katholicisme, het hindoeïsme, het boeddhisme, het mormonisme, het atheïsme, enz. Een ideologie kan niet gekrenkt worden, mensen wel. Maar de gelovigen mogen niet beweren gekrenkt te zijn omdat hun godsdienst wordt bekritiseerd, geminacht, verfoeid, verafschuwd of bespot. Dat zou al te gemakkelijk zijn om alle kritiek op hun godsdienst te verbieden. Dat is een poging om iedereen het zwijgen op te leggen. Niemand moet respect hebben voor een godsdienst, dit beweren is onzin.
De Koran zegt dat de handen van dieven moeten afgehakt worden, dat de vrouw een ondergeschikt wezen is, dat ongelovigen moeten worden uitgeroeid. Moet men respect betuigen voor dergelijke ideologie, onder voorwendsel dat het een godsdienst is?
De gelovige en zijn geloof zijn twee verschillende zaken. Het verbod op kritiek van een godsdienst is censuur, dictatuur, en het einde van het recht op vrije meningsuiting. Wie de islamterreur of de islamitische intellectuele terreur (mondelinge bedreigingen tegen karikaturisten, schrijvers, journalisten enz.) hekelt is voor de islamieten een islamofoob. Een socialist, een communist, een liberaal, mogen toch ook niet beweren dat zij zich gekrenkt voelen omdat wij het socialisme, het communisme of het liberalisme vervloeken of bespotten, anders zou er een algemeen verbod ontstaan op ideologiekritiek. Er is toch ook geen antiliberaal racisme of een antisocialistisch of antimarxistisch racisme? Beweren dat kritiek op de islam de moslims zou demoniseren, is een poging om aan iedereen het zwijgen op te leggen, behalve natuurlijk aan de imams die bv., met behulp van hatelijke soera’s alle ongelovigen demoniseren. Het resultaat zou zijn dat wij geen enkele godsdienst zouden mogen bekritiseren, ongeacht de gevaarlijke ideologieën die ze verspreiden, en ongeacht hun buitensporigheden, hun onverdraagzaamheid.
De islamorganisaties eisen dat islamofobie wordt gelijkgesteld met racisme, en dat blasfemie overal in de wereld wordt bestraft. Wie die opvatting steunt of aanvaart wil definitief een einde maken aan de vrijheid van gedachte en de democratie afschaffen.
Ideologieën staan niet boven de wet, zij kunnen niet beschermd worden. De gelovige heeft recht op bescherming, maar niet zijn geloof. Elke ideologie moet kunnen onderworpen worden aan een vrij onderzoek. Iedereen moet zich kunnen uitspreken over het gevaar van de ideologieën, van welke aard ook. Iedereen heeft het recht de godsdiensten te bekritiseren, te haten, te minachten, en ze leugenachtig, reactionair, belachelijk, onnozel of gevaarlijk te vinden.
Bijna geen enkel theater in Europa, durft nog het toneelstuk van Voltaire van 1741 “Mohammed de profeet” dat de hypocrisie en het fanatisme bespot, vertonen uit vrees voor islamitische wraakneming. Dat kon 60 jaar geleden nog probleemloos. Nu wordt door het islamitische intellectueel terrorisme de vrijheid van mening beknot en uit schrik de “autocensuur” ingevoerd.
Volgens een marktonderzoeksbureau kan de helft van alle Nederlanders islamofoop worden genoemd. (Wikipedia). Deze tendens verspreidt zich in heel Europa en dus niet alleen in Nederland.
Maar waarom zijn er zoveel islamofoben?
De afkeer van de islam is te wijten aan de islamideologie zelf en de gruwelijke islamitische aanslagen overal in de wereld. (Londen, Barcelona, New York, Bali, enz.
De islam vervat in de Koran is een onverdraagzame leer die het pluralisme, de democratie, het Europees Verdrag van de Rechten van de mens, de scheiding van kerk en staat verwerpt.
Voor de islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig. Alleen Allah decreteert en niet het volk. Het volk moet zich onderwerpen aan de islam. Geen enkel moslimland wil het E.V.R.M. aanvaarden, omdat elke bladzijde van de Koran in strijd is met dit verdrag.
In de Koran leest men dat de ongelovigen onze vijanden zijn. De Koran zegt de islam is de godsdienst van Allah, alle andere godsdiensten zijn vals. Volgens de Koran zijn de ongelovigen slecht, onbetrouwbaar, pervers, hypocriet, enz. De koran is ook een racistisch boek. Het verbiedt Joden en christenen als vrienden te nemen, ze zijn volgens Mohammed perverse, onbetrouwbare godslasteraars. In ontelbare verzen wordt aangespoord tot het uitroeien van de niet-moslims en wordt er verboden met ongelovigen vriendelijke relaties te onderhouden.
De Koran is vol discriminatie tegen de ongelovigen, tegen de vrouwen, tegen Joden en christenen.
Dat is de werkelijkheid. Iedereen zou de Koran moeten lezen om te begrijpen waarom er meer en meer mensen islamofoob worden. Zij die geen tijd hebben om dit boek te lezen kunnen een samenvatting van de criminogene soera’s vinden in mijn artikel op «fairelejour»: Lettre à ceux qui n’ont pas lu le Coran. De Koran is een plagiaat van de Bijbel. In de Bijbel ontbreekt het ook niet aan gruwelijkheden. Lees dan ook op “fairelejour” het artikel over de Bijbel “Lisez la Bible, vous êtes peut-être parmi les condamnés à mort»”, op: http://www.fairelejour.org/article.php3?..
Islamofobie bestraffen is, elke kritiek op de islam verbieden en blasfemie strafbaar maken. Dat is het einde van de democratie, dat is het einde van de vrije meningsuiting. Dat kan alleen in een dictatuur of een theocratie.
Guillaume
Guillaume - 04 02 09 - 11:26


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In één woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

De zoontjesfabriek
De zoontjesfabriek
A. Hirsi Ali

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Juli 2024
Z M D W D V Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende atheïsme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu