atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŽn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40621) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16781) AtheÔstische Beweging
3. (15927) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14474) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12477) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12113) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12022) Over bidden en de dood
8. (9927) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9586) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« Julia Sweeney | Home | History of disbelief:… »

De vrijheidsrede van Zimri

17 11 07 - 13:56 - Categorie: religie


Hatin Surucu, een Turkse vrouw in Duitsland die werd vermoord omdat ze 'leefde als een Duitse'. Een Zimri van onze tijd.

Vrijemeningsuiting, een kritische houding ten opzichte van de godsdiensten en behoefte aan individualisme en keuzevrijheid zijn niet zuiver iets van de moderne tijd. Als je de bijbel of de koran leest zou je dat niet direct zeggen. Als excuus voor de terreur in de bijbel of de koran hoor je dan ook vaak zeggen dat zo'n houding nu eenmaal normaal was in de oudheid. In die tijd waren onderdrukking en hiŽrarchie de norm, en een vijand sloeg je gewoon z'n hoofd af, dat deden ze allemaal. Daarom is het gewelddadige imperialisme van de profeten te vergeven, want het was veroveren of veroverd worden.

Om te illustreren dat er ook al in de bijbelse tijd naar een humanistische levenshouding werd gestreefd, staat in het bijbelklasje van vandaag de vrijheidsrede van Zambrias (Zimri) centraal. De heilige boeken van vandaag zijn niet de enige overgeleverde bronnen van deze godsdiensten en de omgeving waarin ze zijn ontstaan. De oude geschiedenis van de joden is ook overgeleverd door Josephus Flavius. En daarin lezen we een toelichting op de moord op Zimri, die laat zien dat men in de oudheid wel degelijk bekend was met een hele andere levenshouding dan kritiekloze conformering aan de humorloze jaloerse god van de bijbel.

Het lot van Zimri en zijn Midjanitische geliefde Cozbi is te lezen in het bijbelboek Numeri 25. Daar staat hoe God in woede ontstak omdat de IsraŽlieten de 'baal van Peor' vereerden en zich neerbogen voor 'vreemde goden'.
ĎLaat alle familiehoofden van het volk in het openbaar terechtstellen en ophangen, ten overstaan van de HEER,í zei hij tegen Mozes. ĎDan zal de HEER zijn brandende toorn tegen IsraŽl laten varen.í Maar terwijl de IsraŽlieten weeklagen, kwam Pinchas te voorschijn en doorstak de ongehoorzame Zimri en Cozbi met zijn zwaard. De Heer besluit hierom in zijn oneindige genade niet alle Israelieten in zijn afgunst om het leven te brengen.
Het hoereren met andere volken had al aan 24.000 mensen het leven had gekost. Maar als dank voor de eremoord op deze twee mensen werd de 'plaag' van gods toorn beŽindigd. Op last van god werden nog wel de Midjanieten uitgeroeid, omdat zij de IsraŽlieten hadden verleid tot hun manier van leven over te gaan - in hun eigen land maar liefst.

Volgens de bijbel werden de Midjanieten uitgeroeid omdat ze 'sluwe plannen smeedden' tegen de Israelieten. Dat die 'sluwe plannen' slechts het plan inhield de Israelieten uit te nodigen in hun gemeenschap te integreren en met ze samen te leven blijkt ook al uit de bijbel. Maar Flavius schijnt een extra licht op deze passage - en wat hij schrijft leest als een dťja vu. Hier is de hele geschiedenis.

De ziener Bileam en zijn sprekende ezel


De geschiedenis van Zimri en Cozbi wordt ingeleid door de gebeurtenissen rond de ziener Bileam en zijn sprekende ezelin. Bileam/Balam was een ziener die bij de Eufraat in MesopotamiŽ woonde. De volken die in dit gebied leefden, de Midianieten en de Moabieten, zagen hoe Mozes en zijn volk oprukten uit Egypte, alles en iedereen plunderend en overwinnend die zij tegenkwamen. Bevangen door angst sloten de twee landen een verbond tegen IsraŽl.

Balak, de Moabitische koning, nodigde Balam uit om een vloek uit te spreken tegen IsraŽl. Zijn vloeken kwamen namelijk altijd uit, dus een aanval tegen Midiaan en Moab zou er mooi door worden afgewend.
Maar toen Balam zijn orakel uitsprak, bleek dat hij alleen de woorden kon uitspreken die god hem in de mond legde, en dat waren zegeningen over IsraŽl en voorspellingen over grote rijkdom, en zegenrijke victorie voor de oprukkende veroveraars.


Bileam/Balam en zijn ezel ontmoeten een engel op de weg. Rembrandt.

Midian en Moab waren niet blij mee met Balams orakel, en probeerden hem te paaien zijn profeties te herzien. Balam vroeg God wat hij nou moest doen, en deze antwoordde dat Balam de gezanten niet moest tegenspreken, maar dat hij naar koning Balak moest gaan. Zo gezegd, zo gedaan, maar onderweg werd het pad belemmerd door een grote engel, die door God was gestuurd. De ziener was blind voor de engel en zag hem niet, maar zijn ezel zag hem wel. Het beest week uit en weigerde verder te gaan. Ontstemd geselde Balam de ezel met zijn stok. Ten slotte zakte de ezelin van de pijn door haar poten, en zei klaaglijk tegen Balam dat deze wrede behandeling onrechtvaardig was, omdat er een grote engel in de weg stond.

Ontdaan doordat de ezel opeens bleek te kunnen spreken, zag Balam de engel nu ook. De engel zei dat de ezel geen schuld trof, maar dat hij door god was gezonden, die vertoornd was omdat Balam tegen de wil van god handelde. De engel kwam met een opdracht, die door Balam werd uitgevoerd.

Josephus Flavius zet het verhaal als volgt voort. Er werden zeven altaren gebouwd, en hierop werden evenveel rammen en stieren gebrandofferd. Vervolgens sprak Balam een grootse zegen uit over het Israelische volk. Hier een klein stukje:
[boek IV, 116] Wanneer jullie zo talrijk zijn geworden, zal God niet ophouden jullie in vredestijd een overvloed van allerlei zegeningen te geven en in oorlogstijd de overwinning en de heerschappij. [117] Laten de kinderen van jullie vijanden maar branden van verlangen om de wapens op te nemen en met jullie de strijd aan te gaan. Want niemand van hen zal als overwinnaar terugkeren of in staat zijn de harten van zijn kinderen en vrouw te verblijden.

Koning Balak was behoorlijk ontstemd, maar Balam legde uit dat hij alleen maar de woorden kon uitspreken die hem door god in de mond waren gelegd. Maar hij wilde nog wel eens iets proberen. Vervolgens viel hij met zijn gezicht op de grond, en schetste een beeld van de rampspoed die de koningen en meeste steden in de toekomst te wachten stond. Balak was woedend, maar Balam wilde toch iets goeds doen voor Moab. Hij gaf het volgende advies. De Midjanieten en Moabieten moesten de meisjes naar de Israelische jongens sturen en hun hartstochten losmaken. Als ze de jongens in hun liefde hadden verstrikt, moesten de meisjes terugkeren met als verklaring dat ze hun ouderlijke huizen en de tederheid en liefde van hun ouders en familieleden niet wilden missen.

Maar als de jongens echt van de meisjes hielden, vroegen de meisjes, moesten ze zich losmaken van hun gesloten gemeenschap, waarin de gewoontes volledig afweken van die van de rest van de wereld. Ze wilden alleen met de jongens trouwen als ze de goden en gewoontes van het land waar ze binnenvielen wilden overnemen. Er werd dus, aldus Josephus, aan de Israelieten gevraagd zich aan te passen aan de mensen waar ze mee zouden samenleven, of anders een andere wereld te zoeken, waarin ze alleen en in overeenstemming met hun (sterk afwijkende) wetten zouden kunnen leven.

Zoals de meisjes vroegen, gebeurde het, tot afgrijzen van hen die zich aan de regels van Mozes wilden houden.

Naar aanleiding van het 'hoereren' zegt de bijbel: 'Neem al de stamhoofden en hang hen op ter ere van de Heer in de volle zon; opdat de hitte van de toorn van de Heer zich van Israel afwendt. En Mozes zei tot Israels rechters: ieder van u doodt wie van zijn mannen zich aan Baal Peor hebben gekoppeld.' (Numeri 25:3-5)

In de bijbel wordt als volgt gereageerd op deze opdracht van Mozes:
'En zie, daar kwam een Israeliet het leger in en bracht een Midianitische tot zijn broeders, ten aanschouwen van Mozes en de hele gemeente der Israelieten, terwijl zij weenden aan de ingang van de tent der samenkomst.' (Numeri 25:6)

De Israelieten weenden dus omdat Mozes de rechters had bevolen al hun broeders en vrienden die 'hoereerden' met het andere volk te doden. Maar:


Pinchas doorsteekt Zimri en Kozbi.

(Numeri 25:7) "Maar Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aaron stond toen hij dit zag op uit het midden der gemeente, nam een lans in de hand, ging de Israeliet in het slaapvertrek (qubbah) achterna en doorstak hen beiden in het onderlijf (qebah).'
Voor deze verraderlijke daad wordt Pinehas speciaal door god geloofd: '' Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, heeft mijn gramschap van de Israelieten afgewend, doordat hij onder hen geijverd heeft zoals ik ijver.'
Pinehas heeft door de moord het joodse volk met zijn god verzoend, waarvoor hij en zijn nazaten het eeuwige priesterschap ontvingen.

Uit de bijbel is bekend dat de Israelitische wet intolerant is jegens mensen die zich vermengen met andere volken. De argumentatie van Mozes en de rede van Zambrias als reactie hierop bij Josephus Flavius maakt duidelijk waar het precies om gaat.
[Boek IV; 10:141] Onder hen [de Israelieten die 'hoereerden' met de Midianieten en Moabieten] was ook Zambrias (in de bijbel Zimri), de hoofdman van de stam Simeon. Hij leefde samen met Chosbia (in de bijbel Kozbi), een Midianitische, de dochter van Sur, die destijds vorst over dat volk was. Op verzoek van deze vouw liet hij de instituties van Mozes voor wat ze waren en wijdde hij zich aan de cultus die haar naar de zin zou zijn.

[142] Zo was de situatie toen Mozes, bevreesd dat er iets ergers zou gebeuren, het volk in vergadering bijeenriep. Hij beschuldigde niemand met name, om hen die in het geheim waren afgevallen maar nog tot berouw konden worden gebracht niet tot wanhoop te drijven.

[143] Hij zei alleen dat ze zich gedroegen op een manier die henzelf en hun voorvaderen onwaardig was, als ze geneugten stelden boven god en een godvrezend leven. Het paste hun, nu het nog goed met hen ging, hun leven te beteren. Ze moesten niet denken dat dapperheid bestond uit het schenden van de wetten, maar in het beheersen van de begeerten.
[144] Hij voegde er nog aan toe dat het niet redelijk was dat zij die in de woestijn eenvoudig hadden geleefd, zich nu in welstand liederlijk gedroegen en door verkwisting verloren wat ze door onthouding hadden verworven. Met deze woorden probeerde Mozes de jongeren weer op het rechte pad te brengen en hen hun daden te laten overdenken. Maar Zambrias reageert, en zijn woorden komen recht uit het hart.

[11:145] Na zijn toespraak stond Zambrias op. "Leef jij zelf maar,' zo zei hij, 'volgens deze wetten waarvoor je zelf zo geijverd hebt en die je alleen maar onder het volk hebt kunnen invoeren dankzij de goedmoedigheid van deze mensen. Als dat namelijk niet zo zou zijn, zou je al dikwijls tot je eigen schade hebben onvervonden dat de HebreeŽrs niet zo gemakkelijk om de tuin te leiden zijn.

[146] In mij zul je geen trouwe opvolger van je tirannieke bevelen vinden. Tot nu toe heb je met je kwalijke praktijken namelijk niet anders gedaan dan onder het voorwendsel van wetten en van God slavernij brengen over ons, en de heerschappij aan jezelf gegeven. Je hebt ons de aangename dingen van het leven afgenomen en ons beroofd van een levenswijze die past bij vrije mensen die geen meester hebben.

[147] Op deze manier zou je voor de HebreeŽrs nog lastiger kunnen zijn dan de Egyptenaren, omdat je wat ieder uit vrije wil wil doen onder de wetten wilt plaatsen en daarnaar wilt straffen. Maar veeleer verdien jij zelf straf, omdat je afwijst wat alle andere mensen unaniem als goed beschouwen en tegen de mening van allen in hardnekkig vasthoudt aan je eigen vreemde opvattingen.

[148] Ik zou mijn huidige positie niet waard zijn, als ik eerst zou oordelen dat wat ik doe goed is en vervolgens schroomde dat openlijk in de vergadering toe te geven. Ik heb, zoals jij zegt, een vreemde vrouw gehuwd. Inderdaad, uit mijn eigen mond zul je horen wat ik heb gedaan. Zo past het een vrij man. Ik heb absoluut niet de bedoeling dat te verbergen.

[149] Ja, ik offer aan goden aan wie ik geacht word te offeren, omdat ik het juist acht voor mijzelf de waarheid te zoeken bij velen in plaats van te leven als onder een tirannie en alle hoop voor mijn hele leven op ťťn man te baseren. En niemand zal zich erop kunnen beroemen dat hij meer zeggenschap over mijn daden heeft dan mijn eigen vrije wil'.
Deze inspirerende, bevlogen woorden van Zambrias leidden ertoe dat Mozes aarzelde de wet ten uitvoer te brengen. Vele Israelieten hadden zich ten slotte al vermengd met andere volken. De vergadering werd dus ontbonden. En misschien zou Zambrias op dit moment een halt hebben kunnen toeroepen aan de heerszuchtige haatcultus die tot de dag van vandaag mensen onder de duim houdt en ze niet toestaat samen met anderen volken te leven en hun gewoontes over te nemen.

Maar toen stond PhineŽs op.
[152]Omdat Zambrias' onbeschaamdheid te grote vormen zou hebben aangenomen doordat ze onbestraft bleef, besloot hij het recht in eigen hand te nemen en te voorkomen dat de wetteloosheid nog verder om zich heen zou grijpen wanneer de aanstichters ongestraft bleven.
[153] Phineas beschikte over zo'n stoutmoedigheid en lichaamskracht dat als hij zich in een gevaarlijk avontuur stortte, hij niet eerder opgaf voordat hij de strijd had beslecht en als overwinnaar te voorschijn was gekomen. [b]Hij ging naar Zambrias' ten, doorstak hem en Chosbia met een groot zwaard en doodde hen.[/b]
[154]Alle jongeren die zich door dapperheid en roem wilden onderscheiden, volgden het voorbeeld van PhineŽs en doodden degenen die aan hetzelfde vergrijp als Zambrias schuldig waren.
De moordenaars van de verdedigers van de vrijheid werden de helden die de geschiedenis schreven.
Zo konden zij de vrijheid bekladden als een zonde, onderwerping roemen als het beheersen van je begeerten en hun zwartgallige levensvisie verder over de wereld verspreiden.

Zo zie je maar weer hoe voordelig het voor je idealen is om je critici van het leven te beroven. Dat is waarom de gebruikers van geweld altijd winnen. Maar de leugen dat het geweld nodig is geweest om de religie en de gelovigen te verdedigen tegen slechte mensen, wordt altijd ontmaskerd. Gelukkig heeft Josephus de woorden van Zimri onsterfelijk gemaakt. En daarom weten we nu nog dat er mensen waren die van het leven hielden, die zich probeerden te onttrekken aan de sociale controle van de zwartgallige, anti-menselijke religie en onomwonden de waarheid spraken over de tirannieke profeten die onder het voorwendsel van wetten en van God slavernij brengen. Dankzij het feit dat mensen die persoonlijke keuzes maken en onder het religieuze juk proberen uit te komen iedere keer weer worden vermoord, bestaan godsdiensten die de menselijkheid ontkennen tot de dag van vandaag nog steeds.
Maar de woorden van Zimri worden net zo vaak herhaald tot de religieuze onderdrukking voorgoed is ontmaskerd.
In de bijbel staan deze passages beschreven in Numeri 22-25. Bij Josephus Flavius staat het in boek vier, vers 100 - 156 (hoofdstuk zes).

Auteur:

Dit artikel is 709 keer gelezen.


twee reacties

Wat een mooi stuk, mijn complimenten Els ! We moeten er voor zorgen dat je een groter publiek krijgt. Ik begin alleen wel de rilligen te krijgen bij het idee dat we een joods-christelijke cultuur hebben.
Aad Leering - 19 11 07 - 20:44

Ja, een groter publiek, volgens mij moet ik vlugger schrijven...
Wat dat joods-christelijk betreft, ik twijfel daaraan, volgens mij zie je aan dit soort stukken juist dat wij een hele andere manier van denken hebben die helemaal niet strookt met de 'oude joodse geschiedenis'.
Flavius was trouwens een jood, maar hij schreef zijn boek volgens de historici om de Romeinen (met name de Flavische keizers) op de hoogte te stellen van de joodse geschiedenis. Daarbij gaf hij af en toe wat propagandistische uitwijdingen en hij draaide wat om bij de Romeinen in een gunstig daglicht te komen, want de joodse godsdienst was niet bijzonder populair, vanwege de zwartgalligheid, sektarisme en het afwijzen van andersdenkenden.

Ik heb dus flink zitten piekeren over het belang van deze 'humanistische' rede van Zimri... hoe kwam Flavius aan dit verhaal? Het zal beslist niet zijn overgeleverd uit de tijd van Mozes. En wat was het belang om zo'n redelijk verhaal in te lassen en dit vervolgens weer teniet te doen door het gewelddadige gedrag van Pinchas en zijn gestoorde god? Wat moesten de Romeinen daarvan denken?

Een suggestie, maar ik weet echt niet of ik op het goede spoor zit: het was een hint naar de Romeinen dat de joden de 'redelijkheid' van de Romeinen absoluut niet zouden accepteren, maar dat zij altijd hun godsdienst trouw zouden blijven en geen afvalligheid of heulen met de Romeinen zouden tolereren.

Vergelijk het met moslims die tegenwoordig demonstreren met hun bordjes 'to hell with freedom and democracy' en 'doodt iedereen die de islam beledigt' en dat soort waanzin. Een duidelijke afwijzing van een niet-collectivistische cultuur, voorkeur voor onderwerping en regressie, en dreiging met geweld die ook werkelijk wordt uitgevoerd. Eremoord is daarvan een symptoom: vrouwen die westers willen leven worden mishandeld, teruggebracht naar moslimlanden, uitgehuwelijkt of zelfs vermoord.

Van dit type dreigement staan bij Josephus nog een paar voorbeelden, grappig genoeg in het hoofdstuk waar ook het zogenaamde 'Testimonium Flavianem' te vinden is, het 'historische bewijs van Jezus' dus. In dat hoofdstuk staan een heleboel voorbeelden van vooruitgang die de Romeinen in het joodse land hebben gebracht. Ze bouwden bijvoorbeeld een rioleringsysteem voor Jeruzalem, een waterleidingnet en viaduchten. Maar de joden waren hier niet blij mee, integendeel, ze sloegen alles stuk, werden gewelddadig en voerden opstanden tegen de Romeinen: ze wilden die moderne dingen helemaal niet. Hun opstanden werden aangevoerd door messiassen, vandaar de verschijning van Christus (is 'messias') in precies dit hoofdstuk.

Als je dit leest bij Josephus, kun je maar ťťn ding denken', namelijk dat deze joden een zeer gewelddadig en regressief volkje waren, die hun ondergang over zichzelf hebben afgeroepen, niet omdat ze geen vreemde heersers accepteerden (wat op zich redelijk is), maar omdat ze geen vrijheid en vernieuwing accepteerden en dit met geweld tegenhielden.

Over wat Josephus Flavius in zijn Oudheden beschreef, is een hele grappige persiflage gemaakt in The life of Brian. John Cleese is een messias die joden recruteert en opstookt tegen de Romeinen. Tijdens een bijeenkomst roept hij: 'What have the Romans ever done for us?', met als bedoeling dat iedereen woedend wordt en optrekt tegen de buitenlandse veroveraars. Maar de groep gaat nadenken en somt op wat de Romeinen hebben gebracht, dus de vraag wordt steeds uitgebreid, tot het iets wordt als 'Okee, maar behalve het oprichten van scholen, het bouwen van viaduchten, het aanleggen van een riolering, het aanleggen van een waterleidingnet en een irrigatiesysteem, het oprichten van ziekenhuizen etc. etc., wat hebben de Romeinen ooit voor ons gedaan?'

Dat is al heel grappig, maar eigenlijk is het verhaal bij Josephus nog veel bizarder, want daar slaan de joodse messianisten alle Romeinse bijdragen in poeder, zodat de joden nooit 'verlost' werden uit hun achtergebleven toestand.

Volgens mij moet de clou dus zijn dat Josephus zegt dat de zuiverheid godsdienst voor de joden belangrijker is dan al het andere, en dat ze nooit de Romeinen zullen accepteren. Maar in feite schrijft hij dit op een moment dat de Romeinen al een aantal beroemde Joodse opstanden hebben neergeslagen, en een paar decennia voor het moment dat ze definitief uit Jeruzalem worden verjaagd na de opstand van Simon bar Kochba.
Els () (URL) - 21 11 07 - 16:02


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In ťťn woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

God als hype
God als hype
A.H. den Boef

Hoewel christenen een steeds grotere minderheid vormen en alle statistieken laten zien dat de ontkerkelijking nog steeds voortschrijdt, klinkt het gel

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Juli 2024
Z M D W D V Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende atheÔsme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu