atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŰn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40621) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16781) Athe´stische Beweging
3. (15927) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14474) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12477) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12113) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12022) Over bidden en de dood
8. (9927) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9586) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« Pat Condell over Fitn… | Home | De reliekwab »

boeken

08 05 08 - 11:45 - Categorie: default
Alle titels, sorteren op titel
Alle titels, sorteren op schrijver
Alle titels, sorteren op categorie


Titel: Aldus sprak Zarathoestra

Aldus sprak Zarathoestra
Aldus sprak Zarathoestra
Friedrich Nietzsche
Bestel bij bol.com

Omschrijving: De ideeŰn van Friedrich Nietzsche oefenen een grote invloed uit oip het gedachtegoed van onze tijd.Als klassiek filoloog, dichter, wijsgeer en moralist heeft hij een enorme betekenis voor onze cultuur. Aldus sprak Zarathoestra is zijn belangrijkste werk. Nietzsche vereenzelvigt zich hierin met een heel vroege Perzische wijsgeer, de eerste die een onderscheid maakte tussen licht en donkertussen goed en kwaad. Het is een verzameling briljante spreuken, zonder intellectuele toespelingen, vol directe levenswijsheid. Wijsheid omtrent het leven zoals hij dat verstaat, leven dat op de spits gedreven wordt en dat tenslotte moet culmineren in zijn ideaal van de ┤Uebermensch┤.
schrijver: Friedrich Nietzsche
Categorie: filosofie || Taal: Nederlands

Titel: Atheistisch manifest & De onredelijkheid van religie

Atheistisch manifest & De onredelijkheid van religie
Atheistisch manifest & De onredelijkheid van religie
Herman Philipse
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Herman Philipse tracht in een aantal essays het bestaan en het succes van religies te verklaren. Hij behandelt ondermeer de projectietheorie en cognitieve dissonantie, de moraal van het geloof, en de verhouding tussen religie en wetenschap. Om de onverenigbaarheid van geloof en wetenschap aan te tonen ontwikkelde hij een argumentatiemethode via het dilemma. Aan de hand van het dilemma van geloof en rede laat hij zien dat het geloof de rede uitsluit. Iemand kan ofwel de positie innemen dat god zich binnen ofwel buiten het terrein van de rede bevindt; beide posities leiden door een bepaalde argumentatie altijd naar een bepaalde vorm van athe´sme, door Philipse disjunctief athe´sme genoemd. Iemand die de positie inneemt dat god wel bestaat, maar dat deze zich buiten de rede bevindt, moet accepteren dat deze god geen enkele inhoud heeft. Dit noemt Philipse semantisch athe´sme: god bestaat (misschien) wel, maar is op geen enkele manier ingevuld, en is dus zinloos voor verklaringen van de wereld. De andere positie, dat god wel een redelijk concept is, en dat hij kan worden beschreven of dat aan hem handelingen kunnen worden toegeschreven, brengt mee dat 'god' toetsbaar wordt. Dit zal steeds dat de conclusie leiden dat de invulling niet blijkt te kloppen en dus onwaar is. Hieruit volgt klassiek athe´sme.
Het dilemma van geloof en rede laat dus zien dat een religieuze uitspraak ofwel betekenisloos is, ofwel hij is onwaar. Door deze manier van redeneren aan te houden kom je steeds tot de conclusie dat het geloof onhoudbaar is. Een gelovige die zich tijdens een discussie aan redelijke kritiek probeert te onttrekken, maakt van 'god' een betekenisloos concept. Zodra hij er inhoud aan wil geven, ontstaat de situatie dat de uitspraak kan worden getoetst, waaruit zal volgen dat hij onwaar is.
schrijver: Herman Philipse
Categorie: filosofie || Taal: Nederlands

Titel: Atheologie

Atheologie
Atheologie
Michel Onfray
Bestel bij bol.com

Omschrijving: In Atheologie breekt de filosoof Michel Onfray een lans voor een atheologische wetenschap vanuit het athe´sme, analoog aan wat de theologische wetenschap is voor de religie. De inspiratie voor deze gedachte is dat het woord 'athe´sme' vaak wordt ingezet als scheldwoord vanuit religieuze hoek, die hiermee verwijzen naar het 'ontbreken' van een goddelijk waardensysteem, met als conclusie dat mensen zonder goden lege mensen zijn. Dit kan worden gepareerd door niet-religieuze wetenschap en ideologie bewust in te zetten vanuit een athe´stisch gedachtegoed.
De atheologische wetenschap zou zich moeten richten op drie pijlers: godsdienstkritiek in het algemeen, het wetenschappelijk deconstrueren van christendom, jodendom en islam en het formuleren van nieuwe uitgangspunten voor een ethiek als basis voor de samenleving, om te voorkomen dat met het wegvallen van de religies onze cultuur in een anarchistisch gat vallen waar uiteindelijk reactionaire krachten van zullen profiteren.
Alle wetenschappelijke faculteiten zouden vanuit hun eigen kennisterrein moeten worden ingezet om iets bij te dragen aan de atheologische kennis van de wereld, van neurologie en psychologie, filosofie, antropologie, geschiedenis en archeologie tot de exacte wetenschap.
schrijver: Michel Onfray
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: Brief aan een christelijke natie

Brief aan een christelijke natie
Brief aan een christelijke natie
Sam Harris
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Meer dan honderd jaar na Nietzsches Antichrist knevelen en benevelen christelijke dogma's en geloofsovertuigingen nog steeds de menselijke geest. Het feit dat gelovigen overal ter wereld naar de apocalyps, de ondergang van de wereld, uitzien als een glorieus moment omdat Christus dan op aarde terugkeert, beschouwt Harris als niets minder dan een alarmerende situatie. Brief aan een christelijke natie is het antwoord van de filosoof Sam Harris op deze noodtoestand. Het is ook een antwoord op de talloze reacties die Van God los, zijn onverbiddelijke afrekening met de collectieve waan van het geloof, opriep. Harris laat zien dat religieuze dogma's voedsel geven aan irrationele angsten, en kennis en wetenschap in de weg staan. Geloof vertroebelt en vergiftigt de geest en zet aan tot geweld. We zijn beter af zonder God en geloof.
schrijver: Sam Harrris
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: De antichrist

De antichrist
De antichrist
Friedrich Nietzsche
Bestel bij bol.com

Omschrijving: De antichrist behoort tot de geschriften die in 1888, in Nietzsches allerlaatste productieve periode, tot stand komen. Vuriger, furieuzer aanklacht tegen zijn tijdgenoten heeft hij niet geschreven. Aan de hand van een koelbloedige ontleding van de fundamenten waarop het christendom en het instituut Kerk berusten, wordt de decadentie van de moderne, Europese cultuur aangetoond.
Nietzsche stelt het christelijk geloof aansprakelijk voor de ondergang van de antieke wereld en voor de decadentie in het algemeen, gefundeerd als het is op ressentiment, legenachtigheid, tegennatuurlijkheid en verachting van de seksualiteit. Nietzsche reserveerde zijn vernietigendste banblliksems voor deze 'nog altijd onovertroffen vorm van dodelijke vijandschap tegen de realiteit'. Met de afronding in september 1888 van De antichrist, het eerste (en enige) boek van zijn voorgenomen project 'Herwaardering van alle waarden', brak Nietzsche naar zijn zeggen de geschiedenis in tweeŰn - voor hem, na hem - en begon een nieuwe tijdrekening, met 1888 als jaar ÚÚn. Desondanks heeft het boek, onder meer door die paar bijna tedere zinsneden over de oorspronkelijke 'christelijke praktijk', vele lezers juist in hun geloof gesterkt.
schrijver: Friedrich Nietzsche
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: De betovering van het geloof

De betovering van het geloof
De betovering van het geloof
Daniel C. Dennett
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Daniel C. Dennett laat in De betovering van het geloof zien hoe religie ontstaan is, van het kleinschalige beging in volksgeloof en bijgeloof tot aan de grote instituties waarbinnen het geloof meestal strak georganiseerd is. Eerlijk en genuanceerd onderzoekt hij wat mensen belangrijk vinden aan religie en wat ze eraan ontlenen. Word je van geloven in God een beter mens?
schrijver: Daniel C. Dennett
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: De blinde horlogemaker

De blinde horlogemaker
De blinde horlogemaker
Richard Dawkins
Bestel bij bol.com

Omschrijving: In De blinde horlogemaker laat Richard Dawkins zien waarom de evolutie een hele logische verklaring is voor de diversiteit van het leven. De titel verwijst naar de 19e-eeuwse dominee William Paley, die uit de complexiteit van het leven en onze omgeving afleidde dat er een ontwerper achter zou zitten, analoog aan het gegeven dat je uit een horloge kan afleiden dat er een horlogemaker is geweest.
Dawkins laat met overvloedige voorbeelden en bewijzen uit de biologie zien dat het leven is geŰvolueerd. Het boek is geschreven als reactie op het creationisme, maar het is een verplichte klassieker, omdat op een professionele maar toch voor iedereen inzichtelijke manier wordt beschreven hoe de evolutie werkt.
Beroemd is de gedetailleerde beschrijving van de evolutie van het oog, waarmee Dawkins eens en voor altijd de claim weerlegt dat het oog, met alle afzonderlijke onderdelen die zo precies op elkaar zijn afstemd om een goede werking mogelijk te maken, wel door een god gemaakt moet zijn.
schrijver: Richard Dawkins
Categorie: biologie || Taal: Nederlands

Titel: De inslag van een komeet

De inslag van een komeet
De inslag van een komeet
Bayle, P.
Bestel bij bol.com

Omschrijving: In 1680 vertoonde zich een komeet, en zoals altijd zagen velen hierin een goddelijk teken van naderend onheil. Niet alzo de protestantse filosoof Bayle (1647-1706). Na Frankrijk ontvlucht te zijn wegens de repressie tegen de protestanten, werd hij hoogleraar filosofie in Rotterdam. Hier gaf hij anoniem een boek uit waarin hij bijgeloof hekelde als afgoderij en dit afwoog tegen atheisme. Afgoderij vond hij erger dan atheisme. Hiermee wekte hij de schijn het atheisme te verdedigen; hij werd ontslagen als professor. Deze Agora-editie biedt een summiere selectie uit het dikke boek. Bayle doet zich kennen als een rationele, antidogmatische scepticus. Hij laat zien waarom christenen vaak onchristelijk handelen. Ook hiermee leek hij het christendom te blameren. Hij was een nuchter en secuur auteur die gangbare denkwijzen uitstekend wist te analyseren. Hemelverschijnselen wekken bij ons geen vooroordelen meer, maar Bayle stelt ons voor de vraag of ons denken wel zo vrij is van vooroordelen als wij menen. Aan de selectie is een heldere inleiding toegevoegd.
schrijver: Pierre Bayle
Categorie: natuurkunde / astronomie || Taal: Nederlands

Titel: De zelfzuchtige genen

De zelfzuchtige genen
De zelfzuchtige genen
Richard Dawkins
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Dit boek handelt over bepaalde sociale gedragingen van dieren. Het beschrijft de functie en het ontstaan hiervan, uitgaande van de genen, de dragers van de erfelijke eigenschappen. Geen uitvoerige gedragsbeschrijvingen dus, maar beschouwingen over waarom en hoe bepaald gedrag in de loop van de evolutie is ontstaan door de werking van de 'zelfzuchtige' genen. Een belangrijke rol speelt hierbij de genetische verwantschap tussen individuen. Een erg orgineel, wetenschappelijk verantwoord, boek waarin recente ontwikkelingen in de 'sociobiologie' (een integratie van ethologie, genetica en oecologie) worden belicht. Onderhoudend geschreven zodat de vrij moeilijke stof toch toegankelijk wordt voor een groter publiek. Pocketeditie.
schrijver: Richard Dawkins
Categorie: biologie || Taal: Nederlands

Titel: De zoontjesfabriek

De zoontjesfabriek
De zoontjesfabriek
A. Hirsi Ali
Bestel bij bol.com

Omschrijving: "Een moslimvrouw heeft meer status naarmate ze meer zonen heeft. Als mijn oma werd gevraagd hoeveel kinderen ze had, zei ze: 'EÚn.' Ze had negen dochters en ÚÚn zoon. Dat zei ze ook over ons gezin. Dat wij maar ÚÚn kind hadden. 'En wij dan?' vroegen mijn zus en ik. 'Jullie gaan voor ons zoontjes krijgen,' antwoordde ze. Ik werd er wanhopig van. Wat moest ik met mijn leven op aarde? Zoontjes baren! Een zoontjesfabriek worden. Ik was toen negen jaar.
Om hun toekomstige functie als zoontjesfabriek zo goed mogelijk te vervullen, wordt meisjes van jongs af aan geleerd zich te schikken. Naar God, vader, broer, familie, clan. Hoe beter een vrouw daarin slaagt, hoe deugdzamer ze gevonden wordt. Je moet altijd geduldig zijn, ook wanneer je man de meest vreselijke dingen van je verlangt. En daarvoor word je beloond in het hiernamaals. Maar die beloning stelt weinig voor. Voor vrouwen zijn er in het paradijs dadels en druiven. Verder niets." (Tweedehands)
schrijver: Ayaan Hirsi Ali
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: Ethica

Ethica
Ethica
Benedictus de Spinoza
Bestel bij bol.com

Omschrijving: De Ethica vormt het hoofdwerk van Spinoza (1632-1677); zijn wijsgerig systeem wordt hier volledig ontwikkeld. Wij hebben derhalve niet te maken met een ethiek in de hedendaagse zin van het woord. Spinoza zoekt een geheel nieuwe levensrichting die een algehele breuk inhoudt met wereldbeeld en Godsbegrip van de Middeleeuwen. Spinoza biedt zijn denken aan "in meetkundige trant uiteengezet". In de 17e eeuw was dit een zeer gebruikelijke vorm voor het opzetten van betogen. Deze vertaling stamt uit 1915; in 1974 is de taal gemoderniseerd en zijn ook in de vertaling zelf wijzigingen aangebracht waardoor vooral de idealistisch-mystieke interpretatie van de vertaler werd afgezwakt. Inmiddels is een nieuwe wetenschappelijk-kritische vertaling verschenen met de oorspronkelijke Latijnse tekst en waardevolle annotaties. Daarnaast blijft deze vertaling echter zeker waardevol als vertegenwoordiger van de meer mystieke Spinoza-interpretatie.
schrijver: Spinoza
Categorie: filosofie || Taal: Nederlands

Titel: Evolutionair denken

Evolutionair denken / druk 1
Evolutionair denken / druk 1
C. Buskes
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Typerend voor wetenschappelijke doorbraken is dat ze talloze nieuwe vragen oproepen, voorheen gescheiden onderzoeksgebieden bijeenbrengen en, niet in de laatste plaats, ons wereldbeeld voorgoed veranderen. Dit geldt bij uitstek voor de evolutietheorie. De conceptuele aardverschuiving die Darwin in gang heeft gezet, ondermijnt tal van gevestigde waarheden over wie wij zijn en waar we vandaan komen. Vandaag de dag, 150 jaar na de publicatie van Darwins meesterwerk On the Origin of Species, zijn de vele implicaties van de evolutietheorie nog steeds niet allemaal te overzien.

Evolutionair denken maakt de lezer vertrouwd met de belangrijkste inzichten uit de moderne evolutiebiologie en biedt een uitgebreid overzicht van de consequenties daarvan voor de taal-, cultuur-, mens- en sociale wetenschappen. In een heldere en toegankelijke stijl maakt Chris Buskes duidelijk dat er vrijwel geen wetenschapsgebied is aan te wijzen dat niet door Darwins evolutietheorie is be´nvloed.

Dit boek vormt de neerslag van de cursus Darwins erfenis: beloftes & gevaren van evolutionair denken, die Chris Buskes sinds enkele jaren verzorgt voor het prestigieuze Honours Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen, waaraan de auteur is verbonden als docent wetenschapsfilosofie.

Lees ook een samenvatting van het eerste hoofdstuk op deze site.
schrijver: Chris Buskes
Categorie: biologie || Taal: Nederlands

Titel: God als hype

God als hype
God als hype
A.H. den Boef
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Hoewel christenen een steeds grotere minderheid vormen en alle statistieken laten zien dat de ontkerkelijking nog steeds voortschrijdt, klinkt het geluid dat religie helemaal terug is harder dan ooit.
Den Boef laat aan de hand van vele oude en recente gebeurtenissen in Nederland zien hoe deze mythe wordt verspreid door religieuze politici, en dat zelfs niet-gelovige journalisten en wetenschappers zich hierbij aansluiten en helpen de godsdiensten te verspreiden en de taboes verdedigen.
schrijver: August Hans den Boef
Categorie: maatschappij en politiek || Taal: Nederlands

Titel: God als misvatting

God als misvatting
God als misvatting
Richard Dawkins
Bestel bij bol.com

Omschrijving: In zijn onnavolgbare, pakkende, soms geestige stijl richt Dawkins zijn pijlen op het geloof in een bovennatuurlijke god. Dawkins bekritiseert het godsidee in al zijn vormen, van de door seks geobsedeerde tiran van het Oude Testament tot de heel wat minzamere (maar nog altijd onlogische) 'Grote Klokkenmaker' van sommige verlichtingsdenkers. Hij laat geen spaan heel van de belangrijkste argumenten voor religie en toont de grote onwaarschijnlijkheid van een opperwezen aan. Hij laat zien hoe religie oorlog voedt, onverdraagzaamheid in de hand werkt en aanzet tot kindermishandeling. Dawkins heeft een even gepassioneerde als rigoureuze weerlegging van religieuze aanspraken geformuleerd, die omarmd zal worden door iedereen die zich stoort aan de inconsistenties en wreedheden waarvan de bijbel doorspekt is; door iedereen die niets moet hebben van de oppervlakkigheid van Intelligent Design; door iedereen die zich kwaadmaakt over het fundamentalisme in het Midden-Oosten of in de hedendaagse VS.
schrijver: Richard Dawkins
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: God is niet groot

God is niet groot
God is niet groot
Christopher Hitchens
Bestel bij bol.com

Omschrijving: In de traditie van Bertrand Russell en zijn klassieker 'Waarom ik geen Christen ben' en andere denkers die met religie willen afrekenen, trekt Christopher Hitchens in GOD IS NIET GROOT fel van leer tegen de godsdienst. Door nauwkeurige studie van belangrijke religieuze teksten laat hij zien dat religie niet meer is dan een wens van de mensheid. Religie is het gif dat de maatschappij verziekt, ze is een oorzaak van gevaarlijke seksuele repressie en zorgt voor een miskenning van de bakermat van onze beschaving. Helder legt hij uit waarom het beter is het leven te baseren op de seculiere wetenschap en de redelijkheid.
GOD IS NIET GROOT is stilistisch briljant, geestig, boos, onredelijk, overtuigend, erudiet, scherpzinnig - een boek om in ÚÚn adem uit te lezen.
schrijver: Christopher Hitchens
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: God the Failed Hypothesis?

God the Failed Hypothesis?
God the Failed Hypothesis?
Victor Stenger
Bestel bij bol.com

Omschrijving: De natuurkundige Victor Stenger accepteert de stelling niet dat het niet bestaan van god onbewijsbaar is. Sinds de opmars van de wetenschap is op praktisch alle gebieden van het leven en de kosmos aangetoond dat de natuur zelf de meest logische verklaringen biedt voor het bestaan. De natuur ontwikkelt zich op eigen kracht, en heeft geen ingrijpen van buitenaf nodig.
Intussen is voor het bestaan voor goden of bovennatuurlijke inmenging nooit enig spoor van bewijs aangetroffen.

Maar niet alleen de afwezigheid van god in de natuur doet vermoeden dat goden menselijke fantasieŰn zijn. Goden maken in de heilige boeken ook aanspraken van hun vermogens. Mensen beweren concrete ervaringen te hebben die erop wijzen dat er meer is dan het univsersum en de natuurwetten. En deze aanspraken zijn concreet genoeg om ze te kunnen weerleggen. Deze handvatten grijpt Stenger aan. Hij weerlegt het idee dat er een onsterfelijke ziel bestaat, dat er een schepper bestaat en allerlei andere aannames die worden geaccepteerd zonder naar de bewijzen te kijken. Ook laat hij zien dat de wereld precies zo in elkaar zit als je zou verwachten als er geen god zou zijn.
Lees hier een interview met Victor Stenger over zijn boek.
schrijver: Victor Stenger
Categorie: natuurkunde / astronomie || Taal: Engels

Titel: God, geloof, geweld

God, geloof, geweld
God, geloof, geweld
Hayen, G.
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Terwijl de aanhangers van monotheistische godsdiensten hun opperwezen als liefdevol betitelen, is en wordt er in naam ervan veel geweld (tegen andersdenkenden) gepleegd onder verwijzing door bepaalde gremia naar letterlijke boekpassages. De auteur (geboren in de jaren veertig) is al sinds zijn jeugd gefascineerd door die twee gezichten ervan. Hij was topadviseur bij een multinational. Aanleiding voor dit boek vormen de moord op Van Gogh, en onder meer ook de verkiezing van president George W. Bush door de Bible Belt Lobby. In dit boek wordt gepoogd meer inzicht te krijgen in dit fenomeen, worden veel relevante tekstpassages geciteerd en in een context geplaatst en worden grote vraagtekens gezet bij de vergoelijkende uitspraak: 'maar dat moeten we in zijn historische context bekijken'. Waarom, zo vraagt de auteur zich af, worden door vredelievende gelovigen niet gewoon een heleboel gewelddadige teksten uit bijvoorbeeld de Bijbel geschrapt? Helaas zonden preciese bronvermelding verwijst de auteur naar een belangwekkende cultureel-historische verklaringshypothese voor het ontstaan van de drie monotheistische godsdiensten in het Midden-Oosten. Uiterst actueel.
schrijver: Guido Hayen
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: Godsdienst en geweld in de twintigste eeuw

Religie / druk 1
Religie / druk 1
Madelon de Keizer
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie brengt in de nasleep van het religieus ge´nspireerde geweld van 11 september 2001 een boek uit waarin de samenhang tussen religies en oorlogen in de twintigste eeuw wordt gedemonstreerd. Overal ter wereld blijkt religieuze oorlogsethiek medeverantwoordelijk te zijn voor geweld.
schrijver: Madelon de Keizer (redactie)
Categorie: godsdienstkritiek || Taal: Nederlands

Titel: Het leven van Mohammed

Het leven van Mohammed / druk 3
Het leven van Mohammed / druk 3
Ibn Ishaak
Bestel bij bol.com

Omschrijving: Een eeuw na Mohammeds dood in 632 circuleerden er honderden verhalen over zijn leven: sommige stichtend, andere met een politieke pointe, weer andere alleen maar onderhoudend. Ibn Ishaak (gest. ca. 767) heeft er een aantal samengevoegd tot een biografie, waaruit hier een keuze is gemaakt. Er wordt in verhaald over Mohammeds jeugd in Mekka en de eerste tekenen van zijn profeetschap, van koranopenbaringen, de vervolging van vroege moslims door hun stam, zijn wanhoop en zijn emigratie naar Medina, waar hij een staat sticht; de veldslagen tegen Mekka, de afrekening met de joden, haremproblemen, de verbreiding van de islam in ArabiŰ en ten slotte de dood van deze profeet-staatsman.

De verhalen zijn uit het leven gegrepen: in glasheldere, soms gespierde taal, tonen zij ons de profeet, met grote aandacht voor het menselijke detail. Waar nodig vergemakkelijken korte inleidingen het lezen. Voor veel moslims is Ibn Ishaaks biografie de meest gezaghebbende.

Wim Raven (1947) is arabist en werkt aan de Universiteit van Frankfurt. Hij schrijft over Arabische literatuur in NRC Handelsblad. Voor Bulaaq verzorgde hij eerder Leidraad voor het leven; de tradities van de profeet Mohammed (twee drukken).
schrijver: Ibn Ishaak
Categorie: literatuur / fictie || Taal:

Titel: Het nut van vrome leugens

Het nut van vrome leugens
Het nut van vrome leugens
Arthur Schopenhauer
Bestel bij bol.com

Omschrijving: In zijn onnavolgbare stijl laat Arthur Schopenhauer (1788-1860) zijn licht schijnen over het verschijnsel godsdienst.
Schopenhauer vergelijkt de verschillende wereldreligies met elkaar. Als een van de eerste westerse filosofen besteedde hij serieuze aandacht aan de oosterse godsdiensten. Vooral het boeddhisme kon zijn goedkeuring wegdragen: hij ontdekte opmerkelijke overeenkomsten tussen deze godsdienst en zijn eigen filosofie.
Schopenhauer kruidt zijn betogen veelvuldig met polemische uitvallen en sappige anekdotes, en stelt ook de huidige lezer nog altijd voor verrassingen.

schrijver: Schopenhauer
Categorie: filosofie || Taal: Nederlands

Aantal titels: 31. Pagina 1 van 2 pagina's
eerste pagina | vorige | volgende | laatste pagina

Auteur:

Dit artikel is 5011 keer gelezen.Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In ÚÚn woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

Vrijheid van godsdienst
Vrijheid van godsdienst
Michiel Hegener

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Juli 2024
Z M D W D V Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende athe´sme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu