atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŰn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40615) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16779) Athe´stische Beweging
3. (15919) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14468) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12477) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12113) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12017) Over bidden en de dood
8. (9926) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9581) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« Evangelisatie van Ang… | Home | Hoe werkt een sekte? »

Athe´stische politieke partij - de tijd is rijp, maar is het haalbaar?

31 03 09 - 13:19 - Categorie: maatschappij Zaterdagochtend 28 maart organiseerde De Vrije Gedachte, op initiatief van Frans van Dongen van de Athe´stische Beweging, in het Humanitasgebouw in Rotterdam een discussiedag over de vraag of de tijd rijp was om een athe´stische politieke partij op te richten. De discussie werd geleid door Anton van Hooff. Frans van Dongen pleit voor het oprichten van een athe´stische partij vanwege de de oprukkende invloed van religies in de politiek en is op zoek naar medestanders die bereid zijn zo'n initiatief van de grond te brengen. Blijkbaar betreft het een gevoelig initiatief, en de dag werd dan ook mede ingeleid door twee tegenstanders van een politieke partij in naam van het athe´sme. Lex Hagenaars, voorzitter van De Vrije Gedachte, en Sarah Strous, die een seculiere lobby in oprichting vertegenwoordigt, schetsten de valkuilen waar een athe´stische politieke partij mee te maken zal krijgen.

Volgens Frans van Dongen staat de scheiding tussen kerk en staat steeds meer onder druk door zich opdringende religieuze bewegingen. Allerlei verworvenheden die allang gemeengoed zijn geworden zoals abortus, mensenrechten en vrij wetenschappelijk onderzoek worden voortdurend op losse schroeven gezet door een fundamentalistische minderheid. Zij trachten hun eigen wil aan iedereen wil op te leggen en het land terug te voeren naar de Middeleeuwen. Op zijn website staan een aantal punten die het uitgangspunt zouden moeten zijn van deze athe´stische politieke partij. Zo moet religie uit het onderwijs verdwijnen, de staat moet neutraal staan tegenover religie en doen alsof er geen god is, en het woord 'god' mag niet voorkomen in de wet of grondwet. Ook zou god niet mogen voorkomen in de openbare ruimte en moeten kinderen gevrijwaard blijven van religieuze indoctrinatie.
De partij zou een redelijk alternatief kunnen bieden voor Wilders, die zich eenzijdig richt tegen de islam maar van mening is dat de joods-christelijke cultuur onproblematisch is; de partij moet ßlle religies ontmoedigen.
Om links-rechtstegenstellingen te overbruggen zou de partij een middenpartij moeten worden, zoals het CDA een middenpartij is voor alle eerdere, inmiddels opgeheven religieuze partijen. Het woord athe´sme moet volgens Frans van Dongen zeker in de naam voorkomen.

Lex Hagenaars voert aan dat het initiatief een athe´stische partij op te richten is gedoemd te mislukken. Het mislukte al eerder, begin jaren twintig, en dat zal nu weer gebeuren. Het afwijzen van religie is geen goede basis voor een politieke partij. De Vrije Gedachte houdt zich bezig met ondogmatische gedachtevorming over allerlei standpunten die 'in een empathische sfeer kunnen worden beluisterd en vervolgens vriendelijk kunnen worden bestreden'. Het doel is van het leven te maken wat je ervan kan maken. De kerk daarentegen houdt zich bezig met het het propageren van een fopspeen die mensen bindt aan niet ter discussie staande verplichtingen.
Een politieke partij sluit niet aan bij de beginselen van de vrijdenkersbeweging. Het boek God noch autoriteit, dat de oprichting van de vrijdenkersvereniging De Dageraad in 1856 herdenkt, beschrijft hoe onderwerping aan god of een andere autoriteit wordt verworpen, en hoe een sociaal leven mogelijk is door rekening te houden met anderen. Binnen de vrijdenkersbeweging bestaan uiteenlopende ideeŰn en bewegingen, zoals pacifisme, anarchisme, dierenwelzijn en vele anderen. Een athe´stische politieke partij is prachtig, maar met een negatieve boodschap win je geen stemmen. Dat lukte niet in 1922, en zal nu weer niet lukken.

De derde spreekster, Sarah Strous, is eveneens een voorstander van meer politieke be´nvloeding door athe´sten, maar wil dit bereiken door een athe´stische lobby. Ze is voorzitster van een belangenbehartigingsorganisatie van niet gelovigen met de naam Seculier Nederland. Meer seculiere actie in de Tweede Kamer is zeker nodig, maar de vraag is alleen in welke vorm dit moet gebeuren. Sarah Strous is skeptisch over een politieke partij. Velen ervaren een athe´stische partij als bedreigend of extreem. Ook zijn one issue-partijen niet aantrekkelijk. Een politieke partij heeft een coherente filosofie over het hele spectrum nodig; de enige verbondenheid van athe´sten is echter een gebrek aan geloof. Interne verschillen zijn onvermijdelijk, maar zijn gewoonlijk funest voor de populariteit van een partij.
Een lobby houdt zich bezig met de politiek zelf, een politieke partij met de vormgeving van de samenleving. Een athe´stische lobby zal zich richten op de kernwaarden van een seculiere samenleving, maar hoeft verder geen politieke eenheid te zijn.
Een website van Seculier Nederland is in oprichting. De organisatie krijgt steun van het fonds van Richard Dawkins en de seculiere denktank Center for Inquiry.

Na deze inleiding kunnen de aanwezigen in de zaal hun visie geven. Blogger Victor Onrust merkt op dat er erg de nadruk wordt gelegd over hoe religie moet worden bestreden. Het is belangrijker om een concurrerend seculier alternatief te bieden. Zelf werkt hij aan een ideologisch model dat met de aantrekkelijke kanten van de religies kan concurreren.
Een andere aanwezige bespeurt een gebrek aan doelstellingen. Pas als je weet wat je wil bereiken kun je de geschikte vorm kiezen om dit te doen.

Er wordt op gewezen dat een athe´stische partij een negatief effect zou kunnen hebben. Ook Lex Hagenaars wijst op een mogelijk negatief effect van polarisatie tegen religies voor de vrijdenkersbeweging. Polarisatie tegen minderheden veroorzaakt een groei van die minderheid. De religieuze minderheden worden beschermd in Nederland, maar deze minderheden zijn helemaal niet zielig. Ze zijn schatrijk en heel goed georganiseerd. Polarisatie versterkt de religies. Belangrijker is het seculiere standpunt verder uit te bouwen, dus een eigen stemgeluid te laten horen.
Verschillende aanwezigen wijzen erop dat religies zich wel bezighouden met polariseren, en dat het ze geen windeieren legt.

Anton Mullink is het eens met Frans van Dongen. De tijd is rijp voor een athe´stische politieke partij, omdat op dit moment grote verschuivingen plaatsvinden onder kiezers en veel mensen zoeken naar een partij om zich mee te verbinden. Negativisme moet echter worden vermeden. Een athe´stische politieke partij moet de realiteit centraal stellen; dat is de basis voor een positieve boodschap. Mullink, een ex-priester, is zelf uitgebreid ge´ndoctrineerd door de katholieke kerk. Alleen al het opheffen van bijzondere (religieuze) scholen zou ertoe bijdragen dat een deel van de discussie niet meer hoeft te worden gevoerd.
Wat betreft Wilders: een athe´stische partij kan een positief antwoord op de maatschappelijke problemen bieden vanuit het secularisme. Ook Mullink houdt zich bezig met het uitwerken van een positief seculier alternatief.

Een aanwezige maakt het verwijt dat het athe´sme als idee nergens is terug te vinden; dit moet zich veel meer manifesteren. Ook moeten de positieve kanten van het partijprogramma te vinden zijn. Dat deze nergens zichtbaar zijn is een misstand van de eerste orde, want hier zoeken mensen naar.

Een Turkse aanwezige wijst erop hoe mensen in de islamitische gemeenschap onder druk worden gezet om te geloven. De politieke partijen steunen echter onder invloed van machtige lobby's de islam, en negeren de problemen van individuen die worden veroorzaakt door de sociale druk. De overheid subsidieert moskeeŰn en neemt de islam in bescherming, terwijl mensen die aan de vaak agressieve sociale controle proberen te ontsnappen worden genegeerd. Om die reden is er een athe´stische politieke partij nodig, die zich uitspreekt tegen overheidssteun aan religies en de individuele mensenrechten behartigt.

Een andere aanwezige geeft aan een antwoord te hebben ontwikkeld op de diversiteitsproblematiek. Hij pleit voor een pluriforme athe´stische partij waar het hele spectrum aan politieke diversiteit een plaats kan vinden. Het moet geen compromispartij met een enkel partijstandpunt worden, maar een partij waarbinnen de vertegenwoordigers van diverse geledingen hun eigen groep met eigen standpunten vormen. Meer informatie is te vinden op atpp.nl .

Lex Hagenaars wijst erop dat de religies afnemen. Het CDA vertgenwoordigde ooit de grootste hoeveelheid kiezers. Religieuze partijen vormden ooit een meerderheid in de politiek, maar hun aantal blijft slinken. Dat religie zo'n grote invloed heeft lijkt maar zo doordat de media er onevenredig veel aandacht aan schenkt. Een enerverende bezoeker vertegenwoordigt gedurende deze ochtend het tegenovergestelde standpunt dat het aantal religieuzen weliswaar afneemt, maar hun macht neemt wel degelijk toe. De politieke partijen laten zich chanteren door een kleine minderheid van fanatieke fundamentalisten. Het CDA chanteert de regeringscoalitie en dwingt deze tot een pro-religieuze instelling, en de PvdA laat dit toe. Ook laten de seculiere partijen zich door het polariseren door religies bewegen tot het beschermen van de religies. Seculiere partijen verloochenen hun seculiere achtergrond en behagen de religies kritiekloos. Het wordt nu tijd dat ook de athe´sten gaan polariseren.
Frans van Dongen meent dat er allerlei initiatieven moeten worden ontwikkeld, en dat er niet zoveel moet worden geproblematiseerd. Je moet het gewoon doen, de katholieken doen het ook, waarom zouden athe´sten het niet doen.
Iemand van de Vrije Gedachte spreekt zich uit tegen het verbinden van een politieke partij met de Vrije Gedachte. Hij heeft geen respect voor politieke partijen, van wie het handelsmerk liegen en lullen is. Hij wil niets met politiek te maken hebben. Wie een athe´stische politieke partij wil moet dit doen, maar het moet buiten de Vrije Gedachte blijven.
Een ander argument dat tegen een athe´sitische partij wordt ingebracht is dat je geen leden zal wegtrekken van het CDA, maar alleen van seculiere partijen, waardoor de confessionele partijen in verhouding groter worden. Iemand anders vraagt zich af of er wel een draagvlak is voor een athe´stische politieke partij. Diverse bezoekers blijken de bijeenkomst te bezoeken omdat ze gÚÚn athe´stische politieke partij willen.

Iemand spreekt zijn teleurstelling erover uit dat het initiatief om een athe´stische partij op te richten wordt ontmoedigd doordat twee van de drie sprekers tÚgen een politieke partij zijn.
Na een stemming blijkt dat zo'n 16 mensen stemmen voor het oprichten van een athe´stische partij is, 22 zijn ertegen. Nou zegt dat niet zoveel. De meerderheid van de Nederlanders is ook tegen een ChristenUnie, maar toch zitten ze in de regering. De mogelijk bestaat dat er voor een athe´stische politieke partij, mits deugdelijk opgezet, een groter draagvlak bestaat dan voor de ChristenUnie.
De argumentatie tegen een politieke partij ging weliswaar uit van de onwenselijkheid van een athe´stische partij, maar was wel realistisch, en moet niet worden genegeerd als het initiatief wordt doorgezet. De critici noemden een aantal reŰle factoren waar het schip op kan stranden.
Iemand anders stelt dat het mislukken van een politieke partij in 1922 geen argument is om het nu weer te laten mislukken. Er moet een voorbeeld worden genomen aan het appel van D'66 om een achterban te kweken.
Een argument tegen de partij is dat de standpunten van Frans van Dongen niet iedereen aanspreken, omdat ze uitgaan van het negatieve en geen alternatief bieden.
Blogger Peter Louter daarentegen vindt zowel het ontstaan van een athe´stische beweging als de oprichting van een partij belangrijk. Volgens hem is religie niet te negeren. Vooral in het normenpakket is god prominent aanwezig. Verschillende politieke geluiden moeten doorklinken. De visie op mens en samenleving staat door langdurige godsdienstige invloeden vijandig tegenover de natuur van de mens. Menselijke waarden worden omgekeerd; er wordt bijvoorbeeld gevraagd liefde te tonen als dit niet van toepassing is.
Een aanwezige wijst op het succes van vele invloedrijke religieuze lobby's en propagandisten, zoals Tariq Ramadan etc. Een athe´stische partij zal minder effect hebben dan een lobby-groepering. Het pleidooi voor een lobby wordt bij deze ook nog aangevuld met een geluid uit de andere wereld, namelijk het ziekbed van de blogger Ruben Heijloo, die tot zijn verdriet niet aanwezig kon zijn. Hij publiceerde op zijn website al eens een interview met de Amerikaanse lobbyiste Lori Lipman Brown, waarin de strategische mogelijkheden van een lobby uiteen worden gezet.

Frans van Dongen vraagt zich af waarom een lobbygroep wel invloed zou hebben en niet zal lijden onder de diversiteit. Bovendien vindt hij lobbyen een vorm van achterkamertjespolitiek. Lobbyen is op zich een uitstekend initiatief, maar er moet ook een partij komen. Een probleem is bovendien het grote aantal lobbyisten; je zal achteraan in de rij moeten gaan staan. Sarah Strous stelt dat voor een lobby geen gemeenschappelijke politieke basis nodig is; er is alleen eensgezindheid nodig over belang van seculariteit. Wat betreft de achterkamertjespolitiek: het belangrijkste is dat er media-aandacht komt. Een vertegenwoordiger verdedigt bijvoorbeeld het embryodebat bij Pauw en Witteman; partijen zien dat er aandacht is bij het volk, en vervolgens word je toegelaten bij de partijen. Een skeptische aanwezige wijst op het politiek correcte denken dat de media beheerst; anti-religieuze opvattingen worden helemaal niet worden toegelaten.

Ter afsluiting van de discussie maant het oudste lid van de Vrije Gedachte de aanwezigen tot geduld. Toen hij zich in 1948 bij de vereniging aansloot was de meerderheid in het land nog religieus, maar het aantal blijft alleen maar slinken.

Van Dongen nodigt de voorstanders uit hem een mail te sturen en aan te geven op wat voor manier ze zich zouden willen inzetten. Mensen die ge´nteresseerd zijn kunnen contact opnemen met Frans van Dongen voor het oprichten van een politieke partij of met Sarah Strous als ze iets willen bijdragen aan een lobby.

Auteur: Els Geuzebroek

Dit artikel is 1798 keer gelezen.


vijftien reacties

alsjeblieft, geen politieke partij het geeft een verkeerde opvatting voor mij althans. Zonde van het werk; ik heb niks met rechts.............,maar wil ongezien werken met iedere atheist.
Als daar en vriendschap uit rolt is dat goed en positief.
Dus geen energie in politiek.
henk blok - 10 04 09 - 21:07

Ik zou het wel interessant vinden eigenlijk. Ik zou me er niet mee verbinden tenzij het een partij is die aansluit bij mijn politieke opvattingen, maar die kans is niet groot, gegeven de verscheidenheid onder athe´sten. Ik ga niet op een politieke partij stemmen alleen omdat hij athe´stisch is, er zijn teveel andere redenen om te stemmen.
Ik ben het eigenlijk met Henk eens dat je niet moet weten wat iemands opvattingen zijn, maar nu religies zich zo prominent op de voorgrond drukken en overal hun stempel op proberen te drukken vind ik toch dat athe´sten zich moeten roeren om te laten horen dat niet iedereen erop zit te wachten te worden verlost door de godsdienstige moraal. Al die religieuzen die altijd vooraan in de rij staan wekken de indruk dat ze een meerderheid vertegenwoordigen, maar dat is gewoon niet zo.
Als athe´sten dan toch hun gezicht moeten laten zien, kunnen ze maar het beste het belang van de seculiere, open samenleving benadrukken.
Els () - 11 04 09 - 00:42

Van mij mogen de huidige partijen zoals VVD, PVV en D66 wel iets meer laten blijken dat godsdienst niet meer van deze tijd is. Ik vind de standpunten trouwens wel erg scherp van de partij die ze hier willen oprichten. Het afschaven van godsdienst in het onderwijs vind ik echter wel een top idee. Kinderen op zo'n rare manier en op vaak jonge leeftijd zulke onwaarheden als waarheid vertellen moet gewoon verboden worden. De rest vind ik wat scherp, zoals dat kinderen niet in aanraking mogen komen met het woord god. Dat moet kunnen maar niet binnen een leersysteem.
Joury () - 11 04 09 - 18:05

Een reactie van redwasp op forum.skepp.be in de draad
" 28 maart 2009 oprichting nieuwe partij in Rotterdam ? "

Bron :
http://forum.skepp.be/viewtopic.php?p=42..

[quote="redwasp"]vrede,

volgens mij is er geen behoefte het bestaan van partijen die religie als uitgangspunt hebben. of deze nu een religie uitdragen of net proberen te bestrijden vind ik hier niet terzake doen. een politieke partij moet een breed politiek programma verdedigen. binnen dat programma is het natuurlijk mogelijk, soms wenselijk, om de houding tegenover een bepaalde religie of tegenover religie in het algemeen te bepalen.

lenin schrijft over deze kwestie:

[quote="[url=http://www.marxists.org/nederlands/lenin/1905/1905socgodsdienst.htm]lenin[/url]"]Het verklaren van de godsdienst tot een privÚ-zaak — met die woorden wordt gewoonlijk de houding van de socialisten ten opzicht van de godsdienst uitgedrukt. Maar men moet de betekenis van deze woorden nauwkeurig definiŰren, opdat ze geen misverstanden kunnen doen ontstaan. Wij eisen, dat de godsdienst met betrekking tot de staat een privÚ-zaak is, maar we kunnen de godsdienst in geen geval tegenover onze partij als een privÚ-zaak beschouwen. De staat dient geen bemoeienis met de godsdienst te hebben, de religieuze gemeenschappen mogen niet verbonden zijn met de staatsmacht. Het moet een ieder volkomen vrijstaan onverschillig welke godsdienst aan te hangen of ook geen enkele godsdienst te erkennen, d.w.z. athe´st te zijn, wat elke socialist in de regel immers ook is. Verschillen in rechten tussen de staatsburgers naar gelang van hun geloofsbelijdenis zijn absoluut ontoelaatbaar. Zelfs het vermelden van de geloofsovertuiging van de staatsburgers in ambtelijke documenten moet absoluut uitgebannen worden. Er mogen geen subsidies zijn aan een staatskerk, geen toewijzingen van staatsgelden aan kerkelijke en religieuze gemeenschappen, die volkomen vrije, van de staatsmacht onafhankelijke verenigingen van gelijkgezinde burgers moeten worden. Alleen door deze eisen volledig te realiseren kan een einde gemaakt worden aan dat smadelijke en vervloekte verleden, toen de kerk als een lijfeigene afhankelijk was van de staat en de Russische burgers als lijfeigenen afhankelijk waren van de staatskerk, toen er (tot op de dag van vandaag in onze strafwetboeken en in het procesrecht behouden gebleven) middeleeuwse, inquisitoriale wetten bestonden en toegepast werden, die geloof of ongeloof vervolgden, het geweten van de mensen verkrachtten, staatsbaantjes en staatssinecuren vastknoopten aan het uitreiken van deze of gene staatskerkelijke foezel. Volledige scheiding tussen kerk en staat — dat is de eis, die het socialistische proletariaat aan de tegenwoordige staat en de tegenwoordige kerk stelt.[/quote]

vrede,

redwasp[/quote]
Icesurfer (URL) - 14 04 09 - 11:39

ik denk dat wij niet naar boeken en uitspraken van anderen moeten refereren want zo lijken wij weer op reli`s die weer refereren naar stuff die zij weer ergens opgestoken hebben...

wij moeten toch enigzins origineel blijven......
daan - 16 04 09 - 11:54

Ik heb in ieder geval ook de indruk dat de invloed van religie op de politiek steeds groter wordt, terwijl het aantal gelovigen afneemt. Ieder initiatief dat hier tegenin gaat heeft mijn steun. Ik zou stemmen op een atheistische partij.

Het probleem met een politieke atheistische partij is natuurlijk dat je de politieke richting niet vastlegt. Atheisme alleen is een beetje mager als basis voor een politieke richting, net als de partij voor de dieren of de partij voor de ouderen.
Bob () (URL) - 22 05 09 - 11:38

ja, maar dat is met reli partijen ook..

democratisch is het systeem...kapitalist communist socialist liberaal e.d. is de stroming die je politiek aanhangt....maar christen is geen politieke overtuiging.....dus..
daan - 22 05 09 - 12:31

Ik vind dat het debat hoofdzakelijk in het publiek moet worden gevoerd en niet in de politiek. We willen religie uit de politiek houden, dan moeten we het er zelf ook niet in brengen, of versterken. Ik zou graag meer openbare debatten willen zien, kriskras door het land, tussen welgebekte athe´sten en religieuzen. Promoot de debatten, maak er echte events van, organiseer het. Ik denk dat een athe´stische organisatie op die manier veel meer kan bereiken, en ik denk dat er minder afkeer en weerstand tegen zal ontstaan dan wanneer je het meteen in Den Haag gaat zoeken.

Daarbij zijn dit soort debatten vaak erg bevlogen en spannend (naar mijn mening).
Jeffrey () - 04 06 09 - 12:40

Waarom niet een sterker humanistisch verbond dat al sinds jaar en dag de belangen probeert te behartigen van niet gelovigen. M.i. is het atheisme het beste gebaat bij een sterk platform. Dus ik zou zeggen, wordt lid van het HV
jose verheijen - 03 09 09 - 12:15

In eerste instantie moet de invloed op de politiek van buitenaf komen. Geen religie in de politiek, dus ook geen atheisme. Echter de religie zit in de politiek (al sinds jaar en dag, in tegenstelling tot de VS). Een groot seculier platform is een eerste vereiste, maar zonder een politieke partij heeft dit platform geen slagkracht. Deze seculiere partij moet zich niet richten op enkel religiekritiek, maar op alle terreinen van de politieke agenda. Het moet een eigen, positieve en constructieve bijdrage kunnen leveren. Een wellicht wat vergezochte tip: laat D'66 en de SP fuseren (wellicht inclusief de PvdA). Dan zou er al een veel groter seculier blok tegenover relirechts staan. Wellicht zijn onderhandelingen tussen deze drie partijen wel vruchtbaarder dan de oprichting van een exclusief seculiere partij?
B.I.Feddema - 18 01 10 - 15:50

Als wij de geschiedenis goed hebben gelezen dan is het toch zo dat oorlogen en allende veroorzaakt zijn door religeuse genootschappen,door de eeuwen heen zijn ze aan het bakkeleien geweest,kijk naar de tachtig jarige oorlog dus het zou niet raar zijn of overkomen om een partij op te richten die andere gedachten heeft misschien wel een nieuwe frisheid teweeg brengt,misschien kunnen wij wel dingen inbrengen die vanuit de religie een vredige en goed samenleving brengt en dan wil ik niet zeggen we nemen alles over van de religie,we hebben een voorbeeld en kunnen een nieuwe partij zo inrichten vanuit verschillende dingen uit de samenleving,want ik ben erachter gekomen dat met deze wereld niet veel meer terecht komt,en we moeten een andere richting op,alles moet anders worden de denkwijze van de mensen de barmhartigheid, de tolerantie en de liefde .
J.K.v.d.Luit () - 21 02 10 - 15:45

Atheistische partij moet T-shirts drukken voor de elfstedentocht in february 2012 en de tocht rijden op nooitgedagt friese doorlopers...een spotje misschien op tv om 't historisch belang ervan in een positief licht ook op't atheisme te wijzen. Iemand moet toch het tegengewicht zijn voor hypocratie? , spotje over balans en 't "evenwicht in de wereld" met't kleine wipje wanner je lekker in je ritme komt...zo leer je wat ! Ignostu zegt het , de ujitvoering is geheel aan U , ludieke positive informatie in wel uitgedachte en intelligente spotjes met bijzonder oog voor detail . Make it happen!
ignostu () - 06 02 12 - 21:00

Een groot probleem van de Atheistisch Seculiere Partij is dat ze geen geld hebben !
En dat ze om principiele reden niet actief op zoek gaan naar investeerders.
Daarom zal de ASP een internetpartijtje blijven en geen kans maken in de Tweede Kamer te komen. Omdat iedere nieuwe partij vele tienduizenden Euro's nodig heeft eer men bij de kiezer bekend is.
Icesurfer (URL) - 26 02 12 - 10:25

Vroeger zat er nog veel volk in de kerk en de offerblokken vol. Die offerblokken kon je proletarisch lichter maken, maar dat zit er nu ook al niet meer in.
PAGAN ISGOOD (URL) - 26 02 12 - 23:13

-:)

En aflaten kun je ook al niet verkopen als atheistisch seculiere partij.
Icesurfer () (URL) - 27 02 12 - 15:36


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In ÚÚn woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

Weg uit de Islam
Weg uit de Islam
Warraq, I.

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Juni 2024
Z M D W D V Z
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende athe´sme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu