atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŽn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40608) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16775) AtheÔstische Beweging
3. (15911) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14468) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12476) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12112) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12014) Over bidden en de dood
8. (9922) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9581) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« AtheÔsten aller lande… | Home | een joods-romeins ker… »

Een joods-romeins kerstkindje... Pax Romana en in de mensen een welbehagen

23 12 10 - 18:00 - Categorie: religie

messias van ravenna
Jezus afgebeeld in het paleis van de aartsbisschop in Ravenna: een Romeinse militair, als overwinnaar van Judea, dat wordt gesymboliseerd door de slang en leeuw onder zijn voeten.

In het kader van de kerst maar weer eens aandacht voor de theorieŽn dat het christendom de omgewerkte verering van de Romeinse keizer is. Bij tijd en wijlen zijn er mensen die het opvalt dat het evangelie en andere christelijke teksten erg lijken op de geschiedenis zoals die is weergegeven in de Romeinse teksten. Denk aan Carotta, die via vergelijking van Romeinse bronnen met het Marcus-evangelie betoogde dat Jezus eigenlijk Julius Caesar was, en aan de Amerikaan Joseph Atwill, wie na bestudering van de Joodse Oorlogen van Josephus Flavius de parallellen tussen Jezus en de latere keizer Titus was opgevallen.
Deze mensen staan niet alleen: Romeinen in de oudheid gingen hen voor. Het onverwachte hieraan is dat dat geen pacifistische messias betreft, maar een oorlogszuchtige. Een messias was per definitie geen diplomaat maar een heiligeoorlogvoerder die het joodse volk van de onderdrukker zou bevrijden, naar victories zou leidden en de wereldheerschappij zou brengen.
De bekendste persoon uit de oudheid die zei dat de door god gezonden strijder die de joden eigenlijk de Romeinse keizer was, was de geschiedschrijver Josephus Flavius, degene die de levensloop van Titus zodanig had beschreven dat hij parallel loopt aan de verwikkelingen van Jezus. Hij werd gearresteerd nadat het messianistische leger onder zijn leiding door de joden in de pan was gehakt. Daardoor begreep hij dat de messianistische verwachting verkeerd was uitgelegd, zo ongeveer als de voorspelling van het orakel van Delphi verkeerd was uitgelegd door Croesus, die het verkeerde machtige rijk te gronde richtte. In de Joodse Oorlogen (boek VI:312-313) noemt Josephus een orakelspreuk die beloofde dat iemand uit Judea heerser over het land zou worden. De joden meenden dat iemand uit hun eigen gelederen de macht na eeuwen van overheersing terug zou veroveren en probeerden de profetie in vervulling te brengen, "terwijl het toch zo duideijk was dat het orakel betrekking had op Vespasianus, die immers in Judea tot keizer was uitgeroepen".
Suetonius oordeelde hetzelfde. In het Leven van Vespasianus, in paragraaf 4-5, schrijft hij dat in het oosten zich een gerucht had verspreid dat iemand uit Judea zich van de wereldheerschappij meester zou maken. De joden betrokken de voorspelling op zichzelf, wat ze aanmoedigde om in opstand te komen. Maar het bleek om Vespasianus te gaan, wat ook uit vele andere profeties was gebleken. Tacitus schreef in zijn HistoriŽn 5.13 hetzelfde.

Gepacificeerde messias


Interview met Joe Atwill, die in Ceasar's Messiah betoogt dat de Flavische keizers een Romeinse Christus modelleerden op de messianistische beweging en de keizer Titus.

Het christendom is eigenlijk een soort gepacificeerd messianistisch jodendom. Het vindt zijn oorsprong in de opvatting dat de messias van het joodse geloof geen jood was, maar een Romein bleek te zijn. Het messianisme was rond het begin van onze jaartelling het geloof van de joden dat een 'messias' de joden zou bevrijden van hun onderdrukkers en vrede zou brengen. De messias was een heilige strijder met tevens een religieuze functie. Het geloof is te traceren tot in de Hellenistische tijd. Nadat Alexander de Grote deze regio had veroverd werd het Aramees, door de Perzen ingevoerd, vervangen door de Griekse taal en cultuur. Mogelijk werd in deze tijd tegen al die onderdrukkers een soort nieuw joods bewustzijn ontwikkeld, en het joodse volk werd opgezet tegen de voortdurende veroveraars. Er werd een 'joodse identiteit' gecreŽerd, met een eigen geschiedenis en een mythe van het door god uitverkoren volk. De messias was een bijbels concept dat op verschillende manieren werd uitgelegd, maar nu essentieel betekenis kreeg voor het gewapende verzet. Instrumenteel in het tot standkomen van het messianistisch verzet waren de MakkabeeŽrs, een joodse heerserssfamilie die de controle over Judea verkreeg en de Hasmonese dynastie stichtte. Zij grepen de wapens toen ze door de Seleucidische heerser Antiochus IV Epiphanes werden gedwongen te offeren aan Zeus, wat door de joodse leider Mattathias Makkabeus werd geweigerd. Het was een militant geloof, dat leidde tot voortdurende opstanden van ad hoc 'verzetslegertjes' onder leiding van zelfverklaarde messiassen, plus nog een aantal grootschalige opstanden - een grote hinder voor de op vrede uitzijnde veroveraars ťn voor joden die andere opvattingen hadden. In wezen was het de voorloper van het moderne islamitische jihadisme. De dynastie was aan de macht van 164 tot 63 v.o.j., het jaar dat de Romeinen onder Pompeius Jeruzalem innamen.

Sinds Pompeius en Julius Caesar was het gedaan met de Griekse heerschappij, en verschenen de Romeinen op het wereldtoneel. Pompeius was in 63 v.Chr. de eerste Romein die Jeruzalem binnenviel. Er waren voortdurend conflicten met de joodse bevolking. Zij hingen een sterk sektarische religie aan, die maakte dat ze de dood verkozen, niet alleen boven het Romeinse imperialisme, maar ook boven het 'besmet worden door vreemde invloeden'. Al eerder was hiervan de Makkabeese opstand tegen Antiochus het gevolg. Josephus Flavius noemt ook diverse voorbeelden van joden die de dood verkozen boven aannemen van Romeinse gewoontes, omdat hun religie het niet toestond. In boek 18, § 55-59, bespreekt hij hoe de stadhouder van Judea Pilatus (die inderdaad) de keizerbustes uit Caesarea, die behoorden tot de militaire veldtekens, in Jeruzalem had laten uitstallen. Daar de joodse wet het verbood om beelden te maken, demonstreerden groepen joden net zolang om ze weg te laten halen tot Pilatus er genoeg van kreeg. Hij nam plaats op zijn sprekerstribune en bedreigde de relschoppers met de dood. Daarop ontblootten de joden hun keel en zeiden dat ze liever stierven dan in strijd te handelen met hun wet. Toen gaf Pilatus het maar op en liet de beelden terugbrengen naar Caesarea. Een soortgelijk incident vond plaats tijdens joodse protesten tegen de aanleg van een waterleiding. In Monty Pythons Life of Brian is dit messianistisch oproer onnavolgbaar is geparodieerd.

Joden op Titusboog in Rome
Gevangen genomen joden en meegenomen tempelschatten op de triomfboog van Titus.

De joodse opstand van 66-70 v.o.j. werd onderdrukt door de aanvoerder Vespasianus. Zijn zoon Titus veroverde Jeruzalem, verwoestte de door Herodes gebouwde tempel, en voerde de tempelschatten naar Rome. Deze historische gebeurtenis is vastgelegd op zijn triomfboog, nu nog te zien op het Forum Romanum. Ook Josephus Flavius liep overigens mee in deze triomftocht; hij werd geshowd als krijgsgevangene. Op dat moment was zijn naam nog Joseph bar Mathias; hierna werd hij geadopteerd in de Flavische keizersdynastie van Vespasianus en Titus en nam hij hun naam aan. Hij leefde aan het keizerlijke hof en hield zich daar bezig met het op vredige wijze reclame maken voor het joodse geloof. Hij deed afstand van het messianisme, de 'joodse jihad', ongeveer zoals vele gevangengezette moderne jihadstrijders zich tegenwoordig afkeren van de jihad en oproepen tot vreedzame manieren om de islam te verspreiden. De voormalige heilige strijder stelde zich vanaf nu op als bruggenbouwer, de Tariq Ramadan van zijn tijd.

De tempelbelasting die de joden verplicht waren af te dragen, moest nu worden betaald aan de tempel voor Jupiter Capitolinus en de Romeinse keizer, voor wie een tempel werd gebouwd op de plaats van de verwoeste tempel van Herodes. De christelijke bijbel - niet de joodse - legitimeerde deze verplichting.
Het was precies onder deze tempel op de joodse Capitolijn waar Jupiter, Venus en de keizer werden vereerd dat volgens de christelijke mythologie Sint Helena, de moeder van Constantijn, drie eeuwen later het heilige kruis zou vinden, het bewijs dat hier Jezus was gekruisigd.

Helena vindt het ware kruis
Helena vindt het ware kruis.

De legende dat Helena een christen zou zijn kan met Josephus in de hand onderuit worden gehaald. De wonderen en daden die aan de moeder van Constantijn zijn toegeschreven blijken in werkelijkheid te zijn overgenomen van Helena van Adiabene (Joodse Oudheden 20:2:17-53). Adiabene was een Parthisch rijk waarvan de hoofdstad bij Arbela aan de Eufraat lag. Dit is in het huidige Irak. In het verleden werd hier het heilige feest voor de Assyrische god Ashur gevierd, en nu, ten tijde van de islam, wordt dit feest hier nog altijd gevierd in de islamitische versie, Ashura.
Deze Helena bekeerde zich tot het jodendom, aldus Josephus, reisde naar Jeruzalem, waar ze de joodse tempel bezocht en de wonderen en goede daden verrichtte die later aan de moeder van Constantijn werden toegeschreven. Ook de talmoed vermeldt hoe Helena van Adiabene in Jeruzalem paleizen bouwde. Ze schonk graan en vijgen tijdens een hongersnood in Jeruzalem aan de bevolking, en haar zoon Izates (Yazat) steunde dit initiatief door de schenking van een grote som geld.
Dit speelde zich allemaal af in de tijd van de keizer Claudius. De latere Helena, de moeder van Constantijn, bekeerde zich tot het christendom, reisde eveneens naar Jeruzalem, gaf aan de armen, en bouwde twee kerken, zoals ondermeer te lezen is bij Eusebius van Caesarea. Volgens deze bronnen was de tempel voor Jupiter bovenop het graf van Jezus geplaatst. Helena liet deze afbreken en vond niet alleen het kruis waaraan Jezus was gestorven, maar ook de spijkers die erbij hoorden.
Sint Helena is een van vele voorbeelden die laten zien dat legendarische personages die 'sint' voor hun naam hebben in een latere tijd zijn 'gekerstend' en een mythische christelijke levensloop kregen toebedeeld, ter lering en stichting van het volk. Het is natuurlijk nog maar de vraag of Helena van Adiabene zich werkelijk tot het jodendom had bekeerd, zoals Josephus zei, want ook de joden kennen een rijke traditie van geschiedvervalsing. Zij bekeerden bijvoorbeeld Egyptische farao's posthuum tot het jodendom om hun eigen fictieve historische identiteit te ondersteunen met een eeuwenoude en achtenswaardige achtergrond. Maar in elk geval borduurden de christenen voort op deze oudere verhalen, en betreft de bekering van Helena niet een hele toevallige parallelle bekering met een andere bekeerde Helena.
Het is een mogelijkheid dat 'bekering tot het jodendom' gelijk werd gesteld aan 'bekering tot het messianisme', wat de werkelijke oorsprong van het christendom was. De verwarring tussen jodendom en christendom is dus niet heel groot. Toch zijn er essentiŽle verschillen, waaronder het gegeven dat het messianisme onder het gezag van de joodse god viel, terwijl het christendom deel was van de Romeinse keizercultus en dus een vorm was van keizerverering.

Suetonius: Vespasianus was de door de joden verwachte verlosser

Een van de bronnen die vertelde dat de joodse messias een Romein was de historicus Suetonius, die in de tweede eeuw een biografie over de eerste twaalf keizers schreef. Hij werd geboren een jaar na de dood van Nero, en in het jaar dat Titus de joodse opstand neersloeg, het jaar 70. Hij had contact met Plinius in BythiniŽ tijdens de regering van Trajanus, die in die periode een briefwisseling met de keizer voerde over problemen met 'christenen' in deze regio. Hij schreef in de tijd van de keizers Trajanus en Hadrianus, de adoptiefkeizers die voorgoed een einde maakten aan de joodse opstanden. Trajanus sloeg de tweede joodse opstand neer in 115, tijdens de zogenaamde Kitos-oorlog, toen op diverse plaatsen joodse onlusten uitbraken.
In 135, na de opstand van Simon bar Kochba, verjoeg Hadrianus de joden definitief uit Jeruzalem en maakte er een Romeinse garnizoensplaats van, waar Jupiter (Iove) en de keizer werden vereerd. Suetonius vermeldde in zijn werk over de eerste twaalf keizers in het hoofdstuk over Vespasianus een 'oud en hardnekkig gerucht, verspreid door heel het oosten, dat mensen uit Judea zich meester zouden maken van de wereldheerschappij. Deze voorspelling betrokken de joden op zichzelf; het was een drijfveer voor hun opstand (Vespasianus 4). Maar het bleek een Romein te zijn die de oude profetie in vervulling bracht.

Profetische wondertekenen voor Vespasianus' keizerschap

Aangemoedigd door het misleidende orakel vermoordden de joden hun provinciebestuurder. Ze verdreven de consulaire goeverneur van Syrie en bemachtigden zijn legioensadelaar. Suetonius schreef hoe Vespasianus werd uitverkoren om de opstand te onderdrukken. Hij verscherpte de discipline van het leger en nam persoonlijk deel aan de strijd. Diverse tekens hadden al laten zien dat Vespasianus was voorbestemd om keizer te worden. Zo kreeg een aan Mars gewijde eik op het landgoed van de FlaviŽrs takken toen moeder Vespasia beviel. Zijn vader Sabinus, die zich zich bezighield met het lezen van ingewanden, wist ook al wat er te gebeuren stond. Tijdens een bezoek aan het heiligdom van de god Baal op de berg Carmel in Libanon kreeg Vespasianus te horen dat alles wat hij maar wilde uit zou komen. En, vermeldt Suetonius, een van de joodse arrestanten, de legerleider en priester Josephus, die verstand had van droomuitleggingen, voorspelde Vespasianus en Titus dat hij binnen korte tijd door dezelfde persoon, maar dan als keizer, zou worden vrijgelaten (Vespasianus 5). Die voorspelling was nog een verstandige zet, want zo voorkwam Josephus dat hij zou worden geŽxecuteerd.

Romeinse symboliek in christelijke catacomben
Romeinse symboliek in christelijke catacomben, of christelijke symboliek in Romeinse catacomben? Schildering van eros-figuren met druiventrossen, het bloed van christus, in de catacombe van Domitilla.

Toen Josephus' voorspelling ook nog uitkwam nadat Nero overleed terwijl hij als gevangene naar Rome werd vervoerd, was zijn kostje gekocht. Hij werd geadopteerd door de Flavische dynastie, die de grootste belangstelling toonde voor de joodse religie, die door Josephus nu op een vredige manier aan de man werd gebracht door hem beter aan de Romeinen uit te leggen, in dikke boeken die we nu nog kunnen lezen.
In deze positie van Josephus is ook de achtergrond te vinden voor enige legendes dat vrouwen uit deze dynastie tot het christendom waren bekeerd. Zo bestond er het verhaal dat Domitilla, een familielid van Vespasianus, tot het christendom was bekeerd. Flavia Domitilla Minor was de dochter van Vespasianus en zuster van Titus en zijn broer Domitianus, de laatste van de eerste twaalf keizers. Zij werd na haar dood vergoddelijkt als Diva Domitilla Augusta. Domitilla was ook de naam van de eerste echtgenote van Vespasianus. De oorsprong van de christelijke Domitilla gaat terug op een vage vermelding van Suetonius dat Domitianus zijn neef Flavius Clemens, de echtgenoot van Flavia Domitilla had laten ombrengen, op grond van een 'oppervlakkige verdenking' die niet nader werd genoemd. Bij Cassius Dio wordt deze verdenking explicieter genaamd; de beschuldiging was die van 'atheÔsme', en hiermee werd gewoonlijk bedoeld dat mensen zich overgaven aan de joodse leefwijze.

Voor de ontknoping: morgen verder.

Auteur:

Dit artikel is 1337 keer gelezen.


acht reacties

Voor de ontknoping: morgen verder.
Het is dus meer een cliffhanger dan een crosshanger
HansK - 30 12 10 - 14:12

Nou, ik ben in elk geval blij dat ik vandaag de bus en de trein heb overleefd, want ik heb me de hele dag zorgen gemaakt dat ik door een ongeluk zou worden getroffen of geŽlektrocuteerd zodat ik het einde niet meer zou kunnen posten. Maar ik leef nog. :)
Els - 31 12 10 - 00:00

Proficiat Els
Pagan Isgoood () - 09 04 11 - 07:58

Ik denk dat we een twee sporen beleid moeten gaan volgen.
Voor er nieuwe verkiezingen zijn en een nieuwe partij als "Partij van de Rede" zijn intrede kan doen zullen we enerzijds de gevestigde politici moeten blijven bombarderen met argumenten om wetgeving aan te nemen die het onmogelijk maakt voor haat-imams om hun gif in Nederland te spuien. (Dit overigens naar de zoveelste melding dat er weer een bekende haat-imam is uitgenodigd door een of andere moskee en de Nederlandse regering weer geen mogelijkheid ziet zijn komst te verbieden) Anderzijds er op aan te dringen dat de wetgeving aangepast moet worden om tot een werkelijke seculiere maatschappij te komen. Dit kunnen we m.i. doen door de politici van diverse partijen met onze argumenten proberen te overreden.

Als tweede spoor zal de Partij van de Rede zich breder moeten profileren, momenteel is het een one issue partij en gezien de problematiek waar Nederland momenteel voor geplaatst is denk ik niet dat je in Nederland vakjes rood gekleurd krijgt als je maar een issue hebt.

Hoewel de "verlichtingsborrel" volgens mij een inspirerende bijeenkomst kan zijn, is en blijft het een club waar gelijkgestemden met elkaar discussiŽren over dingen waar we het in grote lijnen al met elkaar over eens zijn. Ik denk dat we meer de discussie met het bredere publiek moeten aangaan. Alleen is de vraag die mij nu nog bezig houd wat dan de juiste manier is.

Vandaag toevallig op de radio gehoord dat er in Amerika een nieuwe religie is ontstaan. http://unitedchurchofbacon.org/ the church of bacon een atheistisch antwoord op het religieuze geweld. Net zoals het spaghetti monster fenomeen zal ook dit een zachte dood sterven. Het zal er alleen voor zorgen dat het atheÔsme niet als serieuze gespreks- partner gezien wordt.

Hoezeer ik ook de pogingen van enkelen weet te waarderen om een puur atheÔstische partij te vormen denk ik niet dat het op korte termijn veel invloed zal hebben op de gevestigde politiek. Ik denk dat we het beste binnen de gevestigde politieke partijen onze invloed moeten gaan uitoefenen middels ingezonden stukken, vragen aan Kamerleden, kranten artikelen en welke andere mogelijkheden er ook mogen zijn.

Ieder heeft zijn eigen mogelijkheden en is beperkt in zijn mogelijkheden. Mijn eigen-kennis beperkt mij tot het lezen van (jullie) informatie, het lezen van boeken en het reproduceren van andermans kennis op fora en in discussies met collega's vrienden en kennissen. Graag zou ik de barricaden op willen om alle religieuze domheid naar de vergetelheid te verbannen, alleen denk ik dat ik dan snel uit de toon zou vallen bij het horen van de tegen argumenten. Wat denkelijk het atheÔstisch standpunt niet echt ten goede komt.

Ik heb met betrekking tot de komst van de zoveelste haat Imam de volgende brief aan de VVD de Sp en D66 gestuurd.

Vandaag hoorde ik de zoveelste melding dat een bekende haat-imam uitgenodigd is door een Moskee (plaats is mij helaas ontschoten). De plaatselijke CDA afdeling wilt middels de CDA in de tweede kamer proberen dit tegen te gaan. Mijn vraag aan de VVD-SP=D66 fractie in de Tweede Kamer is waarom het tot op heden nog steeds niet gelukt is om de wetgeving op een dusdanige manier aan te passen dat het voor religieuze gemeenschappen niet meer mogelijk is om sprekers uit te nodigen die 180 graden tegenover alle democratische verworvenheden staan en een platform binnen een besloten gemeenschap krijgen om hun gif te spuien. Het argument dat ook mensen die niet de democratische waardes en verworvenheden aanhangen het recht van spreken hebben geldt in deze gevallen niet, daar de vrijheid van meningsuiting die deze lieden in ons land misbruiken, gebruikt wordt om mensen die vatbaar zijn voor hun argumentatie op te hitsen tegen de rest van de bevolking. Derhalve zie ik het als een plicht van de regering om de beschermingsplicht ten opzichte van de bevolking zwaarder te laten wegen dan het recht op vrijheid van mening-uiting wanneer het gaat om het doelbewust ophitsen of poging doen tot ophitsen van bevolkingsgroepen.

Ik vraag mij overigens af waarom moskeeŽn en islamitische organisaties het keer op keer blijven doen om bekende haat predikers uit te nodigen wetende dat de Nederlandse bevolking hier op reageert. Dit is in mijn optiek niets anders dan pure provocatie van deze organisaties.

Zodra ik een antwoord heb zal ik het jullie graag laten weten.

Ik denk dat dit mijn manier van poging tot verandering gaat worden.
Jos - 15 09 15 - 15:27

klein type foutje hierboven VVD-SP=D66 moet natuurlijk zijn VVD-SP-D66 hoewel het praktisch wel klopt en Freud trots op me zou zijn
Jos - 15 09 15 - 16:58

Volgens mij staat dit bericht van Jos niet helemaal goed hier, maar interessant is het wel. Ik vind het een heel goed idee om brieven te schrijven, en dan de brieven en de antwoorden te plaatsen. Dat komt de transparantie ten goede, en mensen weten beter hoe de partijen over deze zaken denken.

Lid worden van een partij om invloed uit te oefenen heeft volgens mij niet zoveel zin als je normaal bent. Ik ben ca. tien jaar lid geweest van de SP, ongeveer tegelijk toen Anja Meulenbelt zich er ook bij aansloot. En je ziet hoe de relies en de fatsoenlijken gewoon alles overnemen. Er is geen woord meer over een religie in te brengen, alle maatschappelijke problemen komen allemaal door economische achterstand en racisme, en het is ondenkbaar om op wat voor manier dan ook de islam als oorzaak van problemen ter discussie te stellen of de vrije meningsuiting zelfs maar te beschermen. Gelovigen zijn gewoon te fanatiek en laten het niet toe, en ze worden lid van alle partijen, dus je ontkomt er niet aan. Dus daarom zie ik toch meer aan een partij die het atheÔsme als grondslag neemt, gewoon omdat religieuzen dan niet lid worden en van binnenuit de godsdienst gaan promoten.

Vrijdenkersborrels etc. zie ik als mogelijkheid om gelijkgestemden te ontmoeten waarmee je misschien iets op kan zetten.

Ik ben wel heel erg benieuwd of de fracties al hebben geantwoord. Het is denk ik wel handiger om het op het forum te zetten, want dan kun je het beter terugvinden en organiseren. Of een dossier maken, maar ja, dan moet je wel eerst wat hebben voor in het dossier.
Els - 09 10 15 - 00:47

Ik denk dat je gelijk hebt, ik zal even een geschikt forum opzoeken.
Overigens tot op heden heeft geen enkele van de partijen de moeite genomen om een antwoord te geven.
Blijkbaar vinden ze het niet nodig om "vragen uit het volk" te beantwoorden.
Jos () - 09 10 15 - 21:32

In principe kun je het hier plaatsen: http://www.atheisme.eu/forum/viewforum.p..
Maatschappij en politiek. Als het te onoverzichtelijk wordt, kan het altijd nog gesplitst worden en maak je er nog een forum bij. Je mag trouwens altijd zelf iets voorstellen.

Ik vind het idee om brieven schrijven zowiezo wel handig als aanvulling op een forum. In plaats van op een forum te zeggen wat je allemaal wel of niet denkt, kun je het net zo goed direct naar de partijen sturen die erover gaan.

Dat je geen antwoord krijgt verbaast me niks, ik ben ook al eens afgepoeierd door een of andere brievenbeantwoorder die ertussen zat. Volgens mij moeten ze wel antwoorden eigenlijk. Maar het kan geen kwaad te laten weten dat je brieven schrijft en wat er dan wordt geantwoord. We mogen uiteindelijk toch wel weten wat onze politici drijft voor we op ze gaan stemmen.
Els - 10 10 15 - 21:06


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In ťťn woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

Evolutionair denken / druk 1
Evolutionair denken / druk 1
C. Buskes

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Mei 2024
Z M D W D V Z
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende atheÔsme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu