atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŽn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40608) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16775) AtheÔstische Beweging
3. (15911) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14468) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12476) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12112) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12014) Over bidden en de dood
8. (9922) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9581) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« Een joods-romeins ker… | Home | Mijn nominatie voor d… »

een joods-romeins kerstkindje - messianisme en de heilige oorlog

29 12 10 - 23:46 - Categorie: religie

Romeinse symboliek in christelijke catacomben
Romeinse of christelijke symboliek in de catacomben? Schildering van eros-figuren met druiventrossen, het bloed van christus of van Dionysos, in de catacombe van Domitilla. Veel taferelen schetsen een idyllisch leven aan gene zijde.

In deel 1 kwam naar voren dat een messias volgens de joden een door god gezonden heilige strijder was, die de joden van hun onderdrukkers zou bevrijden en aan de wereldheerschappij zou helpen. Deze profetie had zich al door het hele oosten verspreid, toen de eerste joodse opstand (66-70) werd neergeslagen door Vespasianus en zijn zoon Titus. Zij arresteerden de priester en messianistische legeraanvoerder Josephus bar Matthias, die voorspelde dat Vespasianus en zijn zoon weldra keizer zouden worden en dat zij de beloofde messias bleken te zijn, in plaats van de verwachte joodse messias. Josephus werd geadopteerd aan het Flavische hof en nam de naam Flavius aan. Hij stelde zich nu op als 'bruggenbouwer' en hield hij zich bezig met het op vreedzame wijze propaganda bedrijven voor het jodendom.
Verwijzingen uit deze periode naar christenen betroffen waarschijnlijker joden. Zo is er een legende dat ene Flavia Domitilla, de eigenaresse van een landgoed, zich tot het christendom had bekeerd. Flavia Domitilla was familie van Vespasianus, Titus en hun opvolger Domitianus, en ze kende Josephus met grote waarschijnlijkheid persoonlijk. In het christendom is zij bekend als Sint Domitilla. Zij zou de vroege christenen toestemming hebben gegeven haar land als begraafplaats te gebruiken. Op dat landgoed zijn de vroegste catacomben te vinden.
Het met terugwerkende kracht heiligverklaren was een techniek uit een latere periode om het christendom terug te projecteren in de tijd, zodat het een oudere geschiedenis lijkt te hebben. Een andere christelijke heilige die zo'n bewerking had ondergaan was Helena, de moeder van Constantijn. In deel 1 was al te lezen dat zij is terug te voeren op de door Josephus Flavius beschreven Helena van Adiabene, de moeder van Izates (de Griekse spelling van de Perzische Yazat).

Crucifix van Rafaello met Sol en Luna.
Crucifix van Rafaello, met aan weerszijden Sol en Luna, attributen uit de Mithrascultus, en twee engelen / Nikes, aankondigers van de overwinning. Vreedzame, ongevaarlijke messias.

'Christus' was de Griekse vertaling van messias, de 'gezalfde'. Het christendom is een vorm van messianisme die werd ontwikkeld aan het Flavische hof. Hier werd afstand gedaan van het voeren van heilige oorlog. Vele joden hadden ingezien dat ze met hun geweld niet tegen de Romeinen opgewassen waren en zichzelf in de wielen reden. Ze gooiden het nu over een andere boeg en rifepen de joden op zich te onderwerpen aan de duidelijk door god gezonden Romeinse overheerser. Het jodendom werd nu door reclame aan de man gebracht. De basis voor de vreedzame messias die zijn vijand de andere wang diende toe te keren en de keizer te geven wat de keizer toekomt werd hier geboren. Dat Christus van oorsprong niet zo vreedzaam en ongevaarlijk was, is nog te zien aan vele afbeeldingen van de kruisiging waarop Jezus wordt geflankeerd door Sol en Luna, overblijfselen van de cultus van de Sol Invictus of het mithraÔsme, een andere Romeinse militaire cultus die in het christendom is opgegaan. In deel drie hierover meer, met afbeeldingen.
Sint Domitilla zou een familielid zijn van Vespasianus en Titus uit deze periode, maar door verwarring in de bronnen is niet duidelijk om welke Domitilla het precies gaat. Het is aannemelijker dat die weergaves niet kloppen. In de Kerkgeschiedenis boek III:18 van Eusebius van Caesarea is te lezen dat Flavia Domitilla de dochter van de zus van Clemens was. Daarom menen sommigen dat dit een andere Flavia Domitilla betreft. De talmoed vermeldt de bekering van Flavia Domitilla tot het jodendom, nadat ze contact zou hebben gehad met de rabbi Akiba ben Joseph. Deze zou echter pas wat later hebben geleefd, in de tijd van Simon bar Kochba, de aanvoerder van de laatste joodse opstand, die het joodse rijk naar de totale desctructie leidde. 'Bar Kochba' betekent 'zoon van een ster'. Het was een woordspeling op zijn naam die verwees naar de messianistische profetie van de ster. Na de desastreuse nederlaag werd ook wel bar Kozeba van zijn naam gemaakt, 'zoon van de teleurstelling'.

Orpheus in christelijke catacombe van Domitilla
Orpheus en de dieren in de christelijke catacombe van Domitilla. Orpheus was teruggekeerd uit het land van de doden.

Flavia Domitilla was de eigenaar van de grond waarop de vroegste catacomben werden gebouwd, begraafplaatsen die volgens de traditionele uitleg speciaal voor de christenen waren bedoeld. Recenter onderzoek laat echter zien dat hier aanvankelijk joden werden begraven. De symboliek van de afbeeldingen uit de catacomben is vaak terug te voeren op Romeinse symboliek. Vooral de FlaviŽrs spelen een aanwezige rol bij de catacomben. Aan het Flavische hof was in werkelijkheid geen sprake van christendom, maar van het joodse gedachtegoed zoals dat onder andere door de nieuwe joodse bruggenbouwer werd gepropageerd.
Josephus vermeldde zelf in een van zijn werken dat hij zich mocht verheugen in de bijzondere belangstelling van Domitia, de echtgenote van Domitianus, de broer en opvolger van Titus. Ook de vrouwen aan het Flavische hof waren de joodse apologeet gunstig gezind. Domitianus had het overigens minder op het jodendom begrepen.

Joseph Atwill stelt dat vanaf deze tijd de Flavische keizers zichzelf identificeerden met de christelijke messias, en dit beeld uitdroegen om het opstandige Judea in het gareel te houden. Veel vroege taferelen in de catacomben waren 'heidens' of hadden betrekking op de verering van de Flavische keizers. Zo zijn in de catacomben van Domitilla schilderingen te zien van eros-figuren met druiventrossen, een Romeins beeld met christelijke symbolen. De druif of de wijn die er van werd gemaakt werd opgevat als het bloed van Christus en is dus deel van de eucharistie. Deze symboliek hoorde vooral bij de cultus van Dionysos.

Briefwisseling van Plinius met de keizer Trajanus

Trajanus van Xanten
Trajanus uit Xanten. Op zijn borstkleed een trophaeum waaraan de wapens van de overwonnen tegenstander hangen, en Victoria die hierop een laurierkrans plaats.

Als er vanuit wordt gegaan dat het christendom is verward met het messianisme, is de weerzin tegen de 'christenen' logischer. De 'christenvervolgingen' waar in christelijke kringen nogal eens over wordt gesproken hebben niet zozeer betrekking op christenen, want die bestonden toen nog niet, maar op 'messianisten', die weigerden de Romeinse wet te erkenden en voortdurend heilige opstanden ontketenden. Ook de vermelding door Plinius over christenen in BythiniŽ, in zijn brief aan de keizer Trajanus, kan betrekking hebben gehad op deze messianisten, omdat in de tijd van de keizer Trajanus het probleem met de joden heel actueel was. Juist in deze periode vonden belangrijke joodse opstanden plaats. Deze opstanden leidden tot grootscheepse Romeinse maatregelen. In de laatste jaren van de regering van Trajanus, de jaren 115-117 braken joodse opstanden uit in Cyrenaica, AlexandriŽ en Egypte, Syria en Irak en op Cyprus. Deze opstand, de tweede joodse opstand, staat bekend als de Kitosoorlog, naar de generaal die de opstand bloedig onderdrukte.
Traianus' opvolger Hadrianus maakte in 135 een definitief einde aan de joodse opstanden na de nederlaag van Simon bar Kochba. De joden werden uit Jeruzalem te verdreven, en Judea heette voortaan Syria Palestina. Jeruzalem was met de grond gelijk gemaakt, en werd nu een garnizoensplaats met de naam Colonia Aelia Capitolina, naar de familienaam Aelia van Hadrianus. Aelia of Ilia is nog steeds de naam voor Jeruzalem in de islamitische wereld. Op de plaats van de joodse tempel liet Hadrianus de tempel voor Jupiter Capitolinus bouwen. Volgens Eusebius liet hij bij de zuidelijke stadspoort, die leidde naar Bethlehem, een bronzen standbeeld van een varken bouwen, als teken van de joodse onderwerping aan de Romeinen.
Plinius vroeg zich af hoe hij moest handelen met betrekking tot het vervolgen van de christenen en onderzoeken (wat 'martelen' inhield) of ze strafbaar waren. Er verschenen anonieme lijsten waarin mensen werden aangegeven. Hij beschreef het als een gevaarlijke, bijgelovige sekte, waar heel veel mensen 'vatbaar' voor waren en die zich 'als een besmettelijke ziekte' door het oostelijke rijksdeel verspreidde. Maar veel van hen waren volgens hem ongevaarlijk. Anderen waren bereid de sekte af te zweren en in een gezamenlijk gebed de Romeinse goden te aanbidden. Het was hem niet duidelijk wat hij wel of niet moest straffen. De keizer Trajanus antwoordde dat mensen die zeiden het geloof niet aan te hangen of die anoniem waren aangegeven niet moesten worden vervolgd.

Tacitus

Ook Tacitus maakt in zijn HistoriŽn V:13 melding van de messianistische profetie. Het neerslaan van de opstand door de Flavische keizers vond plaats onder wonderbaarlijke, apocalyptische visioenen zoals heirscharen die streden in de hemelen, terwijl de tempel werd verlicht door een schitterende straling. Het geluid van bovennatuurlijke jammerklachten gaven aan dat de goden uit de tempel trokken. Het dramatische school er volgens Tacitus vooral in dat er in het oosten een heilige overtuiging bestond dat het oosten was voorbestemd om te triomferen en over de wereld te heersen onder de leiding van een heerser die uit Judea afkomstig zou zijn.

Op deze munt van Justanianus is Victoria te zien met labarum en wereldbol.
Op de achterzijde van deze munt van Justianus is een engel afgebeeld met labarum en wereldbol, symbolen van de wereldheerschappij - in handen van een Romeinse keizer.

De meerderheid der joden meenden op basis van de antieke geschriften dat de wereldheerschappij spoedig binnen bereik zou zijn. Deze voorspelling bleek echter op Vespasianus en Titus te slaan, maar het volk meende dat dit verheven lot op hen zelf betrekking had, en zelfs het grootste ongeluk dat ze hierdoor over zich afriepen kon hun ogen nog niet openen.
Op een munt van Justinianus uit de zesde eeuw is een engel afgebeeld met een labarum en wereldbol, met daarnaast de tekst Victoria Augusti, de 'overwinning van de keizer'. Het labarum, een militaire standaard met het monogram dat de beginletters van Christus zou vormen (chi-rho), mist de x. De wereldbol met het kruis verwijst naar de wereldheerschappij, zoals de joodse profetie later werd geÔnterpreteerd in handen van de Romeinse keizer. Victoria is niet langer een vrouwelijke aankondigster van de zege, maar een mannelijke engel. De Victoria / Nike of engel verkondigde het oorspronkelijke evangelie: de militaire triomfen van de keizer. Een bekend evangelie van dit type is het evangelion van Augustus, een lofzang op de overwinningen van de keizer Augustus. De teksten van een aantal inscripties zijn overgeleverd. In een Klein-Aziatische inscriptie van het jaar 15 na Chr. wordt de keizer gefeteerd als 'het grootste goed en de brenger van overweldigende weldaden'. Hij is de 'vader die alle mensen gelukkig maakt'.
Voor alle mensen is hij de heiland, die in zijn voorzienigheid hun hoop niet alleen in vervulling heeft doen gaan, maar zelfs heeft overtroffen; immers, er is vrede te land en ter zee, de steden leven op dankzij de zegeningen van eendracht, overvloed en eerbied voor de wet, en de oogst van al deze goede gaven wekt hoopvolle verwachtingen voor de toekomst en maakt ons tevreden met de dag van vandaag
In een andere Klein-Aziatische inscriptie, uit het jaar 9 voor chr., wordt de verjaardag van Augustus gecelebreerd in de volgende bewoordingen:
Deze dag heeft de wereld een ander aanzien gegeven. zij zou ten ondergang gedoemd zijn geweest, als zich niet in de man die vandaag geboren is, een voor alle mensen gemeenschappelijk heil had geopenbaard. Juist oordeelt wie in dit geboortefeest de grondslag ziet van zijn eigen bestaan en van al zijn levenskrachten. Eindelijk is de tijd voorbij dat men het moet betreuren ooit geboren te zijn. De voorzienigheid heeft deze man met dergelijke gaven begiftigd, dat zij hem aan ons en aan de komende generaties als heiland heeft gezonden. Twisten zal hij beslechten, alles met zijn heerlijkheid vervullen. De geboorte van de god heeft de wereld de daaruit voortvloeiende evangelia gebracht. Met zijn geboorte begint een nieuwe tijdrekening.
De overwonnen volken werden met deze blijde boodschap geconfronteerd en mochten vervolgens de keizer en het imperium vereren.
Tacitus groeide op tijdens het keizerschap van Nero en maakte in zijn jeugd de eerste joodse opstand en het beleg van Massada mee. Deze begon tijdens het keizerschap van Nero en eindigde met de overwinning van Judea door Titus in het jaar 70. Hij overleed in het laatste jaar van de tweede joodse opstand, 117. Hij schreef een paar keer over christenen. Hij noemde de terechtstelling door de procurator Pontius Pilatus tijdens Tiberius. Ook schreef hij over het oppakken van de christenen op beschuldiging van de brand van Rome in de tijd van Nero. Deze christenen waren waarschijnlijker joodse messianisten. Over de joden is Tacitus weinig enthousiast. Hij zegt onder andere: De Joden beschouwen alles als godslasterlijk wat voor ons heilig is; aan de andere kant staan zij alles toe wat wij immoreel vinden.

Josephus' erkenning van de keizer

Josephus Flavius, de joodse geschiedschrijver en messianistische strijder, kwam door persoonlijke ervaring tot de conclusie dat de ware messias een Romein was. Hij kwam tot het inzicht dat het messianisme tegen de oppermachtige Romeinen geen stand kon houden, maar in tegendeel desastreus zou zijn voor de joodse zaak. Het joodse geweld zorgde slechts voor wanorde, en het gevolg zou zijn dat de Romeinen hun land ťn religie volledig zou uitroeien als het joodse volk zich zo bleef opstellen. Josephus, zelf priester ťn legeraanvoerder, dus heilig strijder, werd na zijn nederlaag bij Jotapata gearresteerd en naar de keizer in Rome gebracht. Hij profeteerde dat Vespasianus binnenkort keizer zou zijn (Joodse Oorlogen, III:401), en zei dat bewezen was dat de nieuwe messias weliswaar uit Judea kwam, maar dat deze voorspelling betrekking had gehad op Vespasianus en de Romeinen, omdat Vespasianus na de onverwachte dood van Nero in Judea tot keizer werd gekroond.
Joodse Oorlogen VI:312-313: Wat hen echter het meest tot de oorlog heeft aangezet, was een dubbelzinnige orakelspreuk, die ook in de heilige boeken te vinden is. Volgens dat orakel zou in die tijd iemand uit hun land heerser over de wereld worden. Zij dachten dat dat iemand uit hun eigen volk zou zijn, en veel van hun wijze mannen zijn daardoor bij hun beoordeling op een dwaalspoor gebracht, terwijl het toch duidelijk was dat het orakel betrekking had op de heerschappij van Vespasianus, die immers in Judea tot koning is uitgeroepen.

Constantijn met labarum: chirho, hemzelf en zijn zoon
Munt van Constantijn. Op de keerzijde een militaire standaard met het chirho-teken erop, een labarum. Het labarum staat op een slang als symbool voor de overwonnen vijanden, in het bijzonder op Judea. Daaronder geen Jezus zoals op latere afbeeldingen, maar de hoofden van Constantijn en zijn zoons.


Pas nadat het land veroverd was en de joden vernietigd, werd het bewijs van hun domheid geleverd, aldus Josephus, die zelf op tijd voor verdere domheid bewaard was gebleven.
Terwijl de tempel in brand stond, werd Titus, die de stad op de knieŽn had gebracht, tot imperator uitgeroepen. Deze maakte nu een einde aan de privileges die de joden tot dan toe hadden gehad, omdat ze ondanks alle Romeinse welwillendheid zich als een stel ongetemde gifadders hun gif losgelaten hebben op hen die altijd het beste met hen voor hadden. De privileges van de joden werden opgeheven en de fiscus Judaicus werd ingevoerd, een speciale belasting voor de joden die werd betaald aan de Romeinse tempel.
De toespraak van Titus volgens Josephus stond bol van afkeuring jegens het ondankbare joodse volk. De gelijkstelling van de joden aan adders is ook te zien in de overwinning door de militaire Jezus van Ravenna, die staat op adders en een leeuw, als teken van zijn overwinning van Judea. Vooral Titus lag aan de basis van de christusfiguur, maar ook latere keizers identificeerden zich met de messias.

Julianus met een tropaeum over de schouder
De keizer Julianus draagt een tropaeum over de schouder en voert een gevangene met zich mee.

Door sommigen die de relatie tussen keizercultus en christendom onderzoeken wordt Josephus in verband gebracht met Paulus, de apostel die eerst de heer vervolgde maar later zijn volgeling zou worden. De naam Flavius was de familienaam van de keizers Vespasianus en Titus, die Josephus kreeg omdat hij door hen werd geadopteerd. Zoals Flavius aanvankelijk streed tegen de Romeinen, maar later de strijd opgaf en de joden overhaalde zich aan de Romeinen te onderwerpen, bestreed Paulus het christendom, maar hield hij zich later bezig met het verspreiden ervan. Beiden hadden eerst een joodse naam, maar later een Romeinse. Ook is betoogd dat Josephus, die aanvankelijk Bar Mathias heette, de werkelijke Jozef van Arimathea was, omdat het verhaal over de drie gekruisigden en de kruisafname oorspronkelijk op Josephus betrekking had, zoals hij schreef in zijn autobiografie.
Het motief van het kruis kan ook worden geassocieerd met het tropaeum, een populair overwinningsteken dat de Romeinen van de Grieken hadden overgenomen. Het was een stok die op het slagveld werd geplaatst, waaraan de wapens van de overwonnenen werden gehangen.

messias van ravenna
Jezus afgebeeld in het paleis van de aartsbisschop in Ravenna: een Romeinse militair.

Op afbeeldingen is vaak te zien hoe dit tropaeum over de schouder wordt meegedragen, op dezelfde manier als de militaire Christus van Ravenna zijn kruis draagt (zie pagina 1). Deze militair staat op een slang en een leeuw, symbolen van de overwonnen vijanden. Dit wordt wel gezien als een verwijzing naar psalm 91:13, waarmee de keizer zichzelf identificeert met de bijbelse 'allerhoogste' die de leeuw en de slang vertrapt. Wilde dieren symboliseerden de vijand, en het overmeesteren ervan stond voor het herstel van de orde. Dit was een algemeen verspreid beeld. De Egyptische PtolemeeŽn stelden hun vijanden voor als Seth, door de Grieken gelijkgesteld aan de slang Typhon. De god Horus werd staand op Seth in de gedaante van een wild dier afgebeeld, terwijl hij hem versloeg. De PtolemeeŽn werden overigens als vreemde, Griekse bezetter van Egypte ook weer voorgesteld als Seth. In een orakel werd de hoop uitgesproken dat zij uit Egypte zouden worden verjaagd, een wens die ook door de Romeinen in vervulling werd gebracht. In de middeleeuwen kwam het motief van Christus die de beesten vertrapt, daarbij het kruis dragend als wapen of als tropaeum, vaker voor.
De Romeinen hadden de gewoonte (zoals andere heersers voor hen) om de goden en godsdiensten van de overwonnen volken over te nemen, maar ze aan te passen aan de verering van de Romeinen. De joden vereerden geen andere goden, maar kenden wel de mythische messias, een militante leider, waar hun hoop op was gevestigd. Bij de joden werd het messianisme de aangepaste variant voor de onderwerping aan Rome. Wie deze cultus precies heeft vormgegeven is onduidelijk. Wel is bekend dat Josephus Flavius niet de enige was die besloot het messianistische verzet op te geven en de Romeinen te accepteren als overwinnaar, althans zolang de joden geen kans hadden door de strijd te overwinnen. De joden zouden andere manieren gaan aanwenden om te zorgen dat hun religie overleefde.
Het feit dat de messias een victorieuze leider zou zijn en de manier waarop Josephus zich na zijn arrestatie afzet tegen dit messianisme maakt het erg onwaarschijnlijk dat hij in het zogenaamde Testimonium Flavionem werkelijk een obscure Jezus die zich notabene door de Romeinen heeft laten executeren heeft aangewezen als 'de messias'.

Paulus/Josephus en andere joodse 'bekeerlingen'

Josephus woonde sinds zijn 'bekering' in het keizerlijk paleis in Rome, en verdedigde de joodse religie niet langer door de heilige oorlog maar door vredige evangelisatie. Hij schreef daar zijn Joodse Oorlogen, maar ook de Joodse Oudheden, de oude geschiedenis van de joden, met als doel het jodendom uit te leggen op een manier die voor de Romeinen acceptabel was.
Ook andere joden gaven na de desastreuse afloop van de opstanden het advies met de Romeinen tot een verstandhouding te komen. In de midrasj en talmoed zijn meerdere uitspraken te vinden van rabbi's die zeiden dat je beter met de Romeinen kon samenleven in plaats van ze te bevechten. Na de verdrijving van de joden uit Jeruzalem in 135 zei de rabbi Jose bar Halafta dat de Romeinen en joden broeders waren. Ze waren Esau en Jakob. De Romeinen konden niet anders dan de wil uitvoeren van god. Ze waren het instrument om de joden te straffen voor hun gebrek aan eerbied voor god. Een van zijn uitspraken was: 'Wie de komst van de messias verkondigt, wie de geleerden en hun leerlingen afwijst, en de valse profeten en lasteraars, zij zullen geen deelnemen aan de wereld van de toekomst.' Deze 'fatwa' was gericht tegen de joodse onruststokers. Dit voorbeeld maakt duidelijk hoe de christenen met de messianisten worden geÔdentificeerd.
De afwijzing van het messianisme betekende overigens niet dat Jose bar Halafta 'integreerde' in de Romeinse cultuur, zoals Hadrianus het had bedacht om het joodse vraagstuk op te lossen. Hij bleef behoren tot een vorm van het joodse sektarisme en kwam diverse keren in problemen met de Romeinse heersers.

Het onderscheid tussen wat wij christenen noemen en messianisten is dat de christelijke messias een Romein bleek te zijn, die de aarde al had veroverd, een koninkrijk had gesticht en de keizer en de heilige 'vrede' (onderwerping) door het hele rijk liet vereren. De joodse messianisten 'wachtten' intussen op de komst van een gewelddadige messias om ze te verlossen, waarbij de een na de ander zichzelf tot messias uitriep en legertjes leidde. Het hoofdkenmerk van deze ware messias was dat hij voor de joden de strijd zou winnen en ze aan de wereldheerschappij zou brengen. Gewoonlijk kwam het echter neer op het aanrichten van chaos en ellende door mystieke vechtersbazen die de liefde voor de dood boven de realiteit stelden. Hoe groot hun aantal bij sommige opstanden ook was, van de Romeinen konden ze nooit winnen. Zij werden vervolgd, niet de christenen.
Na de arrestatie van Josephus was het niet afgelopen met het messianisme. Vespasianus nam het besluit korte metten te maken met de joodse opstandelingen, en ze waar ze zich ook bevonden uit te schakelen. De decurio Valerianus liep onderweg naar Tiberias 'een van de meest fanatieke opstandelingen' tegen het lijf, 'een zekere Jezus de zoon van Saphat of Sapphias, die aan het hoofd van het roversgespuis stond' (Joodse Oorlogen III:450). Zijn rooftocht tegen de Romeinen maakte de joodse burgers zo bang dat ze massaal uitliepen naar de Romeinen en Vespasianus en zijn mannen verwelkomden als 'verlosser' en 'weldoener'. Deze Jezus noemde Josephus een verrader, vanwege een gerucht dat Josephus het joodse volk zou willen uitleveren aan de Romeinen, en hitste het volk tegen hem op. Hij werd door Titus in een verschrikkelijk bloedbad verslagen bij het meer van Gennesar (III:468-531).

Islamitische messianistische profeet

Mohammed de profeet voert leger aan.
Mohammed voert een leger aan, begeleid door engelen. Uitsnede uit de Jami'al-Tawarikh, ca 1315

Het messianisme was na het neerslaan van de grote opstand van 135 door Trajanus en verdrijven van de joden uit Jeruzalem nog lang niet uitgeroeid. Hier een voorbeeld uit de Doctrina Jacobi, dat dateert van het jaar 634, toen een leger Saracenen onder leiding van een messias Jeruzalem veroverde. Jakob, zelf een christelijke bekeerling, vermeldde in dit tractaat een brief van een joodse neef van hem, Abraham, die in Caesarea verbleef.
Toen de candidatus vermoord was door de Saracenen was ik in Caesarea, en nam de boot naar Sykamina. De mensen riepen: de candidatus is vermoord, en wij joden waren dol van vreugde. Ze zeiden dat de profeet was verschenen en dat hij kwam met de Saracenen, en dat hij de komst aankondigde van de gezalfde, de christus die werd verwacht. Toen ik bij Sykamina aankwam, hield ik een oude man aan die goed was ingewijd in de heilige teksten, en vroeg: wat kun je me vertellen over de profeet die is gekomen met de Saracenen? Hij antwoordde kreunend: Hij is vals, want profeten komen niet gewapend met het zwaard. [...]
Abraham ging verder op onderzoek uit, en kwam ook tot de conclusie dat het een 'valse profeet' betrof, die zich slechts bezighield met bloedvergieten en bovendien met de 'ongeloofwaardige bewering' kwam dat hij de sleutels tot het paradijs bezat. Uit de opmerking van deze Abraham blijkt dat een idee over gewelddadig messianisme nog altijd bestond, maar dat er ook andere opvattingen over profeten bestonden.
Deze messianistische Saracenenleider werd later vereenzelvigd met de profeet Mohammed, en voorgesteld als grondlegger van de islam. Het christendom kent daarentegen een eenmalige en vredige messias, die helemaal geen strijd had gevoerd of rijk had gesticht, maar wel het bewuste koningrijk aankondigde, en om die reden was gekruisigd. Dit christendom is in een latere tijd met terugwerkende kracht geprojecteerd op de messianisten uit de Romeinse tijd.

De joden geloofden dat god tijdelijk de macht gaf aan de Romeinen, maar deze ook weer zou afnemen. Dan zou de beloofde messias het volk naar de overwinning leiden. Tot die tijd zouden de joden tot een vreedzame manier van samenleven moeten komen. Dat doen de joden nu al zolang dat velen het zijn vergeten, hoewel er nog altijd messianistische joden bestaan. Dat de islam voorkomt uit dezelfde religie valt op door de vele voorbeelden die de lezer van nu bekend in de oren klinkt.
De rabbi Samuel bar Nahman werd in de derde eeuw geconfronteerd met de vraag of er aan de Romeinse overheersing ooit een einde zou komen. Hij antwoordde met een profetie uit het boek Jeremia, dat stelde dat Jakob zou terugkeren om de joden te verlossen en voorgoed af te rekenen met alle volkeren waaronder de joden 'verstrooid' zijn. De joden blijven dus wachten op hun messias, en tot vandaag dient er zich met enige regelmaat eentje aan.
In het christendom is dit geloof natuurlijk overgeleverd als het geloof in de dag des oordeels en de apocalyps. De moslims geloven nog altijd in de terugkeer van de Mahdi, gevolgd door Jezus, om de islam aan de definitieve wereldheerschappij te helpen en om de laatste dag te vieren. De Iraanse president Ahmadinejad is bezig met het treffen van grootschalige voorbereidingen voor de komst van de Mahdi. Het jihadisme, de vorm waarin het joodse messianisme voortleeft, is nog in veel islamitische landen aanwezig. De levendige wil om in de heilige oorlog te sterven werd bijvoorbeeld beschreven door Bernard-Henry Lťvi in zijn boek over zijn zoektocht naar de moordenaar van Daniel Pearl in Pakistan. In een groot gebied in AziŽ maken de jihadstrijders met hun ontelbare aanslagen het leven van de bevolking zuur op dezelfde manier zoals Josephus Flavius dit in zijn tweeduizend jaar oude boeken beschreef.

Morgen verder. :-)

Auteur:

Dit artikel is 1232 keer gelezen.


veertien reacties

Zo Els,

Je hebt je behoorlijk verdiept in de materie. Zelf heb ik me ook enigszins in het ontstaan van het christendom verdiept: zie http://www.freethinker.nl/forum/viewtopi..

Groetjes David
David Bakker () - 12 01 11 - 13:29

Ja, ik heb inderdaad lang zitten ploeteren om een beetje een samenhang te vinden in waar christendom en islam werkelijk vandaan komen. Ik probeer me een beetje te houden aan feiten en niet aan de traditionele tekstkritiek, die alleen maar leidt tot nog meer verzinsels en speculaties. Leuk dat jij dat ook interessant vindt, dan ben ik niet de enige. Dat boek van Paul Verhoeven had ik ook aangeschaft, voor de volledigheid, maar eigenlijk had ik er al spijt van omdat hij zich eigenlijk toch uitsluitend baseert op tekstkritiek. Nadat ik jouw samenvatting heb gelezen heb ik er haast helemaal geen zin meer in het te lezen. :)
Els - 19 01 11 - 00:10

Een bewerking van een tekst van baron De Holbach over de geboorte van Klein Jezuske vind je op:
De geboorte van Jezus Christus
https://docs.google.com/leaf?id=0B89dV2M..]
Pagan Isgoood () - 05 04 11 - 08:52

Bedankt Pagan, leuke tip. Leuk te zien dat baron d'Holbach hierover n de achttiende eeuw al zo kritisch schreef. In zijn tijd werden zijn boeken verbrand, maar nu lijkt hij nog steeds uit de geschiedenis te worden weggepoetst, terwijl hij heel belangrijk was voor de verlichting. Je kan dit fragment ook downloaden, dus dat heb ik snel gedaan, kan ik het op m'n gemak lezen.
Els - 05 04 11 - 17:48

En hier heb je het broertje of zusje over de verrijzenis van
Pagan Isgoood () - 05 04 11 - 23:25

https://docs.google.com/leaf?id=0B89dV2M..]

Over de verrijzenis
Pagan Isgoood () - 05 04 11 - 23:27

Beste Els, leuke lectuur! Het bevestigt mijn aanvoelen dat religies kunnen groeien omdat dit bepaalde gezagsdragers in hun kraam past. De geschiedenis herhaalt zich altijd.
Daarentegen vint ik de artikelen van Ivan Basyn waarnaar gelinkdt wort toch licht infantiel. DT-fouten helpen ook niet echt...
Erwin S - 02 05 11 - 13:58

Hai Erwin, ik ben blij dat je het leuk vindt, het is een obsessie die ik van me af probeer te schrijven. Ik ben er helemaal aan verslingerd geraakt. :)
Ik vind die artikelen van Ivan Basyn trouwens wel interessant omdat er maar zo weinig bekend is van wat de baron d'Holbach schreef. In de achttiende eeuw was het maar amper mogelijk in het openbaar te schrijven wat er allemaal niet klopte aan de bijbel. Hij houdt zich dus heel erg aan de tekst en haalt de tegenstrijdigheden eruit, maar het was pas in deze tijd voor het eerst dat het een beetje mogelijk was die twijfels openbaar te bespreken. Het was nog altijd wel gevaarlijk, maar de geloofstwijfel werd nu wel veel georganiseerder. Hij werkte bijvoorbeeld mee aan de Encyclopedie van d'Alembert en Diderot, ook atheÔsten. Veel atheÔsten uit die tijd zijn lang doodgezwegen, en hun theorieŽn al helemaal. Het is vooral aan het internet te danken dat die teksten voor iedereen beschikbaar worden. Alleen al daarom lees ik die stukken graag. In het Frans is wel meer te vinden inmiddels, maar ja, ik lees geen Frans, dus ik ben al heel blij dat Ivan een begin maakt met het vertalen.
Els - 04 05 11 - 16:53

Moskee Bouwers en Jihadi's!

Moskee Bouwers zijn geen vredesactivisten!

Het is onvoorstelbaar dat D66,VVD, christenen, moderne academici en sociaal democraten de islam blijven propageren als een zachtmoedige en vredelievende godsdienst. Dat wordt gelogenstraft door honderden gewelddadige teksten uit koran en hadith, zowel als door de gewelddadige islamitische geschiedenis en jihadisten van nu!

Groeiend verzet van de bevolking tegen het migratie en moskeebouw wordt nog steeds door de overheid genegeerd. De overheid volhard in het verdwaasde beleid, waardoor de toestand steeds sneller escaleert.†VVD, net als D66, PVDA en CDA, wilt de moskeebouw in Nederland niet ontmoedigen...! Een broeinest van jihadisme in Nederland is juist de moskee geworden. Dit zijn geen onschuldige constituties, het is beslist geen plaats waar aan kinderen Ďeen gematigde versie van de islamí wordt bijgebracht.†
Jihadistische hebzucht en de stelling dat de hele wereld aan mohammed toebehoort en aan hem belasting moet betalen voor het onderhoud, wordt nu ook in Nederlandse moskeen gepropageerd...

Niettemin blijft VVD net als PVDA, CDA en D66, de islam propageren als de godsdienst van de vrede en vergeet men maar liever de veertien eeuwen durende veroveringsoorlogen tegen het gekerstende Europa.


Uitspraken van de profeet Mohammed over de heilige oorlog

Door moslims wordt Mohammed altijd afgeschilderd als vredelievend, zachtmoedig, edelmoedig, vergevingsgezind, nobel, rein, enzovoorts. De juistheid daarvan kan iedereen zelf beoordelen aan de hand van onderstaande hadith teksten.

SUNAN ABU-DAWUD, BOEK 14: Jihad†

14.2473: Er zal geen einde komen aan migratie tot het berouw ophoudt en berouw zal niet eindigen voor de zon opkomt in het Westen.

14.2478: Een deel van mijn gemeenschap zal blijven vechten voor het recht en hun tegenstanders overwinnen tot de laatste van hen vecht met de antichrist

14.2493: Hij die uittrekt in naam van Allah en sterft of wordt gedood is een martelaar, of zijn nek breekt door een val van zijn paard of kameel, of wordt gestoken door een giftig schepsel, of sterft in zijn bed, of door welke dood dan ook, is een martelaar en zal naar het paradijs gaan.

14.2497: Wie niet deelneemt aan een krijgstocht (jihad) of die uitrust, of goed zorgt voor de familie van een krijger zal door Allah worden getroffen met een plotselinge ramp.

14.2498: Gebruik uw bezit, uw persoon en uw tong in de strijd tegen de meetgodendienaars.

14.2520: De krijger krijgt zijn beloning en degene die hem zijn uitrusting geeft krijgt zijn eigen beloning en die van de krijger.

14.2526: Drie dingen vormen de grondslag van het geloof: Niemand te doden die zegt: ĒEr is geen God behalve AllahĒen hem geen zondaar te noemen ongeacht welke zonden hij begaat en hem niet van de islam te excommuniceren voor welke handeling dan ook. En de heilige oorlog zal worden gevoerd zonder ophouden, vanaf de dag dat Allah mij als profeet heeft gezonden tot de dag dat het laatste lid van mijn gemeenschap met de antichrist zal vechten.

14.2535: Allahs apostel zei: Als iemand vecht in Allahís naam gedurende de korte tijd tussen het twee maal melken van een kameel, zal hij verzekerd zijn van het paradijs. Als iemand Allah oprecht verzoekt om gedood te worden en dan sterft of gedood wordt zal hij de beloning van een martelaar krijgen.

14.2610: De apostel van Allah beval hem Ubna aan te vallen en de plaats te verbranden.

14.2626: Wanneer de apostel van Allah op krijgstocht ging zei hij: O Allah, gij zijt mijn hulp en mijn steun; Door u ga ik voort, door u val ik aan, en door u vecht ik.

14.2631: Wanneer de profeet op krijgstocht ging deed hij altijd of hij ergens anders heen ging en zei hij : oorlog is bedrog.

14.2632: Allahís apostel benoemde Abu Bakr tot onze commandant en wij vochten met enige heidenen, die wij Ďs nachts aanvielen en doodden. Onze oorlogskreet was die nacht ďdoodt; doodt;Ē Salamah zei: die nacht doodde ik eigenhandig heidenen van zeven huishoudens.

14.2635: Mij (de profeet) is bevolen tegen mensen te vechten tot dat zij getuigen dat er geen God is behalve Allah, dat Mohammed zijn dienaar en zijn apostel is, zij zich bij het gebed in de zelfde richting keren, eet wat wij slachten en bidden zoals wij.†

14.2660: De meest genadige mensen zijn gelovigen die anderen doden.

14.2664: Doodt de oude mannen die heiden zijn, maar spaar hun kinderen.

14.2681: Wij vochten samen met AbdurRahman. Vier ongelovige vijanden werden bij hem gebracht. Hij beval dat zij in gevangenschap moesten worden gedood.

14.2685: Op de dag van de slag van Badr stelde de profeet het losgeld voor de mensen uit het voor-islamitische ArabiŽ op vierhonderd dirhams per hoofd.

14.2697: Wij waren op expeditie met AbdurRahman. Sommigen stalen van de oorlogsbuit. De apostel van Allah verbood iets van de buit te nemen voordat die werd verdeeld.

14.2715: De apostel van Allah oordeelde dat een krijger recht had op wat hij roofde van de man die hij doodde en dat dit niet verdeeld hoefde te worden in vijfden.

14.2730: Het leger bestond uit vijfduizend mannen, waarvan driehonderd ruiters. Hij gaf twee delen van de buit aan de ruiters en een deel aan het voetvolk.

14.2737: De profeet stuurde een detachement naar Najd. Ik ging met hen mee en kreeg overvloedige rijkdom. Onze commandant gaf ieder van ons een kameel als beloning. Daarna kwamen wij bij de profeet die de oorlogsbuit onder ons verdeelde. Nadat hij een vijfde deel voor zich zelf had genomen kreeg ieder van ons twaalf kamelen.

14.2756: Ik hoorde de apostel van Allah zeggen: als je geen gezant was zou ik je onthoofden. Maar vandaag ben je geen gezant. Daarop beval hij een helper om hem te doden. Hij onthoofde hem op het marktplein.

14.2781: Wie met heidenen omgaat en met hen leeft is een van hen.

Moskee Bouwers zijn geen vredesactivisten! ISIS voert Koran's Jihad uit!

"Gematigde moslims" bouwen geen middeleeuwse megamoskeen! Moskee Bouwers in Nederland zijn niet gematigd! Er bestaan verschillende vormen en fases van Jihad, moskeebouw is een belangrijke stap voor de jihad, dit is afbakening, waarin opvoeding en training beoefend kan worden.

Alle moskeen in Nederland propageren dat de islam niet in staat is toe gedeeld te worden, en wordt geheel aangenomen met zijn credo en systeem en het is niet toegestaan (Jaiz) om een deel van zijn wetten te verloochenen. (DIT IS PUUR FUNDAMENTALISME)

Het moet ieder weldenkend mens duidelijk zijn dat deze islamieten nieuwe burgeroorlogen gaan ontketenen in welke westerse samenleving dan ook... Jihad, heilige oorlog van Moslims wordt door koran en hadith expliciet en nadrukkelijk gecommandeerd.

Het is pure grootheidswaanzin zoveel moslims daartoe uit te nodigen! Uit meest islamitische landen stromen nog steeds ongeschoolde migranten en zogenaamde asielzoekers, voor wie hier geen werk is, naar ons uitkeringsparadijs.

De verkondiging van haat en verachting jegens ongelovigen en het verbod op contact met ongelovigen houd moslims in een isolement omtrent de megamoskeen. Ruwweg 79 % van de moslims leeft hier van uitkeringen met weinig zicht op verbetering, zelfs nog in de derde en vierde generatie.†

De overheid zal een eind moeten maken aan het voornaamste wapen van de islam, immigratie en moskeebouw! Megamoskeen met de hoge minaretten zullen immers de allergrootste islamitische migratiestromen ooit naar het Westen te stimuleren en wordt de Westerse samenleving en democratische rechtsorde voorgoed vernietigd.

Met Vriendelijke Groeten,

Victor Leman, Florac Bosch, H. Westerdam, P. Westerdam, S. Leobergen, Arto Troyer, S. E. Konne, A. Thores, L. H. Dekker. W. Karmann, N. Korser, H. Vlaams, Berna Akker, R. E. Zycke, Adriana T., E. Born
P.Westerdam () - 17 03 15 - 10:24

Het wordt tijd dat wij ons politiek hard maken, geen islamfobie of polenmeldpunt zoals de populist Wilders, maar een politieke partij die vind godsdienst iets is voor achter de voordeur.
Weg met artikel 23 en religieuze kleding bij overheid en op scholen.
Wie doet er mee?

vriendelijke groet
herman
Herman Gerritsma - 21 03 15 - 12:19

Hallo Herman, ik ben het deels met je eens, hoewel ik wel vind dat islamkritiek hard nodig is en net zo mogelijk moet zijn als kritiek op politieke bewegingen en economische theorieŽn, andere godsdiensten, en dat de vrije meningsuiting hierover beschermd en verdedigd moet worden. Alleen 'achter de voordeur' is voor mij niet voldoende, ik vind dat je vrij moet zijn om alle ideeŽn en handelen te bespreken, zonder taboes.

Misschien is er wel al een politieke partij waar je je verwant mee voelt: de partij van de rede:

http://partijvanderede.nl/

En je kan ook eens zien wat het atheistisch verbond doet:

http://www.atheistischverbond.nl/

Zelf zit ik eigenlijk te denken over een atheistische volkspartij, voor zelfredzaamheid, emancipatie en weerbaarheid tegen alle vormen van manipulatie, controle en drogsystemen, dus ook tegen de globalisering en vrije markt. Ik vind religie gevaarlijk vanwege de kracht om mensen tot zelfonderwerping en oorlog te bewegen, maar ook zonder godsdienst is het mogelijk voor machtsystemen om mensen tot onderwerping en geweld te dwingen.

Maar hoe dan ook, het is belangrijk dat alle verwante geesten zich op een of andere manier met elkaar kunnen verbinden, ook al denken we er allemaal net iets anders over. Dus als je een idee hebt om zo'n platform op te zetten, laat maar weten. Ik wil graag iets doen waar mensen niet allemaal hetzelfde vinden, maar waar wordt geaccepteerd dat niet iedereen hetzelfde is en elkaar voor rotte vis uitmaakt. Gewoon dingen bespreekbaar maken in plaats van elkaar verwijten de foute ideeŽn te hebben (zoals de islamofobiebeschuldiging, racismebeschuldiging etc.).
Els - 23 03 15 - 10:39

Beste Els,
Partij van de rede heeft met de gemeenteraadsverkiezingen in Deventer 281 stemmen
vergaard.. komt dus niet in de raad.
Zij hadden mijn stem ook niet gekregen, allerlei leuke dingen zoals plaatselijke referenda hadden ze bedacht. Ook waren ze halfslachtig ten aanzien vaan artikel 23 geen subsidie maar indien mensen zelf betaalden mochten er wel scholen op religieuze basis komen.
Zie je het al voor je, islamitische scholen, zonder rijksbijdrage maar gefinancierd door een luguber oliestaatje.
Ook bij jou zie ik invulling van een aantal punten ( globalisering en vrije markt ) die er niet toe doen. Laten we ons liever niet verliezen in overige politieke zaken en stellen we, dat we sociaal liberaal zijn.
Belangrijk is dat wij de terreur van hoofddoeken , keppeltjes en zondagsheiliging stoppen.
Daar zijn twee manieren voor , de tolerante vrijheid blijheid ieder mag doen waar hij zin in heeft en wij gaan proberen deze mensen met argumenten te overtuigen.
De intolerante, openbare scholen verplicht voor iedereen en binnen deze scholen is net zoals voor iedere ambtenaar geen ruimte voor religieuze kledingvoorschriften.
Ik ben niet tegen hoofddoekjes omdat die rolbevestigend zouden zijn. Maar omdat er geen weg terug is. Indien een moslima zou besluiten geen hoofddoek meer te dragen wordt haar man daarop aangesproken. Hoofddoekverbod op bepaalde locaties geeft ruimte om aan een verstikkende sociale controle te ontkomen
De tolerante wijze heeft niet gewerkt dus zullen we het op een andere manier moeten oplossen

vriendelijke groet
herman
Herman Gerritsma - 23 03 15 - 17:41

Het is toch duidelijk, dat ze onze westerse tolerantie juist benutten om hun dictatuur te vestigen?
De schijndemocratie wordt uitgehold door middeleeuws feodalisme en religieuze archaÔsche waandenkbeelden.
Waandenkbeelden omdat het ontstaansmythen zijn.
Mo was niet de grote man die het "wilde oosten" verenigde, want er is niets te vinden in de geschiedenis, voor ruim een eeuw na zijn dood.
Intussen is aangetoond dat veel verzen gekopieerd zijn en ingelast in het "handboek soldaat" van de niet zo vreedzame struikkrover.
(Hebben ze ook met de bijbel gedaan).

Het Christendom heeft ook veel bloed vergoten uit naam van hun oorlogsgod.
De bijbel staat ook vol oorlogstaal. Duizenden zijn gedood in opdracht van Jahwe en de influisteringen van mythische Mozes en de al even mythische exodus.
Alleen kunnen we daar binnen het christendom tegenwoordig kritiek op uitten zonder op het brandstapeltje terecht te komen of de pijnbank.
Jahwe was ook geen lieverdje, het was een narcistische potentaat.
Maar elke religie is volksmennerij (en verlakkerij) in dienst van de macht.
Wie een geloofsovertuiging als persoonlijke hobby wil aanhangen, prima, maar val mij er niet mee lastig.

De sluier is nergens gebaseerd op de Koran.

Maar denk niet dat het toeval is, dat er miljoenen moslims en "rijke" bootvluchtelingen naar Europa komen (die wel 10.000 Euro op tafel kunnen leggen???)
Het geheel wordt van bovenaf gestuurd en daarmee bedoel ik beslist niet Allah.
Chaos en destabilisatie, en ja ongeveer 80 % is en blijft werkloos.
Duitsland zou deze werkkrachten nodig hebben?
Kom op zeg, ongeschoolden of laag geschoolden en de taal niet kunnen spreken en weigeren te integreren?
Neen wij moeten ons aan hen aanpassen.
Moet je eens in het middenoosten proberen.
Maar de politiek graaft zijn eigen graf.
We kunnen beter spreken over de Partij voor de Arabieren.

Onze maatschappij en zorg worden totaal uitgehold en afgebroken en het geld vloeit naar corrupte banken en landen of immigranten.
Deze bodemloze put is bewust gecreŽerd om onze vrijheden en bezittingen af te nemen.
De tirannie van de overheid wordt steeds duidelijker. Alles gecontroleerd, de mond gesnoerd en uitgewrongen.
Terreur is altijd de drijfveer geweest van veranderingen. Maar die terreur wordt wel door henzelf gesponsord.
Je hoeft geen helderziende te zijn om te beseffen dat de bom een keer barst.

Minaretten zijn raketten, moskeŽn kazernes, baarmoeders onze beste wapens enz.
Dat is wat een van die heethoofdige ophitsers uit het middenoosten propageerde.

Er bestaat geen gematigde islam, dat zien we toch elke dag.
Maar ze dragen oogkleppen in de politiek en zijn bewust bijziend en doof.
Ik ben geen racist of fundamentalist, radicaal of discriminaal, maar wat er onder onze ogen gebeurt kan alleen een blinde ontgaan.
De kamelenkaravaan van Troje loopt al jaren binnen.
Stardust - 12 06 15 - 11:00

Turkije is een land van de ongekende problemen.


In Turkije, door de dictator Erdogan, worden er Miljoenen Koerden (meer dan alle SyriŽrs) verjaagt uit hun woongebieden!!
Turkije is juist de belangrijkste oorzaak van hele Syrische burgeroorlog en heeft tientallen Jihadistische organisaties opgericht. Niet alleen Al Nusra maar ook ISIS kreeg haar fondsen, wapens, opleiding, tactische en diplomatieke ondersteuning van de Turken. Veel van de IS-leden werden gerekruteerd uit de Speciale Turkse strijdkrachten. Circa 18 000 turkse soldaten en 26 000 paramilitairen vechten als jihadist in Syrie!

Gaat deze Turkije nu Syrische migrantencrisis oplossen voor Europa?


En nu turkse-Koerdistan/Noord Koerdistan met 28 Miljoen Koerden!

Zware gevechten tussen Koerden en Turken.. Turkije jaagt miljoenen mensen richting Europa...


Lijken in de straten. Straaljagers bombarderen Koerdische dorpen...Tanks trekken sporen in het asfalt waar tot voor kort autoís reden. Zwaarbewapende soldaten van het Turkse leger doorzoeken huis na huis. Koerdische vrouwen worden massaal verkracht! Honderden duizenden Koerdische burgers zijn al gevlucht. Talloze anderen zitten gevangen tussen twee vuren en kunnen de deur niet uit wegens de uitgaansverboden die het Turkse leger in diverse steden en wijken heeft afgekondigd.

Turkije zou eerst zijn oorlog tegen de Koerden moeten stoppen voordat de visa plicht met Europa wegvallen. Want met dit verdrag lost Europa geen migrantencrisis, in tegendeel halen we niet alleen 20 Miljoen Koerden hierheen maar ook moeten we brutale oorlog van de Turken financieren...!

In steden als Diyarbakir, Cizre, Silopi, Nusaybin, Mardin, Sirnak, Idlib en Silvan voert Turkije een zware oorlog tegen de Koerden.
De cijfers spreken duidelijke taal. Zeker 7,3 miljoen inwoners van 17 steden worden zwaar getroffen door de vuurgevechten en de uitgaansverboden.
Koerden worden massaal verjaagt uit hun woongebieden. In Turkije wonen ongeveer 28 Miljoen Koerden! Meer dan alle SyriŽrs bij elkaar! Ze zijn nu door deze Turkse aanval migrant gemaakt en over de rug van deze migranten chanteert Turkije zich de EU in.

Door de Turkse Jihad tegen de Koerden, zijn er meer dan 2 Miljoen Koerden al op de vlucht! Turkije is dus niet beter dan de Syrie, Afghanistan of Irak! Deze Turkije lost de migrantencrisis niet, maakt juist nog erger!!

Als wij de Turkse dictator Erdogan moeten geloven dan kleeft er heel veel bloed aan de handen van EU leiders en de rest van alle corrupte politici!

De haat van de Turkse president Erdogan richting europa!

De islam komt hier als een dief in de nacht. Over een paar maanden kunnen de Turken massaal EU bestormen met alle jihadisten.
Turkse islamitische macht als de Moslimbroederschap aan de basis van de politieke islam en wel van alle hedendaagse terroristische organisaties van islamitische signatuur. Turks Ottomaanse jihad (strijd) is nog steeds een belangrijke inspiratiebron voor islamitisch-fundamentalistische terreurorganisaties als Hamas, MoslimBroeders, al-Qaida en IS.

15 Koerdische steden veranderd in Ďware oorlogszoneí ! Turkije gebruikt Jihadisten tegen de Koerden!

Turken blijven jihadisten steunen en Koerden beschieten...

Ondertussen blijft het Turkse leger nog meer troepen en wapens naar Koerdistan sturen, en worden moslimterroristen bevoorraad en bewapend, zodat ze nieuwe aanslagen in het noorden van het half verwoeste land kunnen plegen.

Turkije zet Jihad-groepen in tegen de Koerden...Nog meer koerden vluchten naar Europa: migratiecrisis wordt alleen nog erger!†

Binnen Turkije is er juist nog een grotere burgeroorlog gaande.... Veel steden en dorpen zijn veranderd in spooksteden, waar nu een strikte avondklok is ingesteld. turkije heeft binnen 4 maanden 271 Koerdische dorpen met de grond gelijk gemaakt!†

Dientengevolge zijn honderden duizenden Koerden gedwongen om hun huizen te ontvluchten. Turkije zelf is de grote oorzaak van de migrantencrisis! Turkije jaagt de Koerden, 1.3 Miljoen Koerden op de vlucht!

In werkelijkheid zijn de Turkse "post-moderne islamitische" leiders gewoon islamisten, verpakt in een mooiere cadeauverpakking.

270.000 Turkse soldaten, gesteund door tanks, straaljagers en raketten tegen de Koerden..

In Turkije is er een regionale burgeroorlog tegen de Koerden begonnen. Miljoenen Koerden worden verjaagd richting Europa...

Turkije vernietigd Koerdische dorpen en jaagt de bevolking! Erger nog, het conflict heeft de potentie om te leiden tot geweld in Europa, verspreid over grote steden.

EU heeft aan dictator Erdogan feitelijk een vrijbrief heeft gegeven om met grote militaire macht de Koerden te verpletteren. Ankara gebruikt de Ä 6 miljard die het van Brussel kreeg om de migrantenstroom naar Europa in te dammen in werkelijkheid om de uitroeiingoorlog tegen de Koerden te financieren. Erdogan wil migrantenaanval op EU pas stoppen als hij de Koerden mag vernietigen..Dictator Erdogan heeft de miljarden die de EU hem heeft aangeboden om de massaís vluchtelingen die hij op Europa afstuurt in Turkije te houden afgewezen. De reden: hij wil eerst toestemming van de EU om oorlog tegen de Koerden te voeren en hen te vernietigen. Ook hierin blijkt de bedrieglijke aard van de Turkse moslimpresident, maar de Westerse politiek weigert nog steeds hier zijn ogen voor te openen, mede omdat de EU diep verdeeld is en feitelijk niet meer in staat is zichzelf te verdedigen. En daar maakt Erdogan nu even handig als schaamteloos misbruik van.

Nu worden de Koerden al maanden gebombardeerd door de Turkse luchtmacht, en werkt het Turkse leger nauw samen met de islamitische terreurbeweging Al-Nusra (Al-Qaeda in SyriŽ). Ook ISIS is een pion in het schaakspel van Erdogan, die zijn zinnen heeft gezet op SyriŽ en de in Turkije getrainde jihadisten...

Turkije wil openlijke steun Europa voor oorlog tegen Koerden

Volgens Erdogan mag het feit dat de Koerden een van de belangrijkste krachten tegen ISIS zijn geen reden zijn om hen dan maar hun gang te laten gaan. In werkelijkheid ziet Erdogan de Koerden juist vanwege hun strijd tegen ISIS en Al Qaeda als een grote bedreiging voor zijn Islamitische veroveringsplannen met SyriŽ en daarna het hele Midden Oosten.

SALAFIST ERDOGAN WILT EUROPA ISLAMISEREN!

Het startpunt daarvoor is de mogelijkheid voor 80 miljoen Turken om visa-vrij door de EU te reizen.
Turkse Salafisme, is als gif dat onschuldig is als je er weinig van inneemt, maar wanneer je er langdurig aan wordt blootgesteld, kan het zich uiten in haat en wrok tegen het Westen...De uitbreiding van de moslim- en boven alles de Turkse gemeenschap in Europa is een van de lange termijn doelstellingen van het islamitische bewind in Ankara. Het visa-vrij reizen binnen de EU van Turkse onderdanen is daarbij een zeer effectief middel!
Deze onbeperkte uitnodiging tot massale immigratie geeft enorme problemen met kosten, integratie, huisvesting, gezondheidszorg, scholing, criminaliteit, werkgelegenheid en geloof.

Turkije krijgt in deze regeling ook nog een heel gevaarlijk extra instrument. Het kan 3 miljoen SyriŽrs (alleen de salafisten), Irakezen, Pakistaners en Afghanen en andere ongewenste vreemdelingen eerst een Turks paspoort geven, en daarmee automatisch een visum naar de Europa... In de hoop dat hun probleem, ons probleem wordt. Europa geeft haar immigratiebeleid uit handen aan gevaarlijkste Islamieten.
florac Bosch () - 05 04 16 - 15:26


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In ťťn woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

De inslag van een komeet
De inslag van een komeet
Bayle, P.

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Mei 2024
Z M D W D V Z
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende atheÔsme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu