atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

Categorieën

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40621) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16781) Atheïstische Beweging
3. (15927) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14474) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12477) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12113) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12022) Over bidden en de dood
8. (9927) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9586) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« De noodzaak van kriti… | Home | Lousewies van der Laa… »

Elf stellingen over vrijheid van kritiek op de godsdienst

13 02 06 - 00:00 - Categorie: opinie
Godsdienst moet aan precies dezelfde kritiek en satire kunnen worden blootgesteld als alle andere menselijke uitingen. Naar aanleiding van de woede-uitbarsting onder moslims vanwege satirische tekeningen over de islam en de daaruit voortvloeiende vraag hoever we moeten gaan in het toestaan van kritiek op godsdiensten, heb ik geprobeerd een aantal stellingen te formuleren. Deze kunnen aan de orde komen tijdens een discussie over dit onderwerp.

Uitgangspunt: het taboe op kritiek en het eisen van bijzonder respect voor de godsdiensten is misplaatst, en leidt tot onvermogen om vooroordelen, misstanden en geweld die voortkomen uit de godsdiensten te kunnen oplossen.

1) Juist met betrekking tot de godsdienst heeft de vrijheid van meningsuiting extra bescherming nodig.


Godsdiensten als christendom en islam hebben de neiging zich tegen kritiek te beschermen door het te verbieden, en het indien mogelijk strafbaar te maken. Maar het taboe op godsdienstkritiek is juist de oorzaak van het gevaar van deze godsdiensten. Het strafbaar stellen van kritiek gaat ten koste van andersdenkenden, veroorzaakt onoplosbare frustratie, en leidt tot paranoïde sociale verhoudingen en conflicten.

Door kritiek en vrijemeningsuiting toe te staan, is het mogelijk frustraties en angsten te kanaliseren en conflicten te voorkomen.

2) Onderdeel van het recht op vrijemeningsuiting is dat je met kritiek moet kunnen omgaan.


Dankzij de vrijemeningsuiting hebben minderheden en individuen de mogelijkheid hun opvattingen vrij te beleven. Keerzijde is dat je moet kunnen verwerken wat groepen of mensen met andere ideeën over je zeggen. Tegengestelde ideeën komen vaak juist voort uit onvrede met de opvattingen van een andere groep. Maar ook binnen een groep moeten mensen kritisch kunnen spreken over regels die tegen hun natuurlijke behoeftes ingaan, en voorstellen deze te veranderen.
Dankzij de vrije mening is het mogelijk vanuit kritiek tot een andere levenswijze te komen, die meer aansluit bij andere wensen.

3) Wie het recht op godsdienstvrijheid wil, moet ook het recht op vrije kritiek toestaan.


Moslims kunnen niet aan de ene kant westerse vrijheden opeisen maar tegelijk hun islamitische onvrijheid aan ons opleggen. Ze moeten beseffen dat de reden dat de islam hier is toegestaan gekoppeld is aan het recht op vrijemeningsuiting. Keerzijde van de medaille is dat de islam net als alle andere opvattingen en ideeën niet heilig is: hij mag ter discussie worden gesteld, en wie wil mag hem proberen te ontmaskeren.
Moslims die de islam willen verspreiden door hem aan te prijzen als oplossing voor de problemen die uit andere levenswijzen voortkomen, moeten ook accepteren dat anderen de islam en de leefwijze van moslims ter discussie willen stellen, zelfs als dat leidt tot het afbrokkelen van de islam.

4) Kritiek maakt verandering mogelijk.


Godsdiensten als christendom en islam zijn erop gericht onveranderlijk te blijven bestaan. De tekst van hun heilige boek is onaantastbaar en voor eeuwig. Het toestaan van kritiek zou dit streven aantasten.
Het nadeel van verbod op kritiek is dat rigide ideeën en vooroordelen blijven woekeren. De vrouw is bijvoorbeeld inferieur aan de man zolang het boek als heilig en onaantastbaar wordt gezien. Twijfel hierover wordt weggeredeneerd door te verwijzen naar de wil van god, die alles het beste weet.

Dankzij het recht op kritiek is het mogelijk knellende, onjuiste of bevooroordeelde opvattingen, regels of wetten te wijzigen. Het is onverstandig godsdiensten uit te sluiten van deze mogelijkheid tot verbetering of aanpassing aan behoeftes.

5) Om de islam van binnenuit te moderniseren zijn twee voorwaarden noodzakelijk: kritiek moet onvoorwaardelijk worden toegestaan, en het moet zijn toegestaan de islam openlijk te verlaten.


Dit kan misschien leiden tot leegloop van de godsdienst, maar dat is dan nodig om aan de belangen en behoeftes van mensen en maatschappijen te voldoen. Het kan ook leiden tot indiviudele aanpassing van de godsdienst en het ontstaan van verschillende bewegingen.
Godsdienst hoeft niet ten koste van alles worden bewaard. Het leidt tot frictie en gewelddadige ontlading als de spanning tussen mens en godsdienst te groot wordt.
Zolang kritiek en het verlaten van de godsdienst niet worden geaccepteerd, blijven gematigde moslims en niet-moslims lijden onder de manier waarop fundamentalisten de islam trachten te bewaren.
Het welzijn van mens en maatschappij gaat boven de godsdienst.

6) God en godsdienst worden beschouwd als almachtig en alwetend, en daarom boven mens en kritiek verheven.


Dit is de oorzaak van vele problemen. Godsdienst en goden zijn evenals alle menselijke uitingen producten van de geest. Ze bevatten menselijke vooroordelen, en ideeën die alleen toepasbaar zijn binnen een bepaalde cultuur. Door de godsdienst boven de kritiek te verheffen, blijft godsdienst macht uitoefenen over mensen en culturen, ook als deze macht tegen de belangen en natuurlijke behoeftes van mensen ingaat. >
Het is daarom belangrijk de godsdienst terug te brengen naar waar hij vandaan komt, namelijk de menselijke geest, en hem te onderwerpen aan kritische analyse op dezelfde manier als andere menselijke uitingen worden geanalyseerd en bekritiseerd.

7) De heftige reactie die kritiek losmaakt, komt voort uit angst.


De woede die we nu zien onder moslims is niet alleen het gevolg van het feit dat kritiek en satire volgens de islam verboden is. Het is vooral een uiting van de angst om te worden geconfronteerd met de werkelijkheid. De kritiek legt meedogenloos bloot dat de islam niet zo perfect is als moslims zichzelf voorhouden. Ook blijkt uit kritische analyse dat de islam gewoon mensenwerk is, zoals alle wetten, ideeën en filosofieën.

Niets is zo pijnlijk als de ontdekking dat het wezen dat je liefhad, zonder voorwaarden vertrouwde en wiens wetgeving je zonder vragen te stellen boven de mensen plaatste, slechts een product is van de menselijke geest. Het taboe op kritiek beschermt mensen tegen deze gevreesde waarheid.

8) De oorzaak van de extreme islamitische woede is niet spot of satire.


Het westen wordt ten onrechte gebrek aan respect of integriteit verweten vanwege een paar spotprenten. De werkelijkheid is dat de islam geen enkele vorm van kritiek toelaat die de perfectie van hun godsdienst ter discussie stelt.
Vele critici, journalisten, wetenschappers en ook vrouwen die zich niet aan de regel van gehoorzaamheid houden zijn vermoord. Zij zijn in de islamitische wereld volledig monddood gemaakt onder het mom van 'belediging van de godsdienst'. Dat geldt niet alleen voor mensen die spotten: het geldt ook voor mensen die zichzelf beschouwen als oprechte moslims, en die op een bescheiden manier tegenstrijdigheden of misstanden aan de kaak proberen te stellen.

9) Het beste bewijs dat niet satire maar intolerantie tegen kritiek de oorzaak van de woede is, wordt geleverd door de klacht van Taslima Nasrin.


Nasrin begint haar rede over islamitisch fundamentalisme voor de Harvard University in 1992 als volgt: 'Ik zei dat de Sharia moet worden herzien. Ik wil een moderne, beschaafde wet, waarin vrouwen gelijke rechten hebben. Ik wil geen religieuze wet die discrimineert, geen enkele, punt - geen hindoewet, geen christelijke wet, geen islamitische wet. Waarom zou een man vier vrouwen mogen hebben? Waarom zou een zoon tweederde erven van het bezit van zijn ouders, terwijl een dochter maar recht heeft op een derde? Moet ik worden vermoord omdat ik dit zeg? …'

Alleen al omdat Nasrin om deze eenvoudige wens is veroordeeld en met de dood wordt bedreigd, moet niet worden toegegeven aan de eis van moslims de islam niet te 'beledigen' met cartoons. Het einde is namelijk letterlijk zoek.

10) Eremoorden vallen onder dezelfde categorie als moorden omwille van een kritische mening.


Vrouwen die worden vermoord omdat ze 'verwestersen' zijn slachtoffer van de wens van de islam alles te onderdrukken en uit te roeien dat de heiligheid en eeuwigheid van de islam bedreigt precies zoals vermoorde critici dat zijn. Vrouwen die werden vermoord omdat ze 'verwestersen', werden vermoord omdat ze onze cultuur symboliseren, en dus tegen de belangen van de islam ingingen.


Eremoord en vrouwenonderdrukking ter discussie stellen wordt beschouwd als beledigend voor moslims. Deze gevoelens respecteren houdt in dat ontelbare met geweld gecontroleerde en vermoorde vrouwen geen recht kan worden gedaan, en dat hun situatie niet kan worden verbeterd.

11) Godsdienstvrijheid is een recht dat dient om het individu tegen godsdienstonderdrukking te beschermen.


Mensen denken nogal eens dat godsdienstvrijheid er is om de godsdiensten te beschermen. Maar veel belangrijker is het recht van het individu zijn godsdienst te beleven zoals hij dat zelf verkiest. Het recht op godsdienstvrijheid mag niet worden aangevoerd om een individu te dwingen rigide godsdienstwetten na te leven of te respecteren.
Godsdienstvrijheid is een individueel recht, het is geen recht van een collectief om de vrije rechten van het individu ongeldig te maken. Godsdienstvrijheid geeft ieder individu het recht zelf zijn houding tegenover de godsdienst te kiezen, ook als dit gepaard gaat met kritische discussie, ook als dit leidt tot verandering of leegloop van de godsdienst.

Els Geuzebroek
13-2-2006


Lees hier de vertaling in het Deens: http://web.telia.com/~u21202218/Mohammed.htm#5

Auteur:

Dit artikel is 8752 keer gelezen.


19 reacties

Het westen wordt ten onrechte gebrek aan respect of integriteit verweten vanwege een paar spotprenten. De werkelijkheid is dat de islam geen enkele vorm van kritiek toelaat die de perfectie van hun godsdienst ter discussie stelt.
Vele critici, journalisten, wetenschappers en ook vrouwen die zich niet aan de regel van gehoorzaamheid houden zijn vermoord. Zij zijn in de islamitische wereld volledig monddood gemaakt onder het mom van 'belediging van de godsdienst'. Dat geldt niet alleen voor mensen die spotten: het geldt ook voor mensen die zichzelf beschouwen als oprechte moslims, en die op een bescheiden manier tegenstrijdigheden of misstanden aan de kaak proberen te stellen.
wet - 30 08 07 - 08:52

Hmmm... iets ging er mis met het plaatsen van deze reactie... ik klikte op preview, en mijn reactie ging door bovenstaande reactie heen, en toen was opeens de hele reactie weg. Ik heb hem zelf teruggeplaatst, maar er is iets niet goed dus.

In elk geval, ik ben het hier helemaal mee eens. De beste manier om dit te doorbreken is zoveel mogelijk kritiek op de islam te laten horen. Je hoeft niet eens te schelden, redelijke kritiek is effectief genoeg. Het is al met al nog veel schadelijker om angstvallig te negeren wat er gebeurt, want de meeste slachtoffers onder de islamkritici vallen anders zonder dat er woorden aan worden vuilgemaakt. De cartoonaffaire heeft duidelijk aan het licht gebracht wat er aan de hand is binnen de islam. Het zou onverstandig zijn om van de schrik er verder het zwijgen toe te doen onder het mom van respect. Zoals Richard Dawkins zegt: onderdrukkende regimes krijgen een kans omdat er te weinig kritiek klinkt, niet omdat er teveel kritiek is. Het wordt na 1400 jaar zwijgen de hoogste tijd om deze kritiek te laten klinken.
Els - 30 08 07 - 09:06

Hoi Els,

Ik ben het volledig met je eens. Elke regelgeving over blasphemie en verbod of onverdraagzaamheid op kritiek op godsdiensten zou verboden moeten worden.
Het probleem is echter dat deze onverdraagzaamheid ingebakken zit in godsdiensten als het christendom en nog veel meer in de islam. Dus als je dit wilt doorvoeren, zou dat een wezenlijke verandering van deze godsdiensten betekenen en zou men dus grote delen van de bijbel en de koran moeten doorvoeren.
Maar dit is natuurlijk onmogelijk, want deze boeken zijn het woord van god/allah en zullen nooit aangepast worden.
Er moeten andere manieren zijn om de democratie te waarborgen en maatregelen zijn dringend nodig, want zoals het nu gaat zullen de godsdiensten verder oprukken en de democratie van binnenuit aantasten.
Wat mij betreft mag iedere godsdienst die de democratie niet onderschrijft en een theocratie nastreeft per direct verboden worden en mensen die dit toch willen, zouden hun heil maar moeten gaan zoeken in landen waar dit al gerealiseerd is.

Het valt me op dat alle discussies over islam op het internet gelukkig vrijwel allemaal afwijzend zijn. Ik ben blij dat veel mensen zich eindelijk duidelijk uitspreken over de onwenselijkheid van acceptatie en uitbreiding van de islam binnen het Nederland. Dit vaak zonder de onderbuikgevoelens van mensen als de heer Wilders, maar in onderbouwde discussies en door brede lagen van de bevolking.
Ik hoop dat nu het zo duidelijk is dat de islam een bedreiging is voor de democratie in nederland (en Europa) men zich ook duidelijker gaat organiseren en al het mogelijke doet om de invloeden van de islam terug te dringen en zo veel mogelijk op democratische wijze uit onze maatschappij te verwijderen.Het is duidelijk dat we wat dat betreft weinig te wachten hebben van de huidige regering, die de islam eerder ziet als mogelijke bondgenoot om hun eigen gedachtengoed in stand te kunnen houden (CDA en CU) of het voortbestaan van hun partij te verzekeren, daar hun achterban alleen nog maar voornamelijk uit moslims bestaat (PVDA).
Atheist62 - 11 06 08 - 21:23

Hai Atheist62, ik heb ook het idee dat veel religieuze politici tegenwoordig hun religieuze gevoelens op een oneingelijke manier gebruiken door via de politiek en de wet religies te beschermen tegen kritiek. We moeten er volgens mij op blijven hameren dat religie net zoals alle andere systemen bekritiseerd mag worden.

Het is juist aan de diversiteit in een samenleving te danken dat gevaarlijke stromingen geen vat krijgen op de brede massa. Veel mensen zijn geneigd te geloven wat de meerderheid zegt, ook als dit tegen je eigen belang ingaat. Religies haken hierop in door tegenstemmen monddood te maken. Het is heel doorzichtig eigenlijk. Maar de geschiedenis heeft geleerd dat het onderdrukken van kritiek heel gevaarlijk kan zijn, dus je moet gewoon niet zwichten voor de intimidatie. :)
Els () (URL) - 14 06 08 - 22:26

Hoi Els

ten eerste mijn complimenten voor je website. Bijzonder nuttig, nodig en leerzaam. :-)

Ik ben het helemaal met je eens dat we alert moeten blijven en continu overal tegenin moeten gaan om deze gevaarlijk stromingen tegen te gaan.
Wordt alleen moe van het feit dat we anno 2008 nog steeds infantiele discussies moeten voeren met mensen, die hun leven inrichten aan de hand van eeuwenoude geschriften vol met totale onzin.
En die beweren dat zij de enigen zijn die de Waarheid kennen en denken dat het niet mogelijk is om een juiste moraliteit te hebben, zonder een wraakzuchtige god, die ons genadeloos zal afstraffen, als we zijn toorn oproepen. En die zeer bereid zijn om dit als nodig geacht wel even zelf uit naam van hun almachtige god te doen.
Heb veel door islamitische landen gereisd en heb o.a. een jaar in Saudi gewoond en heb dus mogen zien hoe het is om in een theocratische maatschappij te wonen met een religieuze politie, die gewoon willekeurig tegen mensen optreedt en zich alleen maar hoeven te beroepen op hun heilige geschriften, waar geen protest tegen mogelijk is.
En daarnaast hebben we hier ook nog een christendom dat geen haar beter is, als het gaat om het zich beroepen op heilige boeken, waarvoor gewoon geen enkel bewijs bestaat.
Dacht dat we dit allemaal zo goed als achter ons hadden, maar helaas dus niet.
Ga in ieder geval door met je website en ik hoop af en toe een steentje bij te kunnen dragen, Els
Atheist62 () - 15 06 08 - 14:41

Ik begrijp precies wat je bedoel. Ik dacht ook dat we bepaalde zaken achter ons hadden zodat we vooruit konden, maar nu lijkt het wel of we weer terug zijn beland in de tijd van mijn jeugd, alleen is het een stuk lastiger geworden om je ertegen te verzetten, want nu wordt er zowaar respect gevraagd voor discriminerende zaken zoals apartheid en het onder het tapijt moffelen van verkrachting.
Toch maak ik maar van de gelegenheid gebruik om mijn gedachten te scherpen. Uiteindelijk liggen er altijd groepen op de loer die het niet hebben op een samenleving vol onafhankelijke mensen. Je moet altijd gewapend zijn tegen manipulatieve stromingen door te weten waarom een samenleving het beste af is als er vrijheid van gedachte heerst.
Leuk dat je in Saudi-Arabië hebt gewoond. Dan weet je in elk geval uit ervaring wat het verschil is tussen een open samenleving en onderdrukking. Ik hoop af en toe nog eens wat van je horen.
Els () (URL) - 17 06 08 - 00:26

[quote]
Leuk dat je in Saudi-Arabië hebt gewoond. Dan weet je in elk geval uit ervaring wat het verschil is tussen een open samenleving en onderdrukking. Ik hoop af en toe nog eens wat van je horen.
[/quote]

Wat dacht Els hoe het er in een technocratie toe zal gaan ?
Antiscience/Icesurfer (URL) - 18 06 08 - 10:48

In mijn technocratie doen alle machines voor ons het werk en liggen wij op het strand te socialiseren.
Els () (URL) - 20 06 08 - 18:39

Een mooi beeld Els, echter zijn we zover nog lang niet.

En zolang die machines niet in staat zijn zichzelf, of anderen, te repareren, zal het aan figuren als mij zijn om met ons lui gat van het strand te komen en de boel te fixen.

Nee, een wereld zoals Assimov die voorstelde is nog ver, heel ver, weg.
Jan van Dongen - 24 06 08 - 10:56

Jan, het was maar een reactie op anti hoor, die een voor mij onnavolgbaar schrikbeeld heeft ontwikkeld over een of andere atheistische technocratie. Ik weet niet wat er door zijn hoofd gaat.
Els () (URL) - 25 06 08 - 13:13

[quote]
......, die een voor mij onnavolgbaar schrikbeeld heeft ontwikkeld over een of andere atheistische technocratie. Ik weet niet wat er door zijn hoofd gaat.
Els (Email) (URL) - 25 06 08 - 13:13
[/quote]

Lijkt mij dan onuitlegbaar aan Els.
Ik weet mijnerzijds ook niet wat Els in haar hoofd haalt.
Antiscience/Icesurfer (URL) - 25 06 08 - 16:21

Volgens Van Dale.

tech·no·cra·tie (dev; technocratieën)
1 stelsel tot hervorming van de economische inrichting van de maatschappij onder leiding van technici
2 heerschappij van technici of van de techniekTechnocratie


Volgens Wiki.

`Technocratie` is een organisatorisch systeem, waarbij de beleidsmakers beslissen aan de hand van adviezen van deskundigen op deelterreinen. Het beleid wordt aldus uitgetekend na uitgebreide politieke, economische en sociale analyses, en de knopen worden doorgehakt op basis van de positieve resultaten van deze analyses, niet op basis van ideologie. De technocratie is verwant aan de meritocratie. Maar in die laatste vorm kan ook ideologie een rol ...

In zijn zuiverste vorm zou je dus een computer beslissingen kunnen laten nemen, zuiver afgaand op de cijfers, en zonder religieuze onderbuik gevoelens.

Of we hier naar toe willen is natuurlijk vers twee.
Jan van Dongen - 27 06 08 - 05:51

http://de.wikipedia.org/wiki/Technokrati..

Neben Herbert Marcuse sind oder waren in Deutschland Günther Anders, Gotthard Günther, Erich Fromm oder Hermann Lübbe prominente Kritiker der Technokratie, international haben sich u.a. George Orwell (Technokratie sei Vorstufe des Faschismus, in seinen Essays über Faschismus), oder aktuell Noam Chomsky[1] in kritischer Weise über die Technokratie geäußert , siehe auch Gesellschaftskritik, Dystopie, Cyberpunk.

In der 68er-Bewegung wurde diese Kritik an der Technokratie auf breiter Basis aufgegriffen, der Technokratie und dem mit ihr verbundenen rationalen Sachzwang-Denken wurden von Künstlern und Intellektuellen beispielsweise Konzepte wie Subjektivität, der individuelle Wunsch, Selbstverwirklichung und Demokratisierung (bis hin zur Wirtschaftsdemokratie, siehe Mai 68) entgegengestellt. Es gehört freilich zur Ambivalenz des Themas, dass auch die gesellschaftsverändernden Visionen der Neuen Linken nicht frei von technokratischen Aspekten waren.

Eine sehr fundamentale Kritik an der technokratischen Vorstellung eine Gesellschaft quasi am Reißbrett mittels der Vernunft planen zu können, übt Karl Popper in seinem Buch "Die offene Gesellschaft und ihre Feinde".

Götz Aly und Susanne Heim beschreiben das 3. Reich und die damit verbundenen Herrschaftspläne für Osteuropa des Generalplan Ost sowie die Vernichtung der europäischen Juden als das Resultat einer Expertokratie. So sei " Ausschwitz [...] in hohem Maß die Folge einer gnadenlos instrumentalisierten Vernunft" gewesen. (Vordenker der Vernichtung, ISBN 3-455-08366-8)
Antiscience/Icesurfer (URL) - 27 06 08 - 10:02

Antiscience: Lijkt mij dan onuitlegbaar aan Els.

Nou ja, je koppelt zomaar het begrip technocratie aan 'het atheisme', en stelt dit voor als schrikbeeld. Dat zijn twee gedachtensprongen die niet echt vanzelfsprekend zijn. Dus hoef ik dat ook niet als vanzelfsprekend te begrijpen.

Ik zal je dit vertellen over techniek: er zijn ontzettend veel technische instrumenten uitgevonden om het werk van de mens te verlichten, maar dit is niet in dienst gesteld van de mens in het algemeen: het voordeel verdwijnt in de zakken van enkelingen. In ieder bedrijf waar nieuwe techniek wordt geïntroduceerd betekent dat niet dat mensen met minder werk hetzelfde inkomen krijgen, maar dat er mensen worden ontslagen zodat de meeropbrengst in de zakken van bedrijfseigenaren en aandeelhouders verdwijnt.

Met atheïsme heeft dit helemaal niets te maken. Het heeft alleen maar te maken met de aloude scheve verdeling van geld en macht. Techniek kan heel goed in ons voordeel worden aangewend, maar het wordt alleen maar aangewend om de scheve machtsverhoudingen te laten toenemen.

Daar komt nog bij dat veel techniek alleen maar op kortetermijnwinst is gericht. Het is energieverslindend en daardoor slecht voor het milieu. De kosten hiervoor worden wel weer op de hele maatschappij afgewenteld. Wij betalen met z'n allen aan het afgraven en reinigen van gifgrond, en ziektekosten door schadelijke stoffen worden ook door de maatschappij betaald, en door de slachtoffers.

In mijn ideale wereld zal dit heel anders geregeld zijn. Dan worden er alleen instrumenten ontwikkeld die de omgeving niet belasten of uitputten, en iedereen profiteert mee van het gemak dat het oplevert. Wij mensen zijn intelligent genoeg om dit te realiseren. Het probleem wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de meerderheid der mensen die op macht en rijkdom uit zien per definitie gewetenlozer zijn dan de gemiddelde mens.
Els () (URL) - 27 06 08 - 11:45

[quote="Els"]
Nou ja, je koppelt zomaar het begrip technocratie aan 'het atheisme', en stelt dit voor als schrikbeeld.
[/quote]

Dan is dit misverstand. Ik koppel het begrip ' rationalisme ' aan
technocratie. Ervan uitgaand dat door de polarisatie het rationalisme
extremer gaat worden, eveneens de tegenpool het zgn. fundamentalisme. Extreem rationalisme leidt dan tot technocratie.
Het gaat dus niet om atheisme ( God bestaat niet ) maar om rationalisme.
Antiscience/Icesurfer (URL) - 27 06 08 - 12:13

Hm, okee een misverstand dan maar. Het komt doordat je het toch wel degelijk over radicale atheisten hebt in deze reactie op het forum:

http://www.atheisme.eu/forum/viewtopic.p..

En waar schaal je mijn oplossing eigenlijk in, vraag ik me af? ;)
Els () (URL) - 27 06 08 - 12:30

[quote="Els"]
Hm, okee een misverstand dan maar. Het komt doordat je het toch wel degelijk over radicale atheisten hebt in deze reactie op het forum:

http://www.atheisme.eu/forum/viewtopic.p..

En waar schaal je mijn oplossing eigenlijk in, vraag ik me af? ;)
Els (Email) (URL) - 27 06 08 - 12:30
[/quote]

Wat ik met radicale atheisten bedoelde had ik toch toegelicht met
voorbeeld IBKA en de problemen die het humanistisch verbond
met radicale atheisten, radicale antitheisten, radicale antidemocratische krachten heeft.

Jouw oplossing schaal ik in onder techno-utopia. ;)
Antiscience/Icesurfer (URL) - 27 06 08 - 13:31

Als je mijn oplossing schaalt onder de utopieën, ben je een doemdenker en maakt het in feite niet meer uit onder welk onderwerpingssysteem de mens gebukt gaat. ;)

Maar mijn oplossing heeft niets te maken met utopisch denken, maar gewoon met nadenken over de maatschappij en streven naar praktische oplossingen.

Wat dat IBKA voorbeeld betreft, daar had je het over antitheisten. Daarop zei ik dat het juist heel belangrijk is dat mensen zich kritisch over religie moeten kunnen uitlaten, net zoals over alle andere ideologieën. De link met technocratie is daarmee nog niet gelegd, noch waarom eventueel rationalisme dat naar technische oplossingen voert per definitie negatief is.
Els () (URL) - 27 06 08 - 20:05

Het grote doel

Iedere donkere winter gaat voorbij en het licht wint het steeds weer
van de duisternis. Symbolisch voor ons leven. Het licht zal het altijd
winnen van het duister.
Hier een aantal woorden van een oud man, die veel ondervonden heeft
en vreugd en verdriet geproefd heeft en die van jongs af aan gezocht heeft
naar de zin van het leven. Nu als 85 jarige, ernstig ziek en aan het eind van mijn leven, wil ik troost en hoop
schenken aan wie dat nodig heeft. En ik begin met een citaat van de
bekende schrijver Ernst Hemingway:

"Je kunt een man wel doden, maar niet overwinnen”

Dit raakt de kern van het leven. Wij, mensen strijdend met allerlei
tegenslag, wanhoop, zorg, verdriet, onrecht en verdrukking, zijn niet
geboren om overwonnen te worden. Wij kunnen hooguit strijdend ten
onder gaan, maar als wij het geloof in ons zelf behouden en in het
doel van ons leven dan kan niets of niemand ons overwinnen.

Mijn zoon, is op 4 maart 2012 aan een dodelijke vorm van kanker
overleden. Maar ik weigerde mij door het verdriet te laten overspoelen.
Mijn zoon is wel gestorven, overleden zoals men dat noemt, dus "over
het lijden heen" en zoals God het wilde, maar dood ging hij niet.

Niet één waarlijk oprecht en moedig mens gaat dood! DE DOOD BESTAAT
NIET! Ook voor mij niet. Daarom zal er straks op mijn grafsteen staan;
"IK BEN NIET DOOD MAAR ERGENS ANDERS" Omdat ik weet dat ik dan in de
rustplaats van onze hemelse Vader ben, in het Paradijs, zoals beloofd
wordt in het Boek van Mormon, Alma 40:11-12.

Ik hou van de 5de symphonie van Beethoven met die beroemde aanvangs-
tonen die in de oorlog als de V in Morseschrift werd gebruikt, maar
ook in gebaar met in V vorm opgestoken vingers, de V van VICTORIE
uitbeeld. Dat draagt ook Beethovens 5 de zo magistraal uit; De moedige
strijd van de mens die vallend en opstaand klimt hoger en hoger, op
weg naar de sterren, ondanks alles wat tegenhoudt, tegenslag en noodlot.
Beethoven zegt zelf van de begin tonen van zijn 5de symphonie: ”Zo
klopt het noodlot aan de deur”. Maar wij kunnen dat noodlot tarten
omdat wij uiteindelijk zullen overwinnen. Hoe vaak het noodlot aan
onze deur klopt, hoe dikwijls de mens vernederd, geslagen en gesmaad
wordt, hoe dikwijls onze hoop en verwachting de bodem wordt ingeslagen
en wij ter aarde worden neergeworpen, hoe vaak ons geluk door
demonische machten wordt afgebroken door ziekte, oorlog, ramp en vernietiging
en wij verdrietig op de puinhopen teneer geslagen liggen, tóch richt
de mens zich steeds weer moedig op, hoewel gebeukt en geslagen, om
voort en voort te gaan, te klimmen op en op, hoger en hoger,
onverzettelijk en vastberaden stap voor stap zet de mens de tocht van
het leven voort, steeds omhoog strevend ondanks tegenslagen en
verdriet dat hem tijdelijk terug werpt, op naar het einddoel die de
glorieuze overwinning is op alle machten der duisternis, valse goden en krachten
die ons naar beneden trachtten te trekken, “terug naar de sterren onze
eeuwige bestemming”.
Eens in het donkerste uur van de geschiedenis, putte een jonge vrouw hier moed en hoop uit met de volgende woorden:


"De mens is het mooiste stuk uit Gods schepping en ik weet zeker dat
Hij op het eind met een glimlach op ons wacht: (Jeanne d'Arc 1412-1431)


theobaalman@gmail.com of Baalman Blog
Baalman Th.G. () - 13 03 13 - 23:47


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In één woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

De antichrist
De antichrist
Friedrich Nietzsche

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Juli 2024
Z M D W D V Z
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende atheïsme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu