atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

Categorieën

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40524) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16719) Atheïstische Beweging
3. (15801) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14413) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12428) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12011) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (11967) Over bidden en de dood
8. (9834) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9497) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9363) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« Bertrand Russell: waa… | Home | Elf stellingen over v… »

De noodzaak van kritiek op de islam

09 02 06 - 00:00 - Categorie: opinie Het vrije woord heeft voor ons een belangrijke functie. Dankzij de vrije meningsuiting kunnen spanningen ontladen, maatschappelijke knelpunten worden blootgelegd, kunnen we de confrontatie met problemen aangaan en is verandering mogelijk.

Juist als het om godsdienst gaat, heeft het vrije woord extra bescherming nodig. Godsdiensten als christendom en islam hebben de neiging zichzelf tegen kritiek te beschermen door het te verbieden, en indien mogelijk strafbaar te stellen. Maar het taboe op de godsdienstkritiek is juist de oorzaak van het gevaar van vele godsdiensten. Het gaat ten koste van andersdenkenden, en leidt tot een paranoïde maatschappij vol spanningen en gewelddadige conflicten, precies wat we door de vrijemeningsuiting hopen te voorkomen.

De escalaties als gevolg van de Deense cartoons maken dit goed duidelijk. Daarom is het de hoogste tijd erop te wijzen hoe belangrijk het is de islam in vrijheid te kunnen bekritiseren.

Godsdienst en vrijemeningsuiting

Iedereen moet met kritiek kunnen omgaan. We kunnen onze pluriforme samenleving alleen leefbaar houden als we ons niet te snel gekwetst te voelen en niet onmiddellijk om wraak en recht te roepen.
Voor godsdiensten willen we geen aparte maatstaven aanleggen. Satire mag zich over elke menselijke uiting strekken, over individuele uitspraken, maatschappelijke structuren, ideologieën of godsdiensten gelijk. Er is geen enkele reden godsdiensten uit te sluiten van een kritische of satirische benadering.

Godsdienst is zelfs bij uitstek de menselijke uiting die het nodig maakt de vrijheid van meningsuiting te beschermen! Want terwijl de seculiere samenleving ruimte probeert te geven aan een pluraliteit van opvattingen en individuele vrijheid, verzetten de godsdiensten zich krampachtig tegen de aantasting van hun verheven positie, die het onvermijdelijke gevolg is van de vrijheid van het individu.

Godsdienst is een menselijke expressie zoals alle andere ideeën en wetten dat zijn. Seculiere theoretici komen er eerlijk voor uit dat hun filosofieën mensenwerk zijn, en stellen ze open voor kritiek en discussie. Het is onacceptabel dat iemand beweert dat zijn uiting van een god komt, en daarmee verheven is boven kritiek, op straffe van de dood. Dat zou een ongelijke strijd zijn, waar de onschendbare godsdiensten altijd als de perfectste uit tevoorschijn komen.

Noodzaak van kritiek op godsdiensten

Het vrije woord maakt verandering mogelijk: verandering van zienswijze, van fundamenten, van wetten, van samenlevingsvormen etc. Veranderingen hoeven niet per se verbeteringen te zijn. Maar ze maken het wel mogelijk onze opvattingen aan te passen aan nieuwe gebruiken, zodat ze ons niet tot last worden. Zo wordt escalatie van frustraties voorkomen.
Dat betekent helaas dat de veilige waarden waar we aan gehecht zijn op de lange duur niet meer bestaan, of zijn geherwaardeerd. Maar daarmee is dan de behoefte van dat moment vervuld.

De blasfemiewetten van de islam maken dit onmogelijk. Vanwege de onvrijheid bleef de islam eeuwenlang letterlijk intact, maar tegen welke prijs? De cultuur blijft in de tang van de dictatoriale, sektarische, discriminerende omgeving waar hij uit voort is gekomen. Hoe moslims ook proberen de waarden te herwaarderen, voortdurend staan er orthodoxen op die teruggrijpen op de intolerante wortels, waardoor alle pogingen om de teksten symbolisch en vrijer te interpreteren gedoemd zijn te mislukken.

Noodzakelijke voorwaarden voor modernisering

De islam kan niet van binnenuit worden gemoderniseerd. Het zou slechts onder twee belangrijke voorwaarden mogelijk zijn, waaraan men niet lijkt te willen voldoen. De essentiële voorwaarden voor modernisering zijn dat kritiek op de islam onvoorwaardelijk wordt toegestaan, en dat het is toegestaan de islam openlijk te verlaten als men er zich niet in thuis voelt. Dat zou natuurlijk leiden tot een enorme verandering van het wezen van de islam, en waarschijnlijk tot een even grote leegloop als van de christelijke kerk, maar dat is een bijkomstigheid die moet worden geaccepteerd.
Wil men hier niet aan voldoen, dan zullen de gematigden en niet-moslims altijd blijven lijden onder fundamentalisten die vasthouden aan een tekst die 1400 jaar geleden is geformuleerd om met geweld een sektarische eenheid te bewaren en af te zonderen van niet-islamitische ideeën.

Het belang van kritiek

Het is belangrijk maatschappelijke knelpunten vrij te kunnen bespreken, omdat sociale problemen anders blijven voortwoekeren, en de conditie van de hele maatschappij aantasten. Dat is precies wat er in de islamitische cultuur gaande is. Een voorbeeld: de inferieure positie van vrouwen, hun seksuele onderdrukking en hun enige toegestane functie als moeder, wat leidt tot onhanteerbare kindertallen, zijn belangrijke oorzaken van de kennisachterstand en armoede in de hele islamitische wereld, en misschien ook van agressieve woedeuitbarstingen, die duiden op het onvermogen met kritiek om te gaan, iets wat in een ongefrustreerde omgeving moet worden aangeleerd.
Regelmatig proberen moslimvrouwen deze zaken aan de kaak te stellen, maar keer op keer onsteekt de massa in woede, en de vrouwen worden wegens godslastering monddood gemaakt of vermoord. Dat maakt verandering van binnenuit wel heel moeilijk.

Het is een misverstand te denken dat alleen satire tot collectieve woede leidt. Salmon Rushdie riep een fatwa over zich af toen hij het gegeven van de duivelsverzen op een vrije manier in zijn roman uitwerkte. De Bengaalse Taslima Nasrin werd veroordeeld omdat ze vanuit haar beroep als gynaecologe de verschrikkingen die vrouwen in Bangladesh ondergaan in de openbaarheid bracht, en omdat ze opriep voor deze mishandelde en onderdrukte vrouwen op te komen. De mullahs in Bangladesh azen bovendien op haar dood. De Pakistaan Younous Shaik werd ter dood veroordeeld omdat hij ervan werd beticht gezegd te hebben dat het huwelijk van Mohammed en zijn eerste vrouw niet islamitisch was, omdat er in die periode nog geen openbaringen waren geweest. De Egyptenaar Abu Zaid werd tot 'afvallige' verklaard omdat hij vond dat het niet per se nodig is de koran als het letterlijke woord van god te beschouwen; hij woont tegenwoordig in Nederland, om aan de Egyptische wraak te ontkomen. In Egypte worden regelmatig mensen vermoord vanwege hun kritiek.

De vooruitgang in de islamitische wereld wordt al eeuwen door deze collectieve waanzin tegengehouden. Ook tegenwoordig worden vele journalisten en wetenschappers veroordeeld of vermoord. Met de moord op Theo van Gogh heeft deze primaire waanzin ook in Nederland zijn intrede gedaan. Maar Van Gogh is niet de eerste Nederlander die is vermoord omwille van het behoud van de islam. Het moet veel meer bekend worden dat ook de stijgende aantallen eremoorden op vrouwen om deze reden worden gepleegd. Vele vrouwen en meisjes zijn al vermoord omdat ze 'verwesterd' zijn, en zich aan het agressieve gezag van hun vaders en broers proberen te onttrekken. Juist dit motief, het 'verwestersen', is cruciaal in de motivering van deze eremoorden. De vermoorde vrouwen zijn in tegenstelling tot de vermoorde journalisten en wetenschappers meestal naamloos, maar het is typerend voor de manier hoe de islam zich al eeuwen handhaaft door het elimineren van critici en afvalligen.

Het gevaar van 'respect' voor de godsdienst

Op dit moment loopt een discussie over 'hoever' men met de vrijemeningsuiting mag gaan, en of men voor godsdiensten meer respect moet hebben omdat de religieuze ziel sneller gekwetst is. Maar in werkelijkheid staat de islam geen enkele negatieve kritiek toe. In de recente geschiedenis bestaan voorbeelden te over van mensen die zijn bedreigd, ter dood gebracht of vermoord omdat ze zich kritisch over bepaalde islamitische principes hebben uitgelaten, zelfs als het ging om moslims die hun godsdienst een warm hart toedragen.

Sommigen menen de islamitische volkswoede te kunnen temperen door de vrijemeningsuiting ter discussie te stellen. Maar het is juist van het grootste belang dat het onderdrukkende karakter van de islam openlijk ter discussie wordt gesteld, om het soort primaire ontladingen dat we nu zien op een andere manier te kanaliseren.

Verbale kritiek is een manier om te voorkomen dat situaties escaleren. Maar in de islam lijkt het gelijk te staan aan geweld en agressie. Wie in een islamitisch land kritiek op de religie uitoefent, wordt ter dood gebracht of vermoord. Maar daar het gezag van de islam zich niet uitstrekt over het westen, ontsteekt men over onze vrije meningen in machteloze woede. Wij kijken verbaasd naar de collectieve uitbarstingen van hysterie, het verbranden van vlaggen en ambassades, en de oproepen tot aanslagen en moorden van willekeurige personen en het kelen van de bewuste cartoonisten. Er wordt openlijk gevraagd om de cartoonisten wegens godslastering ter dood te brengen.
Respect is geen onderwerping

De godsdienst respecteren houdt in dat je toegeeft aan de drang van deze leer alles te willen domineren. Door bij voorbaat elke discussie te vermijden om te voorkomen dat wordt gedreigd met jihad betekent niets meer dan je al gewonnen te geven voor de heilige oorlog is gevoerd. Maar met respectvol zwijgen is het gevaar voor de heilige oorlog nog niet afgewenteld. Want de islam dwingt zijn tegenstander iedere keer een stapje verder terug, totdat de dominantie volledig is. Het respect dat de islam eist is namelijk op geen enkele manier wederkerig. Een voorproefje was hoe moslims aan Nederlandse vrouwen vroegen niet in de nabijheid van een moskee in hun eigen tuin in een bikini te zitten, omdat dat niet getuigt van respect voor de godsdienst. Maar waar is het respect voor ons, die graag in het zonnetje in een bikini willen zitten?

Shoot the messenger

De islam heeft sinds Mohammed stand gehouden door tegenstanders en critici te vermoorden, en uitsluitend lofzangen toe te staan. Dat maakt duidelijk hoe bang de islam is voor het vrije woord. Het is zo makkelijk aan te tonen dat de islam geweld aanmoedigt, het is zo makkelijk te ontzenuwen dat de koran niet van een god komt, het geloof dat een profeet Mohammed de koran van god zelf ontving is zo makkelijk door te prikken, dat er maar één remedie is: iedereen die hierop wijst elimineren, en zoveel mogelijk angst zaaien om kritiek te ontmoedigen.

De cartoons en de kritische analyse van de islam brengen een verborgen angst in de moslimziel aan de oppervlakte: dat hun godsdienst misschien toch niet zo perfect is, dat Mohammed misschien toch geen afgezant van god was. De agressie is een gevolg van de reflex deze angst te onderdrukken.
Natuurlijk kan iedereen die ooit zijn angsten overwonnen heeft vertellen hoe bevrijdend het is om de confrontatie met je psychische kwelgeesten aan te gaan in plaats van ze te onderdrukken. Maar als het over godsdienst gaat, weigeren mensen de psychische mechanismes die ons belemmeren te herkennen, en ze op dezelfde manier tegemoet te treden als elke angststoornis. Godsdienst kon een collectief aanvaard waandenkbeeld worden juist doordat god als almachtig en alwetend boven de mens werd geplaatst, en boven menselijke kritiek werd verheven. Dus brengen moslims hun onderdrukte religieuze angsten tot ontlading door zich tegen de boodschapper te richten.

De enige manier om de mens te kunnen bevrijden van deze door de eigen psyche gevormde onderdrukker en de kwelduivel met open vizier tegemoet te treden, is de godsdienst terug te voeren naar het domein waar hij vandaan komt, namelijk de niet zo perfecte menselijke geest.

Afleidingsmanoeuvres

We kunnen constateren dat moslims de afgelopen jaren hun punt duidelijk hebben gesteld. Maar het vrije woord en de satire zijn voor ons de belangrijkste middelen om conflicten uit te werken en spanning te ontladen. Daarbij gaat het niet om laster of primitieve scheldpartijen. Want het westen te beschuldigen van gebrek aan respect en integriteit door satire aan de kaak te stellen is niets meer dan een afleidingsmanoeuvre. De islam onderdukt en vermoordt massaal mensen die proberen islamitische misstanden op de gespreksagenda te zetten, ook als zij dit op een nette manier doen.

Wie het waagt de perfectie van de islam ter discussie te stellen, is zijn leven niet zeker. Vele islamcritici zijn gedwongen onder pseudoniem te schrijven of onder te duiken. Dat is de kern van dit probleem, niet de woede over een satirisch tekeningetje van een profeet met een kort lontje.

Het is absurd om geen negatieve kijk op een godsdienst te mogen hebben, alleen maar omdat het heilig of taboe is voor bepaalde mensen.

En dat is tevens de kern van godsdienstvrijheid: het recht vrij over een godsdienst te kunnen oordelen, zonder dat derden jou vertellen hoe de godsdienst moet worden vormgegeven. Niet de godsdienst is vrij, elk individu is vrij om van de godsdienst te maken wat hij wil, op dezelfde manier als hij vrij is om van zijn cultuur en maatschappij te maken wat hij wil.

Het gevaar van het verbod op kritiek

Er is geen enkele reden om de godsdiensten met misplaatst respect te benaderen. Integendeel, het is gevaarlijk om god in de taboesfeer te houden, of om hem uit angst te vrijwaren van kritiek. De psychoanalyse geeft voldoende voorbeelden die duidelijk maken dat verdringen niet leidt tot verdwijnen: het is struisvogelpolitiek, en de gevolgen daarvan komen in een andere gedaante onvermijdelijk terug op ons af.

Kritiek en discussie zijn belangrijk om misstanden te kunnen aanpakken, en het is belangrijk om emoties kwijt te kunnen, zodat we niet worden overvallen door primaire ontladingen van frustraties die in ons onderbewustzijn blijven woekeren. Elke menselijke uiting, elk gedrag en elk idee moet kritisch kunnen worden benaderd. Zo ook de goden, ook de profeten, ook de godsdiensten.
Wie is geconditioneerd te denken dat zijn basis perfect is, kan deze niet kritisch benaderen. Is kritiek ook nog verboden, dan is men gedoemd eeuwig te bouwen op hetzelfde zwakke fundament, waarboven de gevolgen in de vorm van frustraties en conflicten zich blijven opstapelen.

Wat we op dit moment waarnemen in islamitische landen is een bonk ontlading van pijn, woede, agressie, opgekropte frustratie. Dat komt niet alleen door een tekeningetje. Het komt omdat niet is toegestaan met verbale middelen de twijfels en frustraties uit te drukken waardoor de mens wordt geplaagd. Wie niet kan lachen om de condition humaine, wie zijn emoties niet in de openbaarheid mag bespreken, wie niet is toegestaan iets aan zijn lot te veranderen, ontlaadt daar waar het wel is gestaan. In de psychoanalyse van Freud heet dat simpel 'verschuiving'. Schiet je in je eigen leven tekort en kun je daar niets aan wijzigen, dan houd je iemand anders verantwoordelijk, en je ontlaadt door een Deense ambassade in de fik te steken. Baas blaft tegen man, man slaat hond.

Misplaatst respect voor het godsdienstig fundament en het onvermogen frustraties te uiten zijn de oorzaken van deze collectieve, hysterische woedeuitbarsting. Iedereen begrijpt dat deze reactie op een tekeningetje buiten proportie is. Opgekropte frustratie en een laag zelfbeeld leiden tot woede, brandstichting, wanhoop, vandalisme en geweld, wraak en moord. Omdat naar binnen gerichte kritiek niet is toegestaan, richt de woede zich naar buiten.

De balans tussen respect en het vrije woord.

Moslims maken vanzelfsprekend gebruik van het recht onze cultuur te mogen bekritiseren. Kritiek op de islamitische cultuur is echter verboden. Genocides worden verzwegen, uitwassen die het gevolg zijn van rigide wetten kunnen niet worden besproken, de moorden en oorlogen van de profeet worden ontkend of goedgepraat, de islamitische wezensleer van de jihad wordt voorgespiegeld als spiritueel streven, zonder uit te leggen hoe spiritueel streven kan leiden tot het verdelen van de oorlogsbuit.

Moslims vragen om 'respect' voor hun godsdienst. Maar iedereen heeft het recht te zeggen wat zijn beeld is van een bepaalde godsdienst. 'Respect' moet geen chantagemiddel zijn om kritiek op de islam tegen te gaan.
Moslims zouden door de cartoons zijn gekwetst, ze worden allemaal over één kam geschoren, er wordt gesuggereerd dat alle moslims terroristen zijn. Maar dat is helemaal niet wat de cartoons uitdrukken. Moslims ervaren het misschien zo, omdat ze zich volledig met hun godsdienst identificeren. Maar deze cartoons drukken juist uit dat kritiek op de islam taboe is, en dat het islamitische geweld dat we voortdurend waarnemen, en dat zich richt tegen iedereen die zich niet aan de islam wil conformeren, in de islam besloten ligt. De cartoons drukken de angst uit om de islam te bekritiseren vanwege de agressie van moslims. Ironisch genoeg gaan de cartoons precies over de massahysterie die er het gevolg van is.

Mensen moet je beoordelen naar hun gedrag, niet naar hun godsdienst. Je moet aardig zijn tegen mensen, je inleven in hun gevoelens, en proberen niet kwetsend of beledigend te zijn.
Maar een godsdienst is gewoon een stelsel van regels, een filosofie of een maatschappij-ideologie volgens welke mensen proberen te leven. Daar moeten we geen bijzonder respect voor hebben. We moeten die regels en ideeën ter discussie stellen, net zoals dat gebeurt met alle regels en ideeën. Van het kleinste kind tot aan het koningshuis, in de privésfeer en in het openbaar, van krantenartikelen tot doorwrochte filosofische werken, van wetsboeken tot geachte ideologische uitgangspunten, van communisme tot neoliberalisme en kapitalisme, van atheïsten tot zeloten: alles en iedereen kan aan kritiek worden onderworpen. Er is geen denken aan dat kritiek, al dan niet in de vorm van satire, kan worden gewroken of beantwoord met agressie en moord.

Ik wil mensen niet kwetsen, maar ik wil wel de vrijheid om ideeën en voorschriften te kunnen bespreken.

Excuus

Ook het maken van excuus lijkt weinig zinvol te zijn. Het excuus te worden uitgelegd als erkenning dat het westen zich op een ongeoorloofde manier heeft opgesteld tegenover de islam. Dat kan niet worden goedgemaakt door een slap excuus, er is genoegdoening nodig. En vooral moet duidelijk zijn dat dezelfde fout nooit meer mag worden gemaakt.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling van een excuus: men wil niet kwetsen, maar niemand wil de vrijheid van meningsuiting opschorten.
Het is dan ook typerend dat volgens vele moslims excuus niet genoeg is; er wordt zelfs gevraagd de cartoonisten net als Van Gogh ter dood te brengen. Het gaat hier om eer, wraak en genoegdoening voor een vernederde islam.

Tegengestelde werelden

De moord op Van Gogh wordt goedgepraat of zelfs terecht genoemd. Een simpel tekeningetje wordt gezien als aanval op de islam en als rechtvaardiging om in collectieve woede uit te barsten, en op te roepen tot nog meer moorden en jihad. Men eist excuus en genoegdoening vanwege een cartoon, maar moord en brandstichting krijgen collectieve bijval. Dit is een onoverbrugbare tegenstelling tussen twee totaal verschillende werelden.

Het is nu eenmaal een gegeven: hier kennen we geen blasfemie. Moord en brandstichting zijn misdrijven, maar satire en vrijemeningsuiting behoren tot de verworvenheden van onze cultuur. Godsdiensten mogen historisch en psychoanalytisch worden ontleed en ontmaskerd, zelfs als dit leidt tot het uiteenvallen van het geloof.

Bijzonder respect voor de godsdienst bestaat hier niet. God wordt op dezelfde manier benaderd als elke andere filosofie, stroming, ideologie of persoonlijke mening, de koningin of de minister-president of ieder ander individu etc. Op geen enkele manier bestaan er voor goden uitzonderingsposities.
Frustratie wordt afgereageerd door een cartoontje of een satirische tekst, of door discussie, analyse, opiniestukken of wat dan ook in deze orde. We mogen hier alleen maar vreedzaam demonstreren, geen ruiten ingooien of vlaggen verbranden, niet oproepen tot haat of geweld. Voor ons is het onbegrijpelijk dat het vrije woord in de islam een halsmisdaad kan zijn.

Moord en intimidatie ook in Nederland

In Nederland en Europa zijn al vele moorden gepleegd, door moslims op hun critici. Toch heeft dit niet tot brandstichtingen en tegenmoorden geleid. Eremoorden op vrouwen die naar de westerse cultuur neigen, Van Gogh, een vrouw die haar ergernis over agressieve Marokkanen uitspreekt in een supermarkt, vele mensen die zich bemoeiden met agressie op straat, huizen van buurtbewoners die zich ergeren aan agressie van moslimjongeren worden in brand gestoken terwijl ze liggen te slapen. Anderen worden net zolang geterroriseerd tot ze uit hun wijk wegvluchten, er circuleren dodenlijsten en fatwa's en er wordt opgeroepen tot jihad en aanslagen. Moslims demonstreren tegen Nederland met organisaties als Genoeg is genoeg en Stop de hetze, en klagen steen en been over hun achterstandspositie, die ze voortdurend wijten ons vermeende racisme.
Maar er breken geen hetzes uit tegen moslims. Als er al eens een moskee in brand wordt gestoken vanwege de moord op Van Gogh, dan gebeurt dit anoniem, want het is strafbaar. Het is ondenkbaar dat een woedende massa zich stort op moslims en moskeeën. Maar de ontlading is er wel, in de vorm van een tekening van een profeet die aan de basis ligt van de islamitische agressie.

Twee maten

Mensen demonstreren massaal tegen het imperialisme van de VS, en voelen zich veilig dit te doen, maar waarom demonstreert er niemand tegen het imperialisme van de islam? Moslims nemen massaal deel aan de vrije kritiek tegen Amerika, tegen het westen, tegen de Nederlandse cultuur, maar ze eisen respect voor hun godsdienst: wie daarover iets zegt, wordt beschuldigd van islamofobie, racisme, xenofobie.

Moslims vallen onze cultuur op ontelbare niveaus aan. Het gebeurt met kritiek, door laster en intimidatie, door geweld en jihad. Onze samenleving wordt ontwricht door een massale instroom van moslims via importhuwelijken, en binnenkort door een onvermijdelijke geboorte-explosie. Vervolgens wordt onze cultuur ondermijnd door ons te dwingen normen en waarden te accepteren die op geen enkele manier passen bij onze manier van leven.
Door zich te beroepen op onze eigen mensenrechten zoals vrijheid van godsdienst en het discriminatieverbod proberen moslims ons te dwingen hun discriminatie en apartheid te accepteren. 'Integratie moet van twee kanten komen', zeggen ze, en eisen dat wij onze mensenrechten opschorten voor hun discriminerende waarden. Het enige wat wij hier tegenover kunnen stellen, is ons recht op vrije kritiek. Maar wie hiervan gebruik maakt, wordt beticht van racisme of 'islamofobie'. Het is voor ons een patstelling, en voor moslims een win-win-situatie.

Hoogste tijd voor kritiek

Naar aanleiding van de uitbarstingen vanwege een tekeningetje heb ik besloten de handschoen op te nemen. Ik ga een aantal kritische stukken schrijven over de islam. Ik sta voor gelijke rechten van man en vrouw, voor seksuele vrijheid, voor vrijheid van meningsuiting, voor gelijke behandeling. Ik ben tegen discriminatie, tegen schelden, tegen geweld. Ik heb me altijd verzet tegen discriminatie van minderheden. Ik accepteer deze zaken hier ook niet van de islam. Daarom ga ik de islam behandelen zoals iedereen wordt behandeld die de rechten van anderen inperkt. Het gaat mijn verstand te boven dat vele moslims klagen dat ze door Nederland worden gediscrimineerd - wat pertinent onwaar is - maar tegelijk het recht opeisen door hun eigen godsdienst te mogen worden gediscrimineerd.
In de planning staan artikelen over het islamitische huwelijk, de oorsprong van de koran en het tirannieke gedrag van de profeet Mohammed.

Els Geuzebroek, 9-2-2006

Auteur:

Dit artikel is 9497 keer gelezen.


32 reacties

ISLAMOFOBIE KAN NIET STRAFBAAR ZIJN, OMDAT DE ISLAM GEEN RAS IS, MAAR EEN IDEOLOGIE.

Guillaume

De term “islamofobie” zou voor het eerst gebruikt zijn geweest door de Iraanse moellahs. Volgens Caroline Fourest zou het concept “islamofobie” aanvankelijk zijn gebruikt door de ayatollah Khomeiny als blasfemie tegen de islam, tijdens de Iraanse revolutie.
Etymologisch bekeken omvat het neologisme “islamofobie” twee bestanddelen: “islam” en “fobie”. De “Islam”, is de door Mohammed gestichte islamitische godsdienst. De “fobie” van het Grieks “phobos”, betekent “vrees of angst”. Dit is dus vrees, angst tegenover een godsdienst, namelijk de islam. Het is geen vrees tegenover vreemdelingen, maar wel tegenover een godsdienst. Het woord “fobie” vindt men terug in veel samengestelde woorden, zoals agorafobie of ruimtevrees en claustrofobie of vrees om in een afgesloten ruimte te vertoeven.
In tegenstelling met agorafobie of claustrofobie, is de vrees of de angst voor de islam geen ongegronde ziekelijke neiging, maar een concreet gerechtvaardigd angstgevoel. Bij islamofobie, is er een rationele basis. De afkeer, de angst voor de islam, die te wijten is aan de onmenselijke en criminogene islamideologie, vervat in de Koran en de Ahadith en de gruwelijke islamitische aanslagen overal in de wereld of bv. de moord op Théo Van Gogh die de keel werd overgesneden wegens zijn kritiek op de islam.
Het woord islamofobie schrijft professor Stéphane Arlen werd uitgevonden door de gelovige moslims, niet om diegenen aan te duiden die de islam vrezen, maar om diegenen aan te duiden die deze godsdienst durven bekritiseren.
Er wordt ook geargumenteerd door de moslims, dat de islam bekritiseren moslimhaat zou verwekken. Die argumentatie aannemen zou alle kritiek op de godsdiensten verbieden en een opiniedelict invoeren.

De schrijver, Michel Houellebecq, werd door een rechtbank in Parijs vrijgesproken wegens kritiek op de islam, omdat dit geen belediging is van de moslims, daar een groep gelovigen niet kan geassimileerd worden met de godsdienst waarin ze geloven.

De Koran is een plagiaat van het Oude en Nieuwe Testament en mijn doel is niet andere godsdiensten te beschermen. Mijn doel is alleen te bewijzen dat islamofobie een woord is dat door de islamieten wordt misbruikt om ons het zwijgen op te leggen over de onmenselijke ideologie vervat in de Koran.
De Franse schrijver Michel Houellebecq zei “Quand on lit le Coran on est effondré”. Hirsi Ali en de Amerikaanse schrijver Robert Spencer stellen dat er wel gematigde moslims bestaan maar, geen gematigde islam, en dat fundamentalistische moslims een beroep kunnen doen op de Koran en hadith om gematigde moslims aan te zetten tot extremisme, dus dat angst voor de islam legitiem is (Wikipedia). Dit onderscheidt is belangrijk. De grote meerderheid van de moslims zijn gematigde mensen, maar de islam is helemaal niet gematigd, omdat de Koran een monument is van fanatisme.
Er is maar één Koran. Dis is een criminogeen boek, omdat bijna op elke bladzijde, wordt aangehitst tot haat tegenover de ongelovigen, en zelfs tot hun uitroeiing . Er is geen gematigde islam, omdat er geen gematigde Koran bestaat. Er is geen Europese islam omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar één Koran, onveranderlijk, en zogezegd door Allah geschreven, waaraan geen enkele moslim iets mag wijzigen. Wie kritiek heeft op de Koran of de Islam, wordt met de dood bedreigd, zoals Ayaan Hirsi Ali, Salman Rushie, Ibn Warraq, Talisma Nasreen. Zij worden als afvalligen beschouwd, en apostasie, afvalligheid, is levensgevaarlijk voor een moslim. Maar ook niet-moslims, worden bedreigd, zoals professoren en politici (Robert Redeker, Geert Wilders), of gedood zoals Theo Van Gogh.
De islamieten bedreigen politici, schrijvers, karikaturisten, toneelspelers, professoren, met de dood, omdat deze intellectuelen alleen zouden mogen denken wat zij gedogen. Dat loopt de spuitgaten uit en is een gevaarlijk intellectueel terrorisme, waardoor zij een feitelijke “dictatuur opleggen” niet alleen in de moslimlanden, maar ook bij ons.
Iedereen heeft het recht angst te koesteren tegenover een godsdienst, of een godsdienst te haten. De islam haten is niet de moslims haten. De islam is geen ras, noch een persoon. Een ideologie kan niet beledigd worden of gevoelens hebben. Er mag zowel kritiek zijn op de totalitaire islamideologie als op het nazisme, het socialisme, het communisme of het liberalisme. Islamofobie is geen racisme, omdat niemand een godsdienst tot ras kan verheffen. Dat heeft Mia Doornaert ook uitgelegd in een serie artikelen in de Standaard. De islam wordt beoefend door verschillende volkeren van verschillende rassen en nationaliteiten. De islam is dus niet door één volk beleden, maar door verschillende volkeren en nationaliteiten.
Islamofobie mag niet vergeleken worden met xenofobie (xenos=vreemd, vreemdeling en ( fobie=afkeer), hetzij afkeer van vreemdelingen. Afkeer van de islam, is geen afkeer van de vreemdelingen of van de moslims. Iedereen mag een godsdienst prijzen of afkeuren. Het gaat hier niet over de gelovigen, maar over hun geloof, over een godsdienstige ideologie die de mens zijn leven op een allesomvattende, totalitaire wijze wil regeren in al zijn doen en laten.
Er dient ook geen onderscheid gemaakt te worden tussen islam en islamisme, het islamisme wordt geput uit de onverdraagzame Koran. De onverdraagzaamheid, de haat en de bedreigingen tegen al wie geen moslim is, staan geschreven in de Koran en de moslimfanaten steunen zich op deze criminogene soera’s om geweld te gebruiken. Het islamisme zou niet bestaan zonder het religieus fanatisme overal aanwezig in de koran.
Alle religieuze ideologieën hebben tot doel macht te verwerven en worden als politiek instrument gebruikt, om desnoods de andersdenkenden of ongelovigen te bedreigen met de dood, om ze te onderwerpen aan hun geloof. Daarom hebben de godsdienstconflicten en godsdienstoorlogen nooit opgehouden. Niemand mag de zestien eeuwen religieuze vervolgingen van het katholicisme vergeten tegen de «ketters». De eeuwen Inquisitie, de martelingen, de verbanningen en de brandstapel.
Islam betekent “onderwerping” en de islamieten willen iedereen onderwerpen aan de sjaria. De sjaria, de islamitische wet of de wet van God, is een geheel van godsdienstige regels die de vrijheid van de mens uitsluit. De mens wordt onderworpen aan de goddelijke regels die zijn levenswijze bepalen in alle aspecten: eten, slapen, kleding, huwelijk, seksualiteit, polygamie, erfenis, segregatie, huwelijksverbod met een niet-moslim, houding tegenover niet gelovigen, enz.
De gedeeltelijke invoering van de sjaria in Engeland is volgens de Bisschop van Canterbury nu al onvermijdelijk. Er bestaan al tien islamitische rechtbanken. Het beroep is zelfs mogelijk bij de “High Court”. Volgens peilingen willen ook 44% van de jonge moslims de sjaria invoeren in Engeland.
De vrijheid van godsdienst is gewaarborgd, dit betekent niet dat de “godsdienst” zelf beschermd is tegen elke kritiek. Kritiek op een godsdienst belet de vrije uitoefening van de godsdienst niet. Deze kritiek verbieden, kan alleen in een dictatuur, in theocratieën en in landen die de “godslastering” strafbaar stellen. Deze landen zijn geen democratieën. Zij beschermen totalitaire ideologieën en hebben de vrijheid van mening afgeschaft. In alle moslimlanden is kritiek op de Islam, Allah of Mohammed, beschouwd als blasfemie, en meestal strafbaar gesteld met de doodstraf.
Elke godsdienst beschuldigt de andere vals te zijn. De geestelijken die elkaars godsdienst bekritiseren maken zich dus ook schuldig aan godslastering. De katholieke kerk verkondigt de Drievuldigheid, bestaande uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wie beweert dat God een Zoon heeft, dat hij gekruisigd werd en verrezen is, dat hij de Verlosser is en gestorven voor onze zonden, wordt door de Koran beschuldigd van blasfemie en daarop staat de meestal de doodstraf.
De koran vernietigt de fundamenten zelf waarop het christelijk geloof is gebaseerd in verschillende soera’s. Voor een moslim is de Paus een godslasteraar omdat hij in de Drievuldigheid gelooft en spreekt over de Zoon van God, enz. Er is dus geen Verlosser die voor onze zonden is gestorven volgens de Koran, Jezus werd nooit aan een kruis genageld. Dit alles is een verzinsel volgens de islam en bestempeld als blasfemie. Maar wie niet gelooft in de Drievuldigheid is voor de katholieke kerk ook een godslasteraar. Tijdens de Inquisitie kon niemand de Drievuldigheid ontkennen, tenzij men op de brandstapel wou belanden. De ene godsdienst verkettert de andere en dit leid tot verdeling tussen de godsdienstige gemeenschappen, tot oorlogen en tot bloedbaden overal in de wereld. Dit bewijst hoe absurd het is blasfemie te bestraffen of te beweren dat godsdienstkritiek niet mag.
De Paus gaat tekeer tegen het laïcisme, en ook tegen Mohammed zoals hij het onlangs deed. Dat is zijn recht, ook de Paus heeft recht op vrije meningsuiting. Maar het is ook ons recht tekeer te gaan tegen het katholicisme of het christendom zonder gestraft te worden wegens blasfemie.
Islamofobie kan ook niet vergeleken worden met “antisemitisme”of de haat tegen al wat joods is. Hier is de haat gericht tegen het joodse volk. Wie door antisemitisme iets anders bedoelt dan de haat van het joodse volk, en dit wil uitbreiden tot het verbod op kritiek van het judaïsme, als godsdienst van de joden, streeft hetzelfde doel na als de islamieten die trachten de islam gelijk te stellen met een ras. Het judaïsme, als godsdienst, is ook een godsdienstige ideologie zoals de islam, het christendom, het protestantisme of het mormonisme. Kritiek op het judaïsme of kritiek op de Israëlische politiek is geen antisemitisme. Kritiek op godsdiensten is geen racisme. Het antisemitisme heeft betrekking op een volk, niet op een godsdienst. Iedereen heeft dus het recht islamofoob, judeofoob, kathofoob, christianofoob, hindoefoob of boeddhafoob te zijn. Al deze neologismen hebben betrekking op godsdienstige ideologieën.
Door deze neologismen bedoelen wij afkeer of weerzin, walging, verafschuwing voor het judaïsme, het christendom, het katholicisme, het hindoeïsme, het boeddhisme, het mormonisme, enz. Een ideologie kan niet gekrenkt worden, mensen wel. Maar de gelovigen mogen niet beweren gekrenkt te zijn omdat hun godsdienst wordt bekritiseerd, geminacht, verfoeid, verafschuwd of bespot. Dat zou al te gemakkelijk zijn om alle kritiek op hun godsdienst te verbieden. Dat is een poging om iedereen het zwijgen op te leggen. Niemand moet respect hebben voor een godsdienst, dit beweren is onzin. De Koran zegt dat de handen van dieven moeten afgehakt worden, dat de vrouw een ondergeschikt wezen is, dat ongelovigen moeten worden uitgeroeid. Moet men respect betuigen voor dergelijke ideologie, onder voorwendsel dat het een godsdienst is?
De gelovige en zijn geloof zijn twee verschillende zaken. Het verbod op kritiek van een godsdienst is censuur, dictatuur, en het einde van het recht op vrije meningsuiting. Wie de islamterreur of de islamitische intellectuele terreur (mondelinge bedreigingen tegen karikaturisten, schrijvers, journalisten enz.) hekelt is voor de islamieten een islamofoob. Een socialist, een communist, een liberaal, mogen toch ook niet beweren dat zij zich gekrenkt voelen omdat wij het socialisme, het communisme of het liberalisme vervloeken of bespotten, anders zou er een algemeen verbod ontstaan op ideologiekritiek. Er is toch ook geen antiliberaal racisme of een antisocialistisch of antimarxistisch racisme? Beweren dat kritiek op de islam de moslims zou demoniseren, is een poging om aan iedereen het zwijgen op te leggen, behalve natuurlijk aan de imams die bv., met behulp van hatelijke soera’s alle ongelovigen demoniseren. Het resultaat zou zijn dat wij geen enkele godsdienst zouden mogen bekritiseren, ongeacht de gevaarlijke ideologieën die ze verspreiden, en ongeacht hun buitensporigheden, hun onverdraagzaamheid. De islamorganisaties eisen dat islamofobie wordt gelijkgesteld met racisme, en dat blasfemie overal in de wereld wordt bestraft. Wie die opvatting steunt of aanvaart wil definitief een einde maken aan de vrijheid van gedachte en de democratie afschaffen.
Ideologieën staan niet boven de wet, zij kunnen niet beschermd worden. De gelovige heeft recht op bescherming, maar niet zijn geloof. Elke ideologie moet kunnen onderworpen worden aan een vrij onderzoek. Iedereen moet zich kunnen uitspreken over het gevaar van de ideologieën, van welke aard ook. Iedereen heeft het recht de godsdiensten te bekritiseren, te haten, te minachten, en ze leugenachtig, reactionair, belachelijk, onnozel of gevaarlijk te vinden. Bijna geen enkel theater in Europa, durft nog het toneelstuk van Voltaire van 1741 “Mohammed de profeet” dat de hypocrisie en het fanatisme bespot, vertonen uit vrees voor islamitische wraakneming. Dat kon 60 jaar geleden nog probleemloos. Nu wordt door het islamitische intellectueel terrorisme de vrijheid van mening beknot en uit schrik de “autocensuur” ingevoerd.
Volgens een marktonderzoeksbureau kan de helft van alle Nederlanders islamofoop worden genoemd. (Wikipedia). Deze tendens verspreidt zich in heel Europa en dus niet alleen in Nederland.
Maar waarom zijn er zoveel islamofoben?
De afkeer van de islam is te wijten aan de islamideologie zelf en de gruwelijke islamitische aanslagen overal in de wereld. (Londen, Barcelona, New York, Bali, enz.
De islam vervat in de Koran is een onverdraagzame leer die het pluralisme, de democratie, het Europees Verdrag van de Rechten van de mens, de scheiding van kerk en staat verwerpt.
Voor de islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig. Alleen Allah decreteert en niet het volk. Het volk moet zich onderwerpen aan de islam. Geen enkel moslimland wil het E.V.R.M. aanvaarden, omdat elke bladzijde van de Koran in strijd is met dit verdrag.
In de Koran leest men dat de ongelovigen onze vijanden zijn. De Koran zegt de Islam is de godsdienst van Allah, alle andere godsdiensten zijn vals. Volgens de Koran zijn de ongelovigen slecht, onbetrouwbaar, pervers, hypocriet, enz. De koran is ook een racistisch boek, het verbiedt Joden en christenen als vrienden te nemen, ze zijn volgens Mohammed perverse, onbetrouwbare godslasteraars. In ontelbare verzen wordt aangespoord tot het uitroeien van de niet-moslims en wordt er verboden met ongelovigen vriendelijke relaties te onderhouden.
De Koran is vol discriminatie tegen de ongelovigen, tegen de vrouwen, tegen joden en christenen.
Dat is de werkelijkheid. Iedereen zou de Koran moeten lezen om te begrijpen waarom er meer en meer mensen islamofoob worden. Zij die geen tijd hebben om dit boek te lezen kunnen een samenvatting van de criminogene soera’s vinden in mijn artikel op «fairelejour»: Lettre à ceux qui n’ont pas lu Coran. De Koran is een plagiaat van de Bijbel. In de Bijbel ontbreekt het ook niet aan gruwelijkheden. Lees dan ook op “fairelejour” het artikel over de Bijbel “Lisez la Bible, vous êtes peut-être parmi les condamnés à mort»”, op: http://www.fairelejour.org/article.php3?..
Islamofobie bestraffen is, elke kritiek op de islam verbieden en blasfemie strafbaar maken. Dat is het einde van de democratie, dat is het einde van de vrije meningsuiting. Dat kan alleen in een dictatuur of een theocratie.
Guillaume
Plas Guillaume - 03 02 09 - 12:33

Hai Guillaume, ik heb even niet de tijd om te reageren. Ik wou wel even wijzen op een stuk in de Spectator dat over hetzelfde onderwerp gaat. Het gaat erover dat de vrije discussie over terrorisme en andere islamitische problemen niet gevoerd kunnen worden omdat er op alle mogelijke niveaus een strijd wordt gevoerd tegen elke vorm van kritiek op de islam.

http://www.spectator.co.uk/melaniephilli..

Het debat werd aangezwengeld door Denis MacShane, een parlementslid voor Labour. Hij noemt de strijd die tegen de vrije mening wordt gevoerd een vorm van terrorisme op zich.

http://www.parliament.the-stationery-off..

In dit geval gaat het om misbruik van de wet op laster:

The Labour MP Denis MacShane instigated a debate in the House of Commons two days ago to draw attention to the fact that Britain, the cradle of free speech and political liberty, has become the epicentre of the attempt to shut down discussion of terrorism and other noxious activities which involve certain wealthy foreigners, who are taking advantage of Britain’s ferocious libel laws to silence all those who try to write about them.

Er is bijvoorbeeld een uitgebreid boek geschreven over de jihad, waarin wordt aangetoond dat dit een structureel probleem is, maar het boek kan niet worden uitgegeven omdat geen uitgever zich de langdurige processen kan veroorloven. Dat geeft wel aan dat die strijd wordt gevoerd door een belangrijke islamitische macht, die veel geld achter zich heeft. Ik ben de titel van het boek even kwijt, het is wel op het internet te downloaden.

Ik wou hier al een tijdje op terug komen, maar het ontbreekt me tot nu toe aan tijd.
Els () - 07 02 09 - 17:49

Een moslim wordt als moslim geboren en zal als moslim sterven. Zonder
dat hij of zij daar zelf een stem in heeft gehad. Een moslim gaat nooit naar een Christelijke kerk of naar een joodse Synagoog.. Sterker nog, zou hij zich al verweren tegen deze sowieso strafbare schending van de psychische integriteit, dan loopt de moslim ook nog eens kans vermoord
te worden. De sleutel tot het succes van de islam: kritiek is verboden, verheerlijking en verering van Mohammed en Allah is een plicht. Wie iets negatiefs over Mohammed durft te zeggen, wordt geëlimineerd. De sociale controle is totaal. Elke vorm van kritiek is totaal uit de islamitische wereld verboden, het is zelfs verdwenen uit het voorstellingsvermogen van de Turken en Marokkanen. Moslims durven zelfs niet eens meer iets negatiefs over Mohammed te dénken. Om deze reden zien we de meerderheid van de moslims dan ook als een slachtoffer van een gewetenloze narcistische heerser die bij zijn leven zoveel angst en terreur heeft gezaaid dat de angst zich uitstrekte tot ver ná zijn dood en mensen zicht tot vandaag aan hem onderwerpen, terwijl zijn 'soldaten' nog altijd zijn naam verdedigen en zijn systeem in stand houden, tegen al het gezonde verstand in. De islam zou daarom geen gebruik mogen maken van de kostbare vrijheid van godsdienst in ons deel van de wereld. Pertinente afwijzing van het westerse cultuur wordt wereldwijd in praktijk gebracht door vervolging van christenen, het discrimineren van christenen, het vermoorden van christenen en zelfs het genocide plegen op christenen. Zo bestond de Turkse bevolking begin 1900 voor ongeveer
37% uit christenen, maar ‘dankzij’ de massamoord op vooral Armeense en
Griekse christenen is dat nu nog niet eens 1%. En nu in Nederland;
Haatzaaiende imams en de koran zelf, hebben nu een soort ‘’diplomatieke’’ onschendbaarheid. Links en Christenen zijn de weg kwijtgeraakt in de samenleving. Ze worden langzamerhand een onderdeel van  Mohammed's meest effectieve wapen: massale immigratie en vervolgens enorme verbreding via niet naturelle geboortes en  etnische zuivering binnen de gastland. Dit is een uitgelezen manier om een tegenstrever een hak te zetten. De enorme overlast en uitbuiting via uitkeringen is de manier om gastland in zijn voortbestaan te raken. Gastland verliest de opbrengst  en moet zijn financiële reserve aanwenden om het hoofd boven water te houden. Nederlands politiek durft geen kritiek op de
behoudende islam te leveren, uit angst de "moslimkiezers" van zich te vervreemden. Erger nog: het probeert de vrijheid van meningsuiting van anderen te beknotten door islamkritiek voor de strafrechter te brengen. Laat u niet gek maken door idioten die geen benul hebben van de waarde van onze verworvenheden, van krankzinnigen die uit zijn op een nieuwe godsdienstoorlog.

Veel  moslims komen uit de landen met een Middeleeuwse cultuur. Daarom weten ze vaak totaal geen raad met onze westerse samenleving. In plaats van zich open op te stellen, hangen ze een
"godsdienst" en cultuur aan, die beide intolerant en dominant zijn. Moslims in Nederland laten een 'soldatengodsdienst' zien die is vormgegeven in een soort 'georganiseerde bende'. zie: explosief groeiende Turkse en Marokkaanse jeugdbendes in grootsteden. De aantrekkelijkheid voor deze moslimjongeren is dat ze gezamenlijk op een lange plundertocht zijn in een "kafir land" voor hun heilige gazha! De buit, waaronder ook vrouwen, mogen ze straks met overmacht onder elkaar verdelen. Hun rooftocht wordt als 'heilige opdracht' voorgesteld zodat ze direct naar de hemel opstijgen als ze sterven 'voor de zaak van Allah', en ze krijgen daar een ideale soldatenhemel en nog meer maagden voorgeschoteld, zodat ze met plezier omkomen in de heilige oorlog. In het paradijs na dit leven nogal wat maagden voorgeschoteld als 'schadevergoeding' voor het strijd om Kafir's Europa!Gezien het feit dat er geen enkele verlichting bestaat binnen de islam, is er ook nul kans op het vinden van een consensus.
Een verbond tussen christenen en moslims is een verderfelijke daad.
Een Apocalyptische vergissing die de hele wereld in een diepe bloederige crisis zal storten...De islam streeft naar een geheel islamitische wereld, en de praktijk leert ons dat als dat niet
goedschiks gaat, het dus kwaadschiks gaat. Voorbeelden te over. Door de opkomst van de islam te faciliteren in de niet-islamitische wereld, met in het achterhoofd de onbespreekbare islamitische verkettering van de christelijke grondbeginselen, komen op termijn islam en het
christendom ook in Nederland recht tegenover elkaar te staan. Net als in de Balkan al gebeurde zullen aanvankelijke vrienden geen enkele moeite hebben elkaar van de ene op de andere dag de koppen af te hakken. Vergeet niet dat de Islam als profiteurcultuur via massale migratie van zijn uitstoot nog steeds hetzelfde succesvolle veroveringstactiek toepast om Nederland te veroveren: islamitische landen weten nu eenmaal dat deze massa uitermate geschikt is om onderontwikkelden aan te trekken wiens hele leven samen hangt met zoveel mogelijk kinderbijslag + huursubsidies + werkloosheidsuitkering en nog meer subsidies. Neem 3 of meer vrouwen maak een hoop mohammed’tjes, ali’s, mehmet’jes, ahmed’jes, hasan's en huseyin's! Zet ze allemaal op straat, vraag aan moskee en andere moslimorganisaties voor een turkse of arabische islamitische doctrinaire opvoeding, maar wel met de Nederlandse geld!!. Nog niet klaar: massaal scheiden als er verblijfspapieren geregeld zijn, dit is gemiddeld 3 jaar en vervolgens worden ze weer uitgehuwelijkt aan een bruid uit Marokko of turkije. Allemaal gearrangeerde "huwelijken". En wie draaien er op voor alle kosten van scholing, steun enz. Juist ja, wij.  Het is toch van de zotte dat ons volk systematisch wordt verdrongen door import van een nieuwe type vijandelijke massa. Dit is gewoon een oorlog tegen ons, zonder wapens, maar veel effectiever en veel erger. Gaan we zo door, dan zijn we binnenkort ons land kwijt.  Dit is wat Mohammed aanbood aan zijn volgelingen, en je hoeft niet lang te denken over wat voor slag mensen hier graag deel van zouden willen uitmaken. De erecode voor deze 'heilige bende' is vastgelegd in de Constitutie van Medina', en dat is een duidelijk erecode voor roofridders, die elkaar bijstaan door dik en dun en geen afvalligheid en verraad toestaan. Mohammed heeft een perfect model geïnitieerd om kritiek tegen de islam en zijn eigen persoon volledig te voorkomen. Niet alleen bestaan er in de islamitische wet straffen tegen kritiek en afvalligheid, Mohammed heeft persoonlijk zijn tegenstanders uit de weg laten ruimen - hij liet ze afslachten - en dit gebruik is via de sunna een onderdeel van de sharia en van de 'islamitische manier van leven' geworden. Na Mohammed zijn alle "heilige" volgelingen tijdens machtstrijd omgekomen, meestal vermoordt door de tegenpartij: zie Ali, Osman, Omar, Ebubekir, Hussein,  etc.. Een mensonterende ideologie en de tirannie van barbarse  leiders, die ze met dat godslasterlijke boek in handen al 1400 jaar dom, arm, bang en in slavernij houden. Het enige waar moslims onder zuchten is hun eigen vasthouden aan een 1400 jaar oud boek, geschreven als een methode om mensen vereend te krijgen in haat jegens andersdenkenden.

Mohammed heeft een perfect model geïnitieerd om kritiek tegen de islam en zijn eigen persoon volledig te voorkomen en Minister Eberhard van der Laan en D66-leider Alexander Pechtold passen deze Mohammedse erecode toe, ze  gedragen zich als moslim strijders. Ze willen graag dat de Islamitische Immigratie niet stopt! De volledige steun die de grote partijen hebben gegeven aan bijvoorbeeld moskeen, islamitische omroepen, imams, islamscholen is hier een treurig voorbeeld van. Islamitische landen ambiëren dezelfde machtspositie en in het verlengde daarvan steunen ze deze Turkse en Arabische islamitische organisaties in Nederland. Moslims in Nederland hebben dus een dubbele steun! In Islamitische landen elke vorm van verzet tegen hun onmenselijk heerschappij wordt direct in de kiem
gesmoord. En het is algemeen bekend dat deze Islamitische landen de onmisbare steun (politiek, financieel en militair) hebben voor hun uitstoot in EU landen. Stuur je meest onderontwikkelde
bevolkingsgroepen naar een land waar ze totaal hun herkomstland verbonden en gesloten koloniën creëren en als contra maatschappij gaan functioneren, hiermee creëer jij het beste segregatie en een
onvermijdelijke islamitische enclave binnen je doel. Deze Turkse en Arabische moslims, voornamelijk geproduceerd doorhuwelijkmigratie,Tsunami van neef en nicht huwelijken van honderdduizenden zijn nu met eigen winkels, straten, wijken, moskeen, scholen en allerlei andere vormen van bedrijvigheid. Men ontvangt alleen de Turkstalige of Arabische radio en televisie, er komen steeds
meer islamscholen, moskeen of andere soort internaten bij om jeugd te controleren totdat ze meerderheid krijgen...Dergelijke ongewenste ontwikkelingen dreigen Nederland met een naderende ondergang. De oorspronkelijke inwoners trekken vervolgens weg en er ontstaat een kolonie van Moslims die zich werkelijk tegen Nederland keert.

Waarom zo'n afkeer tegen Wilders, wanneer hij praat over haatzaaiende teksten in de Koran, waaraan een heel groot deel van de moslims nog steeds hun agressie en bezettingskracht aan ontlenen? Hebben die tegenstanders daar wel eens kennis van genomen?
ilona () (URL) - 17 11 09 - 16:06

Moed aan de oude garde: ’Wij staan voor onze grondrechten’

„Wij, leden van het Christen-Democratisch Appèl, staan pal voor onze grondrechten. Daarom spreken wij ons uit tegen een regeringssamenwerking, ....,, CDA petitie.

Turkse infiltratie in CDA: Turkse CDA-kandidaat C. Coruz was circa 13 jaar lang bestuurslid was van de fascistische organisatie S.O.T.A. die zelfs Hitler-aanhangers uitnodigde: de Grijze Wolven, Turkse bewonderaars van Hitler. Een bestuurslid van de S.O.T.A. met nog meer Turken drong door in de TK-fractie van het CDA. Veel turken die zelfs anti- Christelijk zijn, zijn nu invloedrijke personen geworden binnen CDA. Nihat Ulusoy uit Schiedam, Ahmet Taskan van CDA Utrecht, Alaattin Erdal, deelraadslid van Charlois in Rotterdam: Deze Turkse CDA leden zijn anti-Westers en pro-islamitisch. Islamitische Stichting Nederland (ISN), die het merendeel van de Turkse moskeeën in ons land beheert, Diyanet die namens Turkse overheid moskeen bouwt, Islamitische organisaties die de rechten van de Christenen in Turkije ontkennen zijn nu representatief binnen CDA. Schokkend dat de petitie organisatoren opgestoken zijn door dit soort gevaarlijke elementen die onder leiding van de externe mogendheden opereren. Toenemende invloed van islamieten in CDA is nu voelbaar. PVDA, N. Albayrak, rechterhand van Cohen en Cohen wilt opengrenzen voor de massa Moslims, F. Koseroglu aan de top van D66 en Petchold grote voorstander van massa immigratie!. Turkije wilt alleen die opengrenzen, verder niks!. Voor de Turken is EU lidmaatschappij alleen een middel voor de heilige massa immigratie naar zwakke Europa. Grote vijand van de Christenen organiseert hier zijn infiltranten en onderdrukt gelijktijdig de christenen van Turkije. Kijk om u heen, overal, in ieder moslimgestuurde land worden christelijke mensen verjaard, vermoord en getreiterd. Met name in het Midden-Oosten, in landen als Libanon, Turkije, Syrie en Egypte lijden christenen, worden zij vervolgd, geterroriseerd en verjaagd. Waar is onze petitie groep gebleven? Hoor jij iets over de brutale vervolging van de christenen?
Je hoort nu niks van deze splintergroep over de executies van de iranse vrouwen. Hoor jij iets van de CDA Turken over bv, schending van de mensenrechten: discriminatie etniciteit en religie van niet-moslims, christenen, joden, atheïsten, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken van zeer jonge kinderen, polygamie - doodstraf op afvalligheid van het geloof, bloedwraak, het uitoefenen of gedogen van radicalisering, extremisme. CNV en FNV vrouwen hebben nog steeds hun heilige hoofddoek brigades, terwijl miljoenen vrouwen dit vlagje willen weggooien voor hun vrijheid...Deze brigades zijn de vakbonden van Moslims geworden. Je hoort nu niks van deze brigades over de geweld tegen de Iranese vrouwen.
Iraanse vrouwen tot dood veroordeeld door steniging zegt niks bij de Hoofddoek vakbonden!!!.
Hoor jij wat van CNV vrouwen over de schending van de mensenrechten: discriminatie etniciteit en religie van niet-moslims, christenen, joden, atheïsten, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken van zeer jonge kinderen, polygamie, doodstraf op afvalligheid van het geloof, bloedwraak.... Dit is echt vals: CDA is van begin af een belangrijke doelwit van Turkije geweest, vanuit Ankara wordt alles nauwkeurig bijgehouden, wie en welke mogelijke posities? Zelfs de gemeenten zijn het doelwit geworden.! De CDA, dankzij de infiltratie is of bijna van de pot gerukt of van God verlaten. De gevolgen van de infiltratie zijn rampzalig voor de Nederlandse bevolking. Dit splintergroep, product van jarenlange infiltratie binnen CDA heeft geen enkele achting voor de Nederlanders. Een christen-democratische partij heeft niets bij de infiltranten te zoeken, wel bij de Nederlandse burger. Een nieuwe onheilige alliantie met de huidige non-integrale Moslims is echter desastreus.

Moslims wijzen de normen en waarden van Nederlandse cultuur af. Geen westerse namen, nooit naar een Christelijke kerk of synagoog, geen Nederlandse TV, vlag, volkslied, geen Nederlandse normen en waarden! Moslims hebben geen enkele binding met de Nederlandse cultuur en rechtsorde, die voor hen gewoon niet bestaan. Dat zijn hoogstens tijdelijke zaken, die zij moeten ondergaan in afwachting van de oorlog en uiteindelijke heerschappij. Sinds meer dan 40 jaar zijn er in Nederland circa 640 000 Moslims geboren en geen enkele kind heeft een westerse naam gekregen. Is dit wat die petitie organisatoren integratie of niet gepolariseerde samenleving vinden? De macht van een beweging wordt bepaald door het aantal aanhangers en hun wil om die macht te gebruiken. De islam zorgt door een hoog geboortecijfer voor een steeds groter aantal aanhangers en heeft de wil om daar gebruik van te maken. Inmiddels zullen de moslims verder zijn gestegen en wij verder gezakt. Het geboortecijfer in Europa daalt gestaag verder.
Europa telt steeds meer moslims, die weinig ophebben met democratie en vrijheid, die daardoor steeds meer onder druk komt te staan. Tot dat moment proberen zij een gematigd en vredelievend imago te presenteren. Willekeurig gaan ze in allerlei partijen zitten. Intussen misbruiken zij ieder middel om hier een islamitische meerderheid te vormen door middel van : Beroep op de grondrechten m.b.t vrijheid van discriminatie, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs, vrijheid van vereniging. Deze principes en rechten erkennen zij niet voor anderen, maar worden voor henzelf met veel kabaal opgeëist. Zelfs een kind van 7 jaar zegt ""Marokko is mijn land"". Zij is hier geboren. Haar opa/oma wonen al 40 jaar hier, spreken geen woord Nederlands, haar moeder is hier geboren, spreekt redelijk Nederlands maar hoofdzakelijk Marokkaans en zit dik in de kleren, hoofddoek, haar zusje van 11 begint al Marokkaanse jurken te dragen. Als ze snoep komt bietsen vraagt ze of er varkensvlees inzit. Zij heeft het altijd over wat niet mag voor Allah. Deze familie voelt zich met Nederlandse uitkering en paspoort niet Nederlands(er). Turkije zal altijd een thuis haven zijn voor alle turken, ongeacht haar/zijn generatie. De betrokkenheid van Turkije naar zijn mensen toe waar dan ook ter wereld is de kracht wat Turkije heeft om zoveel volkeren te onderwerpen aan de islam...
En nu over het zeer kwalijke en duivelse karakter van de islam hoor je die oude garde niet! Accepteert de islam de andere religies als volstrekt gelijkwaardig? Accepteert de islam een strenge scheiding tussen moskee en staat? Accepteert de islam het recht van een individu om het geloof vaarwel te zeggen? Is de islam een voorstander van democratie naar westers model? Je hoort niks over al die christenen die overal in de wereld vervolgd worden door moslims. Deze CDA leden willen de grondrechten o.a. vrijheid van godsdienst garanderen voor moslims in Nederland. Dus vrijheid garanderen voor een "godsdienst/politieke ideologie" die geen andere godsdienst naast zich duldt! Bovendien is het de islam die iedere niet-moslim op de wereld uitsluit. Zij moeten zich alsnog bekeren of anders gedood worden. Gemakshalve vergeten de ondertekenaars van het manifest dat de islam volledig in strijd is met de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens, niet alleen met de grondrechten ven Nederland...De islam is wel degelijk een ideologie en religie die uiteindelijk onze vrijheden wil aantasten. De fanatieke aanhangers van deze religie misbruiken de hen gegeven vrijheid om uiteindelijk onvrijheden te verkondigen en in te voeren.
De islam is een krijgslustige godsdienst die andere godsdiensten 'te vuur en te zwaard' bestrijdt. Nederlandse christenen die over pakweg 25 jaar nog in vrijheid hun geloof willen belijden, zouden dus juist voorstander moeten zijn van de immigratiestop uit islamitische landen.
Christelijke "Prominenten" hebben het steeds over "grondrechten, bij elkaar houden, minderheden beschermen etc..", Hoe kom jij aan zo'n islamitische minderheid die van den vreemden ontstaat, grotendeels via illegale immigratie, importbruiden van neef/nichtjes concentreert zich hoofdzakelijk op het feit dat misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om naar Nederland te komen, vooral bij migratie uit landen als Turkije, Marokko en Somalië: Het gaat om het kunstmatig vergroten van de islamitische bevolking, voornamelijk Turken en Marokkanen die hier geïsoleerde machtsblokken gaan vormen die zich door huwelijksmigratie en hoge geboortecijfers snel uitbreiden en hele wijken en steden overheersen en daarna uit moet groeien tot een meerderheid, die met geweld of democratische middelen ons land moet onderwerpen aan de islamitische landen. Weer zeuren over polarisatie: Helaas is het juist de oude garde die de islam steunt en financiert, is de beste polariseerader. Naïeve kliek die gevaarlijke verwachtingen opwekt heeft geen enkele wetenschap, Moslims zijn per definitie polaire t.o.v. Europeanen, groei is altijd uit elkaar! Ze blijven polaire, dit is niet nieuw, sinds 1400 jaar is het zo geweest. In Nederland 640 000 Moslim kinderen geboren en geen enkele heeft een Nederlandse naam gekregen? Kom op splintergroep met die Moslim brigade prominenten...Moslims komen niet naar Nederland, omdat ze ons een-warm-hart-toedragen , nee aanpassen is er niet bij , maar wel het veroorzaken van maatschappelijke - en sociale onrust. Het probleem van die dwaze, loze mantra is dat er nooit geen echt, op vertrouwen gebaseerd "bijeen" is geweest. Ten diepste willen en mogen moslims (= onderworpen ... enkel aan haatbaard nr 1 Mohammed ) niet assimileren, bijeenzijn met niet koosjere westerlingen. 
Als zij zo voor hun grondrechten staan, dan moet het hen toch pijn doen hoe de grondrechten voor verschillende groepen verschillend worden toegepast? We zien zelfcensuur door musea, journalisten, spotprenttekenaars op last van de zgn. gevoeligheden van moslims; we zien gescheiden gemeenteloketten voor man en vrouw t.b.v. moslims, nota bene in gebedshuizen; we zien hoe anders- en niet-gelovigen, vrouwen beschimpt door moslims; we zien (dreiging van) geweld tegen de rechtstaat en diezelfde grondrechten uit naam van de islam; Jezus mag worden beledigd, maar oh wee als je iets over Mohammed hebt te zeggen.
Hier is sprake van een ondemocratische actie van een stel ongelooflijke naïevelingen, stuk voor stuk nog met een fopspeen in de mond en onvoorstelbaar dom. Het CDA openstellen voor Islamieten die grootste vijanden van de Christelijkheid zijn? De islam, dat is een politieke stroming die per definitie ondemocratisch is. Lees de koran er maar eens op na en lees en hoor de uitleg van de imams en ayatolla's maar eens. De Islam streeft uitdrukkelijk naar een dictatuur. De koran roept op tot oorlog, tot het uitroeien van "ongelovigen"; heeft letterlijk een broertje dood Christenen, Boeddhisten, Hindoes, agnosten, atheïsten en vooral aan Joden.
Het behouden van de fundamentele waarden van onze democratie is vele malen meer waard dan de Moslimlanden politiek of olie geld...Je moet juist staan voor de vrijheidsrechten van alle Nederlanders.
Deze CDA leden zijn druk doende hun eigen belangen veilig te stellen dat is duidelijk. Als ze namelijk bezig zouden zijn met algemene landsbelangen dan hadden ze het beleid van hun partij ten aanzien van bijvoorbeeld door de externe mogendheden gesteunde massale moskeebouw, anti-Nederlandse islamscholen en kwaadaardige Islamitische hersenspoeling bij de jeugd wel veroordeeld. Deze groep moet zich schamen. Ze zeggen dat ze christen te zijn maar in werkelijkheid voor geld en macht te gaan is een veel groter kwaad.
ilona () - 19 08 10 - 14:38

 
“Wij, leden van het Christen-Democratisch Appel, staan pal voor onze grondrechten.
Daarom spreken wij ons uit tegen een regeringssamenwerking, enz. enz . Zo was de aanhef van de petitie van een aantal CDA leden, petitie groep CDA'ers)

Maar laten wij eens een kijkje nemen in de CDA gelederen :

Turkse infiltratie in het CDA: Turkse CDA-kandidaat C. Coruz was circa 11 jaar lang bestuurslid was van de fascistische organisatie S.O.T.A. die zelfs Hitler-aanhangers uitnodigde: de Grijze Wolven, Turkse bewonderaars van Hitler. Coskun Çörüz was niet alleen bestuurslid van de controversiële Islamitische Universiteit te Rotterdam, maar scheen ook banden te hebben (gehad) met de racistische en fascistische Turkse moslimorganisatie Grijze Wolven – o.a. berucht wegens de aanslag op de paus Johannes Paulus II in 1981 door het Grijze Wolven-lid Mehmet Ali Agca en de moord op de Turks-Armeense journalist Hrant Dink in 2007 – en was elf jaar lang bestuurslid geweest van Stichting S.O.T.A, een in Haarlem gevestigde stichting die er onder meer naar streefde de Turkse volkeren in één groot rijk te verenigen. Veel turken die zelfs anti- Christelijk zijn, zijn nu invloedrijke personen geworden binnen CDA. Coskun Cörüz, Nihat Eski, Osman Elmaci, Nihat Ulusoy uit Schiedam, Ahmet Taskan van CDA Utrecht, Alaattin Erdal, deelraadslid van Charlois in Rotterdam: Deze Turkse CDA leden zijn anti-Westers en pro-islamitisch. Islamitische Stichting Nederland (ISN), die het merendeel van de Turkse moskeeën in ons land beheert, Diyanet die namens Turkse overheid moskeen bouwt, Islamitische organisaties die de rechten van de Christenen in Turkije ontkennen zijn nu representatief binnen CDA. Het CDA is geïnfiltreerd door Turken? Schokkend dat de petitie organisatoren opgestoken zijn door dit soort gevaarlijke elementen die onder leiding van de externe mogendheden opereren. Toenemende invloed van islamieten in CDA is nu voelbaar. Na PVDA en D66 is nu CDA aan de beurt: N. Albayrak van PVDA, rechterhand van J. Cohen en Cohen wilt geen immigratiestop voor de kansloze miljoenen Moslims, Fatma Koser Kaya aan de top van D66 en Petchold is hard tegen de immigratiestop...Voor de verkiezingen zijn er 1.500 Turkse politici uit Europa op uitnodiging en kosten van de Turkse regering een "conferentie" in Istanbul hebben bijgewoond. Boodschap aan hen was: niet te integreren in het land waar ze wonen, maar juist politiek actiever te worden, in actie komen waar nodig is! Deze politici hebben de mogelijkheid in Nederland (of een ander Europees land) politiek actief te zijn op basis van hun nationaliteit van dat land. Daarnaast zullen zij ook de Turkse nationaliteit hebben. Ze bemoeien zich overal mee en als er iets niet in hun straatje past dan komt de hele colonne in opstand.
Het is allang bekend dat de Turken Groot-turkije op hun netvlies hebben. Nu wilt Turkije eenmaal de grenzen van Europa oversteken, verder niks!. Het gaat om een politieke doel! Voor de Turken is EU lidmaatschappij een middel voor de heilige massa immigratie naar zwakke Europa en dit is niet anders dan, toen ze aan de grenzen van het Byzantijnse rijk (grootste Europese rijk van 1000 jaar geleden, vergelijkbaar met huidige EU) stonden. Toen moesten ze ook afwachten, middels ging hun immigratie gewoon door. Even later is het rijk verzwakt, in het oosten van klein Azië (huidige Armenië en Koerdistan) ontstonden nomaden enclaves, Christelijke bevolking nam sterk af. Toen de Turken het grens bij de Van Meer konden oversteken, vielen ook miljoenen Moslims van hele regio binnen. Als gevolg, complete Islamitische volksverhuizing en verval van hele Christelijke beschaving tot de poorten van Wenen...Nu hetzelfde verhaal: Grote vijand van de Christenen organiseert hier zijn infiltranten en onderdrukt gelijktijdig de christenen van Turkije. Eerst sturen islamitische landen miljoenen mensen het land uit omdat ze niet in staat zijn hen een behoorlijk bestaan te bieden en vervolgens proberen ze er een vijfde colonne van te maken. Kijk om u heen, overal, in ieder moslimgestuurde land worden christelijke mensen verjaard, vermoord en getreiterd. Met name in het Midden-Oosten, in landen als Libanon, Turkije, Syrie en Egypte lijden christenen, worden zij vervolgd, geterroriseerd en verjaagd. Waar is onze petitie groep gebleven? Hoor jij iets over de brutale vervolging van de christenen?

Je hoort nu niks van deze splintergroep over de executies van de Iranese vrouwen. Hoor jij iets van de CDA Turken over bv, schending van de mensenrechten: discriminatie etniciteit en religie van niet-moslims, christenen, joden, atheïsten, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken van zeer jonge kinderen, besnijden, polygamie - doodstraf op afvalligheid van het geloof, bloedwraak, het uitoefenen of gedogen van radicalisering, extremisme. CNV, FNV en HBO-Raad vrouwen hebben nog steeds hun heilige hoofddoek brigades, terwijl miljoenen vrouwen dit vlagje willen weggooien voor hun vrijheid...Deze brigades zijn de vakbonden van Moslims geworden. Je hoort nu niks van deze brigades over de geweld tegen de Iranse vrouwen. Hoofddoek brigades hebben hun ziel aan de Duivelse krachten verkocht en verblind dankzij Ramadan etentjes en nog meer bekende bekering tactieken. Pakistaanse Moslims in nood maar nu waar zijn al die olierijke Moslims gebleven? Waar zijn al die Islamitische landen gebleven? Krijgen deze arme Moslims hulp van een Islamitische land of van een olierijke baron die met de miljarden speelt?
Iranse vrouwen tot dood veroordeeld door steniging zegt niks bij de Hoofddoek vakbonden!!!.

Hoor jij wat van CNV vrouwen over de schending van de mensenrechten: discriminatie etniciteit en religie van niet-moslims, christenen, joden, atheïsten, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken van zeer jonge kinderen, polygamie, doodstraf op afvalligheid van het geloof, bloedwraak. Dit is echt vals: CDA is van begin af een belangrijke doelwit van Turkije geweest, vanuit Ankara wordt alles nauwkeurig bijgehouden, wie en welke mogelijke posities? Zelfs de gemeenten zijn het doelwit geworden.! De CDA, dankzij de infiltratie is of bijna van de pot gerukt of van God verlaten. De gevolgen van de infiltratie zijn rampzalig voor de Nederlandse bevolking. Dit splintergroep, product van jarenlange infiltratie binnen CDA heeft geen enkele achting voor de Nederlanders. Een christen-democratische partij heeft niets bij de infiltranten te zoeken, wel bij de Nederlandse burger. Een nieuwe onheilige alliantie met de huidige non-integrale Moslims is echter desastreus.
Moslims wijzen de normen en waarden van Nederlandse cultuur af. Geen westerse namen, nooit naar een Christelijke kerk of synagoog, geen Nederlandse TV, vlag, volkslied, geen Nederlandse normen en waarden! Moslims hebben geen enkele binding met de Nederlandse cultuur en rechtsorde, die voor hen gewoon niet bestaan. Dat zijn hoogstens tijdelijke zaken, die zij moeten ondergaan in afwachting van de oorlog en uiteindelijke heerschappij. Sinds meer dan 40 jaar zijn er in Nederland circa 640 000 Moslims geboren en geen enkele kind heeft een westerse naam gekregen. Is dit wat die petitie organisatoren integratie of niet gepolariseerde samenleving noemen? De macht van een beweging wordt bepaald door het aantal aanhangers en hun wil om die macht te gebruiken. De islam zorgt door een hoog geboortecijfer voor een steeds groter aantal aanhangers en heeft de wil om daar gebruik van te maken. Inmiddels zullen de moslims verder zijn gestegen en wij verder gezakt. Het geboortecijfer in Europa daalt gestaag verder.
Europa telt steeds meer moslims, die weinig ophebben met democratie en vrijheid, die daardoor steeds meer onder druk komt te staan. Tot dat moment proberen zij een gematigd en vredelievend imago te presenteren. Intussen misbruiken zij ieder middel om hier een islamitische meerderheid te vormen door middel van : Beroep op de grondrechten m.b.t vrijheid van discriminatie, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs, vrijheid van vereniging. Deze principes en rechten erkennen zij niet voor anderen, maar worden voor henzelf met veel kabaal opgeëist. Zelfs een kind van 7 jaar zegt ""Marokko is mijn land"". Zij is hier geboren. Haar opa/oma wonen al 40 jaar hier, spreken geen woord Nederlands, haar moeder is hier geboren, spreekt redelijk Nederlands maar hoofdzakelijk Marokkaans en zit dik in de kleren, hoofddoek, haar zusje van 11 begint al Marokkaanse jurken te dragen. Als ze snoep komt bietsen vraagt ze of er varkensvlees inzit. Zij heeft het altijd over wat niet mag voor Allah. Deze familie voelt zich met Nederlandse uitkering en paspoort niet Nederlands(er). Turkije zal altijd een thuis haven zijn voor alle turken, ongeacht haar/zijn generatie. De betrokkenheid van Turkije naar zijn mensen toe waar dan ook ter wereld is de kracht wat Turkije heeft om zoveel volkeren te onderwerpen aan de islam...
En nu over het zeer kwalijke en duivelse karakter van de islam hoor je die oude garde niet! Accepteert de islam de andere religies als volstrekt gelijkwaardig? Accepteert de islam een strenge scheiding tussen moskee en staat? Accepteert de islam het recht van een individu om het geloof vaarwel te zeggen? Is de islam een voorstander van democratie naar westers model? Je hoort niks over al die christenen die overal in de wereld vervolgd worden door moslims. Deze CDA leden willen de grondrechten o.a. vrijheid van godsdienst garanderen voor moslims in Nederland. Dus vrijheid garanderen voor een "godsdienst/politieke ideologie" die geen andere godsdienst naast zich duldt! Bovendien is het de islam die iedere niet-moslim op de wereld uitsluit. Zij moeten zich alsnog bekeren of anders gedood worden. Gemakshalve vergeten de ondertekenaars van het manifest dat de islam volledig in strijd is met de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens, niet alleen met de grondrechten ven Nederland...De islam is wel degelijk een ideologie en religie die uiteindelijk onze vrijheden wil aantasten. De fanatieke aanhangers van deze religie misbruiken de hen gegeven vrijheid om uiteindelijk onvrijheden te verkondigen en in te voeren.
De islam is een krijgslustige godsdienst die andere godsdiensten te vuur en te zwaard bestrijdt. Nederlandse christenen die over pakweg 25 jaar nog in vrijheid hun geloof willen belijden, zouden dus juist voorstander moeten zijn van de immigratiestop uit islamitische landen.

Prominenten, zijn niet anders dan de actievoerders van het islamitische expansie politiek! Prominenten van oude garde zijn verantwoordelijk voor de huidige situatie. Ze lieten het land onder de voeten van hun heilige islamieten die op hun beurt willen bezetten. Christelijke "Prominenten" hebben het steeds over "grondrechten, bij elkaar houden, minderheden beschermen etc..", Hoe kom jij aan zo'n islamitische minderheid die van den vreemden ontstaat, grotendeels via illegale immigratie, importbruiden van neef/nichtjes concentreert zich hoofdzakelijk op het feit dat misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om naar Nederland te komen, vooral bij migratie uit landen als Turkije, Marokko en Somalië: Het gaat om het kunstmatig vergroten van de islamitische bevolking, voornamelijk Turken en Marokkanen die hier geïsoleerde machtsblokken gaan vormen die zich door huwelijksmigratie en hoge geboortecijfers snel uitbreiden en hele wijken en steden overheersen en daarna uit moet groeien tot een meerderheid, die met geweld of democratische middelen ons land moet onderwerpen aan de islamitische landen. Weer zeuren over polarisatie: Helaas is het juist de oude garde die de islam steunt en financiert. Deze 'prominenten' zijn uit een ver en grijs, oud, verleden. Niet van deze tijd. En ze willen de normen en waarden van toen, nu nog indoctrineren. Of te wel, dit soort politiek is niet meer van deze tijd. Tijden veranderen, ook politiek gezien!
Oude garde met zijn utopie is de beste polariseerder. Naïeve kliek die gevaarlijke verwachtingen opwekt heeft geen goede informatie. Moslims zijn per definitie polaire t.o.v. Europeanen en groei is altijd uit elkaar! Ze blijven polaire, dit is niet nieuw, niet veroorzaakt door een politieke partij, het is sinds 1400 jaar zo geweest. In Zwitserland is er geen anti-islamtische partij, maar toch zijn ze niet minder agressieverder dan hier. Daar bouwen ze ook hun apartheid. In Nederland 640 000 Moslim kinderen geboren en geen enkele heeft een Nederlandse naam gekregen? Splintergroep, pro islamitische Christenen, corrupte prominenten, denken juli dat deze Moslims vergrijzing probleem gaan oplossen? Stop met die demagogie. Je verkoopt je ziel aan die gemaskerde duivel voor een ramadan etentje! Moslims komen niet naar Nederland, omdat ze ons een-warm-hart-toedragen , nee aanpassen is er niet bij , maar wel het veroorzaken van maatschappelijke - en sociale onrust. Het probleem van die dwaze, loze mantra is dat er nooit geen echt, op vertrouwen gebaseerd "bijeen" is geweest. Ten diepste willen en mogen moslims (= onderworpen ... enkel aan haatbaard nr 1 Mohammed ) niet assimileren, bijeenzijn met niet koosjere westerlingen.

Als zij zo voor hun grondrechten staan, dan moet het hen toch pijn doen hoe de grondrechten voor verschillende groepen verschillend worden toegepast? We zien zelfcensuur door musea, journalisten, spotprenttekenaars op last van de zgn. gevoeligheden van moslims; we zien gescheiden gemeenteloketten voor man en vrouw t.b.v. moslims, nota bene in gebedshuizen; we zien hoe anders- en niet-gelovigen, vrouwen beschimpt door moslims; we zien (dreiging van) geweld tegen de rechtstaat en diezelfde grondrechten uit naam van de islam; Jezus mag worden beledigd, maar oh wee als je iets over Mohammed hebt te zeggen.
Hier is sprake van een ondemocratische actie van een stel ongelooflijke naïevelingen, stuk voor stuk nog met een fopspeen in de mond en onvoorstelbaar dom. Het CDA openstellen voor Islamieten die grootste vijanden van de Christelijkheid zijn? De islam, dat is een politieke stroming die per definitie ondemocratisch is. Lees de koran er maar eens op na en lees en hoor de uitleg van de imams en ayatolla's maar eens. De Islam streeft uitdrukkelijk naar een dictatuur. De koran roept op tot oorlog, tot het uitroeien van "ongelovigen"; heeft letterlijk een broertje dood Christenen, Boeddhisten, Hindoes, agnosten, atheïsten en vooral aan Joden.
Politiek gedreven islamieten zijn bezig zich belangrijke posities en toenemende invloed te verwerven in Europa. Ze doen dat onder andere via politieke partijen. In Nederland met name via de PvdA, D66 en GroenLinks. De corrupte deel van het CDA wil moslims massaal de partij binnenhalen. Ab Klink en vorige voorzitster van het CDA, mevrouw Van Bijsterveldt, zei op een bijeenkomst van de Islamitische Universiteit Rotterdam dat het CDA „de moslims wil omarmen.” Beide CDA-leiders kozen voor een oververtegenwoordiging van islamieten op de CDA-Tweede Kamerlijst... Sinds maart 2007 is er één afgevaardigde in de CDA-fractie voor de 300.000 orthodox-christelijke kiezers van het CDA, terwijl er op de kandidatenlijst van het CDA drie islamieten stonden voor de slechts circa 2000 islamitische CDA-stemmers! Corrupte kliek omarmt potentiële islamitische kiezers en leden van het CDA en neemt daartoe deel aan islamitische gebedsdiensten in moskeeën. Gevaarlijke prominenten bendes willen ook dat Turkije -met 80 miljoen moslims- in de EU komt. Ziet deze bende niet dat de islamisering van Europa dan nog sneller zal verlopen? Van de CDA-kiezers is 80 procent tegen deze uitbreiding. Veel CDA-kiezers zijn van deze feiten niet op de hoogte... Als de genoemde demografische ontwikkeling doorzet, kan de verwachting van de Libische leider Gaddafi en Somalische piraten in vervulling gaan. Gaddafi verklaarde 4 jaar geleden dat „50 miljoen islamieten in Europa, met hulp van Allah, de islam naar de overwinning zullen leiden zonder zwaard, zonder geweer, zonder verovering. Over enkele decennia zullen zij het Europese continent hebben omgebouwd” (Le Figaro, 22 september 2006).
Het behouden van de fundamentele waarden van onze democratie is vele malen meer waard dan de Moslimlanden politiek of olie geld...Je moet juist staan voor de vrijheidsrechten van Nederlanders, niet alleen van de Moslims.

Deze CDA leden zijn druk doende hun eigen belangen veilig te stellen dat is duidelijk. Als ze namelijk bezig zouden zijn met algemene landsbelangen dan hadden ze het beleid van hun partij ten aanzien van bijvoorbeeld door de externe mogendheden gesteunde massale moskeebouw, anti-Nederlandse islamscholen en kwaadaardige Islamitische hersenspoeling bij de jeugd wel veroordeeld. Deze groep moet zich schamen. Ze zeggen dat ze christen te zijn maar in werkelijkheid voor geld en macht te gaan is een veel groter kwaad. Het is de wereld op zijn kop en de islamisering in ons land heeft zeer ernstige vormen aangenomen waarvan helaas een heel groot gedeelte van de burgers op dit moment de schadelijke gevolgen niet overzien.

Het inwilligen van onze volgende, concrete eisen:

- De Nederlandse nationaliteit moet gaan vervallen voor wie ook een andere nationaliteit heeft, en geen aparte wetten en regelingen meer voor bijstand, huursubsidie of kinderbijslag voor mensen zonder Nederlandse nationaliteit; Het enige dat helpt tegen de continue inmenging van zowel Turkije als Marokko is afschaffen van de dubbele nationaliteit.

- Remigratie van honderden duizenden kansloze Moslims is onvermijdelijk. Stop alle subsidies en zinloze investeringen om ze hier te laten groeien. Investeer alleen in de terugkeer projecten.
- Minder regelgeving, en bij de ministeries moeten 400.000 adviseurs, commissieleden en bestuurders weg, waarvan alleen al 300.000 (!) bij het Ministerie van Onderwijs;

- Geen TBS meer maar opsplitsing in enerzijds een nieuwe krankzinnigenwet voor mentaal gestoorden en anderzijds minimumstraffen voor bij voorbeeld geweldsdelicten;

- Verbod op alle islamitische organisaties, omdat de islam als sekte een levensgevaarlijke bedreiging vormt voor anders gelovigen;

- Er moet een limiet ingesteld worden op de massa immigratie: als er uit een land, meer dan 500 000 mensen vertrekken, zou VN onmiddellijk ingrijpen. VN die ook van Nederland geld krijgt moet in die landen vrije regio's creëren. Let op, dit zijn geen tijdelijke kampen in een nabije land etc..Vrije landgebieden voor de massa-immigranten moeten uitsluitend in het land van herkomst, niet in een andere land gecreëerd worden. Tijdelijke kampen zijn nooit een succes geweest en worden ze nooit een oplossing voor de sterk groeiende massa-immigratie vanuit Moslimlanden. Neem Marokko, net als alle andere Islamitische landen, willen bijna alle Marokkanen weg, tot nu toe zijn er ongeveer 9 000 000 Marokkanen naar EU landen doorgesluisd. Uit Iran zijn er ongeveer 10 000 000 mensen weggegaan... Uit Turkije, richting Europa zijn er meer dan 11 000 000 mensen vertrokken en komt er geen einde! Somalië, Pakistan, Soedan, Nigeria, Ghana en al die andere islamitische landen stoppen niet zomaar met hun uitstoot verplaatsing! VN moet zorgen dat bv, in Somalië een vrije landgebied gecreëerd wordt. Turkije moet toestemming geven voor een vrije landgebied voor de remigreerde Turken, onder het gezag van VN moet er in Marokko zelf een vrije land gebied gecreëerd worden.

- Cao's moeten niet meer alleen gelden voor de laagste lonen maar voor alle salarissen, inclusief bonussen en directiesalarissen;

- Geen doelgroepenbeleid of minimabeleid meer, omdat wetten of regelingen steeds voor iedereen gelden; herstel van onze burgerrechten zoals recht op inspraak en recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
- Terugdraaien van alle privatiseringen bij de openbare nutsvoorzieningen;

Waarom deze eisen? Probeert U zich maar eens ons land voor te stellen, als slechts een paar van deze eisen al vervuld worden.
wct () - 07 09 10 - 09:00

Het soort migranten dat momenteel Nederland binnen mag is (onbedoeld) geselecteerd op kansarmoede (met name:valse vluchtelingen en gedwongen familievorming- gezinshereniging/importbruiden) in plaats van op talent (een echt immigratiebeleid). Dat ligt aan het beleid, niet aan die migranten.

Er moet een nieuwe beleid komen om de jongeren te verplichten deel te nemen aan de Nederlandse militaire organisatie in plaats van dat hen verplicht kan stellen deel te nemen aan herkomstlanden militaire organisaties waarbij zij hun recht op principiële bezwaren schijnbaar verspeelt hebben. Juridisch valt dit niet uit te leggen met betrekking tot de rechten van de Nederlandse burgerschap.
Het moet afgelopen zijn van dat excuus die we vaak van de Marokkaanse en Turkse ouders horen: "Ja!, maar wij mogen ons kinderen niet slaan, anders komt de politie, wij kunnen niets doen, dus! Wij kunnen niet slaan", horen we vaak, maar dat is geen excuus. Deze Moslims die denken dat de opvoeding per definitie met een stok gaat (typisch mohammedaanse cultuur). De ontspoorde kinderen zijn vaak het slachtoffers van hun herkomstlanden mentaliteit, nooit aandacht, liever naar moskee of speciale islamitische trainingskampen - internaten.

Nu proberen ze op alle mogelijke manieren Nederlandse cultuur te demoderen. Zelfs onze kinderen worden nu, van jongs af aan al, geïndoctrineerd met politiek-pro islam beleid; moslims bemoeien zich niet met onze maatschappij. Ze zijn alleen in afwachting... Gezien het aantal schotels wordt er uitsluitend Turkse en Marokkaanse zenders gekeken. Ze kijken niet naar de Nederlandse TV, er zijn nu alleen Turkse of Arabische TV schotels. Moslimlanden TV schotels hebben Nederland grote ellende opgeleverd. Er moet een einde komen aan de golf van de Turkse en Arabische TV schotels.

We moeten met z'n allen toch integreren? Dit is zeker niet de manier. In welk land en tijd leven ze nou eigenlijk? Het moet toch niet gekker worden. Welke achterlijke beleid heeft dit veroorzaakt? Laat ze eerst gewoon trachten het Nederlandse nieuws en de actualiteiten rubrieken te volgen en stoppen met dit vijandelijke opvoeding.
Moskeebouw: Stop nu bouw van moskeeminaretten; De toren zijn niet alleen bedoeld om van daaraf moslims – en (nog) niet-moslims! – op te roepen tot het rituele gebed, ze symboliseren de val van Nederland. Moslims willen straks vijfmaal daags vanaf het krieken van de dageraad in de wijde omtrek van de moskee het islamitisch getuigenis te laten horen en op die manier alle niet- islamieten af te schrikken en uiteindelijk definitief verdrijven...Moslims die de belichaming van zo'n typische Islamitische overheersingdrang en strijdlust getuige zijn via moskeebouw oproep tot praktische bezetting van Nederland die onderschreven wordt door de vertegenwoordigers van de gehele Turkse en Arabische moslim organisaties. Turkse en Arabische dreigingen worden samengevoegd met deze verontrustende realiteit, als gewillige afleiding van de panislamitische dreiging die hun barbaarse regime al meer dan vier decennia vormt.

Inburgering: ondanks extra kosten zijn er geen verbeteringen waargenomen: huidige beleid tolereert Boerka, hoofddoek, moskee, islamscholen en hele Islamitische expansie. Er is geen concrete kritiek tegen de ongepaste gewoontes van de moslimmigranten. Jarenlang volgen ze kapitaal kostende cursussen, maar weten ze nog niet hoe Nederlandse vlag er uit ziet; eigen TV schotels,eigen vlag, eigen moskeen, eigen, verenigingen: alles is nu eigen en apart van de Nederlandse maatschappij...! Inburgeringbeleid biedt geen oplossingen voor het echte probleem: het cirkelproces van afwenden en afkeer die dat in gang gezet is door een grote groep, wordt aangestuurd door hun herkomstlanden machthebbers...De toenadering door het verlopen van de generaties heeft nu geen kans, omdat die nieuwe generaties ook worden door huidige Islamitische infrastructuur gecontroleerd. De niet verwijdering kringproces en externe factoren kan leiden tot ernstige maatschappelijke problemen inclusief de mogelijkheid van een catastrofe.
Mensen die duizenden jaren in de woestijnen of op de bergen geïsoleerd geleefd hebben denken meteen dat ze gelijk hebben, omdat de Nederlandse regering zich met zijn eigen beleid aanpast aan hun cultuur. Aantrekkingskracht voor de foute gestoorde moslims is op deze manier niet afgenomen en ook hier geboren moslims zijn veel agressiever en gevaarlijker dan hun ouders. Er komen nog meer aparte Turkse en Marokkaanse organisaties en andere instellingen bij. Er worden nog meer moskeen en islamscholen opgericht. Nog meer vrouwen dragen hoofddoeken of andere soort symbolen die andersdenkenden provoceren. Vreselijke toename van hoofddoekvrouwen [meerderheid hier geboren en door de herkomstlanden georganiseerde jonge vrouwen] die politieke islam [meeste Moslimvrouwen zien hoofddoek als een vlag, een belangrijke politieke symbool] willen implementeren. Het gaat dus niet om de taal of goddienst, het gaat puur om de politieke ideologie en aansturing vanuit buitenland: hun echte inburgering onder de huidige politieke omstandigheden is niet meer denkbaar (er zijn geen voorbeelden in de Europese geschiedenis). Continue apart organiseren om eigen waarden en normen af te dwingen die zij willen, opeisen van moslima zwemuurtjes, ook nog in burkini willen zwemmen, zoveel haat en dat allemaal na de kapitaal vernietigende inburgering cursussen. En als ze hun zin niet krijgen komen de allah, wallah, insallah, masallah zingende bendes van halal ons wel even vertellen hoe het precies zit. Maar tegen de uitwassen van hun eigen geloof kunnen ze ineens niks meer, dan vinden ze de weg naar rechter, demonstratie en media ineens niet meer.

Is dit wat inburgeraars uiteindelijk geleerd hebben?. Demoniseren van de Westerse wereld en met name in Nederland is een grote bedreiging. De situatie waarin de Islam langzaam de macht overneemt zoals hier, is in Moslimlanden ondenkbaar. Niet Moslims krijgen daarvoor eenvoudig de kans niet. Waar ze meerderheid vormen, weigeren ze onmiddellijk deelname aan de bestaande levenswijze. Ze willen nu in veel staatsdelen, incl. op de scholen en gemeenten, dat de hele keuken halal wordt: "hier is alles hallal enz, ziet u nu overal.". Op deze manier dat Nederlandse culturele erfgoed definitief geschrapt wordt door deze inburgeringcursisten is onacceptabel. Huidige Inburgeringbeleid werkt alleen voor de Moslims die continue manipuleren en van tijd winnen. Waar het om gaat, is de moslimimmigranten los te maken van de huidige misstanden. Nieuwe integratiebeleid moet zorgen dat de Islamitische koloniën die hier ontstaan door het hanteren door moslimimmigranten van islamitische politieke ideologie en werkwijze, uiteindelijk moeten verdwijnen. Als de invasie lust moet verdwijnen, moet het hanteren door moslimimmigranten van islam- infrastructuren verdwijnen. Maar aangezien dat zelf niet kunnen, zal dat opgelegd moeten worden. Dat wil zeggen: men zal ostentatieve, eigen onderwijsinstellingen, politieke machtscentrum, moskeeën en andere islamsymbolen in de openbare ruimte ze ver mogelijk moeten terugdringen. Met als minimale iets dat wel degelijk mogelijk is: het verbieden van islamsymbolen in openbare gebouwen en instellingen, zoals scholen.

Maar toch door de onmogelijkheid om dit doel te bereiken blijft als een onvermijdelijke mislukking. Met elk land waar ze grote groep vormen, ging het bergafwaarts. Hoe meer in de aantallen, hoe meer onrust, materiële en culturele armoede, conflicten tussen bevolkingsgroepen: Als wij hier heel de hele onderste laag van de bevolking van Marokko en Turkije moeten huisvesten, -terwijl dat soort landen niet willen meewerken aan verdere ontwikkeling van deze groep- gaat Nederland zeer zware tijden tegemoet en dat is voor meer dan 90 % van de Nederlanders onacceptabel. Bovendien kunnen wij niet alle laaggeschoolden en ongeschoolden en analfabeten uit Turkije en Marokko gaan opvangen. Er zitten er hier al genoeg. De overheid moet afstand nemen van het huidige beleid; er moet erkent worden dat er een aanzienlijk grote groep bestaat die absoluut niet wilt samenleven met de Nederlanders, en dat ook niet kan. Dat heeft grote gevolgen voor het beleid inzake integratie, inburgering, en sociale cohesie.
ilona () - 27 05 10 - 14:11

Maatregelen

Het probleem van de Moslimmigranten en hun nakomelingen is dat zij nooit geëmigreerd zijn. De emigratie is de gezinnen overkomen, zonder motivatie. Het was op den duur handiger om hier te wonen, met het gezin, dan om het jaar zes weken op vakantie te gaan naar het herkomstland van de gastarbeider. Van het gebrek aan motivatie bij de immigratie is Nederland het slachtoffer geworden. Circa 35 jaar geleden besloten grote groepen Turken en Marokkanen om met de rug naar onze samenleving te gaan staan, hun vrouwen en dochters te verbieden omgang te hebben met niet-moslims, zich op te sluiten in hun eigen enclaves en hun kinderen niet de normen en waarden van onze open, vrije samenleving bij te brengen. De komende jaren zullen nog vele, voornamelijk Turkse, Marokkaanse en Somalische tijdbomen, onder de naam "immigranten, bruiden en bruidegoms, allochtonen, gelovigen" naar Nederland gehaald worden. De huwelijksmigratie gecombineerd met de uitkeringen bezorgen is nog steeds een aantrekkelijke mechanisme voor de miljoenen Moslims. Hoe Nederland om zeep wordt geholpen is al lang geen geheime operatie meer...Via het eigen snelgroeiende parallelle maatschappij binnen de Nederlandse staat zullen ze om het risico van terugkeer voor altijd te kunnen uitbannen. In Nederland worden de nieuwkomers volledig geïntegreerd met de afgesloten maatschappij van Moslims, niet met de Nederlandse. Elke Turk of Marokkaan nu binnenkomt wordt automatisch een onderdeel van deze tegenmaatschappij! Veel bewoners van deze land voelen zich nu al niet meer thuis in hun eigen geboortestad. Als je met je ogen open door de grote steden loopt, zie je nu al dat veel van de stad van vreemdelingen is. Met de bekende geboortecijfers van de partijen zul je als Nederlander echt snel tot een steeds kleiner wordende minderheid gaan behoren. Nederland staat een ware invasie van dit soort Islamitische tijdboom te wachten.
De westerse immigratie (m.n. vanuit Polen) vormt niet direct een elementair probleem voor de Nederlandse samenleving. Er is natuurlijk een duidelijk verschil tussen de westerse immigratie intern en de Islamitische extern. Die van interne is vergelijkbaar met de Nederlandse voor wat betreft cultuur, normen en waarden. EU burgers kunnen overal in EU landen verblijven zolang ze willen. Ze gaan ook niet een nieuwe maatschappij bouwen die tegen Nederland is. De islamitische druiven zijn zuur. Moslims gedragen zich niet als nieuwkomers, maar als nieuwe bezetters...Ze veranderen hun omgeving in een nieuwe derde land gebied, lanceren torenhoge minaretten, demonstreren zich met de walgelijke hoofddoek -burka, organiseren ze altijd eigen scholen. Hun inspanningen zijn er sterk op gericht de moslims in het Westen zich van westerse waarden en normen te doen afwenden. Daarbij prediken zij een extreme afzijdigheid van de westerse samenleving, propageren vaak onverdraagzaamheid ten aanzien van andere groepen en de omringende samenleving en zetten aan tot het (heimelijk) uitbouwen van parallelle samenlevingsstructuren en eigenrichting. In de afgelopen jaren heeft er een toename plaatsgevonden van hun destructieve activiteiten. Grote steden krijgen nog meer moskeen, islamscholen, moslim internaten, Turkse en Marokkaanse TV schotels etc.. etc.. Voor de grote steden, meerderheid van dit soort moslims betekent, dat iedereen daar achterblijft onderworpen zal worden aan hun macht, hun regels die de vrijheid van de mens totaal uitsluit.


Christenen probleem

Weer zelfde zwakheid: lege kerken worden veranderd in moskee om islamitische verbreiding te versterken. Het is nog altijd een lachertje dat er 2 700 moskeen in Nederland zijn, moet jij eens een christelijke kerk in Turkije of Marokko willen bouwen, hakken ze je kop eraf!
 HBO-raad, WRR, CNF, FNV en al die Christelijke partijen sympathiseren islamitische "geloof" die in handen van Moslims een grote wapen is. Kerkelijke leiding met zéro moreel helpt nog meer instroom en verbreiding van de islamitische_veroveraars die straks een burgeroorlog zullen ontketenen . Dankzij verraderlijke kerk en politiek kwamen er nog 120 000 anti westerse Somaliërs binnen. Dit versterking met de Bulgaarse islamitische minderheid heeft nu nog meer ellende veroorzaakt. Moslims doen alsof ze geen "misbruik" probleem hebben. (door de geslotenheid van islam en onderdrukking, blijft alles "geheim", maar islamitische misbruik is erger dan de Christelijke kerk. Imams dicteren dat het een "huwelijk" -meestal 6. á 7. vrouw van een moslimman- tussen 60 jarige Moslimman met een 12 jarige meisje HALLAL is. Moslims zien hier een extra mogelijkheid voor hun doel. Want deze meisjes produceren nog meer strijders). Christelijke kerken zijn gewikkeld met een grote cultureel en moréle probleem, ze zinken overal en gelijktijdig veroorzaken ze een grote vacuüm in hele westerse continent: via ontstane vacuüm, dringen er nog meer islamitische rovers binnen, namens "geloof-religie" veroveren ze meer terreinen. Veel analfabete achterlijke westerlingen beginnen ook met de burka-hoofdoek, gaan ze ook naar moskeen en geven hun kinderen Islamitische namen...Hele middenoosten, Turkije, Pakistan, centrale Azië, Noord Afrika was op deze manier veroverd. Moslims hebben dankzij dit soort Christenen 48 landen veroverd maar bezetting van Europa is tot nu toe 2 keer mislukt: de slag bij Poitiers(732) en In de lente van dat jaar 1683 bij de Wenen. Beide verdedigingen zijn niet van Christelijk aard.  Verdediging van een Frankische koning was spontaan, los van de katholiek kerk die al met zijn heilige moslims flikkerde: Karel Martel, Europa heeft zeer veel aan hem te danken. Het was immers Karel Martel die de moslimopmars in Europa een halt toe riep en daarmee de tot dan toe de onoverwonnen legers van de Islam een eerste beslissende nederlaag toebracht.
Tweede keer bij de poorten van Wenen hadden we de kracht van de nieuwe generaties, van renaissance tot Verlichting gezien.
 Europeanen zijn dit keer vanuit hun achtertuin aangevallen:dit wordt laatste en beslissende aanval...

STOP NU ISLAMITISCHE MASSA IMMIGRATIE

De segregatie gaat onverminderd door en de verhouding moslim/niet-moslim wordt steeds groter. Een softe aanpak van immigratie – door niet strenger te selecteren – en van integratie – door het tot een sociaal-economisch probleem te reduceren en de echte factoren te negeren – leidt dus tot de instandhouding en uitbreiding van een Moslim meerderheid en tot voortgaande radicalisering onder moslimjongeren. De Nederlandse bevolking is de overmatige moslim-immigratie meer dan zat, instroom van nieuwe Moslims, geboortecijfers, polygamie zorgen voor een heel ander beeld...Steeds meer wijken en gebieden worden van Nederlanders gezuiverd. Moslim jongeren dat in Marokko en Turkije een zekere, beheerste vorm van agressie aangeleerd krijgen tijdens hun opvoeding: een Marokkaanse man moet desnoods met beheerst geweld zijn wil kenbaar kunnen maken (zo kan men in Marokko het voor ons westerlingen bizarre ritueel waarnemen van Marokkaanse mannen die elkaar beheerst in het gezicht slaan wanneer hen iets bij de ander niet aanstaat) en dat voor moderne westerlingen een weerzinwekkend hoogtepunt krijgt in de nog altijd levende traditie van de eerwraak, waarbij een broer of ander familielid verplicht is zijn eigen zuster of ander bloedverwant te doden wanneer zij de eer van de familie heeft of zou hebben geschonden. Bij elkaar genomen geeft dit aan de typische islamitische cultuur zijn fascistoïde en militaristisch aandoende trekken van autoriteit, onderwerping, discipline en (beheerst) geweld.
 Heel dit gedoe was te verwachten nadat in onze grotere steden de Turken, Marokkanen, Somaliërs en Antillianen de dienst uitmaken en van onze steden een hel gemaakt hebben. Het vrije verkeer van de Moslims naar Europa kan er immers voor zorgen dat overbevolkte regio's compleet gedestabiliseerd raken met de meerderheid van Moslims. De toevloed aan moslims zorgt er bv. voor dat wonen in en rond grote steden van Nederland onleefbaar wordt en als gevolg veel gebieden praktisch in handen van de Moslims zullen vallen. Het is al ziek om te bedenken de vrijheid van meningsuiting te vervolgen en de miljoenen haat-Moslims ongedeerd te laten in Nederland en Europa. Dit is wat Libische Dictatuur Kadaffi met zijn kleine 190 miljoen dollar wilde bereiken). Stop islamitische immigratie naar europa. Ze hebben het hier veels te goed; gratis uitkering op uitkering, ouders die anti-NL zijn- ouders begrijpen sowieso geen moer van dit land, hetgeen logisch is als je alleen maar Arabisch of turks spreekt, Turkse en Arabische tv lijken en alleen maar met andere Moslim optrekt- allemaal geld en niets ervoor terug doen, logisch dat je dan asociaal wordt. De gestaag groeiende Moslims populatie vormt dus een grote probleem. Nu zeg 7.6%, straks 15%, over zeg 15 jaar 28% - over 4o tot 70 jaar 50%? Daar zit het probleem. Dat gaat de hele maatschappij veranderen. Dat begint al met kleine dingen in het dagelijks leven: zwembaden reserveren tijden alleen voor islamitische vrouwen. Islamitische omroepen. Werkgevers houden rekening met de islamitische ramadan. Scholen krijgen nu al islamitische gebedsruimte, Hallal kantines (zie: UVA,VU en allerlei Hogescholen met de mescit - moskeen- in hun gebouwen!!!), veel docenten zijn bang voor de Moslim jongeren die meerderheid vormen in hun scholen. HBO-Raad die burka-hoofdoek moest verdedigen is een gevaarlijke voorbeeld. Gemeenten die kickboxen organiseren zijn gevaarlijker dan de gewelddadige Islamitische jeugd zelf. Gedwongen huwelijken, eermoorden, demonstratieve hoofdoek-burka-moskee minaretten, veel kinderen, integratieonwillig, gewelddadig en werkloos – de kenmerken van de politieke islam en die waait steeds harder. Er is geen sprake van de integratie, het is een strijd en die wordt tegen de Nederlanders op alle fronten uitgevoerd. Het kenmerk van de Islamitische organiseren heeft geen enkele samenhang met de Nederlandse cultuur. De traditionele partijen hebben altijd hun ogen gesloten voor wat er onder het volk leeft. Steeds meer burgers hebben hun buik vol van het bedrog.  Westerse regeringen hebben een prioriteit gemaakt van het integreren van de moslims in hun samenlevingen. De Turken en Arabieren echter trachten deze integratie te voorkomen omdat ze deze moslims willen inzetten ten bate van hun eigen politieke agenda. Zij staan parallelle samenlevingen voor, waarin moslims feitelijk in een status aparte leven. Dit politiek islamisme vormt dus een grote bedreiging. Geen enkel moslims in staat is zijn ‘wortels’ los te laten of te ontkennen is nu ook in Nederland bewezen. Deze is namelijk onverbrekelijk verbonden met de identiteit van een Turk of Arabier die de integratie met een andere cultuur uitsluit. Stop waanzinnige kapitaalvernietiging. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd. Segregatie en val is voor altijd enige feit, je krijgt zo een snelgroeiende staat binnen de staat en dat kan niet altijd zo blijven gaan. Huidige immigratie en integratie beleid zal nooit een succes worden zolang de grote meerderheid van de Moslims zich vastbindt aan die collectieve waanzin.


Noodzakelijke stappen:

a-  Met Moslimlanden verbonden TV schotels, Islamitische omroepen, speciale Moslim scholen, internaten en andere propaganda middelen zo snel mogelijk belasten. Moslim_ scholen en TV zenders zaaien haat en zetten aan tot het plegen van ernstige misdrijven. Er is slechts een oplossing: sluiten.
b- Arabieren en Turken zijn zodanig georganiseerd dat het hier alleen nog erger wordt. Er moet nu anti-sektewetgeving komen om islamitische organisaties te kunnen verbieden. Moslims die moskeen bouwen, islamscholen oprichten moeten zo vlug mogelijk het land uitgezet worden en nooit meer toestemming krijgen terug te komen.
c - HBO-raad, CBS en WRR moeten gereorganiseerd worden. Meer religieuze invloed in een samenleving waar zoveel agressieve Moslims in een klein land komen wonen, zal leiden tot een verregaande polarisering van de maatschappij. De schade voor de politieke stabiliteit van het land en de kennis economie zal enorm zijn. Universiteiten moeten nu islamvrij worden. Islam binnen de hogescholen en academische instellingen betekent dat Nederland haar toekomst definitief verliest!
d- Iedere crimineel met dubbele nationaliteit het Nederlands paspoort moet worden ingenomen en daarna straf uitzitten in land van herkomst. Waarom moet de Nederlandse staat deze uitstoot van Turkije en Marokko onderhouden?
e-   Stop moskeebouw in Nederland: De islam is schat en schat rijk door alle olie inkomsten.
Het enige wat zij doen is het steunen van fanatieke organisaties en het bouwen van moskeen, islam instellingen om het volk te kunnen blijven indoctrineren met haatdragende preken van achterlijke imams. Intussen is geconstateerd dat deze moskeeën worden gebruikt om de bevolking op te hitsen tegen de Nederlandse bevolking. Hoe kunnen we straks ooit nog bezwaar maken tegen moslims die hier via de minaretten "Allah-u akbar" gaan zingen!? Één ding is inmiddels wel meer dan duidelijk geworden, Turken en Arabieren beschouwen deze moskeen harde bewijzen van bezetting.
f- Malafide huwelijksmigratie:in Moslim landen bestaat meer dan 70% van de huwelijken uit neef-nicht huwelijken. Islamitische huwelijken zorgen inderdaad voor een populatie met meer erfelijke aandoeningen zoals buitengewone agressie, diabetes, schizofrenie, adrenal hyperplasia: Nu zijn al deze ziektes naar Nederland verplaatst. Nederland wordt op deze manier een grote ziekenhuis of gevangenis! Uit een studie (2009) door het in Dubai gevestigde Centre for Arab Genomic Studies (CAGS) bleek dat Arabieren een van de hoogste graden van erfelijke aandoeningen hebben, waarvan bijna twee derde gerelateerd zijn aan neef-nicht huwelijken. Islamitische sekte organisaties die achter de "huwelijkmigratie staan moeten nu verboden worden. Geen besnijdenissen en andere middeleeuwse verminkingen bij jonge kinderen, en er gaat geen overheidsgeld naar Islamitische organisaties. De vrijheid van meningsuiting wordt actiever beschermd door de overheid en de Grondwet zou moeten worden aangepast op die plaatsen waar Moslims extra rechten krijgen.
g- Dierenmishandeling onder de naam "offerfeest" is een grote slachting: exponentiële toename van moslims gaat gepaard met de natuur vernietiging; ze bedreigen hele ecosysteem. Binnen enkele dagen zijn er weer honderden miljoenen dieren gedood. In naam van stamleider Abdallah (allah) (biologische vader van Mohammed) worden de dieren met een mes onverdoofd de keel overgesneden. Het dier bloedt dood en tijdens de doodstrijd willen Moslims massaal lekker toekijken hoe het dier pijn lijdt. Dit "offerfeest= slachtfeest" is werkelijk verschrikkelijk en moet verboden worden.
h-  Een Moslimman ziet in een andere Moslimland een jong meisje,..Na een gesprek met de vader word het volgende besproken,een oudere zusje,nichtje vraagt de papieren aan en doet de "nep cursus" en zo krijgt die man zijn 14 jarig vrouwtje hier...Ze heeft van identiteit geruild met een zusje of nichtje...In Ghana kost zo een kindvrouwtje met alle papieren 3000 euro. In Bulgarije en roemenie haal je nu al een kind van 14/15 jaar ook met de papieren van een 18 jarige voor 1000 euro. Broedplaats worden van primitieve moslimbevolking zal op termijn leiden tot een zekere ondergang. Eerwraak? Uitgehuwelijkt in land van herkomst? Er lopen hier teveel van die figuren rond weg ermee. Terug naar land van herkomst daar is hij de held in die familie misschien hier niet hier is het gewoon moord door discriminatie van een cultuur die goed fout zit naar vrouwen toe. En kinderen trouwens. Mannenculturen zijn slecht en decadent.
i- Tegen de immigrant moet er duidelijk gezegd worden: "Als u naar Nederland migreert, kiest u ervoor om zich met Nederlandse gemeenschaap te verbinden. Als u dat niet wilt of wenst dan bent u niet geschikt om te migreren, verdient u niet het Nederlandse paspoort. Nederland is niet het uitstootland van Turkse en Arabische Moslims. Als u uw Turkse of Arabische identiteit niet los wenst te laten, dan is er geen sprake van migratie maar van kolonisatie, en dat is nu verboden."
j- Het is volstrekt logisch dat als mensen die zich in een ander land gevestigd hebben veelvuldig/zware overtredingen of misdrijven gepleegd hebben het land uit gezet worden.
Ten eerste biedt het extra afschrikking tegen criminelen die geen angst voor Nederlandse rechtsysteem hebben. Ten tweede spaart het Nederland veel geld voor juridische procedures/re-integratie/welzijnswerkers/jongerenwerkers/zoveel advocaten, rechters/gevangenissen. Ten derde is het een effectieve manier om van de criminelen af te komen.
k- Dubbele nationaliteit schadelijk voor integratie: Als je in een land woont (en dus ook werkt) waarvan je niet de nationaliteit bezit ben je te gast. Hou je je niet aan de wetten van het gastland ben je niet meer welkom en uitzetting is dan prima. Heeft iemand (al dan niet naast een andere nationaliteit) de nationaliteit van het gastland verkregen kan uitzetten niet. Alvorens het verkrijgen van de nationaliteit van het gastland moet men dus goed onderzoek doen naar het verleden van de aanvrager ! Moslim leiders hebben meerdere malen uitgesproken dat hen een islamitisch rijk voor ogen staat tot de Noordzee, en bij een overname hoef je immers niet te integreren. De enige juiste oplossing is de grens voor Moslims dicht...Het is op zich al volslagen krankzinnig dat Nederland accepteert dat Turken met een Nederlands paspoort het Turkse leger in moeten, in ons optiek dienen de Nederlandse paspoorten afgenomen te worden. Aangezien Marokko en Turkije landen zijn die zich hevig bemoeien met landgenoten die zich in het buitenland gevestigd hebben (namenlijsten, dienstplicht, 'zoveelste provincie', etc.) De Marokkaanse en Turkse staten menen iets anders met de dubbele nationaliteiten. Europa is niet alleen een prooi, maar ook vijand... Moslimlanden willen voor altijd invloed uit te oefenen op de Turken en Arabieren hier. Verder moeten ze zorgen dat er veel Moslims bij komen om zijn rijk uit te breiden. Het gaat hier niet over de gelovigen, maar over hun politieke doel, over een godsdienstige ideologie die de mens zijn leven op een allesomvattende, totalitaire wijze wil regeren in al zijn doen en laten. Uitzetten deze bendes. Gewoon de Nederlandse Nationaliteit afnemen en naar hun landen sturen. Laat ze in Marokko of in Turkije herrie schoppen.
l- Stop islamitische naamgeving in Nederland: Het is belachelijk dat Marokko en Turkije hier in Nederland de baas willen spelen over hier geborenen.
Het probleem van arabisering en Verturken van namen doet zich niet in Nederland voor maar in landen waar Arabieren en Turken hun macht willen doen gelden door middel van het gebruik van de Islam. Het is een vorm van arabisering en turkisering. Er zijn landen en volken die door middel van islamisering van namen hun zelfstandigheid hebben verloren. Het verschijnsel van onderwerping/bekering is begonnen. De aanwezigheid van Moslims hier doet wel menigeen denken aan de toekomst van de Islam. Daarnaast is de bekeringsdrift van de hard core Islamieten duidelijk zichtbaar. Op termijn loopt Nederland in gevaar, al dan niet met bewuste of onbewuste hulp van de eigen Hollandse bekeerlingen die de vijfde colonne zouden kunnen vormen. Het wordt anders als Nederlandse ambtenaren de wetten van de vijandig gezinde landen gaan toepassen - wat ze doen! Nederlandse ambtenaren gebruiken hun lijsten bij het registreren van veel hier geboren kinderen. Het is onder moslims gebruikelijk de eerste zoon Moham(m)ed (Marokkanen), tweede Ali, Turken: Mehmet/Muhamed/Muhammet/Ali te noemen, waardoor heel veel kinderen in grote steden deze namen dragen. De grote populariteit van deze namen is overigens niets nieuws: in Amsterdam voert Moham(m)ed al 25 jaar de toplijsten aan. Een ultieme krijgsheer van alle tijden! Verbied zo snel mogelijk deze namen. Dat is in strijd met de Nederlandse wet.
m- Nu wordt het hoog tijd dat het immigratie van Moslims naar Europa compleet gestopt wordt. Het systeem van uitkeringen bezorgen die gebaseerd was op een enorme parasitaire ambtenaren stelsel trekt steeds nog meer Moslims, dit gevaarlijke mechanisme moet nu gereorganiseerd worden.
ilona () - 29 11 10 - 14:03

De Iraanse president Mahmud Ahmadinejad heeft Iranese moslims opgeroepen op jongere leeftijd te trouwen. Hoe eerder ze trouwen, hoe eerder ze nieuwe strijders voor de "heilige zaak" kunnen voortbrengen, en hoe langer ze daarmee kunnen doorgaan. "Strength in numbers". De Europese Unie is het afvalputje van dit soort massaal geproduceerde laagst opgeleiden die gestimuleerd worden om naar Europese landen te verhuizen.
Dergelijke grote massa Moslims schieten als paddestoelen uit de grond en bouwen ze allemaal eigen moskeen en scholen in Nederland. Het aantal Moslim jongeren groeit razendsnel in hun nieuwe broedplaatsen. Het aantal opgeleiden nemen ook toe en werken ze aan de nieuwe voorzieningen voor de rekrutering. Marokkaanse en Turkse Wethouders, burgemeesters openen grote moskeen in Nederland: een nieuwe moskee onder de naam "grootste gebedshuis" wordt door burgemeester Ahmed Aboutaleb en wethouder Hamit Karakus geopend. In een stad met een Marokkaans moslimburgemeester, Turkse wethouders die eens zeggen dat ze de scheiding van kerk en staat niet al te ver door moeten voeren...
Het is de PvdA wethouder Hamit Karakus die ervoor gezorgd heeft dat dit symbool van verovering gebouwd kon worden. Hierbij negeerde hij alle gemeentelijke regelingen om zijn zin door te voeren. Maar nu ook elke R'dammer gemeentelijke regelingen mag negeren anders is hier sprake van onvervalste discriminatie en kan Karakus voor de rechter gesleept worden. Met Hamit Karakus, Ahmed Aboutaleb en de Essalam-moskee zit het wel snor met de scheiding Kerk/Staat.. Eerst was 't Cohen die moskeeën in A'dam subsidieerden en nu gooit R'dam de grondwet op de vuurstapel. Ernstiger is dat de grond voor eeuwig is verkocht aan de moslims, in islamitische ogen wordt Nederland niet méér gewaardeerd voor de gegeven vrijheid, maar juist verder vernederd voor zwakte, namelijk dat zelfs de Nederlandse grondwet zou kúnnen wijken voor veronderstelde islamitische geloofs- en gezagssuperioriteit. Immers, de grond onder de moskee, evenals die onder elke moskee in Nederland trouwens, wordt in islamitische ogen geacht eeuwig onttrokken te zijn aan de Nederlandse soevereiniteit. deze Turken en arabieren treden op voor hun parallelle islamitische autoriteit die de toepassing van Nederlandse wetten op enig deel van Nederlands grondgebied kan uitschakelen. Dit getuigt het van een onvoorstelbare brutaliteit en toont hoezeer de Nederlanders over zich heen laten lopen....Hiermee wordt het bewezen dat dit verlenging van de islamitische landen voor hun eigen machthebbers werken. Met het controle over de grootsteden hebben ze zoveel macht dat ze openlijk Nederlandse criticus met de dood kunnen bedreigen en journalisten, schrijvers, docenten van de universiteiten in het openbaar kunnen bedreigen. Met tegenstanders van het islam wordt op deze manier afgerekend.
Heel dit gedoe was te verwachten nadat in onze grotere steden de Turken, Marokkanen, Somaliërs en Antillianen de dienst uitmaken en van onze steden een hel gemaakt hebben.
EU lidmaatschap van Turkije is belangrijk om strategische doelen te bereiken: een geniale tactiek en wel realiseerbaar als Turkije een landingsbrug van honderden miljoenen Moslims naar Europa wordt.
Zoals bekend groeien Moslim sektes al snel uit tot de belangrijkste organisaties in West-Europa, Federatie van Islamitische Organisaties in Nederland (FION), Milli Gorus, fetullahcilar, Soeleymancilar, diyanet met honderdduizenden leden en de controle over een groot aantal moskeeën en sociaal-maatschappelijke instellingen. Met dit machtige apparaat in handen, hebben Moslimlanden grote invloed op de politieke processen in Nederland. De omstreden criminele organisaties duiken op als onderhuurders van de moskeen in Nederland. Vijandgezinde Moslimlanden realiseren zich dat Turkije en de Turkse diaspora een hoofdrol zouden kunnen spelen bij de islamisering van Europa. En dat voltrekt zich nu voor onze ogen. Ze liggen op dit moment aan het Nederlands subsidie-infuus maar voeren een geheime agenda.
In de islamitische landen wordt gesproken van een Turkije dat terug is gekeerd naar zijn ‘islamitische wortels’ en Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad, Libische Dictator Khadaffi, Omar al-Bashir (president van Soedan) en Turkse fundamentalist Erdogan willen graag dat Turkije lid wordt bij EU. In Turkije een Iran in het bezit van nucleaire wapens wordt inmiddels gezien als een zegen voor het Midden-Oosten in plaats van een bedreiging. Iran wilt graag dat Turkije lid wordt bij EU... Soedanese leider Omar al-Bashir, die Turkije zo snel mogelijk in EU wilt zien, ondanks de aanklacht van het Internationaal Strafhof tegen hem wegens genocide (in Darfur), een aanklacht die volgens Turkse fundamentalist Erdogan niet kan kloppen, want ‘een moslim kan onmogelijk genocide plegen’. Turkije, een agressieve staat met 80 miljoen intolerante moslims, waar de moslimscholen explosief groeien en de andere geloven zwaar geterroriseerd worden. Turkije, dat Cyprus voor de helft weder-rechtelijk bezet heeft, en het EU lid Cyprus niet wil erkennen. Turkije dat de genocide van ruim een miljoen Armeniërs niet wil erkennen.
Europese corruptie juicht dit toe en wil Turkije nu zo snel mogelijk deel uit laten maken van onze gemeenschap.

 
 Een EU-blunder van de eerste orde.
 
 Na het Turken en Marokkanen drama stromen nu de Somaliërs en de Bulgaarse moslims ons land binnen, zonder enige economische noodzaak. Dit is puur wanbeleid tegen de belangen van ons volk in.

Nu wordt het hoog tijd dat het immigratie van Moslims naar Europa compleet gestopt wordt. Het systeem van uitkeringen bezorgen die gebaseerd was op een enorme parasitaire ambtenaren stelsel trekt nog meer Moslims. Brussel moet onmiddellijk stoppen met geven van bakken Europees belastinggeld jaarlijks aan Turkije; De enige reden, waarom de turken doen als of ze bij de EU willen horen is het geld dat Turkije krijgt als kandidaat-lidstaat van de EU, ons belastinggeld en bijdragen zijn alweer verhoogd om Turkije rijp te maken voor toetreding. Turkije wordt nu een tweede Iran, laat Obama het fijn inlijven als de zoveelste staat van zijn Amerika.
Turkije nooit en nimmer bij de EU ! Weggegooid geld.
Turkije zal een bedreiging worden, want Erdogaan streeft weer naar een groot Ottomaans islamitisch rijk en heeft een van de grootste legers.  
Een referendum naar Zwitsers model is noodzakelijk: het gaat om een referendum over de concrete maatregelen, over een grote probleem, in alle facetten en zodanig dat de wil van de meerderheid doorgaat. Een referendum over de islamitische massa-immigratie en moskeen bouwen. Deze referendum is in het landsbelang. De overheid moet het referendum organiseren. Daarmee wordt het ook buiten de partijpolitiek geplaatst. De politiek is uitvoerder, en heeft niks te beslissen. De burgers zijn de baas.
 
R. Blicker
 
WIJKCOMITÉ DIRECTE DEMOCRATIE
 
wijkcomité () - 27 12 10 - 11:22

Brutale moslim dictators en hun handlangers in Nederland.


Moslim Dictators en proces tegen Wilders!


Het proces tegen Wilders, oorspronkelijk een internationale actie van de moslimdictators via Nederlandse verlenging, is een schande, het is niet legitiem! Zie eerder de opmerkingen van moslim dictators, als Abdullah van Saudi Arabië, Kadhaffi van libie, dictator Ali Abdullah Saleh van Jemen, Ahmedinejad van Iran , De Jordaanse dictator Abdullah, Marokkaanse dictator Mohammed, leiders van Turkije, Islamitische dictator Omar al-Bashir van Soedan en even later een rechtbank tegen Geert Wilders. Gezien deze dictatoriale regiemes niet legitiem zijn, zou die waanzinnige proces samen met die dictators, zo snel mogelijk moeten verdwijnen. Het proces tegen Wilders die mede dankzij door deze dictators tot stand kwam, is dodelijk voor Nederland. Het is een grote schande dat al die barbaarse dictators in Nederland rechters, advocaten, ambtenaren kunnen mobiliseren...Moslim dictators hebben niet alleen in hun eigen land, maar ook in het buitenland een enorme schade ingericht: In eigen land, onafhankelijke kranten en oppositiepartijen zo goed als verboden. In het buitenland willen ze ook geen tegenstanders: Wie doodsbedreigingen uit de islamwereld krijgen, kunnen dus óók nog strafrechtelijk vervolgd worden, met eigen wapen. Dit is een ergere doodsbedreiging. En als het zo doorgaat, kunnen islamitische lange tenen tot in het Europese Gerechtshof reiken. Ze hebben zoveel macht dat ze openlijk Nederlandse politicus met de dood kunnen bedreigen en journalisten, schrijvers, docenten van de universiteiten in het openbaar kunnen bedreigen. Rechtbank tegen Wilders is onderdeel van deze campagne.

Via islamitische cultuur-wetgeving gestimuleerde bevolkingsgroei is nog steeds exponentieel en als gevolg, in alle moslimslanden gevreesde overbevolking: Neem nu even Egypte, de overbevolking is een grote probleem. Het bewoonbare gedeelte van Egypte is zo groot als Nederland maar er wonen negentig miljoen mensen, vijfmaal zo veel als in Nederland. De hoofdstad Cairo beslaat een oppervlakte van Amsterdam en voorsteden maar herbergt meer mensen dan heel Nederland. Pakistan is weer hetzelfde. In Marokko, binnen 23 jaar meer dan 28 miljoen Moslims bij, Turkije stijgt naar 80 miljoen, Iran telt meer dan 85 miljoen Moslims. Pakistan meer dan 110 miljoen: dit is een grote probleem. Snel groeiende bevolking en dictators die nog meer Moslims willen: moeder aarde in een grote gevaar! Turken hebben circa 12 miljoen Moslims geëxporteerd, 99% naar Europa en leider Erdogan die nog meer bevolkingsgroei wilt, beschouwt deze volksverplaatsing een buitengewoon belangrijke job voor Turkije. Gelijktijdig zet hij Nederlandse autoriteiten onder druk om G. Wilders ten val te brengen. Vreselijke Marokkaanse dictatuur die eigen volk onderdrukt, is ook in Nederland actief. Deze leiders zijn bezig met frauderen dus de overbevolking zal blijven toenemen omdat er geen aandacht aanbesteed word en zijn blij dat er meer moslims op de aarde komen zo dat ze meer macht krijgen.
Deze moslim dictators willen via hun vijfde colonne in Nederland domineren door te terroriseren.

Het zijn juist deze dictators die massa moslims onder de controle houden. In Marokko, alles wordt streng gecontroleerd, zware onderdrukking wordt ook buiten de grenzen toegepast. Marokkaanse en Turkse leiders hebben hun handlangers tegen G. Wilders gemobiliseerd. Corrupte advocaten, rechters, gesubsidieerde stichtingen gaan gewoon door met hun activiteiten, terwijl in veel landen opstanden begonnen tegen hun bazen. Moslimdictaturen die nu aan het wankelen zijn, hebben miljoenen Moslims naar Europa gesmokkeld om strategische doelen te bereiken. 5 de colonne, hoofdproduct van deze dictators heeft vaste voet in Nederland. Deze moslims krijgen orders om het stichten van een islamitische enclave. Moslims bewegingen die hun steun vinden in de basis, in het wanbeleid van EU landen, hanteren antiwesterse ideologieën om mensen te mobiliseren. Als je goed volgt hoe deze moslims middels onnoemelijke methodes worden gedwongen verlenging te worden... Nergens kan een immigrant zo snel het voor het zeggen hebben als in Nederland. Er is veels te zwak op de intrede van grote moslim populaties gereageerd wel 40 jr. lang. In Nederland zijn er voorbeelden te over. Je geeft een vinger en er word gelijk een hele hand genomen. Maar arrogant genoeg willen ze die hand niet schudden! Je moet wel heel erg naïef zijn om nu nog ook in Nederland medewerking te verlenen aan de bouw van gebouwen waarin deze haatzaaiende ideologie gepredikt gaat worden. Islamitische politieke ideologie is de basis van onderdrukking, dictatuur en geweld. Seculiere partijen of organisaties bestaan niet in de islamitische wereld. Er zal dus ook nooit secularisatie en democratisering plaatsvinden van binnenuit.
Als we naar islamitische wereld kijken, zien we vooralsnog alleen maar armoede, analfabetisme, onwetendheid en onvrijheid, met steeds meer invloed van de radicale islam, waardoor deze landen steeds meer achterblijven en richting duistere middeleeuwen gaan. En nu moeten we al die islamitische ellende na 1400 jaar hier gaan simuleren, terwijl veel volkeren in opstand kwamen tegen de brutale moslimdictators. Een voorproefje van wat ons te wachten staat. Hier zouden dus ook ooit 90 miljoen mensen kunnen wonen.
 Als de huidige, door de elite gedoogde, trend doorzet, zullen dat in meerderheid islamieten zijn, met alle gevolgen van dien voor de dragers van de oudere cultuur, weer onderworpen aan de moslim dictators! Het is hen weer gelukt, proces tegen G. Wilders gaat weer starten. Oude garde en hun dictatoriale nationaal socialistische islamitische regimes, proberen met deze proces de verdediging van Nederland definitief af te breken. Dit proces is een hetze die is aangewakkerd door o.a. Kleurrijk Nederland {een organisatie met de militante moslims die alleen 1 kleur erkennen, subsidie vreters: ga maar met die mensen over islam discussiëren! Ze terroriseren meteen...}, een obscuur clubje narrow-minders die nauwe banden heeft met de anti-Nederlandse handlangers van islamitische regimes. Het is toch te gek, dat een rechtbank het OM kan dwingen, een zaak aan te klagen. Daar blijkt duidelijk uit, dat de rechterlijke macht vooringenomen is en probeert haar invloed buiten haar grondwettelijke grenzen uit te breiden. Orders (in die zin van "schakel eerst die Wilders uit") aan de Nederlandse ambtenaren zijn puur terroristisch, er moet hoognodig een onderzoek komen naar de bevangenheid van deze personen, die indien nodig uit hun functie moeten worden verwijderd.
Het is een politiek proces met de bedoeling een politieke partij te ontmoedigen die tegen de islamitische verbreiding is en niet om de grenzen van de vrijheid te toetsen.

De islam is een misdadige en abjecte ideologie en verdient het predikaat religie m.i. niet. Het wordt alleen meer geweld, meer onderdrukking; kijk maar eens naar de vergiftigde verhoudingen in sommige wijken van grote steden, waar met name islamitische jongeren de autochtone burgers terroriseren en buurten onleefbaar maken. Kijk naar hun herkomstlanden waar de islamitische dictatuur heerst; je ziet dat ze geen respect hebben voor alles wat niet-islamitisch is. De laffe en walgelijke terreurdaden van dictators tegen de volkeren is hier het zoveelste bewijs van.
De islam ven deze dictaturen is in opmars en overal te wereld voor ellende, zelfs genocide, terreur en vervolging zal blijven zorgen.  In 1973 waren er ongeveer een half miljard moslims in de wereld, vandaag is dat aantal ongeveer 1.8 miljard. In afwachting van een machtsovername in West-Europa bouwen zij met de steun van de Europese regeringen hun structuren uit. De Islam heeft in Europa voet aan de grond en zal niet rusten voor ze het publieke domein overheerst en andere levensbeschouwingen kan onderdrukken, nog voor het jaar 2050. Zoals bekend groeien deze Moslim sektes al snel uit tot de belangrijkste organisaties in West-Europa, met honderdduizenden leden en de controle over een groot aantal moskeeën en sociaal-maatschappelijke instellingen. Met dit machtige apparaat in handen, hebben Moslimlanden grote invloed op de politieke processen in Nederland. Nederlandse steden krijgen nog meer moskeen, islamscholen, moslim internaten, Turkse en Marokkaanse TV schotels enz.. enz.. De brutale massa moslims groeit razendsnel in Nederland; 9 keer meer dan de Nederlanders, verscheidene haatpredikende imams roepen op voor non stop groei tot de meerderheid, en jonge moslims polariseren via hun omgangsvormen en gelaatsbedekking. Dit is toch de basis van hun toekomstige Islamitische dictatuur. In de islamitische wereld word precies bijgehouden hoe ze de "racisten" via hun eigen wapens kunnen vervolgen en hoeveel moskeeën, moslimscholen er in europa worden gebouwd om hun eigen volk te laten zien dat europa veroverd kan worden.Het is een feit dat allerlei politieke partijen meer dan 40 jaar lang dictaturen in het Midden Oosten financieel en militair gesteund hebben. Ze kunnen hun verantwoordelijkheid hiervoor niet langer ontlopen.
PVDA, CDA, Groenlinks en D66 zeggen dat ze voor de hoofddoek zijn en bovendien is die voor hen een belangrijke breekpunt. Ze zeggen elke keer dat ze verdragen onderschreven en ook aangenomen met die moslimlanden, allemaal met die dictators. Deze partijen hebben allerlei banden met de verlenging (moslim "maatschappij" in Nederland) van de dictators en willen ze graag verder, terwijl onderdrukten hun vrijheid en rechten eisen. PVDA, CDA, Groenlinks en D66 hebben elke keer over de rechtsstaat, maar tegelijkertijd steunen ze in Nederland een nieuwe implementatie van al die dictatoriale regimes {Haram - Salam bij Utrechtse gemeente, Hallal eten bij overheid instellingen, onderwijs, aparte zwemplaats en regels voor vrouwen met een andere achtergrond, hoofddoek organisaties, militaire dienst in moslim landen voor in Nederland geboren jongeren} die geen rechtstaat zijn, ze vergeten weer dat het grondslag van de moslimregimes, een politieke ideologie die op tal van punten in strijd is met onze rechtsstaat. PVDA, CDA, Groenlinks en D66 willen niet stoppen met dat primitieve ideologie die hen zeker vastbindt aan een eeuwenlange onderdrukking en ellende die nu 1.8 miljard mensen ondervinden. Er zijn juist revoluties begonnen tegen deze praktijken, in veel Arabische landen wordt deze ideologie bestreden, mensen willen af van de onderdrukking, er zijn opstanden tegen het kern van hele systeem. Maar, PVDA, CDA, Groenlinks en D66 willen toch verder met hun implementatie. Ze hebben 40 jaar lang de immigratie politiek van al die dictators toegepast. Dictators wankelen maar onze partijen willen toch verder. Dit is krankzinnig. Iraanse Nederlandse vrouw doodgemarteld in Iran en PVDA, CDA, Groenlinks, D66 zeggen weer niks, voor hun walgelijke hoofddoek hebben ze wel een breekpunt!. Bij Nederlandse overheid deden zogenaamde "beleidsmakkers" alles wat hun dictators dicteerden en als gevolg huidige grootsteden ramp. Onder de naam positieve discriminatie zijn er tienduizenden Moslims gestationeerd bij de overheid instellingen. Velen ven hen hebben nog steeds banden met hun dictators. Deze implementatie is zeer gevaarlijk, Gemeente ambtenaren met de namenlijsten van Moslimlanden, ministers die moskeen openen, burgemeesters en wethouders die islam scholen oprichten, hoogste minaretten lanceren enz.. enz.. Maar welke namen stonden op die lijsten? Allemaal de namen van islamitische dictators!
Deze partijen willen niet zien en horen hoe miljoenen mensen onderdrukt worden in hun geliefde Islamitische wereld....Je kunt aan de opstanden in Tunesië, Egypte en Jemen zien dat de mensen daar niet houden van dictatuur.

Moslims wethouders en burgemeesters die banden hebben met hun dictators openen nog steeds grote moskeen in Nederland.
PVDA, CDA, Groenlinks en D66 en hun burgemeesters, wethouders gaan gewoon door met hun wanbeleid; Ahmed Aboutaleb, wethouder Hamit Karakus hebben regelmatig overleg met de dicterende macht uit hun herkomstlanden. Ze bouwen structuren, de orders van hun dictators worden nog steeds doorgevoerd, ze zorgen ervoor dat de structuren van verovering doorgaan. Als jij naar zogenaamde gelovigen die moskeen willen bouwen kijkt, zie jij alleen werkloze Moslims, soms 35 jaar in uikeringen! Financiering is zeker via zware uitbuiting van overbevolkte moslimlanden, dus met de bloed van die mensen hier bezetting structuren bouwen voor de moslim dictators: en hier als gevolg het verval van de samenleving, hardwerkende mensen die het land ontvluchten. politieke partijen die de macht in de steden hebben kunnen kopen met subsidies en uitkeringen. Het beleid van de deze partijen gedurende 33 jaar is gevaarlijk voor de samenleving.
De onzekerheid over onze vrijheid in de toekomst kweekt wantrouwen. De Koran, het rode boek van al die dictators, geeft uitdrukkelijk opdracht tot de bekering en onderwerping van andersdenkenden. Dus: De islam is een misdaad, niet alleen tegen de mens(elijk)heid, maar tegen de dieren ook. Terecht wil Geert Wilders een verbod op deze misdadige politieke ideologie.

Het is nu tijd om te stoppen met dit waanzinnige proces. Moslim dictators en hun druk op de Nederlandse politiek kan nu afgebroken worden, het is nu afgelopen: opstanden zijn begonnen. Hele strijd kan weer teruggeplaatst worden naar hun landen. Meer dan 2 duizend jaar geleden deden Romeinen ook: Hannibal zat in Europa, kon niet verslagen worden, Uiteindelijk wist Scipio de oorlog naar Noord-afrika te verplaatsen. Na een jaar van voorbereidingen landde Scipio in 204 v. Chr. in Afrika, waar hij de Carthaagse stad Utica innam. Anders zou Hannibal zijn blijven kampen en zich continue verbreiden. Meer Romeinse successen volgden en de situatie was nu zo ernstig dat Hannibal met het restant van zijn leger naar huis terugkeerde (202 v. Chr.).
Wij moeten ook huidige moslim export van de dictators zo snel mogelijk stoppen en via remigratie hele strijd naar hun eigen landen terugplaatsen.
Het is nu tijd om hele proces terug te draaien: niet Geert Wilders maar Moslim dictators moeten veroordeeld worden.

Met Vriendelijke Groeten

Adriana Thraces
adriana () - 10 02 11 - 08:49

Adriana Thraces plaatst dit stuk al ruim een jaar op bijna elk Nederlands-talig forum. Google maar even op haar naam. Het is PVV propaganda van bedenkelijk niveau in slecht Nederlands.
Dit is wat mij betreft spam.
Albert Winkel - 18 02 11 - 11:04

Prima stuk Els. Ik zie al uit naar je andere beschouwingen aangaande deprofeet van Islam, het door hem voorgeleefde voorbeeld ter navolging en de vele vruchten die het in de wereld voortbracht. Mogelijk dat er beschouwende een remedie ontstaat die slachtoffers en kritieloze volgelingen van de doctrine kan bevrijden?
Sjun Demartelaere - 22 02 11 - 13:18

In de reacties spreken sommigen van "christelijke waarden". Die hebben nooit bestaan. De katholieke kerk heeft tijdens 16 eeuwen een terreurregime ingevoerd tegen al wie verdacht werd van "ketter, heks, enz.). Ze heeft de mensen tijdens 163 eeuwen vervolgd, gemarteld, gedood, de goederen verbeurdverklaard om zich te verrijken, mensen verbannen om zich te verrijken, godsdienstoorlogen ontkend tijdens eeuwen, de Inquisitie tijdens eeuwen en mensen levend verbrand op de brandstapel. Nu beschermt de kerk (katholiek godsdienst), overal in de wereld pedofiele priesters die kinderen hebben verkracht in plaats van ze uit de kerk te zetten. In 23 landen verkrachten priesters nonnen en verplichten zelfs tot abortus (zie daarover artikelen op internet). Deze kerk is tegen voorbehoedsmiddelen, tegen in vitro feritilisatie, tegen euthanasie, abortus, enz., maar dat kan wel binnen de kerk. Deze kerk is sinds haar bestaan (immoreel en heeft miljoenen doden op haar geweten). De criminogene Koran is een plagiaat van het Oude en Nieuwe Testament. Het is de Bijbel die zegt dat men homosexuelen moet doden, ongelovigen moeten doden, meisjes die geen maag zijn moet doden, overspeligen moet doden, zij die niet besneden zijn moet doden, enz. Waarop wordt daarover ook geen woord gerept. De islamidelogie is zeker gevaarlijk, maar de andere godsdiensten zijn dat ook, niet alleen de islam. Kjk hierna mijn artikel over de "christelijke terreur in de VS)De Verenigde Staten van Amerika, eerder een theocratie dan een democratie?

21/11/2010 - 13:11 — Guillaume Plas

Grondwettelijke theorie
In de V.S is de scheiding van kerk en Staat gewaarborgd door het 1ste amendement: Het Congres mag geen staatsgodsdienst invoeren of godsdiensten discrimineren door de ene boven de andere te plaatsen. (1) Spijtig genoeg beschikt België niet over een dergelijk amendement. De Senatoren en Vertegenwoordigers, de leden van de diverse staatslegislaturen, en al de uitvoerende en gerechtelijke ambtenaren van de V.S, en van de verschillende Staten, zullen door een eed of een bevestiging zich verplichten de Grondwet te verdedigen, maar geen enkele godsdienstige test (geloofsbelijdenis) zal worden geëist als bekwaamheidsvoorwaarde voor om het even welk ambt of openbare onderneming (public Trust) onder het gezag van de V.S. (2)
Acht staten van Amerika (VS) weigeren aan ongelovigen de meningsvrijheid, de toegang tot het “een openbaar ambt», jurylid te zijn, of te getuigen in een rechtbank
Deze acht staten hebben in hun grondwet de volgende bepaling geschreven: “Elke persoon die het bestaan van een God ontkent, zal geen ambt mogen bekleden in de burgerlijke departementen van deze staat, noch jurylid worden, noch bevoegd zijn om als getuige onder ede verklaringen af te leggen". Arkansas, Maryland, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee en Texas, hebben deze discriminatie tegenover ongelovigen in hun grondwet geschreven. (3) (agnostici=atheïsten). In de Arkansas grondwet staat: Geen enkele persoon die het bestaan van God ontkent, kan enig ambt bekleden in de burgerlijke departementen en is ook niet bevoegd om op te treden als getuige in om het even welke rechtbank. ( No person who denies the being of a God shall hold any office in the civil departments of this State, nor be competent to testify as a witness in any Court. ) Dit is totaal in strijd met het 1ste. Amendement, maar de V.S is een feitelijke theocratie, geen democratie.
Ook geen politiek mandaat voor atheïsten
In Massachusetts bepaalt de “Constitution of the Commenwealth of Massachusetts” dat niemand verkozen kan worden tot gouverneur, ltd-gouverneur, lid van een lokaal parlement, senator of volksvertegenwoordiger, enz. dan na de volgende verklaring te hebben onderschreven: Ik verklaar dat ik geloof in de christelijke godsdienst, en ik ben sterk overtuigd van zijn Waarheid, etc. (I, A. B., do declare, that I believe the Christian religion, and have a firm persuasion of its truth, etc.). Hier wordt duidelijk in de Grondwet bepaald dat men moet geloven in de mythische wonderdoener-exorcist Jezus, de waarheid van de “christelijke“ godsdienst, andere sekten worden uitgesloten, om een mandaat of een ambt te bekleden.
Dit alles is ongrondwettig, maar God heerst. De Federale Grondwet wordt overal schaamteloos geschonden. U kunt zich afvragen waarom atheïsten niet naar de rechtbank stappen om deze schandalige discriminaties van uitsluiting uit alle openbare ambten en politieke mandaten, enz. te doen vernietigen? Het antwoord is dat de procedure tot opheffing van deze ongrondwettige bepalingen moet gevoerd worden tot in het Hooggerechtshof en het resultaat onzeker is ( in het Hooggerechtshof zitten alleen gelovigen: 5 katholicisme, 2 Judaïsme, 3 protestantisme). De eiser wordt dan ook publiek bekend als “atheïst”, en dat is gevaarlijk en voldoende om te zwijgen. Anders wordt hij een “paria”, verstoten door de discriminerende Staat, het christelijk ostracisme van de grote en kleine christelijke sekten en de christelijke burgers.
Gebeden in het Congres en het Hooggerechtshof
Het Hooggerechtshof (Supreme Court), begint haar zittingen met gebeden, en de openbare oproeper schreeuwt: "God save the United States and his honorable court”. (God beschermt (redt) de VS, en haar achtbaar Hof.) Ook in de Regering en het Amerikaans Congres (Huis van Afgevaardigden en Senaat) worden de zittingen geopend met gebeden. Men kan zich dus afvragen wat een “ongelovige” betekent in een land waar zelfs de rechters van het Hooggerechtshof bidden in de uitoefening van hun functies, in strijd met het 1ste Amendement van de Federale Grondwet dat ze aan hun laars lappen.
Geheime christelijk groep voor invloedrijke politici
Tijdens 15 jaar heeft Hilary Clinton deel uitgemaakt van een “Geheime christelijk groep” die tot doel heeft de mythische Jezus in het Capitol Hill te loodsen en het geloof in de politiek te injecteren. Het Capitool in Washington is de zetel van het Congres.“The Family”(fellowship foundation), beschouwd als een geheime christelijke fundamentalistische organisatie, in het hart van de Amerikaanse macht in Washington, wordt bezocht door congresleden, generaals, en buitenlandse dictators die elkaar ontmoeten in confidentiële cellen, om te bidden voor een “leiderschap” bestuurd door God. Sinds 1953 is er elk jaar een “National Prayer Breakfast" (vroeger Presidentieel breakfast) georganiseerd in Washington D.C door "The Fellowship foundation of The Family", en waaraan veel Congresleden deelnemen en andere politici van binnen en buitenland, om Jezus te ontmoeten en te bidden van man tot man (3500 personen in een groot hotel) (4) Daarnaast is er nog de “National Day of Prayer” bepaald door het Congres. Nu zijn het al 2 nationale officiële biddagen in plaats van 1.
Openbare scholen (public schools) moeten neutraal zijn volgens het 1ste Amendement
Normaal mag er in de openbare scholen niet gebeden worden en mogen er geen christelijke symbolen zijn volgens het 1ste Amendement. Daarmee wordt ook weinig rekening gehouden. Er wordt gebeden in de schoolgangen en andere lokalen. Wie niet meedoet, is een gevaarlijke ongelovige. Een prof van Wiskunde, Bradley Johson, deed aan proselytisme tijdens de lesuren in de Westview High School in Californië en plaatste vlaggen in de klas met “In God We Trust “, “One Nation Under God”, “God Bless America” and “God sheds His Grace on thee, Al men are Created Equal, They are Endowed By Their Creator.” Het Schooldistrict verwijderde deze opschriften. Hij stapte naar de rechtbank en (rechter) Judge Benitez gaf hem gelijk en het schooldistrict moest de vlaggen terug plaatsen in de klas. (5) Wie kan nog spreken van een “rechtstaat” en een “democratie” in een land waar alleen God telt en niet het 1ste Amendement. De dochter van een niet-gelovige familie werd in een “openbare school” in Oklahoma uit de basketbalploeg gezet omdat ze weigerde te bidden in de kleedkamer. (6)
De christelijke sekten scheppen een discriminerende sfeer en christelijke terreur
Het krioelt van sekten in de VS. Sommige hebben zich snel ontwikkeld met enorme publiciteit en Tele-evangelisten enz. en werden in korte tijd schatrijk. Veel van deze sekten zijn uiterst gevaarlijk en alle sekten, grote of kleine, baten de lichtgelovigheid uit om zich te verrijken. Zij gebruiken ook de “mythische Jezus”, omdat dit een onverslijtbare en succesvolle goeroe is en er geen andere moet worden uitgevonden. Dit zijn allemaal concurrenten van de drie grote sekten: christendom, judaïsme en islam die niet blij zijn dat andere sekten ook de lichtgelovigheid uitbuiten te hunnen nadele.
In Amerika regeert God en de mythische Jezus via de christelijke sekten
De Amerikanen zijn gekken van God zoals in de islamitische landen, en niemand weet waar dit gaat eindigen. Er ontbreekt alleen nog de steniging. Laten we hopen dat de Europese Unie onder de invloed van de christelijke lobby niet dezelfde weg opgaat. Missen zijn er al wel in het Europees parlement. In de V.S wordt God boven alles en iedereen geplaatst, het goddelijke primeert er totaal op het menselijke.
De VS is feitelijk geen democratie meer, maar eerder een christelijke theocratie, waar ongelovigen worden veracht en tot stilzwijgen gedwongen.
Zij worden in allerlei domeinen gediscrimineerd niet alleen door de christelijke sekten, maar ook door de overheid en de hoven en rechtbanken, vol met praktisch alleen christelijke rechters tot in het Hooggerechtshof. Van de atheïsten wordt door de talloze christelijke kerkgemeenschappen gezegd dat ze immoreel zijn, onbetrouwbaar, en op een zeker niveau kwaadaardig. Ze beschouwen ze als ongelijkwaardig en inferieur. (7) Zij worden nog meer geminacht dan de zwarten, de Joden, de Moslims, en zelfs de homo’s.
Atheïsten de meest gehate minderheid
Atheïsten zijn één van de meest gehate minderheden in de V.S., en anti-atheïstische bigotterie is gelijktijdig wijdverspreid en sociaal aanvaard in vele plaatsen. (Atheists are one of the most despised minorities in the U.S., and anti-atheist bigotry is both widespread and socially acceptable in many areas).(8) Deze discriminatie is verboden door “The civil Rights Act of 1964" en de "Fair Housing Act of 1968", maar daar wordt geen rekening mee gehouden. Hun inspiratie kunnen ze vinden in het Oude en Nieuwe Testament, het Evangelie en bij de vrouwenhater Paulus die in zijn Brief aan de Romeinen de “ongelovigen” met een vloed van scheldwoorden beschimpt. (Romeinen 1:18-32). Ook de leugenaar over massamoordwapens in Irak, ex-president George W. Bush zei dat ”atheïsten niet te beschouwen zijn als burgers, noch als patriotten en dat de VS een Natie onder God is". (Bush: No, I don't know that atheists should be considered as citizens, nor should they be considered patriots. This is one nation under God)
Geen “Boy scout” in de VS, als men een atheïst of een homo is
De “Boy scouts” moeten volgens de Statuten gelovig zijn en een eed afleggen. “Op mijn eer, zal ik mijn best doen om mijn plicht te vervullen tegenover God (en de Eerwaarde), en mijn land, en de Scoutwet eerbiedigen. (On my honor I will do my best to do my duty to God (and Reverent) and my country and to obey the Scout Law. Volgens de leiding van de Boy Scouts of Amerika, zijn de atheïsten niet in staat om voldoende morele en vaderlandslievende waarden aan de kinderen over te brengen. Het Amerikaans gerecht vindt dat deze discriminatie mag. Obama heeft het erevoorzitterschap aanvaard van de “Boyscouts of Amerika”. Het kan hem dus weinig schelen dat atheïsten en homo’s worden gediscrimineerd.
Discriminatie tegen homo’s in het leger
In het leger worden geen rekruten toegelaten waarvan de homoseksualiteit is gekend en zij die in het leger zijn mogen niet kenbaar maken dat ze homoseksueel zijn, volgens militaire richtlijnen “Don’t Ask, Don’t Tell”. Er wordt niet gevraagd naar hun oriëntatie (don’t Ask), maar zij die het zijn moeten zwijgen (dont’tell) anders moeten ze het leger verlaten. Ltd Jeremy Hall, die zijn geloof verloor in Irak, werd gepest en bedreigd zodra dit bekend was en moest beschermd worden wegens doodsbedreigingen. Er was geen ander oplossing dan het leger te verlaten, zijn beroepsloopbaan was geëindigd en alle klachten bij de militaire overheid en de rechterlijke overheid waren tevergeefs. (9) Omaba ging deze discriminerende regels opheffen, maar ook hier laat hij begaan. Saddam Hussein martelde de Irakezen in de beruchte gevangenis van Abu Ghraib, en deze bleven voortduren onder het Amerikaans bewind en nu ook onder Obama. Obama ging de martelgevangenis Guantanamo sluiten, maar het bleef een electorale belofte. George W.Bush erkent dat hij waterboarding toeliet in zijn memoires. De christelijke Amerikaanse Regering blijft voort martelen, waarschijnlijk uit christelijke naastenliefde?
Atheïsten zijn de echte paria’s in de VS, zij durven zelf aan hun familie niet zeggen dat ze ongelovig zijn
Je uitspreken als atheïst in Amerika, in een publieke situatie, is gevaarlijk. Dit gevaar wordt opgevoerd door Amerikaanse Christenen die stellen dat Amerika een “Christelijke natie” is. (Brights.Nl). Men moet buitengewoon moedig zijn om zich “atheïst” of “agnost” te noemen in de christelijke integristische V.S. De atheïsten worden gediscrimineerd in de politiek, in het leger, bij de Boy Scouts, bij de Anonieme alcoholisten, op de werkplaats, in de scholen, in de media, in de rechtbanken. De rechters beweren dat atheïsten onbekwaam zijn om te zorgen voor de godsdienstige, morele en sociale noodwendigheden van hun kinderen. De kinderen worden toevertrouwd aan de ouder die in God gelooft. Ook in hun eigen familie verzwijgen de atheïsten dat ze niet in de “mythische God” geloven, zelf aan hun eigen echtgenote durven ze het niet zeggen, ze gaan dan maar s’ zondags met hun gelovende echtgenote (genoot) huichelen in de kerk, om niet uit de familie te worden verstoten. (10)
Abortusklinieken - dokters en hun familie bedreigd en vermoord – christelijke terreuracties
In een “Abortus kliniek” werken in de V.S is levengevaarlijk. De pro-live organisaties betogen voor deze klinieken regelmatig. De christelijke abortusterroristen uitten bedreigingen tegen het personeel, de dokters en hun familie. Ze stichten brand in abortusklinieken om de hulp aan vrouwen te beletten. Ze maken zich schuldig aan moord en pogingen tot moord tegen dokters. Ze plegen vandalisme, pesterijen, kidnapping, bommenplaatsing enz. Op 31.5.2009 werd Dokter George Tiller, medisch directeur van een kliniek waar ook abortus werd verricht, doodgeschoten in de kerk in Wichita (Kasas) door een christelijke activist, terwijl hij er bezig was als kerkdienaar. (zie Wikipedia – anti-abortion violence). Dokters vertellen dat er onder de menigte zelfs betogers tegen abortus komen opdagen, die hun eigen vrouw hebben laten aborteren. Dat past totaal in de christelijke hypocrisie. In Europa zwijgt men over de christelijke terreur in de VS. Nooit zul je daarover een kritiek horen op de website van het Vlaams Belang, die alleen de islamterreur kent en petities tekent om Mgr. Leonard te steunen in zijn “belachelijke integristische en onmenselijke uitspraken”.

1. Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof.
2. but no religious Test shall ever be required as a Qualification to any Office or public Trust under the United States (art. VI A.G.W.)
3. Zie website Goddiscussion, over discriminatie van ongelovigen
4 Hillary's Prayer: Hillary Clinton's Religion and Politics
5. zie het artikel op de website 'The friendly atheist'
6. meer verhalen op 'the friendly atheist'
7. Discrimination Against Atheists in America: ' How Are Atheists Discriminated Against?'
8. Real Think tank -Atheists are one of the most despised minorities in the U.S., and anti-atheist bigotry is both widespread andsocially acceptable in many areas
9. Neatorama: 'Atheist Soldier Sues Army for Discrimination '
10. "It’s a sad but unfortunate fact that many atheists have to keep their atheism hidden from their own families. Sometimes, not even spouses are made aware that one is an atheist — they go to church if they have to and participate in religious holidays but without really believing and without the ability to be truly honest. They feel this way because some families will simply disown and turn away from someone merely for being an atheist. Bigotry shouldn’t twist families apart like that." (Uit het artikel:' How Are Atheists Discriminated Against?'
Guillaume - 22 02 11 - 15:49

De Islam is (g)een verderfelijke ideologie.

Zolang het geloof in God een privé-aangelegenheid blijft is er niet veel aan de hand. Vergelijk het maar met de plaatselijke tennisclub. Niemand zal op het idee komen om tennishallen plat te branden omdat men niet van tennis houden. Andersom ook, geen tennisser zal op het idee komen iemand te vermoorden omdat hij niet van tennis houd. De problemen ontstaan op het moment dat de tennisser roept dat tennis de enig ware sport is en dat je pas een volwaardig mens bent als je tennist en dat mensen die niet van tennis houden tuig zijn en lager dan een straathond. Zodra de tennisser de daad bij het woord voegt en een tennishater vermoordt wordt hij opgepakt. Is tennis nu een verderfelijke sport omdat een tennisser door het lint gaat?

Volg eens de media heel nauwkeurig en vervang voor jezelf elke verwijzing naar religie voor het woord Harry Potter. Of Doornroosje voor mijn part. Zie je dan niet hoe ridicuul de verhalen worden? Geert Wilders verschijnt voor de rechter omdat hij Harry Potter een stom boek vind. Harry Potter-fans klagen Wilders aan omdat hij Harry Potter beledigd! Het is voor mij als atheïst werkelijk te bizar voor woorden dat je uit naam van mensen die in sprookjes geloven iemand aanklaagt omdat hij mensen die in sprookjes geloven zou hebben beledigd. Net zo bizar is het dat de integratie van allochtonen moeizaam verloopt omdat we bang zijn ze te beledigen zodra het over hun sprookjeswereld gaat.

De Islam is een religie. Zoals ook het Christendom een religie is. Mensen misbruiken religie voor hun eigen agenda. Dus niet de religie is slecht maar wat de mens ermee doet. Dit geldt overigens ook voor het Christendom en het Jodendom. De islam is gebaseerd op een ruim 600 jaar oud boek welke een plagiaat is op de bijbel, toegespitst op de cultuur van de bevolking van het land van de schrijvers. Zowel bijbel als koran staan vol met dood en verderf maar ook met liefde en verdraagzaamheid. Dat wil ik nog eens benadrukken: zowel bijbel als koran bevatten minstens net zoveel regels over liefde en verdraagzaamheid als over dood en verderf. Helaas komt het ons nu kennelijk beter uit om alleen de regels over dood en verderf uit de koran te benadrukken….. Verder is er een groot verschil, namelijk dat de islam geen duidelijke hiërarchische structuur kent zoals het christendom en dat in islamitische landen vaak geen of een gebrekkige scheiding is van kerk en staat en er daardoor ook geen echte godsdienstvrijheid is. Iedereen kan Imam worden als je maar meer verzen kan reciteren dan andere gegadigden maar de keuze van de Imam (door de gemeente/volk/dorp) heeft vooral te maken met economische- en gewapende macht, charisma en afkomst van de kandidaat-imam. Geestelijk leiders zijn eigenlijk per definitie ook politieke leiders want het leiderschap in welke vorm dan ook wordt bepaald door macht en niet door een vrije keus van het volk. Daardoor zou de indruk kunnen zijn ontstaan dat de islam een verderfelijke ideologie zou zijn.

Machthebbers kunnen de islam gebruiken om het volk op te hitsen voor hun eigen agenda, bijvoorbeeld 'het veroveren van het de wereld' om maar eens een zijstraat te noemen. Wat dat betreft loopt de ontwikkeling van de islam parallel aan die van het christendom, alleen 600 jaar later. Het christendom is alleen maar wereldwijd verspreidt door alle andersdenkenden uit te moorden via de inquisitie. In Europa de gnostici en andere christelijke stromingen, in Zuid-Amerika de Inca's en Azteken en in het Midden-Oosten de Moslims middels de kruistochten in de vroege middeleeuwen. Dat laatste is mislukt en heeft veel kwaad bloed gezet en deels is dat de achterliggende oorzaak van de huidige afkeer van het westen. Het christendom is in dit licht dus ook een verderfelijke ideologie. In de westerse wereld hebben we inmiddels een grotere scheiding van kerk en staat en is het christendom in Nederland geëvolueerd tot 'lief zijn voor elkaar'. Juist dat 'lief zijn voor elkaar' staat nu erg onder druk doordat het christendom geen alleenheerschappij meer heeft en de groep andersgelovenden te groot wordt om ze te kunnen negeren en tolereren onder het mom van "wat zijn we toch ruimdenkend met elkaar". Het christendom is zo diep geworteld in onze samenleving dat we het een cultuur zijn gaan noemen. Het christendom, oftewel onze 'Joods-christelijke cultuur' valt terug op zijn middeleeuwse reflex: bestrijden. Is het niet goedschiks dan maar kwaadschiks. Het woord Joods in ‘Joods-christelijke cultuur’ is er door de PVV ingeplakt om vooral niet te worden afgeschilderd als Nazi’s. Onder de Joods-christelijke cultuur vallen alle religieuze stromingen in Nederland van voor 1950 inclusief de iets-isten en agnosten en atheïsten. Ook de iets-isten en agnosten en atheïsten want wij zijn opgeroeid in diezelfde cultuur. Het idee dat opgroeien zonder religieuze achtergrond betekend dat onze gedachten vrij zijn van doctrine kan hiermee de prullenbak in.

Het probleem is dat er geen overstijgende visie is over wat er aan de hand is. Want wie neemt de moeite zich te verdiepen in het ontstaan en de ontwikkelingsgeschiedenis van religies in het algemeen en de islam en christendom in het bijzonder? Alle in Nederland gangbare opinies en 'oneliners' zijn naar mij idee het gevolg van onwetendheid. En juist die onwetendheid zorgt ervoor dat mensen de mening overnemen van figuren die de onderbuikgevoelens welke leven onder de bevolking wel begrijpt en verwoordt en op zijn beurt misbruikt voor zijn eigen agenda, in dit geval zetels winnen in de Tweede Kamer.

Niet de Islam is de bron van het kwaad maar religie is de bron van het kwaad. Zonder religie zou de integratie van buitenlanders een stuk gemakkelijker zijn. De oplossing, en de taak van ons atheïsten, is dus niet het bestrijden van de Islam maar het bewustzijn creëren bij zowel autochtonen als bij allochtonen dat de integratieproblemen worden veroorzaakt door hun eigen religie en niet uitsluitend door andermans religie.

Albert Winkel
Albert Winkel () - 27 02 11 - 17:49

Engeland onder het zwaard van IslamEngeland  is een schoolvoorbeeld van de doorgeslagen import van kansloze Moslimimmigranten. Hoe kan je nu een land vol laat stromen met nog meer moslims terwijl je er al genoeg hebt onder je eigen bevolking?
Londen is bijna een Islamitische enclave geworden...Massa gestuurde moslims met zoveel spanning, seksueel geweld, drank- en drugsgebruik loopt nu naar de meerderheid.
Dit zijn geen revolutionaire idealisten, dit zijn geharde criminele Moslim jongeren uit bepaalde milieus (gewelddadige Weeskindjes).
De islam heeft zich als een olievlek verspreid over Europa. Met het zwaard lopen ze tot aan de poorten van Londen. Al jaren, decennia waarschuwt de gewone burger van vrijwel alle Europese landen de politiek dat de immigratie in Europa van de "cultuurverrijkers" en ongeletterden uiteindelijk tot ontwrichting van de staat, anarchie en wetteloosheid zou gaan leiden. Inmiddels staan velen het water aan de lippen en komen de geïmporteerde rovers en bandieten uit hun holen. Wie wind zaait zal storm oogsten! Goed getrainde Moslim criminelen gebruiken kickboks technieken en zijn ze straks gewapend. De kansen op een permanente apartheid en burgeroorlog in onze samenleving worden steeds groter naarmate het aantal allochtonen groter is en de instroom blijft voortduren. We kunnen het ook anders formuleren: een groeiende aparte islamitische maatschappij, ofwel het permanent naast elkaar bestaan van sterk verschillende culturen binnen één en dezelfde samenleving, is een fictie en betekent een bron van burgeroorlog.
Europese autoriteiten wisten wel dat de agressieve, onnatuurlijke moslimbevolking geen grenzen kent met zijn explosieve voortplanting. Ze wisten wel dat het snelle voortplanting een heilige plicht is van iedere moslim en als gevolg elke vierkantenmeter van het Europa groengebied omgezet moest worden in beton om nog meer broedplaatsen te creëren voor "heilige" uitstoot van dictatoriale Moslimlanden.
In de grootsteden zijn er enkele moslim families die zelfs hele wijk kunnen bevolken, het is een kettingreactie die niet meer bestreden kan worden binnen Noorwegen en Nederland. Heel veel woningen worden gebouwd, in de grootste steden zijn lange wachtlijsten voor woningen in de sociale sector. Een Marokkaanse vrouw die elke jaar 1 Mohammed baart wilt voor haar 10 zoontjes 10 huizen klaar hebben, een Somalische Moslima wilt 12 huizen hebben voor haar 12 kinderen, anders komt er een gesubsidieerde anti- discriminatiebureau met dure ambtenaren, advocaten en rechters samen dit te regelen voor de heilige.
De verhoudingen worden scherper met de toename van segregatie. Zowel in de praktijk als via wetenschappelijk onderzoek bewezen dat islamitische immigratie op korte en lange termijn tot ernstige maatschappelijke problemen leidt, daar zien we elke dag de voorbeelden van. Kunnen we dan eerst eens een einde maken aan die massa Moslimsimmigratie en orde op zaken stellen? Het werkt gewoon niet, dus dan moet je het gewoon niet doen. Heeft niks met discriminatie of racisme te maken, maar alles met realiteitszin.
Het is de vraag wanneer het Westen wakker wordt en gaat beseffen dat Islam per definitie in oorlog is met de niet -islamieten.
Hiervoor heeft deze Islamitische oorlog de mannelijke bevolking nodig. De oorlogskwestie is een kwestie die de gehele moslimwereld voor alle komende eeuwen raakt. De oorlog moet altijd een bron van vermindering van het aantal Europese mannen kunnen zijn, terwijl het relatief een vermeerdering van het aantal vrouwen teweegbrengt. Moslims willen deze vrouwen ook onderwerpen aan hun barbarse ideologie.
Islamitische loverboys en verkrachting van niet- Islamitische vrouwen, zou om een soort ritueel van vernedering gaan, een demonstratie van islamitische mannenprivileges over de onderworpenen.
De islam kent geen godsdienstvrijheid en geen enkele wederkerigheid, een concrete bewijs dat islam geen godsdienst is. In Marokko en Turkije is verboden om zich tot een godsdienst te bekeren of om te verklaren dat men de islam heeft verlaten.
Zelfde Moslims die Nederland als hun nieuwe broedplaats kiezen, gaan oneindig door met hun verbreiding. De gemeenschap moet voor zijn genoegens die vrouwen en talrijke kinderen onderhouden, als massa hoofddoekvrouwen niet in eigen onderhoud kunnen voorzien. Zo kan men dus vier of meer echtgenoten uit land van herkomst halen met alle kosten op vijanden. Dit betekent in concrete dat de werkende Nederlander ervoor zorgt dat om de 3 jaren islamitische vrouwen massaal met meer kinderen voor de komende 40-jaar verzekerd zijn van vast inkomen zonder te hoeven werken. Belasting betaler moet steeds harder werken voor de Moslim stieren die hun neuk business "de enige ware godsdienst" noemen en zich vijandig stellen tegen de normen en waarden van de naïevelingen. Met de religieuze doekjes gemaskerde Moslimmannen fokken lekker door en beginnen meteen met de volgende ronde, ze gaan weer naar hun heilige herkomstland om nog jongere vrouwen uit te kiezen. Islamitische loverboys activiteiten hebben toch niks mee te maken met de arbeid of enige toegevoegde waarde voor de maatschappij!
 
 
Maffiosi woningbouwverenigingen brengen natuurbalans in gevaar!
 
Ze gaan gewoon door met het vernietiging van hele natuurgebied. Hun vuile werk leid tot meer opwinding bij de moslims. Moslims krijgen nog betere TV schotels voor hun communicatie met de herkomstland. Kolonievorming met de nieuwbouw gaat gewoon door: met de nieuwbouw wordt er ook door deze brutale woningbouwcoöperaties gelijk een moskee neergezet. Moslimbevolking raakt gefascineerd en fokt nog harder...Beschaving wordt omgezet in middeleeuwse barbarij en het totale leefgebied van andere dieren wordt steeds kleiner.
Sinds laatste 1.5 jaar hebben georganiseerde Moslims binnen Europa er nog eens 1.200.000 zielen bij gekregen.
De oorzaken liggen in een falend immigratie beleid: teveel import en slecht geïntegreerd. Nederlandse autoriteiten zijn minstens even slap als de Engelse. Het criminele gajes richt zich tegen de levens en goederen van goedwillende burgers en veroorzaakt plaatselijk een oorlogstoestand. Een overheid die zijn burgers niet tegen dit soort binnendringende en herkomstland verbonden kolonisten wil of kan beschermen verliest zijn legitimiteit.
Niet stoppen van het Islamitische fokkerij betekent dat er tientallen miljoenen Moslims praktisch open grenzen hebben en dit gecombineerd met een verzorgingsstaat wordt een eindeloze toestroom en aanwas van criminele uitstoot. Dat betekent dat er geen toekomst meer is voor de autochtone bevolking.

- Een begin van de oplossing is een volledige stop van import uit den vreemde en een zeer gericht integratiebeleid met nadruk op zelfredzaamheid. Als het juridisch rond te krijgen zou zijn zou grootschalige remigratie de oplossing zijn.
- Stop onmiddellijk alle subsidies aan de Moslimorganisaties: geen moskee en islamschool in Nederland. Stop kinderbijslag, stop islamitische naamgeving in Nederland.
- Stop onmiddellijk met de dubbelnationaliteit.
ISAAK () - 10 08 11 - 15:47

spambot via "kcn.ned@gmail.com" , zich dit keer bedienend van de naam ISAAK is weer actief.
Albert Winkel - 11 08 11 - 17:55

Ik begrijp wel je ergernis, maar hoe moet het dan als het op geen enkele manier mogelijk is om maatschappelijke problemen met de islam aan de orde te stellen? De politiek en de media onderdrukken het op een manier die ik agressief vind. Hele wijken hier in Amsterdam zijn aan het islamiseren, en mijn naam is niet Geert Wilders. Er zijn in die wijken geen Nederlandse winkels meer te vinden, alleen nog maar Arabische winkels waar het personeel geen Nederlands spreekt en vrouwen gesluierd werken en onder de duim worden gehouden.
De lol begint er goed af te gaan voor heel veel mensen die hier direct mee worden geconfronteerd. Mensen vertikken het Nederlands te spreken of ook maar iets van de westerse cultuur over te nemen. Ze parasiteren op onze goodwill en tolerantie en beschuldigen ons en passant van racisme, maar Nederlanders worden een buitenlander in hun eigen buurt. Het is helemaal van de gekke dat mensen hiertegen niet op een politiek niveau kunnen protesteren.

Het is wel makkelijk te zeggen dat ik dit van mijn site moet verwijderen, en ik ben er ook niet zo dol op een gratis platform te zijn voor christelijke actiegroepjes die verder niets aan mijn site bijdragen, maar intussen vraag ik me ook af hoe je dit belangrijke onderwerp op kan dringen aan politici en media en ze dwingen te laten zien wat er aan het gebeuren is. Als je het op het internet ook overal weg gaat halen omdat het spam is, is de laatste plaats waar je kan zeggen dat je het hebt gehad met de religieuze massa-immigratie verdwenen.
Els - 16 08 11 - 20:28

Albert Heijn, Dirk van den Broek, V&D, LIDL en Hema worden geconfronteerd met het hoofddoek probleem!

Moslima’s aan de kassa of loket met hoofdbedekking als islam reclame!


In onze tijd zijn we getuige van de zelfuitroeiing van de Europese beschaving. De moslimbevolking jaarlijks met 8,7% blijft doorgroeien en stijgt hun aandeel van krap naar 17% in 2020, 37% in 2035. De meest beangstigende cijfers komen uit West-Europa. In Nederland zal het aantal islamieten zich zelfs meer dan verdubbelen. Een laag geboortecijfer, gecombineerd met massale moslim immigratie en een vastbesloten islamitische aanhang (links + Christenen die Nederland, haar bevolking en cultuur om zeep willen helpen) veranderen de geboorteplek van de Westerse beschaving in een graf.
In de grootste steden van Nederland -Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht- is Mohammed (inclusief de variaties Mohamed , Mehmet, Muhammad) nu al de meest gekozen babynaam. Het probleem is dat de snelst groeiende bevolkingsgroep in Europa tevens de meest anti_europees is...
De grootste moskeeën van de vijandelijke grootmachten worden in Nederland gebouwd, in ons eigen groene, weelderige en waterrijke landschap. Meest gevaarlijke Moslims worden naar Nederland geëxporteerd. De meeste van deze "Moslims" hebben een dubbel paspoort, wijzen onze Westerse samenleving af. Deze nachtmerrie is een bedreiging voor de Nederlanders...Het is dan ook niet moeilijk te bedenken hoe de confrontatie tussen de Europeanen en dit soort vijandelijke indringers zal aflopen. De Moslim Broederschap, Hezbollah, Diyanet, Milli Gorus, Fethullah enz..enz..zijn nu al de baas in de meeste Europese moskeeën. Europa loopt daarom het enorme risico alle kostbare elementen van onze beschaving kwijt te raken.
Islamieten in aparte uniform binnen de Nederlandse gemeentehuizen, ministeries, scholen: dit soort ontwikkelingen leveren ons geen voordeel, maar ellende, zoals we zien uiteindelijk in al de moslimlanden, al 1400 jaar. Het symbool hoofddoek is een teken waarbij geen natuurlijke relatie bestaat tussen de vertegenwoordiging van het teken en de betekenis die ermee wordt uitgedrukt. Onder leiding van allerlei politici, organiseren veel bedrijven en overheid instellingen hoofddoekbrigades met de belastinggeld. Hoofddoek -brigades van deze corrupte, in de ogen van de moslims een symbolisch ijzeren gordijn die moet voorkomen dat moslims worden besmet met westerse waarden als, democratie, gelijkberechtiging, scheiding van kerk en staat, emancipatie e.d. Deze praktijken van de grote bedrijven en overheidsinstellingen betekenen de capitulatie voor het streven van de externe mogendheden die met behulp van de straatterreur Islamitische apartheidssteden willen vestigen.
Het is triest dat moedige vrouwen zelfs in landen als Pakistan, Afghanistan, Irak, Turkije, Libië, Egypte, Libanon, Iran, Soedan, Saudi Arabië, Katar met gevaar voor leven hun hoofddoek afleggen en daarin niet worden gesteund door de Nederlandse vrouwen, laat staan islamitische vrouwen in het vrije westen. Op meer plaatsen wordt juist belastinggeld gebruikt om religieuze intolerantie en seksuele apartheid te bevorderen. Veel grote gemeenten stoppen miljoenen geld in voor vrouwen en mannen gescheiden informatieloketten, die worden ondergebracht in door de moslims gecontroleerde gebouwen, verboden gebieden voor de Nederlanders. Hoofddoekbrigade zegt: “mijn hoofddoek is een uiterlijk teken (symbool) dat mijn aanhankelijkheid voor de islamitische leer (het geloof) aangeeft die mij oproept om mee te doen in deze samenleving (participatie), maar dat is wat anders dan integreren. Ze dragen dus een hoofddoek met als doel een ideologie te dienen, een ideologie die ook voor een staatkundig streven staat.

Het kenmerk van onderdrukking zit hem in de aanvaarding en verdediging hiervan voor eigen bescherming. Het is de pijnlijke waarheid dat door links niet onderkend wordt: de islam van de islamisten is gericht op het hiernamaals, het leven op deze planeet is tijdelijk en dus niet van belang, niet-islamitische samenlevingen dienen daarom te worden vernietigd. Daartoe is de onderdrukking van mensen het eerste doel, in het bijzonder de onderdrukking van vrouwen. Links ‘kritisch’ Nederland wordt wakker !
Een uniform met de hoofddoek dat nu nog in islamlanden met harde hand wordt opgelegd: De Saudi’s, bang om rechts ingehaald te worden door de ayatollahs, hebben vervolgens overal in Saoedi-Arabië de hoofddoek dwingend opgelegd. En omdat Saoedi-Arabië leidend is in de islamitische wereld, zag je als gevolg daarvan in de jaren’80 overal in de islamitische wereld hoofddoekjes verschijnen. Zweepslagen in Iran, Pakistan, Afghanistan, Nigeria en Soedan, Libië, Egypte etc. etc..; zwavelzuur in het gezicht in Algerije, Marokko, geweerschoten in Kashmir, brutalisering in Afghanistan, Pakistan, Jemen enz. Die landen tonen aan dat baas over eigen hoofd zeker geen gewone naturelle ontwikkeling is. De vrouwen in de westerse wereld voor ons hebben gevochten voor vrijheidsrechten van de vrouw. En nu zullen wij deze wel even om zeep helpen door een Hoofddoek te dragen. PVDA, CDA, D66, GL en SP moeten ook de verantwoording nemen voor wat er achter de hoofddoek schuil gaat namelijk waar je zelf voor gestreden hebt en dat is vrouwen mishandeling, vrouwen onderdrukking en de expressie om vrouw te zijn. Beseffen deze partijen niet dat er miljoenen vrouwen zijn die dit kledingstuk geheel onvrijwillig moeten dragen omdat ze anders worden afgeranseld, dat ze zonder die doek niet naar buiten mogen, dus opgesloten zitten. Het is geen vrije keus van de dames, als ze dat zelf beweren, is het hersenspoeling! Geweldig. Waarschijnlijk roepen ze ook op tot meer huiselijk geweld (want vrouwen die niet doen wat hun mannen willen verdienen klappen), meer kranten voor de ramen (vrouwen die gewoon naar buiten mogen kijken zorgen alleen maar voor overlast). Dit alles omdat mannen die zichzelf moslim noemen zich niet kunnen beheersen als ze vrouwenvlees zien. De bedekking van vrouwen is ontstaan omdat rover hoofdmannen jaloers waren en elkaar vrouwen probeerde te roven niet meer en niet minder. Het zijn de moeders in de Arabische wereld die hun zonen opvoeden en hun tot macho s en prinsen creëren en verwennen, waardoor zij al op jonge leeftijd een super macht binnen de familie zijn.
Zij hebben voor 100% controle over hun zusjes ook al zijn die ouder. Moeders waren betrokken bij eerwraak op haar dochters zonder n hand uit te steken om hun leven te beschermen.
En dat is de trieste waarheid van jonge meisjes, die de wetten van de ouderlijke macht niet respecteren en dat uiteindelijk met de dood moeten bekopen.
Het vermoorden van meisjes wordt uitgevoerd door jonge broers waarvoor de gevangenis straf door hun jeugdigen leeftijd milder uitvalt.
Grote bedrijven, onder druk van de politiek en christelijke verraders, voeren het hoofddoekje in om explosief groeiende moslims vriend te houden, maar vergeet niet dat een hoofddoek politieke islam symboliseert.
We willen ons voedsel kunnen kopen in een Nederlandse winkel, waar we niet worden geconfronteerd met reclame voor de islam. AH, van den Broek en Lidl moeten neutrale winkels worden, waar we geen reclame aan de kassa maken voor een meer dan treurig systeem als de islam. Verstandig zou zijn, alle uitingen van deze politieke ideologie te schrappen

De islam is wel een punt vanwege de overheersingdrang,de ongelijkwaardigheid van man en vrouw en de haat in de koran/hadith naar alle niet-moslims. Eigen dokters,eigen politie, eigen school, ook nog dan moeten ze voortaan ook alleen nog maar uitkeringen aanvaarden uit eigen land van herkomst;is dat ook weer recht getrokken.

Net zo min als we iemand in Nazi-uniform achter de kassa bij AH willen zien, willen we islamreclame van uit uw personeel. Dit is puur uitroeiing van de autochtone bevolking. Op deze manier worden islamitische wijken in Nederland in rap tempo steeds groter. Ze verplichten door hun parasitaire gedrag overheden, Albert Heijn, LIDL, Dirk van den Broek managers via de belastingbetaler, zelf de ondergang te subsidiëren van het land dat ze hebben geadopteerd. Dat is de grootste gevaar:door het import van nog meer moslims die niet voor arbeid inzetbaar zijn, gaat dit land ten onder. Jarenlange ongebreidelde invoer van kansarme vijandelijke mensen roept weerstanden op. Met de toename van islamitische kleding gaat u binnenkort honger lijden: alle supermarkten, speciaal in bepaalde stadsdelen, hebben caissières met hoofddoeken. Het moet gewoon afgelopen zijn met die on-Nederlandse kleding. Ze zijn hierheen gekomen omdat het leven hier gemakkelijker is dan in hun land van herkomst, om dat hier uitkeringen zijn en – voor hun – gratis gezondheidszorg, gratis huisvesting, gratis voedsel en kleding en omdat ze later hun familie kunnen laten overkomen om van dezelfde gratis voorzieningen te kunnen profiteren.
Omdat ze niet voor de vrijheid komen, hebben ze hun achterlijke leef- en kleedgewoonten meegenomen. En die worden gedoogd door dit – wegens hun koloniale verleden met schuldgevoelens overladen – Europese volk.
Het is een kwestie van de schuldcultuur van een christelijk volk versus de schaamtecultuur van de islamitische immigranten.
Daarom geven we ze gratis geld, goederen en diensten en daarom tolereren we hun middeleeuwse zeden en gewoonten en de toenemende impact daarvan op onze eigen cultuur. Het negeren van de problemen en een zondebok benoemen voor eigen falen lost de problemen niet op. Het islamitisch geloof vernedert vrouwen en beledigt daarmee de westerse vrouw. Vrouwen die na de overgangsperiode van 5 jaar nog steeds liever toonbaar islamitisch zijn (dit in tegenstelling tot alle andere geloofsovertuigingen die je niet aan de buitenkant kunt zien) moeten naar een islamitisch land verhuizen waar hun normen gewoon zijn. Als we eindelijk eens onze poot stijf houden en zeggen: “Hier in Nederland zijn burqa’s en hoofddoeken niet gewenst, u dient zich “godsdienst neutraal” te kleden”, dan denk ik dat al die mannen die nu hun vrouwen dwingen in die dingen te lopen nog een keer nadenken. Helaas is het nu overduidelijk dat ze ons uitkeringsparadijs niet zullen verlaten met hun achterlijke ideeën, maar we hebben in ieder geval ons seculiere land, wat betreft straatbeeld weer terug. Als die vrouwen eenmaal geproefd hebben van de vrijheid krijg je ze hopelijk die lappen niet meer in. Behalve de psychiatrische gevallen natuurlijk: godsdienstfanaten zul je altijd hebben. We moeten niet langer pikken dat onze seculiere openbare ruimte bezet wordt door agressieve godsdienstfanaten. We eisen de ruimte terug! Hoofddoek en burqa de wereld uit te beginnen uit Nederland! Kom op meiden bestook uw politieke partij! Alle vrouwen moeten zich weerbaarder opstellen jegens de perversies van de islam.
Zolang je nog een Marokkaans, Turks of wat voor paspoort ook hebt, kunt u beslist niet integreren. Nu kun je je afvragen wat zoek je dan in Nederland,die vraag blijft niet lang onbeantwoord. Gewoon afschaffen dat hele islamitische immigratie beleid dan hebben we ook geen last meer van de enorme kosten en verloedering van ons land.
Vrouwen gaan al eeuwen gebukt onder de tirannie van de islamitische leer. Deze mannen-cult van het ergste soort. Het is een aberratie. Een gruwel. Deze racistische, discriminerende, onderdrukkende en mensvijandige ideologie verpakt in cultuur en religie is het ergste wat ooit is uitgevonden om mensen te knevelen. Je kan er eigenlijk met je pet niet bij hoe het bestaat dat men zoiets heeft kunnen bedenken, laats staan voortwoekeren al die eeuwen. De islam is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd.
adriana () - 07 02 12 - 14:24

Migratiebeleid van elite verontrustend.

Rechters, niet gekozen burgemeesters en de Raad van State leden bepalen migratiebeleid, niet de gekozen parlement.
DE RAAD VAN STATE DICTEERT WEER:
"...Nederland mag niet langer verblijfsvisa eisen voor Turken die hier kort willen komen werken. Dat concludeert de Raad van State in een recente uitspraak. (...) "Vorig jaar bepaalde de rechter dat Turken de inburgeringplicht niet kan worden opgelegd. De jongste uitspraak haalt opnieuw een obstakel weg voor Turken die naar Nederland willen. (.....)" (NRC)
Elite weet het dat hele massa verzameling van Turken en Marokkanen onder de motto, "hier kort willen komen werken.." tot stand gekomen is! In sommige stadsdelen hebben een paar Turken onder de naam, "hier kort willen komen werken" een massa van circa 20 000 Turken bij elkaar gebracht. In sommige stadsdelen van Amsterdam heeft men via de bekende onnaturelle weg "korte tijd" beperking omgezeild. Amsterdam-West bijvoorbeeld heeft een nieuwe populatie die grotendeels uit de bevolkingsgroepen van Turkije en andere Moslimlanden ontstaat: ze zeggen dat ze geen Nederlanders zijn! Zes Turken uit Turkse stadje Haymana die in de jaren tachtig hier "even wilden komen werken" hebben in Turkije veel dorpen leeggehaald. Nu wonnen ze met zo'n 9.800 bloedverwanten in Slotervaart. Bijna 70% van deze mensen zitten in allerlei uitkering handel. Ze "trouwen" herhaaldelijk met de andere bloedverwanten om nog meer massaverzameling te realiseren. Nu, Haymana leeg, zijn ze begonnen met andere nicht en neefjes die in Ankara wonen.
"Allochtonen Den Haag in meerderheid"

Den Haag telt voor het eerst in de geschiedenis meer allochtonen dan autochtonen. Het aantal inwoners van Nederlandse afkomst is dit jaar tot onder de 50% gezakt.
Het aantal autochtone Hagenaars krimpt tussen nu en 2020 met 15.000, meldt Omroep West. In dezelfde periode krijgt Den Haag er 30.000 allochtonen bij.." (Spitsnieuws)
Niet gekozen elite beslist dus op deze manier over de toekomst van Nederland! Dit is überhaupt ondemocratisch.

Inmiddels hebben de Turken en Marokkanen miljoenen volgelingen naar West Europa overgebracht en zijn er duizenden moskeeën gebouwd. Daarin worden steeds meer jongeren opgeroepen tot de meerderheidsvorming en stichten van nieuwe enclaves.
Onafgebroken roepen de rechters, burgemeesters en Raad van state leden dat de Turken en Marokkanen slechts een verwaarloosbare macht kunnen vormen in Nederland. De Turkse-Arabische-Islamitische verzameling van leugens is speciaal verontrustend in deze wetenschap, dat als een leugen maar vaak genoeg wordt herhaald het als een ‘waarheid’ wordt gezien, zelfs al heeft het geen enkele basis.
Nog meer verontrustend is de dienstverlening van de Elite leden om als instrument te dienen tot publicatie van deze leugens zonder ook maar te checken op enige waarheid, zelfs wetende dat ze niet op waarheid berusten. Als ze dan al worden herroepen gaat dit met veel minder publiciteit gepaard dan tevoren en is de schade al reeds aanwezig.
Om er zeker van te zijn dat niet-Islamitische mensen verward raken in het web van Islamitische leugens en des-informatie die hun in verwarring kan brengen, moeten ze zichzelf verzekeren van enige fundamentele waarheden.
- groep is goed georganiseerd en direct verbonden met Turkije of andere Moslimlanden die op een vele malen grotere gevaar vormen met hun snelgroeiende verlenging.
- zwaar gefinancierde politieke bewegingen bepalen de plichten voor de analfabeten door hun huis en land te verlaten om elders de Turkse en Arabische nationalisme te verspreiden en te zorgen voor een groot nageslacht om andere volken in aantal te overtreffen en te overheersen. Dit is de gevaarlijkste ontwikkeling in de Europese geschiedenis.
- het creëren van enclaves, waarbij er haat wordt ingeprent tegen het Westen. Elite haalt het paard van Troje binnen, en dit zal leiden tot zeer hoge conflicten.
Turkije krijgt sinds 2000 subsidie om het land klaar te stomen voor toetreding tot de Europese Unie. Het bedrag is opgelopen van 274 miljoen euro in 2003 tot nu ongeveer 940 miljoen euro per jaar. Daarnaast massa Turken die Nederland manipuleren slepen per jaar circa 16 miljard naar hun eervolle land! Turkije kost Nederland kapitaal. De opleiding van de niet door Nederland gecontroleerde Afghaanse politieagenten kost Nederland ruim een half miljoen euro per cursist, in iedere geval staan ze niet aan de kant van Nederland. Dit verklaart ook waarom Groenlinks en andere verraders deze missie wel steunen! Laat staan de vreselijke toestanden van Turkse, Marokkaanse, Pakistaanse en Somalische loverboys en militanten die via drugs/vrouwenhandel alles leegplunderen. Moslims hebben middels de grootste maffia in Nederland. Miljarden stromen naar een corrupt en doortrapt regime als Turkije. Een land waar men nauwelijks van mensenrechten gehoord heeft. Voor dat je geld weggeeft aan allerlei Turkije rijp maken voor de EU lidmaatschappij projecten, moet je eerst zorgen dat hier in Nederland alles naar behoren draait. Het duurt niet lang meer en Nederland wordt een ontwikkelingsland. En laten we ons er goed van bewust zijn,dat die achterstands landen als Turkije en Marokko,plus tegenwoordig ook al Somalië allemaal draaien op al het kinderbijslaggeld en andere onzalige uitkeringen daar naar toe uit ons land.
En als dank komen ze massaal naar Europa toe. Waarom niet naar Saoedie Arabie, Oman, Katar of een andere rijke grote buurland. Waarom wij hele rijke dictaturen steunen die miljarden aan de olie verdienen. Ontwikkelingshulp kan beter besteed worden in Nederland. Onderwijs en veiligheid hier is drastisch verslechterd.
Onderdrukking, geweld en fanatisme doen zich met name in door de islam gedomineerde landen voor, en dat kan weer geen toeval zijn. In Turkije zitten meer dan 267 journalisten vast. Begin maart werden er nog acht journalisten opgepakt, in het kader van een onderzoek naar een vermeend complot om de regering omver te werpen. Het gaat onder andere om de bekende De Turkse journalist Ismail Saymaz ziet zich geconfronteerd met maar liefst negen rechtszaken naar aanleiding van artikelen die hij schreef voor het dagblad Radikal. Saymaz kan tot 79 jaar gevangenisstraf veroordeeld worden. Turkse gevangenissen lopen vol met de andersdenkenden. Maar ook vrijgelaten journalisten worden nog steeds bedreigt: Vlak nadat de twee Turkse onderzoeksjournalisten Ahmet Şık en Nedim Şener waren vrijgelaten uit de gevangenis zijn ze bedreigd. Dat meldt het Comité voor de bescherming van Journalisten (CPJ). De twee werden op borgtocht vrijgelaten tot de rechtszaak tegen hen weer verder gaat. Kranten worden nog steeds verboden. De krant Ozgur Gundem krijgt het verbod voor haar verslag van de vieringen van het Koerdische Nieuwjaar. Jake Hess, een 25-jarige Amerikaanse mensenrechtenactivist, vertaler en journalist is in Turkije gearresteerd omdat hij terroristische banden zou onderhouden met de Koerden. Er zijn nog steeds strafrechtelijke vervolgingen tegen de Turken die zich bekeren tot het christelijke geloof. Geschat wordt dat Turkije inmiddels zo’n 8400 Internet sites blokkeert. Turkije heeft allerlei wetten die bedoeld lijken tegen de minderheden. De aanklacht luidt altijd dat met bekering de „Turkse identiteit” wordt beledigd. Hoe is het mogelijk dat de Westerse beleidsmakker zo'n land als de beste model voor alle moslimlanden durven te propageren?
Nu is nog geen 0.002 procent van de Turkse bevolking christen. Door verdrijving en genocide is het christendom bijna verdwenen. In 1915 is niet alleen een genocide gepleegd op de Armeniërs; ook driekwart van de Syrisch-orthodoxen en bijna alle Pontianse bevolking aan de zwarte zee is uitgemoord. In naam is Turkije nu een seculiere staat, maar nog steeds wordt gestreefd naar een 100 procent islamitisch land. Er wordt actief geprobeerd de laatste christenen eronder te krijgen.

Ook andere niet -islamitische gemeenschappen liggen onder vuur. Turkije wil ten koste van alles toetreden tot de Europese Unie, maar waarom?. Men wilt als vijand binnenkomen. EU leiders zitten in eigen val! Jonge Turken in EU landen worden systematisch als de vijanden van het westen opgevoed/opgeleid, op deze manier kan Turkije alleen een graf van EU worden.
De Amerikaanse Commission on International Religious Freedom geeft jaarlijks een rapport uit waarin met name de godsdienstvrijheid van religieuze minderheden wordt beoordeeld. Sinds drie jaar heeft deze commissie Turkije op een observatielijst geplaatst, wat een duidelijke indicatie is dat de situatie van religieuze minderheden in Turkije verslechterd is. Het meest verontrustende hierbij is dat er in het maatschappelijk klimaat in Turkije steeds meer vijandigheid lijkt te ontstaan tegenover christenen.
State Dept treedt op als de VS het lichaam beveelt aan Turkije worden aangewezen als Religious Freedom Violator :"systematische, voortdurende, en grove"... "Na de genocides, en ander geweld, en de huidige, verstikkende wettelijke beperkingen, christelijke gemeenschappen van Turkije nauwelijks worden opknoping op", schreven ze.  "Elk jaar die voorbij gaat zonder substantiële religieuze hervorming plaatst deze minderheden in meer gevaar en helpt verzegelen hun lot. In de Arabische Lente, Turkije houdt zichzelf uit als een islamitische model. But it is no model for religious freedom.” Maar het is geen model voor religieuze vrijheid."
"Door de Turkse regering een systematische en grove beperkingen op de vrijheid van godsdienst of overtuiging dat alle religieuze gemeenschappen in Turkije beïnvloeden, en in het bijzonder een bedreiging voor het land van de niet-islamitische religieuze minderheden, USCIRF raadt Turkije worden aangewezen een land van bijzondere zorg," de nieuwe rapport.

In Turkije is door de EU gefinancierd onderzoek uitgevoerd naar de algemene visie van Turken op hun christelijke landgenoten. De uitkomsten waren onthutsend. Meer dan 84% van alle ondervraagde Turkse moslims willen absoluut geen christenen als buren, terwijl meer dan 70 procent er ernstige bezwaren tegen had dat christenen uiting gaven aan hun geloof in publicaties of tijdens openbare bijeenkomsten zoals kerkdiensten. Het speelt inmiddels zo hoog op dat Nederlandse politici van Turkse komaf vrezen voor hun leven. Bedreigingen zijn aan de orde van de dag, in Turkije is het erkennen van genocide taboe, terwijl vanuit Europa juist veel stemmen opgaan die vinden dat Turkije juist tot erkenning moet overgaan wil het ooit lid worden van de Europese Unie. Nederlandse parlementariërs en gemeenteraadsleden zitten totaal klem en durven zich niet meer openbaar over de kwestie uit te laten. Dit waanzinnige Turkije is volgens de brutale EU politicus het beste model voor alle Moslimlanden. Na hun "lente" moeten ze zelfde doen wat Turkije altijd doet? Dat doen ze graag en onder de ogen van de EU beleidsmakkers, verdwijnen de Christenen van Irak, Egypte, Marokko, Nigerie, Soedan en Libië ook.

De gevreesde "kafir" visie op christenen en christendom wordt in belangrijke mate bewerkstelligd door de Turkse staatspolitiek. Turkse opvoeding/onderwijs is onproportioneel antiwesters. Turken produceren veel films, als voorbeeld ”Vallei van de wolven”, "fetih1453".. Deze anti westerse series worden door de politieke Islam als indoctrinatie materiaal gebruikt. Velen Turken maken de vergelijking tussen de islamitische militaristische veroveringen van toen met de huidige, al tientallen jaren aan de gang zijnde massale immigratie van hun landgenoten naar Europa. Wat in de 17e eeuw de Turken invasie uiteindelijk tegenhield -namelijk de wil om de moslims te stoppen- broeit niet meer onder de bevolking in Europa. Gekke politicus stoppen weer miljarden onder de naam ontwikkelingsgeld in de oorlogsmachine van moslimlanden: alweer 31 miljoen dollar belastinggeld aan Turkse verovering propaganda. Turken hebben de hoofdstad van Europeanen veroverd en maken ze ook films met de geld van Europeanen: Vóór 1955 was 18 procent van de inwoners van Istanbul Grieks. Wanneer de pogroms in 1955 niet hadden plaatsgevonden, waren er onder de 17 miljoen inwoners die Istanbul nu telt, misschien wel een miljoen Grieken geweest. Nu zijn het er hoogstens een paar duizend.
Turken plannen een aanval op de christelijke minderheid en laten in een krant het nieuws plaatsen dat er een bomaanslag is geweest op het huis in Griekenland waar Mustafa Kemal Atatürk is geboren. De mannen, die met hun knuppels klaarstaan, gaan vervolgens over tot actie. Zij veranderen de wijk van de christenen in een ’hel’.

Winkels worden twee dagen lang geplunderd. Er vallen tientallen doden. Kerken worden in brand gestoken en de politie kijkt goedkeurend toe. Na deze gebeurtenissen vertrokken bijna alle Grieken uit Istanbul, de stad waar ze eeuwenlang hadden geleefd. In Fetih 1453 veroveren de Turken onder leiding van hun sultan Mehmed de Byzantijnse hoofdstad Constantinopel;de hoofdstad van het voormalige Oost-Romeinse Rijk. Nu hetzelfde barbaren maken vreselijke films en bedreigen hele Europa. In deze series, die zowel in Turkije als in een aantal Arabische landen een groot succes was, wordt een buitengewoon negatief beeld geschetst van Europese christenen. Naar schatting zijn tussen de 1,2 en 1,4 miljoen Armeniërs in de deportaties betrokken geraakt, van wie waarschijnlijk driekwart het niet heeft overleefd. De genocidale vervolging van de Armeniërs heeft zich dus vooral voltrokken door dodelijke massale deportaties onder extreem slechte omstandigheden en door gerichte massamoorden, ook op degenen die na de weken- en soms maandenlange tochten uiteindelijk nog aankwamen bij de plaatsen van bestemming.


De christelijke gemeenschap in Turkije is geslonken van zo’n 38 procent van de bevolking tot nog slechts 40.000 christenen anno 2012.
Nu Nederland is aan de beurt:Turkije stuurt door de overheid betaalde ambtenaren onder de naam, imams, onderwijzer, hulpverlener enz. enz naar ons land, die automatisch van Nederlandse overheid een 2e uitkering krijgen, plus ontvangen ze veel geld van de internationale Moslim organisaties, zoals rabita van Saudi arabie. Terwijl ze gebruikmaken van de godsdienstvrijheid hier, wordt in hun eigen land het christelijke erfgoed systematisch verdreven. Moet je je voorstellen wat Turkije zou zeggen als het andersom zou zijn!
 
Stop ontwikkelingshulp aan de Moslimlanden, dit heeft tot nu toe niks opgeleverd, ze zijn alleen nog erger geworden. Moslimlanden terroriseren Nigeria, Mali, Soedan tot aan de kleine dorpen aan toe.
Er is een merkbare toename van aanslagen tegen christenen in moslimlanden; het gaat om opvallende inbreuken op de geloofsvrijheid. De vervolging van andersgelovigen betekent niet meer of niet minder dan een pijnlijke inbreuk op de mensenrechten. het is tijd om te stoppen met ontwikkelingshulp aan staten waar aanslagen en vervolging van christenen geduld worden.
Moslimlanden als Mali, Uganda, Jemen, Soedan, Somalie, Pakistan, Nigeria, Libië, Egypte, Marokko, Turkije direct aanmoedigen met extra "ontwikkelingshulp" is een verraad. Alle geld verdwijnt in de zaken van moslim bendes die systematisch met het slachting van de andersdenkenden bezig zijn. Moslimlanden die Nederlandse ontwikkelhulp ontvangen, grenzen aan de rijkste olielanden ter wereld en ze hebben nog hetzelfde geloof ook: Saoudie-Arabië, Iran, Koeweit. Waarom moet de kaffers in Nederland in Godsnaam geld aan Jemen, Egypte, Turkije, Pakistan weggeven? Hebben we hier geen financiële problemen genoeg? Slechte ontwikkelingen met de miljarden belastinggeld; Islamitische milities van Nigeria die nog steeds ontwikkelingsgeld ontvangen vallen nog meer christelijke dorpen aan en slachtten  daar met kapmessen mensen af, onder wie veel vrouwen en kinderen. De gewapende islamitische milities hebben zeker 600 christenen vermoord in de stad Homs, inclusief hele gezinnen met jonge kinderen. Deze moslim bendes hebben ook christenen ontvoerd en vragen hoge losprijzen. Moslimstrijders en hun gezinnen nemen hun huizen over. In hele Afrika gebruiken ze steeds meer kindsoldaten en eisen de verantwoordelijkheid op voor alle gecoördineerde aanslagen. Terwijl in hele Afrika en middenoosten met de ontwikkelingshulp nog meer bloedige oorlogen, etnische zuiveringen uitgevoerd worden, gaan de burgemeesters van 40 gemeenten door met de afwerking van de islamitische uitstoot hier. Deze burgemeesters zijn niet gekozen, ze lijken op de stammenleiders van Libië...Ze maken van de grote steden een islamitische enclave.
 
Volkskrant: "Het Rotterdamse stadsbestuur roept de hulp van het kabinet in om de verloedering van achterstandswijken tegen te gaan. Zo willen burgemeester en wethouders harder kunnen optreden tegen huisjesmelkers die hun panden niet onderhouden, te veel mensen in een huis proppen of de tuin laten veranderen in een vuilnisbelt.
PvdA-wethouder Hamit Karakus (Wonen) spreekt van een Rotterdamwet 2.0: een vervolg op de wet die tijdelijke uitzonderingen op andere wetten mogelijk maakt, maar die vooral bekend werd doordat kansarme bewoners zonder werk uit achterstandswijken werden geweerd. Die wet kwam in 2005 tot stand op initiatief van Rotterdam.

Nu draagt het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad negen suggesties aan om de wet uit te breiden. De kans is groot dat minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) die zal overnemen.
Karakus pleit onder meer voor een voortvarende aanpak van malafide huiseigenaren. 'Ik wil dat overlast door een huisjesmelker binnen een half jaar wordt opgelost', licht de wethouder toe. 'De eerste keer krijgt zo'n eigenaar nog een waarschuwing, maar daarna direct een boete, de derde keer een verbod op verhuur, en in het uiterste geval volgt onteigening.'

Dat kan nu jaren duren, volgens Karakus(...)"
Karakus zorgde jarenlang voor de bouw van de grote moskeen in Nederland, wat aan de basis staat voor al die problemen wat hij nu noemt...Continuïteit van de Turken import, dubbelpaspoort voor hen, aparte islamscholen, militaire dienst in Turkije, Turkse TV schotels in hele stad; dat zijn de jobs wat ze systematisch uitvoeren. En nu gaan ze weer de naïevelingen manipuleren? Waarschijnlijk is deze stad nog niet in handen van Moslims. Wat een demagogie!
Dankzij het verraad in Nederland, winnen Moslims nog meer terreinen, ze zuiveren veel gebieden in hun omringende landen en exporteren miljoenen moslims naar Europa.
Weer honderden christenen vermoord in Afrika en middenoosten. De bittere werkelijkheid is, dat het hier gaat om de uitvoering van een jarenoud plan om alle Christenen uit te moorden. Dit is pas het begin. In Europa stijgt Moslim bevolking tot bijna 60 miljoen. Vrouwen en kinderen worden in netten gevangen, als ze voor de dood willen vluchten, en afgeslacht in naam van Allah en Mohammed. Wie protesteert riskeert zijn leven. De islam is per definitie wreed en onrechtvaardig.
Zo ging en gaat het ook in Irak, Soedan, Iran, Indonesië (Ambon!), Somalië, Mauretanië, Pakistan, Turkije, Bangla Desh en nog meer. Moorden op christenen worden gesmeed door ‘godgeleerden’ die vrij spel hebben. Soms zijn de christenen beter af, en worden geknecht, getreiterd en bedreigd als rechteloze tweederangs burgers. Egypte bijvoorbeeld weigert daar iets tegen te doen, en bedreigt bekeerlingen uit de islam. Turkije (een NAVO-partner...) blijft de Armeense minderheid terroriseren. Menselijkheid is de islam vreemd. Het is geen toeval dat er geen enkel democratisch moslimland is.
 
 Turkije ziet haar overtollige, slecht opgeleide onderdanen blijkbaar niet alleen als haar voornaamste exportproduct, maar ook als melkkoetjes voor extra inkomsten uit het buitenland. Het enige waar het om gaat bij Turkije is dat hij geld heeft om een oorlog te voeren tegen Koerden en Christenen. De export van uitkeringen wordt daar voor gebruikt. Het is dan ook ridicuul om te zien dat elite tegen het stopzetten van de export van uitkeringen is. Want corruptie vindt dat de koerden en de Christenen niets te zeggen hebben. Elite speelt de hoer voor de Islam. Nu weten wij allen hoe dat de Islam over hoeren denkt. Daarnaast loopt een groot deel van de drugshandel via Turkije ook hier steekt de Turkse staat geld in de tas van de eliteleden. Turken betalen hoge functionarissen/ politicus in europa met de miljoenen uit drugshandel.

Laat die Turken zelf maar een uitkeringensysteem in het leven roepen voor hun eigen Turken. Zodat ze bij ons geen geld meer komen stelen met hun leugens. Turkije kan niet alle financiële zorg (van 13 miljoen eigen landgenoten) op Europese landen blijven afschuiven. Turkse regering vindt het een plicht voor "Europese Turken" om hun dienstplicht te vervullen in Turkije. Maar de financiële zorg komt al veertig jaar op het bord van de Europese landen?  Een overheid die uitkeringen naar het buitenland overmaakt, is een overheid die zijn administratie in het geheel niet op orde heeft. En al helemaal niet als het ontvangende land corrupt is en er met cijfers en denkbeeldige kinderen wordt gesjoemeld om dat uitkeringensysteem zoveel mogelijk leeg te trekken. En Turkije moet eens stoppen met het blijven inpalmen van Nederlanders van Turkse afkomst. Blijft dit gedoe dan voor eeuwig bestaan? En worden alle uit hen geboren mensen automatisch Turks staatsburger? Dan wordt Nederland op den duur een geïslamiseerde provincie van Turkije. Belachelijk en onaanvaardbaar. Weg met het dubbele paspoort! Onze sociale zekerheid is naar de kloten, onze pensioenen idem dito. Miljarden, tientallen miljarden zijn opgesoupeerd door lieden die daar nooit voor hebben betaald, laat staan daar iets voor hebben gepresteerd, en er dus ook helemaal geen recht op hadden. Zolang er voedselbanken nodig zijn in Nederland en mensen aan de schuldpaal genageld worden heeft de overheid hier eerst nog wel wat te regelen i.p.v. te zorgen voor moslim landen: indirecte steun aan terrorisme.
Wordt het niet de hoogste tijd dat de personen die daar verantwoordelijk voor zijn geweest, ter verantwoording worden geroepen.

Moslimlanden zijn verantwoordelijk voor de bescherming van minderheden; we moeten blijven druk uitoefenen opdat die landen hun verantwoordelijkheid nemen. Dus niet Miljoenen Turken, Marokkanen en Somaliërs hierheen verplaatsen, maar daar in die landen vrije gebieden creëren voor de minderheden. Bijgevolg:geen geld meer voor landen die christenen niet beschermen. Integendeel:juist daar zouden christelijke gemeenschappen of projecten moeten ondersteund worden om een tegengewicht te vormen tegen de onderdrukking en om de mensenrechten te vrijwaren, zoals de bescherming der vrouwen en kinderen.
De afgelopen jaren zijn er miljarden overgemaakt naar Turkije. Nederland moet snel stoppen met het buitenland onderhouden.
Export van uitkeringen, kinderbijslag, AWBZ moet onmiddellijk stoppen. Wij moeten allemaal de broekriem aantrekken vanwege de miljarden die de massa-immigratie ons kost.
Nederlandse gevangenissen lopen vol met de jeugd die door de imams en andere sekte leiders opgevoed/opgeleid zijn. Sektes hun internaten/moskeeën moeten verboden worden.
Stop onmiddellijk alle uitkeringen aan de moskee bouwers.
isaac () - 17 04 12 - 13:28

"Stratmann van juwelierszaak Lapidee aan de Beeklaan in Den Haag werd overvallen en neergeschoten door twee mannen, Ziya B. en Sandro Grigolia.
Ziya B. en Sandro G. door zeker negen hulpinstanties begeleid,...ANP".

Hoeveel instanties worden hiermee in leven gehouden? Wat een maatschappij. Zwaar criminelen worden "door zeker negen hulpinstanties begeleid". Nog steeds miljarden euro uitgegeven aan de uitkeringen van derde landen verlengingen is een misdaad. Massa ambtenaren die betrokken zijn bij deze proces zijn zelf ziek, slap en bedrieglijk. Tot zo lang is dit een bedrog! Ouders in de bijstand. Met 7 kinderen in de wajong. Deze moeten elke 3 maanden melden bij de instanties ,dat ze woonachtig zijn in Nederland. Dat wordt gedaan,maar direct erna vertrekken ze weer naar Marokko.
Vergeet niet hoeveel mensen een boterham verdienen aan deze groep, die zijn er helemaal niet bij gebaat dat de groep kleiner wordt. Ook menig politieke partij put uit deze electorale goudmijn. Het wordt het hele systeem van enorme wachtlijsten met de nep ambtenaren samen die Nederlandse economie verpesten. Het gaat zeker mis omdat er te veel instanties en hulpverleners er mee bezig zijn, vaak weten ze van elkaar niet wat ze doen. Op deze manier is er veel ambtenarenwerk:met name valse vluchtelingen en gedwongen familievorming- gezinshereniging/importbruiden, gestuurde criminele bendes en enorme gevolgen van het ontstane aparte Moslim Maatschappijen zijn moordend voor de Nederlandse economie.
Hoeveel van deze criminelen hebben de laatste jaren vestigingsvergunningen gekregen? Hoeveel jongeren lopen met de wapens rond?Waarom tienduizenden moslimjongeren in Nederland gewapend zijn? Hoe is mogelijk dat er wajongers opeens meest gewelddadige gangsters geworden zijn? Onder de naam "migranten, gelovigen, gastarbeiders", worden er veel criminelen naar Nederland gestuurd en veel "hulpinstanties" van het ambtenaren complex moeten al deze criminelen onderhouden. Het is niet voor niets dat de politie de controle over sommige voorsteden heeft verloren. De colonne noemt zichzelf de moslimgemeenschap als het gaat om het ontvangen van subsidies. Maar als het om geweld en criminaliteit gaat, mag weer niet gesproken worden van de moslimgemeenschap? Willen we Nederland weer veilig maken, moeten er duidelijke maatregelen genomen worden. En crimineel gedrag is dé reden tot uitzetten. De vele miljarden die hier jaarlijks mee gepaard gaan kunnen we beter besteden. Na straf uit te hebben gezeten criminelen met dubbele nationaliteit het land uitzetten als ongewenst vreemdeling, en de rest verplichten (een deel van) de kosten terug te betalen, uit uitkering of werk, naast op te hoesten vergoedingen voor slachtoffers.
 
Sinds jaren tachtig is er geen gewone migratie van werkzoekenden richting Nederland. Het verplaatsing van ongewenste, asociale, gevaarlijke uitstoot van de moslimlanden heeft niks mee te maken met de normale immigratie. Bureaucratische kaste heeft het volk in deze zaak niet om toestemming gevraagd. Op geen enkele moment, is deze moslimmigratie ooit aan de bevolking voorgelegd. Ze werd onvermijdelijk genoemd, ze werd als moreel juist omdat het geboortecijfer te laag was. Lage geboortecijfers zijn juist te danken aan de ultra asociale Moslim voortplanting. Marokkaanse tienervrouwen met 3 kinderwagen, analfabete mannen met 7 vrouwen en 25 kinderen die hele straat onleefbaar maken, verstoren juist de normale, naturelle mensvoortplanting. Heel veel vrouwen willen niet in zo'n omgeving kinderen krijgen. Dit is de kernstrategie van de islamitische verbreiding die sinds 7de eeuw succesvol wordt toegepast. Groeiende criminalisering in Nederland gaat gepaard met de etnische verminking van de grotsteden bevolking. Moslimlanden verbonden infrastructuur gesteund door de Nederlandse bureaucratische kaste is een sterke voedingsbodem voor de burgeroorlogen.
 
Veel moslimlanden willen hier hun overbodige bevolking kwijt en Nederland moest een zware staatsmechanisme ontwikkelen voor de opvang van hun eindeloze stroom. Veel politici en ambtenaren staan ver van de probleemsteden. Ze doen alsof ze op een andere planeet leven. Problemen die veroorzaakt worden door hun "nieuwkomers" bestaan gewoon niet!. Grote Steden bevolking is door de strot geduwd door mensen die alleen maar achter hun bureaus zitten. Normen en waarden worden overboord gegooid handhaving van wetgeving is hun vreemd. Klachten van burgers worden niet beantwoord.
Nederland bevindt zich in de grootste demografische omwenteling van zijn historie, waarbij vooral vijandige bevolkingsgroepen de oorspronkelijke bewoners heel snel aan het vervangen zijn.
Deze gigantische omwenteling werd en wordt door de PVDA, CDA, GL, D66 politici aangestuurd en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de werkende burgers.
Moslimlanden en hun collaborateurs in Nederland gaan over tot de vorming van moslimenclaves als toekomstige overkoepelende gebieden die meerdere steden en dorpen in zich verenigd. In Nederland heeft de Islam zich vooral door migratie verspreid. De kolonisatie van de belangrijkste wijken/gebieden heeft er voor gezorgd dat een groot aantal moslims zich na het verkrijgen van de "vaste voet" vergunningen eindeloze vervolg migratie tot stand brengen.
Veel ambtenaren leven nog volgens het islamitische jaartelling. Ze willen niet horen dat Islam een woestijn indoctrinatie is. De islam is gemaakt door mannen, voor mannen. Moslimmannen hebben kledingvrijheid, de moslimvrouwen daarentegen niet, zij moeten zich verplicht verbergen in lappen stof. Je ziet die vrouwen zelfs op het strand liggen met burka en al, sterker nog, ze gaan zelfs met die burka het water is. De moslims van de oude garde in Nederland, na de generaties gaan toch gekleed in hun uniformen, hoofddoeken/burka’s/soepjurken zodat duidelijk te zien is dat ze het islamitische politieke ideologie aanhangen.
Kennelijk worden grotsteden bestuurd door lieden waarbij het behoorlijk schort aan beoordeling vermogen waardoor zij niet in staat blijken een tamelijk eenvoudige inschatting te maken waneer ze zelf verdreven worden door de gewapende Moslims. Ze kijken nergens heen en hopen dat ze altijd kunnen uitwijken naar één van hun vakantieoptrekje!
 

Politieke partijen:
Moslims zaaien chaos en verderf en streven naar een nieuwe politieke stand binnen allerlei politieke partijen.!
Nog belachelijker is dat de leiders van de islamitische federaties nog geen eens de Nederlandse taal machtig zijn. Een schande dat deze mensen in Nederland politieke partijen kunnen manipuleren.
De basis van het slechte beleid en progressie, het "ambtenarenkorps" van bureaucratische kaste is van grootbelang voor de PVDA, CDA, GL, D66. het is bewezen dat de integratie van moslims als gemeenschap binnen een westerse cultuur onmogelijk is. Dit wordt gestaafd door een pas verschenen onderzoeksrapport dat vermeldt dat de overgrote meerderheid van de Turken en Marokkanen in Europa, ook deze van de tweede of derde generatie, zich nog sterker Marokkaan of Turk voelt. Het gevolg hiervan is een enclavevorming met een tegengestelde cultuur. Stop met de weergaloze massa-immigratie. Nederland is geen immigratieland. Stop met de verblijfsvergunningen t.b.v. islamitische massaverbreiding. Er mogen alleen werkvergunningen gegeven worden.
 
De afgelopen jaren zijn er miljarden overgemaakt naar Turkije en Marokko. Maar deze landen hebben nog steeds te veel eisen en willen nog meer uitstoot dumpen in Nederland. Nederland moet snel stoppen met het onderhoud van de vijandige landen. De Moslimimmigratie heeft de Nederlandse verzorgingsstaat alleen maar geld gekost. De laag opgeleide uitstoot werd erdoor in de werkloosheid gedrukt. Elke jaar opnieuw kost het Nederland vele miljarden, naast extra woningsnood, meer criminaliteit en al die ellende waar we dag in dag uit mee te maken hebben op straat. De verhuftering, de angst, de fragmentsering van de samenleving, de komst van de islam, het is allemaal te danken aan de eindloze massaverplaatsing van Moslimbevolking. Als er op de eigen bevolking buitenproportioneel bezuinigd wordt, is men ook verplicht te stoppen met geld naar het buitenland te sluizen. Export van uitkeringen, kinderbijslag moet onmiddellijk stoppen. Wij moeten allemaal de broekriem aantrekken vanwege de miljarden die de massa-immigratie ons kost. Denk nog even aan het voorbeeld van die AOW uitkeringen aan mensen die jaren dood waren.

Probleemwijken worden nog groter, Islam is groeiende en wordt militanter.
Sinds jaren 60 worden ze steeds groter en duurder. De burger is het slachtvee geworden. Moslims terroriseren buurtbewoners en veroorzaken overlast, ergernis en angst. Meerderheid van de Marokkaanse jeugd is werkloos en 4 op de tien staat geregistreerd als verdachte van misdaad of overtreding. In Nederland zou slechts 18 procent van de Moslims goed Nederlands spreken en 70 tot 80% van de volwassen Turkse Marokkaanse mannen is werkloos. Het probleem hoe Marokkaanse en Turkse ouders hun kinderen opvoeden op weg naar de probleemsteden blijft de kern van hele verhaal. Zet daar meer politie in, of stuur desnoods het leger, want die wijken mogen niet in handen van bendes vallen, maar moeten terug onder het gezag van het lokale bestuur en de lokale veiligheidsdiensten komen.

Van alle immigranten die de nationaliteit van het gastland aanvragen, van alle imams die hier komen preken en van al diegenen die een islamitische school willen oprichten, moskee willen bouwen, eisen we dat zij een verklaring ondertekenen waarin ze onder ede beloven zich te houden aan de fundamentele normen en waarden van Nederland. Als blijkt dat men zich niet houdt aan die verklaring, verliest men de nationaliteit en wordt men uitgewezen.
Stem niet op de politici die zo'n verklaring van immigranten niet eisen.
 
De islam hier in het Westen gepropageerd vanuit immens rijke islamitische landen, vanuit dictatoriaal geregeerde landen waar slechts een zeer kleine minderheid alle rijkdom en macht in handen heeft. Hun dictatuur reikt tot in de moslimgemeenschappen in onze landen. Zolang het verlenging hier voor het zeggen hebben in moslimkringen is het moskee/burka/hoofddoekverbod noodzakelijk.
 
Stem niet op de politici die tegen de moskee/burka/hoofddoek verbod zijn.
 
De dubbele nationaliteit af te schaffen. Hoge straffen geven voor uithuwelijken. Dit is een van de redenen dat deze mensen nooit kunnen integreren. Uithuwelijken is niet toegestaan en mensonterend. Als een vrouw dit niet wil (vaak nog meisjes), en ze wordt toch “gedwongen”, dan verliest men de verblijfsvergunningen in Nederland. 
 
rose () - 14 05 12 - 14:23

bestaat er een petitie tegen het uithuwelijken van jonge meisjes?
Catharina - 29 11 12 - 13:52

Turken willen dat de kinderen moeten in Nederland worden grootgebracht in een Turkse culturele en religieuze omgeving!
 

De Turkse regering heeft aangekondigd dat ze een 'reddingsactie' voor Turkse kinderen wil opstarten. Het gaat hierbij om kinderen die bij Nederlandse, Belgische en Duitse pleeggezinnen zijn ondergebracht.
Turken moeten dus in Nederland grootgebracht worden als, 'turk' en 'moslim'! Blijkbaar denkt Erdogan aan de "eigen enclaves" binnen Nederland, de jodenhater en fundamentalist van Turkije komt nu zijn soldaten in den vreemde inspecteren? Het probleem van de Moslimmigranten en hun nakomelingen is dat zij nooit geëmigreerd zijn. De emigratie is de gezinnen overkomen, zonder motivatie. Het was op den duur handiger om hier te wonen, met het gezin, dan om het jaar zes weken op vakantie te gaan naar het herkomstland van de gastarbeider. Van het gebrek aan motivatie bij de immigratie is Nederland het slachtoffer geworden. Circa 35 jaar geleden besloten grote groepen Turken en Marokkanen om met de rug naar onze samenleving te gaan staan, hun vrouwen en dochters te verbieden omgang te hebben met niet-moslims, zich op te sluiten in hun eigen enclaves en hun kinderen niet de normen en waarden van onze open, vrije samenleving bij te brengen. De komende jaren zullen nog vele, voornamelijk Turkse, Marokkaanse en Somalische tijdbomen, onder de naam "immigranten, bruiden en bruidegoms, allochtonen, gelovigen" naar Nederland gehaald worden. De huwelijksmigratie gecombineerd met de uitkeringen bezorgen is nog steeds een aantrekkelijke mechanisme voor de miljoenen Moslims. Hoe Nederland om zeep wordt geholpen is al lang geen geheime operatie meer...Via het eigen snelgroeiende parallelle maatschappij binnen de Nederlandse staat zullen ze om het risico van terugkeer voor altijd te kunnen uitbannen. In Nederland worden de nieuwkomers volledig geïntegreerd met de afgesloten maatschappij van Moslims, niet met de Nederlandse. Elke Turk, Marokkaan en Somaliër nu binnenkomt wordt automatisch een onderdeel van deze tegenmaatschappij! Veel bewoners van deze land voelen zich nu al niet meer thuis in hun eigen geboortestad. Als je met je ogen open door de grote steden loopt, zie je nu al dat veel van de stad van vreemdelingen is. Met de bekende geboortecijfers van de partijen zul je als Nederlander echt snel tot een steeds kleiner wordende minderheid gaan behoren. Nederland staat een ware invasie van dit soort Islamitische tijdboom te wachten.


Erdogan ziet de turken hier als zijn vijfde colonne die voortdurend met alle (legale en illegale) middelen zullen pogen hun macht uit te breiden ten koste van het gastland.
Zoals decennia al overtuigend blijkt, is de doctrine en ideologie Islam een ideale, fascistische voedingsbodem voor het zaaien van blinde haat, het oproepen tot terrorisme en het uitvoeren van aanslagen en volkeren moord, voorbeelden te over. De islamitische druiven zijn zuur. Moslims gedragen zich niet als nieuwkomers, maar als nieuwe bezetters...Ze veranderen hun omgeving in een nieuwe derde land gebied, lanceren torenhoge minaretten, demonstreren zich met de walgelijke hoofddoek -burka, organiseren ze altijd eigen scholen. Hun inspanningen zijn er sterk op gericht de moslims in het Westen zich van westerse waarden en normen te doen afwenden. Daarbij prediken zij een extreme afzijdigheid van de westerse samenleving, propageren vaak onverdraagzaamheid ten aanzien van andere groepen en de omringende samenleving en zetten aan tot het (heimelijk) uitbouwen van parallelle samenlevingsstructuren en eigenrichting. In de afgelopen jaren heeft er een toename plaatsgevonden van hun destructieve activiteiten. Grote steden krijgen nog meer moskeen, islamscholen, moslim internaten, Turkse en Marokkaanse TV schotels etc.. etc..


Bloedbelasting in de vorm van kinderroof /Devshirme. Dat is wat de Turken in Europa als geschiedenis achterlieten. Misschien kunnen we daar eens wat programma's op TV over uitzenden. De Turkse manier van politiek bedrijven is agressief en altijd wordt er wel een beetje met chantage gedreigd. Onthutsend om te zien dat Nederland volkomen zwart wordt gemaakt in de Turkse media. Dat is dan je dank voor het opvangen van 820 000 paupers binnen je poorten.

De Turkse overheid ontkent de genocide op 1.5 miljoen Armeniërs, houdt een massa journalisten gevangen wegens kritiek op de regering en kent op het platteland een armoede die vergelijkbaar is met die in Namibië gedurende grote droogte. Zelfs het grootste deel van het wegennet bestaat uit zandweggetjes. Zo hebben we nog wel wat kwalificaties, om over ‘godsdienstvrijheid’ en ‘religieus-culturele’ diversiteit maar te zwijgen. Die ontbreekt namelijk ook al in Turkije, evenals een deugdelijke jeugd- of gehandicaptenzorg. Het enige wat Turkije heeft is een grote mond en een teleurstellende vorm van democratie die echter prima in de vroegmiddeleeuwse traditie past (dus niet bij het Westen). Het ergste vinden de Turken kennelijk dat de naar de Westerse rijkdom en vrijheid verhuisde Turken opgaan in de Westerse samenleving. Dat moet kennelijk tot elke prijs vermeden worden en zelfs de Nederlandse Jeugdzorg moet bijdragen aan het Turkse ideaal van voortdurende zeggenschap over hun onderdanen, die ook Nederlands onderdaan zijn geworden. De islam begint zich steeds meer te roeren: Marokkanen willen hun uitkering opgestuurd en de Turken zijn boos om een pleegkind bij ongelovigen, ze willen Turkse les en Turkse jongeren uiten zich antisemitisch. Nou is het ook niet vreemd dat ze steeds meer eisen gaan stellen want ze zijn altijd in de watten gelegd. Er moet paal en perk worden gesteld aan dit kleutergedrag want zo gaat het van kwaad tot erger en als die jihadistische jongeren weer welkom worden geheten in 'ons' land, zou de eerste vorm van geweld zich al wel eens aan kunnen dienen.
De Turkse regering en het parlement houden er merkwaardige denkbeelden op na als het om individuele keuzevrijheid gaat. Ook het stapje naar Christendom moet vermeden worden. Zoals bekend vinden islamieten het slechts een klein stapje van Christendom naar mohammedanisme, onverminderd dat op het omgekeerde de doodstraf staat. Je moet het maar kunnen bedenken.
Turken willen dat de kinderen moeten in Nederland worden grootgebracht in een Turkse culturele en religieuze omgeving, volgens een Turkse parlementaire onderzoekscommissie voor de mensenrechten. Nederland wordt dus een soort Turkse internaat voor de islamitische militanten!?
Turkije heeft daar blijkbaar een permanente -en een parlementaire nog wel- onderzoek commissie voor.
Toch heeft zij de capaciteit om zich ook nog met het interne beleid van t.a.v jeugdzorg afgezet tegen mensenrechten in naburige landen te buigen.
Daarbij discrimineert deze commissie (werkend in opdracht van het Turkse parlement) in haar conclusie (gebaseerd op die zelfde mensenrechten) pleegouders op grond van religieuze- en seksuele vrijheid, behoorlijk.
Dat kan dus niet !
Er is maar een conclusie mogelijk, de Turkse parlementaire onderzoekscommissie voor de mensenrechten hanteert de: United Islamic Declacation of Human Rights (UIDHR), een variant op de Internationaal erkende (UDHR) mensenrechten, die echter is gebaseerd op de koran en sharia.
Deze islamitische variant, die door alle islamitische landen is ondertekend, stelt o.m. dat de islam superieur is aan alle andere religies (en iedere niet-moslim impliciet ondergeschikt aan een moslim).
Dit met alle gebruikelijke gevolgen voor de niet- islamieten...niet de kwaliteit van de pleegzorg telt maar de islamitische opvoeding/indoctrinatie.
Erdogan komt nu zijn soldaten in den vreemde inspecteren? En er nog even fijntjes op wijzen dat uit huis geplaatste Turkse kinderen niet bij Nederlandse pleegouders mogen worden ondergebracht
Het is belachelijk dat Turkije keihard alles en iedereen mag discrimineren en dan moet je er nog volgens de verraders ook nog "respect" voor hebben. Het moet eens afgelopen zijn met het behagen van islamitisch intolerant gespuis. Ze hebben zich naar onze normen en waarden te voegen en als dat niet bevalt mogen ze wat mij betreft met alle geweld gedeporteerd worden naar de barre zandbak waar ze uit gekropen zijn.
Gaat hij het ook hebben over het neef en nicht huwelijk binnen de Turks Nederlandse gemeenschap? Drie kwart van de Turken in Nederland is getrouwd met een neef of nicht. Want dat vrijt licht en krijg je kinderen van met een scheef gezicht.
Met uitzondering van het Nationaal Socialisme van Hitler Duitsland, is er geen enkele religie of doctrine die ook maar op enigerlei wijze met de Islam valt te vergelijken. Zolang de koran niet wordt herzien en in een nieuw jasje wordt gestoken verandert er geen zier en zeker niet tegenover Joden.
De islam is volgens de moslims het enige ware geloof en zij voelen zich suprieur ten opzichte van alle andere geloven.
Democratie bestaat niet in de islamitische landen en zal er ook nooit komen, hoe naief van de westerse landen toen ze zo vol lof over de "Arabische Lente" spraken.
We mogen onze eigen democratie wel met hand en tand verdedigen, voordat je het weet verliezen ook wij onze fel bevochten democratie

Je zou dus mogen verwachten, dat de Islam integraal in democratische, liberale Westerse landen zou worden verboden.
Helaas het tegendeel is het geval, de invloed van de Islam breiden zich dagelijks gestaag uit, wat het ernstigste scenario voor de toekomst doet vermoeden….
Als we het aantal moslims in (West-)Europa niet snel terugbrengen, staan ze over een paar jaar weer aan de poorten van Wenen te rammelen.

Het misselijk makende antisemitisme van Turkse jongeren met een kennelijk laag IQ, kan gevaarlijk zijn, maar ook het geniepige van figuren als van Agt, van den Broek, Erdogan en die ex verpleegster Gretta is evenzo weerzinwekkend.
Logisch dat deze jongens antisemitisch zijn, als het OM hen gaat vervolgen zal het ook de Koran moeten verbieden, daar staan meer rabiate antisemitische teksten in dan in Mein Kampf.
Natuurlijk spreken zij het zelfde als Erdogan. Het net wordt steeds nauwer om ons heen getrokken. En wij maar praten met deze lui. Nu weer de honderden terroristen die naar Syrie gaan om te vechten in het terroristen leger een samenraapsel van uitschot.

We zien geen einde komen aan het antisemitisme van jonge moslims. Nederlandse moslims haten joden. Het molesteren van joden zien ze als wraak voor het onrecht dat in hun visie door Israel aan Palestijnen wordt aangedaan. Dan zouden wij ook gerechtigd zijn om ons te wreken op moslims voor het leed dat moslims in Pakistan Cristenen aandoen. Maar dan zit je voor je het weet in een burgeroorlog. We hebben deze ellende zelf in huis gehaald. Minister Asscher noemt het antisemitisme van Turkse jongens onacceptabel en dat is het ook. Maar joden wisten dat ze niet populair zijn bij moslims en daarom is het vreemd dat juist veel joodse politici altijd pleiten voor ruime toelating van vreemdelingen, ook uit moslimlanden.

Laten we echter wel wezen. Turkije heeft tot op heden al miljarden van de EU ontvangen en maakt weinig tot geen progressie in het zich aanpassen aan algemeen geldende westerse normen.

Dat nationalistische gewapper met die rode turkse vlaggen en het opzetten van grote bekken door die kennelijk verongelijkte turken moet afgelopen zijn. Jodenhaat zit zeer diep bij het overgrote deel van de Turken. Erdogan weet dit en bespeelt dit gevoel omwille van stemmen. Koerden & Alevieten worden trouwens door de soennitische meerderheid ook geminacht. Islamisme, extreem nationalisme en imperialisme dat is Turkije anno 2013. Erdogan is echt een gedreven antisemiet dus we kunnen de komende jaren nog wel wat verwachten. De Turkse regering vindt dat zij de plicht heeft om op te komen voor hun "Eigen Volk", en vond dit ook van toepassing op de 3e en toekomstige hier geboren generaties.
Dus hier komt dan eindelijk de integratie-aap uit de mouw, m.a.w. wel alle voordelen van het Nederlanderschap pakken, maar je toch niet aanpassen, hetgeen het gewone volk al jaren weet.

Laat nu alle Turkse 2 paspoorthouders kiezen, Nederlander of Turk

Dat gedoe zijn we spuugzat, als ze willen demonstreren gaan ze maar naar istanbul.

We zijn hier in nederland, hier wappert de rood-wit blauwe vlag.
En Nederland zal nooit het beloofde land voor mohammedanen worden.
De uitwijzing moet uitgebreid worden. Grote etnische, racistische Moslim organisaties die jongeren tegen Nederland organiseren en indoctrineren moeten zo snel mogelijk verboden worden en hun leden moeten een keuze maken tussen herkomstland en het land waar ze wonen.

Analfabete vrouwen die ieder jaar een kind krijgen hebben geen tijd om hun kinderen op te voeden,dit gebeurt bij veel Moslims die nog steeds importhuwelijk doen, importhuwelijk moet hoe dan ook beëindigt worden. Het is een handel en meer een tactiek van de politiek Islam geworden.

De kinderen die via georganiseerde islamitische importhuwelijken geboren zijn, moeten vaak op straat zijn, meestal kennen ze geen liefde, brutale moslimouders hebben deze kinderen meestal voor hun politieke en economische doelen voortgebracht, ze zijn gewoon gedumpt naar moskeen, korancursussen, moslim internaten, islamscholen onder leiding van anti- Nederlandse krachten. Daar leren ze niets goeds, hun hersenen worden met de vreselijke, vijandige Islamitische propaganda zodanig gespoeld dat ze nooit Nederlanders kunnen worden. Indoctrinatie is goed georganiseerd en krachtig. Ze praten Turks of Arabisch, experimenteren met de hoofddoek, horen ze van imams of andere "docent" genoemde militanten dat de Nederlanders hun vijanden zijn!!! Deze georganiseerde islamitische opvoeding/opleiding is zo sterk en dominant waardoor het het effect van de officiële Nederlandse opleiding ongedaan wordt gemaakt... Op de regulaire Nederlandse scholen leren ze niet meer, hier maken ze lesgeven bijna onmogelijk, meestal geen genoeg docenten of tijdelijke, ongemotiveerde, bange onderwijskrachten die geen regels kunnen toepassen, ook binnen deze scholen praten ze nu onderling Turks of Arabisch, behalve even in de klas horen ze wat Nederlands! Op deze manier is de toekomst verloren.

Ideologische/politieke activiteiten, belastingontduiking, illegaal bankieren en zwartwerken lijkt in de moskee dus een alledaagse gang van zaken waaraan weinig tot geen aandacht wordt besteed. Moskee staat nu boven de wet! Nederlandse politieke partijen en kerken moten uiteindelijk een keer stoppen met hun eigen ondergang: Zij streven op dit moment nog steeds naar een grote Islamitische gemeenschaap in Nederland waardoor Immigratie, moskeebouw en explosieve groei van moslimpopulaties zich ongeremd door zullen zetten. Zelfs diegenen die hier met een Nederlands paspoort rondlopen en de Nederlandse nationaliteit hebben aangenomen blijven eerst en vooral loyaal aan de islamitische politieke /Militaire machthebbers in hun herkomstlanden.
sanna () - 20 03 13 - 16:07

Dubbele nationaliteit probleem!

Door de dubbele nationaliteit ontstaat rechtsongelijkheid in Nederland, ook op grote schaal. Turken en Marokkanen met de dubbele nationaliteit genieten veel privileges; op deze manier kunnen ze gemakkelijk in lokale en centrale besturen zitten, zelfs in de parlement, terwijl men volledig verbonden is met de herkomstland! Dankzij deze privilege zullen we overspoeld worden door de islam en zijn trawanten. 
Hoe komt het dat vijandige islamitische organisaties, zoals ISIS, Hamas, Milli Gorus, Al- Nusra etc.. het zo gemakkelijk vinden om westerse landen te infiltreren en te ondermijnen? Waarom ondervinden ze zo weinig weerstand?
Dubbele Nationeliteit is een wapen in handen van ISIS!
Dit brengt ons bij de vraag waarmee sommigen van ons al jaren hebben geworsteld: Terwijl in steeds meer landen de onvrede over en het verzet tegen de massale moslim immigratie groeit gaat Neerland onverminderd door met de dubbele nationaliteit die nog meer moslims trekt!
zo staat bv, de Marokkaanse wet het toe dat een man tot 4 vrouwen trouwt, zelfs zonder dat de bestaande echtgenote hier toestemming voor geeft en verbiedt de Turkse wet het uitleveren van eigen onderdanen, terwijl de Nederlandse nationaliteit naar Marokkaanse of Turkse maatstaven overvloedige sociale uitkeringen kent. Veel Marokkaanse mannen houden er daarom,aangemoedigd door de radicale imam Fawaz Jneid, zowel een gezin in Marokko als een in Nederland op na. De beruchte Turkse crimineel Saban Baran profiteerde van de vele mogelijkheden, die Nederland voor oneerlijke zelfverrijking levert en van het feit dat Turkije geen onderdanen aan het buitenland uitlevert.
DUBBELE NATIONALITEIT HEEFT NU EEN DUBBELE DIMENTIE GEKREGEN. JIHADISTEN BESCHOUWEN EU NIET ALLEEN HUN NIEUWE BROEDPLAATS, MAAR OOK UITVAL BASIS!
Wat erger is, is dat de collaborateurs in Nederland, sympathisanten van invloed zijn, ondermijnen door subversie, desinformatie, valse propaganda en de verspreiding van cultureel pessimisme. Het beest zelf mag misschien niet meer in ons zijn, maar het ideologische gif dat de Moslimlanden en hun netwerken in westerse samenlevingen ïnjecteren is alleen toegenomen!

Liberale jihad bestaat niet! Niet alleen Isis maar ook Hamas, Turkse en Marokkanse moskeen, Koranscholen zijn zeker jihadistische organisaties!

De bouw van mega moskeeën, gefinancierd door de Soennitische sjeks die ISIS hebben opgericht, die het woord democratie nog moeten uitvinden, moet onmiddellijk stoppen. Gesponsord vanuit Saoedie-Arabië, Iran, Jemen, Qatar, Marokko, Turkije, Pakistan, gelobbyd door infiltranten (bv de Milli Gorus, Diyanet, Güllen beweging), gaat het hier niet alleen om een religieuze zaak.
Al-Nusra, Al Qaida, ISIS, Milli Gorus, Diyanet, Marokkanse moekeen enzovoorts worden door de Soennitische beweigingen gesteund die op dit moment hele Middenoosten willen veroveren!
De oorlog gaat niet om mensen, maar om geld/macht. Salafisten willen meer controle in EU. Imigranten uit 3e landen zijn bijna allemaal Soenitten en steunen ze Isis...De Moslim landen beginnen significante fondsen naar Turkije en Marokko te sluizen en ontwikkelen instellingen om hun eigen propaganda te verspreiden, inclusief het opzetten van Koranscholen en liefdadige organisaties. Zij halen ook Turken, Somalieers en Marokkanen voor training naar midden-oosten, om zo een nieuwe generatie radicale predikers te scheppen die geschoold waren in een rigide interpretatie van de islam. Dezen worden officieel als imams bekrachtigd in Turkije en Marokko en vervolgens door herkomstlanden naar Europa gestuurd om de ISIS ideologie te verspreiden. 

Stop massaal met het betalen van roofbelastingen tbv het Islamisme en het overnemen van het land door jihadisten.

De Marokkaanse geheime dienst bemoeit zich intensief met de Marokkanen in het buitenland, die zowel een lucratieve melkkoe als een potentieel strijdcolonne vormen. Ook hier geboren jongens van Turkse komaf, vaak met een Koerdische achtergrond, moesten verplicht in dienst waarbij ze in werden gezet om de Koerdische bevolking in Oost-Turkije onder de knoet te houden.
Oplossing!

De eenvoudigste, oplossing is het afschaffen van de dubbele nationaliteit. Dit zal de positie van mensen met een dubbele nationaliteit verslechteren tot deze hetzelfde is van die van mensen met maar één nationaliteit. Dat is wel zo eerlijk.
florac () - 14 11 14 - 12:45

 Turkije, onder leiding van Ottomaanse islamisten, steunt de Jihadisten van IS, Hamas, Moslimbroeders en Al -Nusra. Er is een ideologische verwantschap en het moslimland dat bij uitstek het Ottomaanse Rijk wil doen herleven, creëert nieuwe monsters! De ideologie van de moslimbroeders heeft hier alles mee te maken. De Turkse regeringspartij AKP, Erdogan en zijn islamitische broederschappen, die veelal ondergronds functioneren, hebben flink bijgedragen aan de creatie van IS en Al Nusra. 

Turkije, dat zich onder leiding van de islamitische president Tayyip Erdogan in snel tempo van Europa heeft afgekeerd en zich openlijk heeft aangesloten bij de islamitische kamp, onderdrukt Koerden; ontkent Armeense genocide, houd nog steeds een deel van Cyprus bezet. En nu willen ze invloed in Nederland. 

De arm van Turkije gaat ver! 

Turkije tracht zijn invloed uit te breiden tot de kleine EU landen. Turkse geheime dienst (MIT) rekruteert steeds meer jonge Turken in Nederland! Het directe Turkse overheidsbemoeienis met de turks-islamitische organisaties in Nederland vormt nu een gavaar!
In een toespraak op 10 april 2012 zei R. Tayip Erdogan, dat de Turken binnen enkele tientallen jaren geheel Europa zullen overnemen. "Wij hebben al miljoenen landgenoten in Europa.We zijn jong, Europeannen zijn vergrijsd! Er zijn duidelijke tekenen dat Allah de Turken de overwinning zal schenken over Europa! op 2071 wordt uiteindelijk over het lot van Europa beslist, net als op 1071 het lot van de Byzantijse rijk...(1071 Battle of Manzikert, turken verslaan Byzantijnen; en veroveren een groot deel van Andalusië.) wanneer Turkije tot de EU wordt toegelaten, zullen er nog eens 150 miljoen bijkomen...." De lange arm van Turkije gaat gepaard met lange tenen. Nederlandse Turken bestaan niet. Ze zijn en blijven Turken. Ze moeten zelfs het Turkse leger in! Oftewel in vreemde krijgsdienst! Islamitische bewegingen onder leideing van hun machthebbers, maken gebruik van de instabiele situatie door spanningen te verscherpen in kleine EU landen:er worden steeds meer en meer moskeeën, islamitische centra's met duizenden mensen, koran schools gebouwd om de oorsporonkelijke bevolking af te schrikken en te laten vertrekken! Deze hardliners zijn voornamelijk salafisten. Turkse staat, steunt de salafistische organisaties in Nederland.

Turkije ambieert een Tweede Ottomaanse Rijk!

Turken in Nederland willen dat Nederland gewoon in de invloedssfeer van Turkije komt: Erdogan: "De 2 miljard moslims in de wereld wachten op de opstand van het Turkse volk. We zullen in opstand komen. Met goedkeuring van Allah zal de rebellie beginnen". Recep T. Erdoğan. 

Turkse leider Erdogan, is niet alleen leugenaar maar ook hypocriet; in eigen land worden minderheden vervolgd, ontvoerd, gemarteld en geïntimideerd. AKP, de hele partij zit vol met de hongerige honden die het Westen als de duivel beschouwen... Erdogan's actie, is een duidelijke poging om hier zijn macht te verbreiden! 

De uitlatingen en kwalificaties van dictator Erdogan in het recente verleden over andersdenkenden dan hij zijn zeer verontrustend. Moskeeën bouw en hoofddoek export is weliswaar belangrijk voor de Turken die in Nederland via immigratie en hoge geboortes van geïndoctrineerde Turken een eigen enclave willen creeeren. Turken vormen nu de voorhoede van buitenlandse mogendheden die hun eigen nationaliteit en karakter willen behouden en zich afzetten tegen de Nederlandse samenleving die zij willen onderwerpen. 

De AKP zit in Nederland aan de knoppen van een reeks moskeeën. Turkse islamitische elite wilt een gesloten Turkse colonne hebben in Nederland, Turkse nationalisten willen graag een 'groep Turkije' in 2e Kamer, en die zou als een soort aparte Turkse nationale fractie worden. Binnen de Soennitische sekte, is het traditie dat oorlog gevoerd kan worden op alle niveau's. Zij hebben het niet nodig openlijk een oorlogsverklaring te uitten. Met list, bedrog en valse dialoog kan gemakkelijk een oorlog gewonnen worden en de tegenstander merkt pas dat er oorlog is als hij lang en breed op de grond ligt. 

Turken willen eigen enclave stichten die verbonden is met Turkije. De hoofddoek is een vlag die turken op het hoofd van vrouwen planten om daarmee het veroverde gebied te markeren.

Door de intensieve bemoeienis van Turkije vindt er meer en meer een bevolkingsverplaatsing. Het is jammer voor dit land dat de grote politieke partijen, kerken en ambtenaren door de niet bestaande vrije ˜immigrant˜ verblind zijn. Onder leiding van AKP, een toenemend aantal in Nederland wonende Turks-islamitische nationalisten, hun Moskeekoepel organisaties, Milli Görüs, Suleymancilar, Diyanet, Fetullah, Moslimbroeders etc.. die gelieerd zijn aan de ISIS, Al Qaede en Al-Nusra, zetten hun politieke en ideologische activiteiten, ongestoord voort: Jongeren en ook nu kinderen worden blootgesteld aan massale en leugenachtige vijandige campagnes. Men wilt echter niet de integratie, maar meer eigen nationale doelen te bereiken. Turken zijn sterk gepolitiseerd onder leiding van imams, Turkse staatsambtenaren, Süleyman-beweging, Milli Görüs, Diyanet en de Fethullah Gülenbeweging die de "Turkse diensten" in Nederland verzorgen. Export van deze Turkse politieke cultuur betekent inderdaad de export van structureel cliëntelisme. Maar ook van vriendjespolitiek, corruptie, discriminatie van onwelgevallige minderheden, misplaatst superioriteitsgevoel en eigenbelang in het politieke handelen. AKP leiders hebben herhaaldelijk gezegd Europa te willen veroveren "via de baarmoeders van onze vrouwen". 

Turkse islam van de Ottomaanse tijdperk is een nieuwe politieke fenomeen  geworden in Nederland. De integratie waartoe het westen oproept en waartoe het de moslims wil aansporen betekent het afstand doen van een deel van de cultuur die moet worden ingeruild voor de westerse cultuur en beschaving. De Ottomaans Turkse islam staat niet toe gedeeld te worden, en wordt geheel aangenomen met zijn credo en systeem en het is niet toegestaan om een deel van zijn wetten te verloochenen. 

De turken migratie met de Ottomaanse veroveringen-ideologie- is overgoten met een godsdienstig sausje - die wereldheerschappij nastreeft, o.a. door hun 5e colonne. Dat is een bom onder onze maatschappij!

Te gek voor woorden! 

De geschiedenis van Turkije is vol met genociden als voorbeeld, 1.5 miljoen Armeense bevolking, meer dan 600 duizenden Alevieten, meer dan 720 duizend koerden.

Laat staan de genocide op de Koerden en de vervolging daarvan. In Turkije, bijna alle kerken zijn omgezet in moskeeën of verandert in museum! Een paar jaar geleden verkondigde Erdogan nog dat Turken in Europa verraad pleegden aan hun Turkse vaderland en identiteit als zij daar zouden integreren. De situatie in Kobani en de rol van Turkije hierin is veelzeggend. Er is geen reden om de "trots van Erdogan" te ontzien. De Turk weet al dat wij een slap en laf kabinet hebben die uit angst voor escalatie gaan kruipen voor ze. En dan nu de tweede slag', ze willen 'inspraak'...! Waar halen ze het gore lef vandaan. 

Turkije kan beter ervoor zorgen dat ze van die dictator met achterlijke ideeën worden verlost ipv zich met ons te bemoeien. Hieruit blijkt dus wel degelijk de lange arm van Turkije. Turkije heeft niets over Nederland(ers) te zeggen, want dat laat de soevereiniteit niet toe. Laat Turkije eerst maar eens in enigenland orde op zaken stellen, u weet wel, de massamoord van Armeniërs, discriminatie van vrouwen,onderdrukking van de Koerden etc etc. Turkije is een dictatuur en schendt mensenrechten op grote schaal. Turkije moet zich zeker niet bemoeien met een van de meest democratische, een van de meest gulle en een van de meest gastvrije landen ter wereld. Probeer als buitenlander een kerk te bouwen in Istanboel of in de regering te komen. 
Het is een schande dat de Turken na 50 jaar nog steeds niet de moeite hebben genomen om te integreren. Dat ligt echt niet aan Nederland hoor want dat hebben ze nog in geen enkel ander Europees land gedaan. Er zijn nog genoeg mensen die dromen dat het uiteindelijk wel gaat lukken maar we weten allemaal dat dromen bedrog zijn ! 
De mensenrechten in Turkije zijn een lachertje. De Armeense genocide, waarbij meer dat een miljoen Armeniërs door Turkije zijn afgemaakt, wordt gewoon ontkent. Koerden hebben nog geen rechten, sterker nog, er mag in Turkije niet over de genocides gesproken worden. Doe je dat wel dan ga je meteen de bak in. Stel je voor de Turkse regering die zich wenst te mengen in ons integratiebeleid, een regering die IS geen strobreed in de weg legt, een regering die haar wil aan Nederland wil opleggen.....Je moet er niet aan denken. 

Turkse leiders moeten eens een hand in eigen boezem steken voordat ze kritiek hebben op een democratische rechtstaat als Nederland...Turkije moet zich in eerste instantie afvragen waarom er miljoenen Turken hun land wilden verlaten. Zolang 8.6 miljoen Turken, om wat voor reden dan ook, hun land verlaten, moet Turkije gewoon dimmen.

AKP leiders willen helemaal niet dat Turken integreren in Nederland!

Waarom zijn er eigenlijk zoveel Turken hier en lopen ze er na jaren nog net zo bij als in Turkije ? Omdat ze in Turkije blijkbaar geen droog brood kunnen verdienen of dat ze het hier wel heel gemakkelijk kunnen krijgen of verdienen. En twee, omdat het turken zijn, moslims, die het liefst Nederland willen veranderen in een islamitische staat. AKP leiders willen helemaal niet dat Turken integreren in Nederland. Die willen Turkije uitbreiden met Nederland als provincie. Maar niemand wil het zien of durft het te zeggen. Want dat ligt natuurlijk weer 'gevoelig' en zijn ze weer 'gekwetst'. 
Juist de bemoeienis van Erdogan en de moskeeën hebben er voor gezorgd dat de integratie mislukt is.

Er is wel meer mislukt in Europa...De integratie zal nooit in geen enkel Europees land werken, zolang de Islam hier de baas wil gaan spelen en de leer van verzonnen boeken wil opdringen aan vooral mensen die niet meer in de middeleeuwen leven en waarvan de meeste niet meer in sprookjes en leugens van dien geloven ! Turken zijn geen verrijking van de maatschappij omdat ze een complete sub -maatschappij hebben gemaakt. Compleet met winkels, scholen, buurthuizen enz. Dat de integratie is mislukt mag duidelijk zijn. Waarom is het integratieprogramma in Europa mislukt? Mede dank zij de bemoeizucht van Turkije en Marokko zelf en wat te denken van de dubbele paspoorten ?

Na honderden miljoenen aan subsidies te hebben verstrekt om stemmen te krijgen blijkt nu dat de politiek al die jaren alleen maar heeft toegekeken of de Turken wel goed bezig waren om Turk te blijven het is ze gelukt toch ? Het moet toch niet gekker worden in dit land. Laten wij ons straks regeren door regeringen van in ons land wonende minderheden? 

Met Vriendelijke Groeten.

Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen, A. Thores, Lidya Dekker. N. Korse. S. Ellen Krans
  
florac () - 04 12 14 - 09:33

Oorlog en verovering als cultuur: hoe nieuwe generaties moslimjongeren moordende jihadisten aan het worden!


Terwijl het grote gevaar van islamitisch geïnspireerd terrorisme dat zich onder meer keert tegen de grondslagen van onze democratische samenleving en het jihadisme een substantiële bedreiging vormt voor Nederland, stimuleert men moslims te blijven uitbreiden met nieuw moskeen, islamscholen en omroepen...!
Moskee Bouwers, imams, tienduizenden salafisten die aan de slag gaan met de islamisering en door hen systematisch geindoctrinieerde nieuwe generaties kunnen nog steeds op ondersteuning van het politieke stelsel rekenen! Jihadistische voedingsbodem kan op deze manier zich gemakkelijke uitbreiden!
Een permanente jihadistische voedingsbodem onderhouden, is je eigen ondergang versnellen door je eigen civilisatie verder te laten vervangen voor het nihilisme dat islam heet, want de islam heeft in 1470 jaar nog nooit iets anders gedaan dan dood en verderf zaaien.

Men heeft het zaadje geplant, laten doorgroeien en weigeren de wildgroei te verwijderen. Het is diept triest dat men niets meer durft te zeggen over met dit geloof gemotiveerde burgeroorlogen, niets meer durft te denken over de rol van moskee tijdens islamitische burgeroorlog! Moskee is een ultieme trainingscentra voor de jihadisten, hoe meer moslims in Nederland, in het algemeen, des te meer kans op een burgeroorlog!
Zodat politici die hiervoor blind wensen te blijven, hebben het volk verraden en hebben blootgesteld aan een van de gevaarlijkste ideologieën die ooit door de mens is bedacht.

Gemeente Gouda bouwt een megamoskee en worden Jihadisten via een omweg potentieel binnengehaald. Om te blijven uitbreiden krijgen islamisten alle faciliteiten. Marokkaanse en Turkse moskeeën krijgen miljoenen euro's subsidie van de gemeenten om aan hun imago te werken! 
Deze Moslims onder leiding van salafisten zijn een voedingsbodem voor ISIS, Hamas en Al-Qaeda. Moslims worden nu gefaciliteerd in hun intolerantie. Megamoskeen voor jihadis in Gouda, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam, Het is niet te geloven dat ook de christelijke partijen hiermee akkoord gaan, ze zijn de landverraders. 

Het grote gevaar is dan ook dat de massa immigratie van moslims naar dit continent niet wordt gestopt....Het wordt hoogtijd dat er een streep wordt getrokken: tot hier en niet verder.

Ongekozen bestuurders beweren dat de moskeebouwers geen ISIS leden zijn, maar in werkelijkheid zijn deze islamisten en jihadi’s hetzelfde. De PR-machines van jihadi's en idioten beleidsmakers werken perfect. Het probleem is de islam zelf, hoe meer moslims, hoe eerder islamitische burgeroorlog (jihad)! Een fundamenteel foute ideologie die sommigen iets milder belijden, maar dat is slechts een vernislaagje om de ware aard te verdoezelen. ISIS, net als Al-Qaeda, Hamas, Al- Nusra, Milli Gorus, is een splinter organisatie van Salafistische beweging/sekte die ook in Nederland aktief is. ISIS is een islamitische plant en wacht op zijn prooi! Die waarheid moet je niet ontkennen...Het jihadistische salafisme, bouwt nieuwe moskeen en verovert langzamerhand Nederlandse steden, met steun uit de politiek. De overheid maakt zich schuldig: gemeentebestuurders hebben ook de hulp ingeroepen van rijke jihadisten uit het M-Oosten. De tijd tikt, maar wat kan het volk ertegen doen? 

PR activiteiten en islamitische expansie: en ieder die beweert dat de slachtingen, aanslagen en een aantal bloedige oorlogen van de afgelopen pak weg 28 jaar niets met de Islam te maken hebben hoort m.i. niet thuis in een landsbestuur. Onze ongekozen laffe wanbestuurders zullen dit uiteraard nooit doen, liever halen ze dit jaar weer vele tienduizenden nieuwe moslims het land binnen en dwingen ze kleine dorpjes met een paar honderd inwoners om duizenden nieuwe moslim op te nemen. We worden verraden door de almachtige politieke partijen en dat al decennia lang. We moeten ze een halt toeroepen en snel !

Van straat jongens tot massamoordenaars! Agressie die dodelijk gaat exploderen in Nederlandse steden.

Iedereen kan waarnemen dat ons land als gevolg van het tot nu toe gevoerde immigratiebeleid langzaam maar zeker naar de knoppen gaat. Het gaat niet alleen om het geld. De immigratie (99% bestaat uit de moslims) in Nederland is qua aantallen extreem veel geweest en in een te korte periode. De Nederlandse samenleving is overspoelt met moslims. De grote steden lijken inmiddels bijna islamitische enclaves. Lage litteraire ontwikkeling (men leest niet), een algemene Jihadistische haatcultuur, steniging van vrouwen als geoorloofde Islamitsche straf, kinderhuwelijken...Ons land gaat compleet naar de klote.Alles wat het volk wil wordt genegeerd en burgers bestempeld als groot gevaar voor burgers.
Bijna alle Moslimorganisaties worden gesubsidieerd...! Je begint je af te vragen wiens belang de NL bestuurder dient.

Er zijn in Nederland duizenden moskeen en andere soort islamitische instellingen die hele dag propaganda verspreiden voor de jihad. 
Nieuwe generaties worden in de moskeen opgevoed/opgeleid als jihadisten tegen de Nederlanders! Goed georganiseerde islamisten worden steeds militanter in Nederland. Deze islamisering proces wordt door veel politici gesteund en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers.

Intussen gaat de ongecontroleerde islamitische volksverplaatsing door, jihadisten hebben vaste voet in Nederland... Het grootste gevaar komt van deze moslims. Dit is geen super jihadiste die de islam kaapt. We hebben ons mee laten slepen in discussies over ‘geloof’! Dat zijn discussies die nooit gewonnen kunnen omdat discussianten geen basis delen waarover überhaupt gediscussieerd kán worden. In alle islamlanden zien we: armoede, onderdrukking van de vrouw, bedenkelijke levensstatistieken, gebrek aan dierenliefde (hond, ezel), overbevolking, een onderdrukte agressie die nu en dan dodelijk explodeert , lage litteraire ontwikkeling (men leest niet), een algemene Jihadistische haatcultuur, steniging van vrouwen als geoorloofde Islamitsche straf, veel kinderhuwelijken, oorlog en verovering als cultuur. Dit is de islam. Er is geen andere islam. 

De islam wil niet met de niet-moslims samen gaan. Omdat zij zich superieur wanen. U kunt Moslims niet vergelijken met de katholieken, dit is geen protestants probleem! Het wordt maar niet opgelost. Over dertig, veertig jaar zitten we er hier nog mee. De islam is pas tevreden als alle niet islam vernietigd is. Ze beginnen met critici en intellectuelen en daarna is de domme rest geen gevaar meer. Vroeg of laat zal politieke elite de onafwendbare consequenties van haar instelling moeten aanvaarden...

De onderzoeken constateren somber dat Nederland reeds ten prooi is gevallen aan de Islam, en met de Frankrijk hetzelfde dreigt te gebeuren. Het zal ons nog vele vele miljarden kosten, betaald door de hardwerkende mensen; vooral de jeugd van nu zal de gevolgen later ondervinden. 

Met Vriendelijke Groeten,

Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen, Arto Troyer, S. E Konne, A. Thores, L. H. Dekker. W. Karmann, N. Korser, H. Vlaams, Berna Akker, R. E. Zycke, Adriana T.
  
Ellen Konne () - 18 02 15 - 15:38

D66, GL, PvdA en Megamoskee voor jihadisten!

Erdogan geeft weer een bindend stemadvies aan turken in Nederland. Turkse dictator kiest voor Pechtold. Want D66, net als alle andere moslims, ontkent de Armeense genocide en is nu fanatieker geworden dan de PvdA!
Het belangrijkste verkiezingsthema voor Turken is dat de Armeense genocide geen genocide genoemd mag worden! Verder, willen ze dat naievelingen de rechten van Koerden ontkennen en bezetting van Noord-Cyprus door Turkije geoed praten. D66 laat ze daartoe alle ruimte... De slappe, bange politici zijn op geen enkele manier opgewassen tegen de ambities van 5e colonne en gaan stuk voor stuk voor hen buigen. De Turkse islamisten vergeten voorlopig de rest van de verworvenheden en standpunten van D66! Pechtold leest moslims de les en vertelt ze, dat Turken tegen de Armenieers en Koerden gelijk hebben. Hij nomineert zich dus als opvolger van de massamoordenaars! Stem niet op deze favoriete bloedzuigers!

Gemeente Gouda onder leiding van D66 en PvdA, bouwt een megamoskee en worden Jihadisten via een omweg potentieel binnengehaald. D66 wilt nu ook in Gouda jihad zaadje planten. D66 in Gouda blijft vasthouden aan de vestiging van de nieuwe salafistische kazerne in Gouda Noord. D66 wethouders beweren dat de moskeebouwers "gematigde moslims" zijn, maar in werkelijkheid zijn deze islamisten en jihadi’s hetzelfde. Het is diept triest dat men niets meer durft te zeggen over met dit Jihad gemotiveerde activiteiten van D66 en PvdA.
Door de D66, GL en PvdA georganiseerde moslims in Gouda, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam, onder leiding van salafisten zijn de voedingsbodem voor ISIS, Hamas en Al-Qaeda. Deze Moslims worden nu gefaciliteerd in hun intolerantie.

D66, net als PvdA, met zoveel Turkse en Arabische infiltranten, is allang geen Nederlandse partij meer.
Nederlanders hebben geen enkel vertrouwen in het kabinet en dan nota bene gedoogpartner D’66 als het beste alternatief zien.
Een permanente jihadistische voedingsbodem onderhouden, is je eigen ondergang versnellen door je eigen civilisatie verder te laten vervangen voor het nihilisme dat islam heet!

Zodat politici die hiervoor blind wensen te blijven, hebben het volk verraden en hebben blootgesteld aan een van de gevaarlijkste ideologieën die ooit door de mens is bedacht.
Ellen Konne () - 27 02 15 - 13:22

Stigmatiseren wij de moslims of worden wij door de islamideologie gestigmatiseerd en bedreigd?

Guillaume 02/02/2014
De Koran geeft daarop onbetwistbaar en wereldwijd het antwoord
In de media en op moslimwebsites, klagen de moslims steen en been dat zij in de Europese landen het slachtoffer zijn van discriminatie en stigmatisering. Zij vergeten dat zij beschikken over een stigmatiserend haatboek, wereldwijd verspreid en gebruikt, Koran genoemd, dat 5,6 miljard niet-moslims, beschimpt en bedreigt. Een gelijkaardig boek, maar dan met een ideologie tegen de moslims gericht, zou terecht totaal verboden zijn, en bestraft worden in alle democratische landen. Een meerderheid van de moslims heeft de koran niet gelezen. Moslimfanaten zijn zij die de Koran in de praktijk brengen. Een minderheid, die maar steeds groter wordt. Volgens LSP - Linkse Socialistische Partij - heeft het boerkaverbod, weinig of niets te maken met het helpen van vrouwen om te ontsnappen aan onderdrukking - en alles met het verder stigmatiseren van de moslimgemeenschap in België. (1) De boerka, LSP, is het "stigma van de moslimslavin" niet het boerkaverbod. Als men de redenering van deze partij en andere linkse partijen gelooft, moet men alles toelaten, anders is de moslimgemeenschap gestigmatiseerd. Volgens kamerlid, Bruno Tuybens (sp.a) spuien alsmaar meer islamitische websites ‘verwerpelijke opvattingen’ over homofilie. (2) En wat doet het CGKR? Op duizenden moslimsites en in de moskeeën overal in de wereld, worden de segregationistische, racistische, antisemitische, misogyne, en criminogene koranverzen gebruikt, om wereldwijd haat te spuien, tegen al wie niet-moslims is en moslimkinderen te indoctrineren in duizenden madrasa's. Amnesty International, de linkse partijen, de journalisten en politici zwijgen daarover. De religieuze discriminatie en stigmatisering van al wie niet moslim is, mag straffeloos. De koran is er de basisideologie van, maar ook de adahith. Het gedoogbeleid van de politici, is medeplichtigheid. De Europese Unie, de politici en de journalisten klagen over "islamofobie".(3) - (velen begrijpen schijnbaar dit neologisme niet). Nooit stellen de media een vraag over de inhumane koran, als ze bv. de islamoloog Tarik Ramadan interviewen of de imams op radio of televisie. Men schuwt elke ernstige vraag. Moslimintellectuelen noemen kritiek op de islam, stigmatisering van heel de moslimgemeenschap. Kritiek op het socialisme is dan stigmatisering van heel de socialistische gemeenschap. Een ideologie al dan niet religieus, mag men verheerlijken, bewonderen, waarderen en aanprijzen, maar ook bespotten, verafschuwen, verachten, haten en verfoeien. Een ideologie kan men "niet" krenken.
Moskeeën zijn kazernes volgens Erdogan
De Turkse premier Recept Tayyip Erdogan zei in Siirt (6.12.1997): "De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten". Daarmee is de islam correct samengevat. (4) Hij zegt ook dat islamofobie een misdaad is tegen de menselijkheid. Heeft de moslimpremier Erdogan dan nooit de Koran gelezen die de "ongelovigen" ontmenselijkt? De Open-VLD politicus, Selahattin Koçak, schreef een boek "Wie is er bang van de islam", om de sharia te bewieroken. (blz.117, 118). Daarin leest men: De islamitische geboden en verboden die de kern van de sharia vormen, houden zich bezig met het beschermen van vijf mensenrechten. Daarom heeft volgens moslims, alleen God het recht de principes van de wet vast te leggen. (blz. 117). Maar waarom huivert iedereen alleen nog maar bij de naam sharia? Waarom roept de sharia zoveel tegenstand en controverse op? Het islamitische recht staat “heus” niet gelijk met handen afhakken, mensen stenigen en veelwijverij, zoals het vaak in Arabische laden wordt voorgesteld. (blz.118). Hij is verontwaardigd dat wij geen sharialiefhebbers zijn, zoals hij. Op de vraag wie er bang is van de islam, is het antwoord gemakkelijk, Selahattin: Lees de inhumane Koran. En in islamlanden hakt men handen af, omdat Allah het beveelt (S. 5:39), Selahattin. Zelfs de moslims zijn bang onder elkaar, wegens de haat tussen soennieten en sjiieten. Religie is een leugen gebaseerd op angst en terreur.(5) De Koran is gebaseerd op angstaanjagende criminogene koranverzen. De ‘oktober’ Districtsrechtbank in de Russische Zwart Zee havenstad Novorossiysk heeft een populaire Russische vertaling van de Koran verboden vanwege extremisme en oproepen tot haat en geweld tegen niet-moslims.(6) Ruim de helft van de Belgische moslims is fundamentalistisch en wantrouwt joden en homo's. Dat blijkt uit een studie van het Berlijnse Centrum voor Sociale Wetenschap (WZB) bij 9.000 moslims en christenen in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zweden en Oostenrijk (demorgen.be 11.2.2015 - Helft Belgische moslims is fundamentalist)
Maar hoe ver reikt het begrip "ongelovigen" in de islam?
Soennitische extremistische moslimgroepen vinden dat "sjiieten" ongelovigen zijn. Fethy Haboubi schrijft: De impetuositeit van de posities heeft aangetoond, zonder dat het beter kan, tot op welke hoogte soennieten en sjiieten elkaar haten en in laatste instantie onverbiddelijke vijanden zijn, die elkaar wantrouwen sinds meer dan 13 eeuwen, en hun broederoorlog, die de Moslimwereld heeft gekraakt en maar al te lang heeft geduurd, zonder einde schijnt. (7) Dat doet denken aan de gruwelijke strijd tussen katholieken en protestanten tijdens eeuwen en die nog niet helemaal is beëindigd. (zie Ierland). De protestanten zijn nog steeds vervloekt, volgens aartsbisschop Wim Eijk van Utrecht (concilie van Trente. (1545-1563)-(8). Soennitische en sjiitische moslims blijven elkaar overal uitmoorden. In Irak en Pakistan, bijna dagelijks. In Pakistan worden sjiieten uit autobussen getrokken en vervolgens afgeschoten omdat ze door de soennieten als kafirs, ongelovigen worden beschouwd. Er bestaan video's waarin door soennieten wordt aangespoord om de sjiieten te doden.(9) De invloedrijke Saoedi-Arabische cheikh Abdel-Rahman al Barak zegt in een fatwa dat sjiieten ongelovigen zijn.(10) Minstens drie Nederlandse moskeeën prediken onverdraagzaamheid jegens sjiieten, die als "ongelovigen" worden beschouwd.(11) Een “geestelijk drug” voor jihadisten, noemde de uit Iran afkomstige jurist en columnist Afshin Ellian gewelddadige koranverzen in NRC Handelsblad.(12) De Schrijver van Turkse afkomst, Zafer Senocak, zegt: de terreur komt uit het hart van de islam. (29.12.2007 -Die Welt). Elke gelovige van de ene sekte is een ongelovige voor een andere sekte. Wij zijn dus allemaal ongelovigen. Zijn alleen gelovigen, zij die in Allah en Zijn boodschapper geloven (S.24:63).
Dat wil zeggen dat 5, 6 miljard mensen ongelovigen zijn die worden beschimpt, gehaat en gediscrimineerd door de koranideologie. Sjiieten beminnen dezelfde Koran als de soennieten. Waarom zijn zij dan ook ongelovigen? Het betaamt een gelovige niet, een andere gelovige te doden. (S. 4:92 - 93) zegt Allah. Met gelovige wordt "moslim" bedoeld. (S. 24:63). Sjiieten zijn toch ook moslims en geen afvalligen? Het is niet toegestaan om het bloed van een ”moslim” te vergieten, behalve als hij als afvallige uit de gemeenschap treedt zegt Mohammed. (13). Ömür Orhun, de Turkse diplomaat, speciale gezant OVSE, vindt dat moslims in Nederland worden gestigmatiseerd. (14) Iedereen doet mee aan stigmatisering van de islam en allochtonen, zegt dr. W. Shadid in zijn boek 'De multiculturele samenleving in crisis", maar hij zwijgt over de stigmatiserende Koran. Wat staat er zoal in de koran (het stigmatiserende haatboek tegen alle niet-moslims), geplagieerd van het afschuwelijke Oude en Nieuwe testament)?
Wie stigmatiseert en wie is gestigmatiseerd?
Hierop wordt, hierna, een duidelijk en onbetwistbaar antwoord gegeven door de Koran. Al de rest is intellectueel bedrog. Als moslims eraan twijfelen wie stigmatiseert, moeten ze maar in de Koran het woord "ongelovige" vervangen door het woord "moslim", dan eerst zullen ze misschien begrijpen wie stigmatiseert, segregeert en haat verspreid tegen 5, 6 miljard niet-moslims. De Zuid-Afrikaanse apartheid werd door alle democratische landen in de wereld terecht afgekeurd, maar de koranideologie is van A tot Z een apartheidsideologie, die moslims religieus afzondert van de ongelovigen, elke vriendschapsband verbiedt (S.3:29), integratie verbiedt, omdat de niet-moslims, erger zijn dan beesten. (S. 8:56) en als openlijke vijanden moeten worden bestreden. (S. 4:101) De halalpolitiek maakt deel uit van deze apartheidsideologie. Salahattin Koçak, Open-VLD politicus, schrijft in zijn boek: Mohamed bezit geen enkele fout. (blz.73). De islam predikt rechtvaardigheid, (blz. 93). De moslims staan sowieso veel toleranter ten aanzien van gelovigen dan ten aanzien van niet-gelovigen. Zij hebben meer respect voor mensen die geloven, of dat nu in Allah of God is. (blz. 213). Met gelovigen kan hij niets anders bedoelen dan alleen zij die in Allah en de profeet geloven. (S. 24:63) Selahattin schijnt deze discriminatie tegen ongelovigen normaal te vinden. Het is wat Allah eist, dus geen kritiek. Opdat de Vlamingen zouden weten hoe ze om de tuin worden geleid, door islampropaganda in de stijl van Selahattin, lees hierna wie gediscrimineerd en gestigmatiseerd wordt.).
De ongelovigen
De ongelovigen zijn bedriegers, leugenaars met een ziekte in hun hart, onheilstichters, dwazen, doof, stom en blind, onwetenden, vervloekten, vijanden, afgodendienaars, onrechtvaardigen, dwalenden, overtreders, boosdoeners, huichelaars, kwaden, pochers en opscheppers, bozen, onrein, vee, dwalenden, achtelozen, ongelovigen zijn erger dan beesten, onruststokers, verliezers, hoogmoedigen, de slechtste der schepselen, schuldigen,, vrienden van Satan, loochenaars, apen, zwijnen, duivelsdienaren.(16)
Allah en zijn profeet hitsen de moslims op tegen de niet-moslims, om ze te doden en om tegen hen de jihad te ontketenen
Profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars, hun tehuis is de hel. (S. 9:73) Mohammed heeft gezegd: Geen moslim moet gedood worden voor het doden van een Kafir. (ongelovige). (D.9:50)• Ik (Allah) boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af. (S.8:13) Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn. (S. 9:29). Anders gezegd, dhimmi's. En zij, die met hem zijn (Mohammed), zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig, onder elkaar. (S.48:30) O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden (S.9:12). Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijp hen en belegert en loert op hen uit elke hinderlaag. (9.5). Gij doodde hen niet (de ongelovigen), doch Allah was het die hen doodde (S.8:17) Allah vernietigt de ongelovigen. (S.3:142). (S.32:19). O profeet spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er 20 onder u zijn die stand houden, zullen zij 200 overwinnen en als er 100 uwer zijn zullen zij 1000 der ongelovigen verslaan (S. 8:66). O profeet, strijdt tegen de ongelovigen (S.66:10). "Voor de ongelovigen worden kleren van vuur gesneden, terwijl over hun hoofd het hellekooksel uitgegoten wordt. Waardoor hun ingewanden en hun huid gesmolten worden. En voor hen zijn er haakstokken van ijzer. Telkens zij in angst daaraan willen ontkomen, worden zij erin teruggebracht en : 'Smaakt de bestraffing van het vuur !'" (22:19-22). 14.2635 Mij (de profeet) is bevolen tegen mensen te vechten tot dat zij getuigen dat er geen God is behalve Allah, dat Mohammed zijn dienaar en zijn apostel is, zij zich bij het gebed in de zelfde richting keren, eet wat wij slachten en bidden zoals wij.(Abu-Dawud boek 14;14.2635 -Jihad). Ongelovigen mag men niet gehoorzamen(S.76-24). Prof. Etienne Vermersch: De Koran geeft een vrijgeleide voor moord. Je kan er elke terreurdaad mee rechtvaardigen, want er is altijd wel een vers dat je gelijk geeft.”(P. Magazine - Wat is het probleem van de islam). Dat is juist en wordt bevestigd door Allah zelf: Gij doodde hen niet, (de ongelovigen) doch Allah was het, Die hen doodde (S: 8:17-18).De moslim die een "ongelovige" doodt wordt door Allah vrijgepleit, in dit koranvers, omdat hij niet doodt, maar Allah. Hij wordt zelfs beloond.
Joden - en christendiscriminatie en segregatie
O Jullie die geloven! Neemt niet de joden en christenen tot vriend. Zij zijn als vrienden van elkaar. En wie van jullie hen als vriend neemt, behoort ongetwijfeld tot hen. Voorwaar, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet. (S. 4.52). En de Joden en Christenen zullen u nooit welgezind zijn, tenzij gij hun godsdienst belijdt. (S.2.121). Joden hebben te veel begeertes en daarom gaan ze naar de hel. Allah ziet wat ze doen (S. 2.98), ze zijn onrechtvaardig (S.62:8). O, mensen van het Boek, waarom verwart gij de waarheid met de leugen en verbergt de waarheid tegen beter weten. (S. 3:71). Joden, Christenen en afgodendienaren zijn de slechtste der schepselen. (S. 98.6) De tijd van oordeel zal voor de Moslims niet komen totdat hij de Joden zal bestrijden en zal doden; tot de Joden zich achter rotsen en bomen verbergen, die zullen schreeuwen: O Moslim! Er is een Jood die achter me is verborgen, kom en doodt hem! Maar de olijfboom boom zal niets zeggen, omdat het een boom van de jood is. (Hadith 41:6985). Allah's vloek zij over hen (joden ) hoe zijn zij afgekeerd. (S.9:30). Joden zijn apen door Allah vervloekt en van wie Hij apen zwijnen, duivelsdienaren heeft gemaakt. (S. 5:60, 7:167, 2:66). Joden hebben profeten gedood zonder rechtvaardiging (S.2:62). Geen enkele moslim zal sterven zonder dat Allah in zijn plaats een jood of een christen in het vuur van de hel aanvaardt. (17) 19.4366 Ik (Mohammed) zal de Joden en Christenen van het Arabisch schiereiland verdrijven en niemand achterlaten behalve moslims.(Sahih Muslim, boek 19:19.4366). Begin niet met het groeten van joden en christenen en als je ze in de straat ontmoet, duw ze naar het smalste gedeelte van de weg (push them to de narrowest part of the road).(Muslim 2167, Hadith Sahih Bukhari Book, 25, nr.5389, AbuHurayrah)
Wie niet tot de "wereldwijde beste moslimgemeenschap" behoort, wordt uitgesloten door een onverbiddelijke Koranieke apartheidsideologie.
O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden, zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen, zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger. Wij hebben u onze geboden duidelijk gemaakt, indien gij ze wilt begrijpen.(S.3:119). O gij die gelooft, bevriend u niet met een volk op hetwelk Allah vertoornd is (en is erg vertoornd tegen ongelovigen) (S.60:13).En huwt geen afgodendienaren, voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slavin is beter, dan een afgodendienares, een gelovige slaaf is beter dan een afgodendienaar (S.2:222), laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden kiezen (S.3:29). O gij die gelooft, neemt Mijn vijanden en uw vijanden niet tot vrienden! Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden (ongelovigen) totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijp en dan en doodt hen waar gij hen ook vindt: en neemt vriend noch helper uit hun midden.(S.4.90). Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden kiezen boven de gelovigen. (S.29) _ De moslims zijn volgens de Koran de “beste gemeenschap die er voor de mensen is voortgebracht” (S.3:110). Zou dan de gelovige gelijk zijn aan hem die ongehoorzaam is? Zij zijn stellig niet gelijk. (S.32:19). Gelovigen! Kiest niet uw vader en uw broers als vrienden als zij het ongeloof boven het geloof verkiezen. Wie hen als vrienden houdt is een boosdoener. .
De islam duldt geen enkele andere godsdienst -
Hij is het die Zijn boodschapper heeft gezonden met leiding en de “godsdienst der Waarheid”, opdat deze moge zegevieren over alle andere godsdiensten, al zijn de afgodendienaren er afkerig van. (S.61.10-48:30). En wie een andere godsdienst zoekt dan de islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn. (3:86).Gewis, de ware godsdienst van Allah is de Islam. het Boek van de Waarheid, een volmaakt Boek, geen andere godsdienst wordt aanvaard dan de godsdienst der waarheid.
Gelooft gij dan slechts in een gedeelte van het Boek en verwerpt gij een ander gedeelte? Er is geen beloning voor degenen uwer, die zulks doen, behalve schande in dit leven; en op de Dag van Opstanding zullen zij de strengste kastijding moeten ondergaan. (S.2:85). Men moet de hele Koran aanbidden niet een deel. Ik heb mijn zegens te danken aan mijn terreur.(18)
De apostel van Allah zei: iemand die zijn religie en de moslims verlaat mag worden gedood.(19) Er is geen dwang in de godsdienst. (S.2:256) Men wordt echter als moslim geboren en men moet sterven als moslim
Vrouwenverachting - stenigen, enz.
Het is toegelaten iemand te doden, die overspel pleegt (Bukhari, 9-83,17).
“O Unais! Ga de vrouw van deze man zien en als ze haar overspel opbiecht, “stenig” haar dan.(20) Als ongehuwden overspel plegen, geef ze 100 zweepslagen en verban ze. Indien ze getrouwd zijn krijgen ze 100 zweepslagen en worden ze gestenigd tot de dood. (21) De Profeet beval een gehuwde man die overspel erkende te stenigen en een vrouw te stenigen na haar bevalling, wegens overspel. (22) En houdt niet vast aan huwelijksbanden, met ongelovige vrouwen. (S. 66:11) En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hagen en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. (S.24:32). Misogynie is alomtegenwoordig in alle sekten of godsdiensten, zelfs in het boeddhisme, niet alleen de islam.
Polygamie - Vrouwen ondergeschikte wezens, voogdij en tuchtiging
En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier en als gij vreest, dat gij niet rechtvaardig zult handelen, dan één of wat uw rechter handen bezitten (dat betekent slavinnen. (S.4:4) En wie uwer het niet kan bekostigen vrije gelovige vrouwen te huwen, hij huwe hetgeen gij bezit, namelijk gelovige slavinnen. (S,4:26). Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn. En degenen van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtig haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoek geen weg tegen haar. (S, 4:35). En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent. (S.4:15). Gij kunt geen volkomen gelijkheid tussen vrouwen handhaven, hoe gaarne gij het ook zoudt wensen. Maar neigt niet geheel tot één, zodat gij de andere in onzekerheid laat. (S. 4:30). Uw vrouwen zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt (S, 2:224). En dwingt uw slavinnen, terwijl zij kuis wensen te zijn, niet tot ontucht om de goederen van het tegenwoordige leven te zoeken. Maar indien iemand haar dwingt, dan zal Allah na die dwang (voor haar) Vergevensgezind, Barmhartig zijn. (S.24:33)
Vrouwen: Erfenis, Getuigenis, gebrek aan intelligentie, een plaag
Wegens een defect in haar intelligentie zegt Mohammed, is het getuigenis van een vrouw de helft waard van deze van een man en zij kan noch bidden noch vasten tijdens haar menstruaties. (23) Mohammed vroeg aan een paar vrouwen: is niet de getuigenis van een vrouw aan half die van een man? De vrouw zei: ja. Hij zei: dit is omdat het verstand van de vrouw tekort schiet.(D.3:826) Bij erfenis krijgt ze de helft van wat een zoon krijgt. (S. 4: 12) Mohammed heeft niemand gezien die meer te kort schiet in intelligentie en religie dan de vrouwen (D. 2:541), ja, het merendeel van de bewoners van de hel zijn vrouwen. (24) Zij mag het huis niet verlaten zonder de toestemming van haar man (S.33:33-34). Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten. (S. 4:34). De man erft tweemaal zoveel als een vrouw (S.4:11), Mohammed zei: ik heb geen enkele plaag achter mij gelaten, schadelijker voor mannen dan vrouwen. (D. 7:33). Mohammed liet een vrouw stenigen na haar bevalling, wegens overspel (Hadith 2), een moslima mag alleen een moslim huwen. Een moslim mag ook een Joodse of christelijke vrouw huwen (S.5:6), maar afgodendienaressen niet. Een man heeft voorrang boven de vrouw (S. 2:228). De profeet zei: Ik geef geen handdruk aan vrouwen. (Malik, Muwatta LV 2). De getuigenis van een vrouw de helft waard van deze van een man. (S.2:288 - hadith 1.6.301 Bukhari),
Selahattin Koçak schrijft in zijn boek: Ik erger me eraan dat in de koran schitterende verhalen staan over de gelijkheid tussen man en vrouw, maar dat dit in de praktijk niet wordt toegepast (blz. 158). Wel Selhattin, ik erger mij aan een boekschrijver die leugenproza gebruikt, om de korangruwel en Hadithgruwel, te verbergen en zich daardoor totaal ongeloofwaardig maakt. In de moslimlanden wordt wel de Koran toegepast op de vrouwen, ze zijn er moslimslavinnen. U weet dat ook. Vraag eens Selahattin aan uw partijvoorzitsters (Open-VLD), Gwendolin Rutten, of ze U wilt helpen om shariagelijkheid man en vrouw in het Belgische recht toe te passen, zoals u het wenst.
De moslims die de sharia in Europa willen, zijn geen gematigde moslims
Wie deze gewelddadige Koran afkeurt is een "islamofoob". Islamofobie is volgens de resolutie (strijd tegen islamofobie) van Fouzaya Talhaoui en Bert Anciaux "ongegronde vijandigheid tegenover de islam". De vijandigheid tegen de totalitaire islamideologie is even gerechtvaardigd, als de vijandigheid tegen het nazisme. Bert Anciaux wil dat we ons onderwerpen, als dhimmi's. (S. 9:29). Wij respecteren alle gematigde moslims, maar niet de moslimideologie. De Koran is „sadistisch over ongelovigen”, zegt islamdeskundige prof. dr. Hans Jansen. (25) De Syrisch-Amerikaanse psychiater Wafa Sultan met de dood bedreigd (fatwa), zegt: De islam is een uiterst gevaarlijke en haatdragende ideologie. Zij vindt dat de Koran erger is dan "Mijn Kampf". (26) Dokter Younus Shaikh, gevlucht uit Pakistan, omdat hij ter dood veroordeeld was, wegens blasfemie, zegt dat de Islam een georganiseerde misdaad is tegen de menselijkheid. (27) Chahdortt Djavann, zegt dat ze het islamitisch totalitarisme en de religieuze barbarij aan den lijve heeft ondervonden in al zijn aspecten. (28) Taslima Nasreen, schrijfster-gynaecoloog van Bengaalse afkomt, zegt: van de Koran kan men niets overhouden. Zij moest vluchten wegens een dood-fatwa, na het verschijnen van haar boek "De schaamte" 1994.(29) De naam "gematigde islam" is heel hatelijk, die is aanstootgevend en een belediging van onze religie zegt Erdogan. Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam, islam is islam en dat is het, volgens de Turse premier Erdogan.
Er bestaat inderdaad geen gematigde islam, er bestaat maar 1 islam, omdat al de moslimgelovigen, van welke sektarische tendens ook, hetzelfde onverdraagzaam en onveranderlijke Koranboek gebruiken. Er kan dus geen Europese islam bestaan, omdat er geen Europese koran kan bestaan. Er is niemand die de woorden van Allah kan veranderen (S. 6:35). Anders zou de ware Koran onwaar worden. De islam is niet gematigd, omdat de Koran niet gematigd is. Het islamisme, het racisme, het fanatisme, het intellectueel terrorisme, het geweld,de slavernij, de onverdraagzaamheid, zijn alomtegenwoordig in de Koran en ahadith. De Koran is de islam, en zonder islam bestaat er geen islamisme. Een radicale gematigde islam bestaat niet zegt Ayaan Hirsi Ali. Gelukkig brengt maar een kleine minderheid de Koran in de praktijk, maar dat veroorzaakt wereldwijde terreur. De koran ontheft de moslim die een ongelovige dood, van elk schuldgevoel (S.8:18) en als ze gedood worden in de strijd tegen de ongelovigen, dan zijn zij toch niet dood, maar krijgen een eeuwig leven. (.S.3:169).
Zij die deze gruwelijke goden hebben uitgevonden waren zeker geen humanisten, maar barbaren. Goddelijke wetten bestaan niet. Uit een studie van Ruud Koopmans van de "WZB Berlin Social Science Center", blijkt dat twee derde van de geïnterviewde moslims godsdienstige regels belangrijker vinden dan de wetten van het land waarin ze leven. Drie vierde waren van mening dat er maar één legitieme interpretatie is van de Koran - islamfundamentalisme is wijd verspreid. (30) Veertig procent van de Britse moslims wil de sharia in Groot-Brittannië. (31) en er bestaan al 1600 actieve madrasa's in Groot-Brittannië om kinderen te indoctrineren en te radicaliseren. (32) Dat is toch angstaanjagend voor onze vrijheid en veiligheid in Europa? Een moslim die de criminogene haatverzen reciteert en dat goed vindt, is dat een "gematigde moslim"?
De islam is het islamisme in rust en het islamisme is de islam in actie.
Een onderscheid maken tussen islamisme en islam is totaal onzinnig en alleen een truc om de islam buiten schot te houden, maar het "islamisme" is de koran in de praktijk. Het islamisme zit in de islam, het zit in de Koran, het is louter het in praktijk brengen van de Koran, wat men dan sjaria noemt. De kabylische poëet Ferhat Mehenni maakt ook geen onderscheid en drukt het uit als volgt: de islam is het islamisme in rust en het islamisme is de islam in actie.
Nota Bene over andere godsdiensten -
Christelijke uiterst rechtse partijen (Vlaams Belang, Front National in Frankrijk, enz.) en andere christelijke uiterst rechtse webstekken, kennen maar 1 gevaarlijke godsdienst, de islam, met het doel de katholieke kerk te steunen. Het religieus christelijk integrisme bv., in de VS, daar zal het VB of het FN geen woord over reppen. Het is dan ook belangrijk te onderstrepen dat alle godsdiensten (synoniem sekten), gevaarlijk zijn, en dat het Oude en het Nieuwe Testament ook afschuwelijke boeken zijn, wat gemakkelijk te bewijzen is. Alle godsdiensten of sekten hebben hetzelfde doel: de mensen van elkaar scheiden, ze indoctrineren en onderwerpen aan hun dogma's, ze uitbuiten en arm houden, zich verrijken, godsdienstoorlogen ontketenen en de macht uitoefenen via gelovige politici of zelf de macht nemen, als het kan (zoals in Iran). Wij hebben geleerd wat 16 eeuwen christelijke vervolging en Inquisitie was, wij willen niet dat er een "Islamitische Inquisitie" in de plaats komt.
Voetnoten
1. socialisme.be - Boerkaverbod ingesteld. Aanhoudende stigmatisering moslimbevevolking 5.4.2010.
2. standaard.be 29.3.2010 -.Bruno Tuybens (sp.a): "Politie moet meer ondernemen tegen homofobie
3. Voor de betekenis van islamofobie - zie op Nieuw Pierke - "Islamofobie kan niet strafbaar zijn, omdat de islam geen ras is maar een ideologie"
4. Turkije-info-site.nl
5. atheisme.eu
6. Groot nieuws: gifboek(koran) verboden door Russische rechtbank wegens extremisme en haat -tora-heshua.nl
7. alhiwar.net/ShowNews – La querelle fratricide sans fin entre sunnites et chiites.
8. trouw.nl 20.1.2014 - Zijn protestanten nog steeds vervloekt
9. (poste de veille - Pakistan: les sunnites exterminent les chiites).
10. sezamemag.net 30.12.2006 en bladi.net Un dignitaire saoudien qualifie les chiites d'infidèles.
11. 22.1.2014 -trouw.nl - Sektarische Strijd nu ook in enkele Nederlandse moskeeën
12. volkskrant.nl 23.1.2004 – Relatie koran en geweld voorzichtig ter discussie
13. Hadith 14 - Ibn Mas’oed
14. politicsinfo.be 21.5.2005 -OVSEgezand: Nederland stigmatiseert moslims.
15. 11.10.2010 -hpdetijd.nl - Wilders-getuige Wafa Sultan:"Pas op. Moslims willen jullie knechten".
16. (S. 2:9 of S.2:10) - (S.2:11) -(S. 2:12 of S.2.13) - S. 2:13 of S.214 - S.2:19 – 2:172 – S. 6:40) - (S. 2.68) - (S. 2:89) - (S. 2:99 – 2:99) - (S.2:222), (S. 2:272 - S.3:141) - (S.3.111-S.54:48) - (S. 3:129 - 35:37) - (S.3:168 – S.4:62 – S.4:138 - 57:14) - ((S.3:18) - (S.4.37) - (S.5:102) - S.5:61)(S.6:25 – S.11:28) - (S.6:126) - (S.7:180) - (S. 8.23) - (S.10:41) -(S.10:46) - (S.39:73) - (S.98:7), (S.19:18-55:42-44) - (S.4:77) - (S.68:9) -S.2:66).
17. Muslim XXXVII 666
18. Sahi Bukhari, vol. 4, boek 52:22
19. Sahih Bukari, LXXXIV 57
20. Zaid ibn Khalid et Abu Huraira, Bukhari XXXVIII 508.
21. Muslim XVII 4191
22. Hadith 2008
23. S. 2.288 -Bukhari, b.1, vol.6,H.301
24. hadith Bukhari vol.4:464 blz.305
25. 6.10.2010 -refdag. nl -Arabis Jansen: Koran sadistisch over ongelovigen
26. 11.10.2010 - hpdetijd.nl Wilders-getuige Wafa Sulan: Pas op.Moslims willen jullie knechen
27. rationalistinternational.et - Islam et les femmes
28. books.google.be -Le Coran, la dérive de l'islam
29. 10.4.2003 -lexpress.fr Je me sens la responsabilité de dénoncer l'islam
30. wzb.eu/en/press-release/islamic-fundamentalism-is-widely-spread: "Islamic fundamentalism is widely spread. WZB study shows significantly high numbers amongst Europe’s Muslims Religious fundamentalism is not a marginal phenomenon in Western Europe. This conclusion is drawn in a study published by Ruud Koopmans from the WZB Berlin Social Science Center. The author analyzed data from a representative survey among immigrants and natives in six European countries. Two thirds of the Muslims interviewed say that religious rules are more important to them than the laws of the country in which they live. Three quarters of the respondents hold the opinion that there is only one legitimate interpretation of the Koran"
31. telegraph.co.uk - Poll reveals 40pc of Muslims want sharia law in UK).
32. http://www.ippr.org/research-project/44/.. IPPR is undertaking a pioneering and timely research programme on madrassas in the UK, focusing on three areas: Leicester, Bradford and London
Plas Guillaume () - 28 02 15 - 15:46

De EU- Elite en Turkse Maffia islam!

Turkije financiert IS door hun olie te kopen, ontvangt 3 miljard euro van de EU, krijgt visa vrijheid en geniet bescherming van NATO. Erdogan chanteert de EU, wil nog veel meer geld, en lidmaatschap, zo niet, dan gaan alle illegalen naar de EU.
De EU snoerde Erdogan niet de mond, i.p.v. dat buigen ze nog dieper dan dat Obama buigt voor de koning van Saoudi Arabië.
Dictator Erdogan wil de grensstrook controleren middels met zijn bondgenoten Al Nusra, Al Qaeda en ISIS. Chaos is onderhandelingsmacht voor Turkije om zijn doelen te bereiken in zwakke Europa! IS en al die Al Qaeda fracties wapens leveren, de Koerden uit moorden en dat is onze "bondgenoot"!?

Europa kan nu niet anders dan buigen voor Turkse neo- Ottomaanse bendes die al-Qaida, al-Nusra, al-Islamiyah, Hamas, en ISIS steunen...Wij als Europeanen moeten weigeren om Turkije te beschermen. Een islamitisch land dat IS steunt en Koerden geen bestaansrecht geeft.

Langzamerhand neemt de islam van de Turken de overhand hier in Europa. Zodra zij een meerderheid vormen hebben wij niets meer te vertellen. Dit is te danken aan Merkel, Juncker en consorten. Jullie hebben Europa verkocht achter de rug van de burgers om.
Tot slot worden de toetredingsonderhandelingen voor Turkije tot de EU nieuw leven ingeblazen en dan heeft de ISIS ook gelijk vrij toegang tot de EU. In ruil worden de Afpers gesprekken versneld over visa vrij reizen van Turken in de EU. Europa heeft z,n welvaart en zelfstandigheid verkocht! Wat een armoede letterlijk en figuurlijk gaan we tegemoet. EU=stelletje klunzen bij elkaar!

Merkel en haar Brusselse vrienden zien elke vorm van kritiek op de islam in Europa als een vorm van mentale ziekte.
De Europese oude gardes verwerpen iedere vorm van kritiek op de islam... Ze importeren nog meer moslims die in groeiende aantallen in Europa komen wonen.
De EU- leiders sluiten een Afpers-overeenkomst met de Turkse Neo Ottomannen maar wel veel meer Turken en betalen daar ook nog miljarden voor aan de Turken. De Overeenkomst is dus letterlijk Vrij reizen naar de EU met geld op zak van de EU. Nu vliegen dagelijks de miljarden de burgers om de oren.

Europeanen mogen nog steeds stemmen, maar ze zijn beroofd van de meeste van hun invloed: alle grote politieke besluiten worden achter gesloten deuren genomen door technocraten en beroepspolitici, die als anti- Europees bende aan het werk zijn!!

Op een verraderlijke wijze waarop Miljoenen moslims Europa binnenstromen, zal de nachtmerrie alleen maar versterken. Europeanen moeten machteloos toezien hoe hun leiders spreken en handelen alsof ze zich niet bewust zijn van wat er aan de hand is.
Oude garde heeft ook nooit de illegalen uitgezet!? Illegale moslimmigranten zullen net zo lang leven van uitkeringen tot de verzorgingsstaat bankroet gaat.
De toestroom van Islamitische migranten houdt niet op. Ze komen via Turkije. Meesten van hen komen nog steeds aan vanuit Noord-Afrika. Georganiseerd krijgen ze in Turkije een valse Syrische of Irakese passport!!
De nieuwkomers - Valse migranten uit Islamitische wereld - die Europa binnenvallen, zijn anti-Europees, ze zijn de Salafisten!!. Deze moslims willen juist de Europa bezetten!!, Ze gedragen zich zoals de moslims meestal doen in de islamitische wereld: ze vallen christenen lastig en vallen vrouwen aan. Ze voelen zich als nieuwe bezetters...

Gecamoufleerde moslim invasie en Bezetting!!

Het blijft toch een super wrede criminele organisatie waarbij iedereen spontaan op jihad kan gaan omdat het boek dat voorschrijft.
De gezaghebbende imam Sheikh Muhammad Ayed heeft onlangs in een toespraak in de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem gezegd dat de enorme aantallen moslim migranten ‘de landen in Europa zullen veroveren… Spoedig zullen wij hen met Allahs hulp onder de voet lopen. Want of ze het nu willen of niet, de Amerikanen, Italianen, Duitsers en Fransen zullen gedwongen worden ‘vluchtelingen’ op te nemen. Wij zullen hen snel inzetten voor het komende Kalifaat.’....‘We zullen hen vruchtbaarheid geven! Wij zullen kinderen bij hun voortbrengen, omdat wij hun landen zullen veroveren!… En dan zullen wij tegen hen zeggen: stuur onze zonen, anders sturen wij onze legers naar jullie toe.’
Europa heeft zeer zwakke leiders, ze werken voor dictator Erdogan! Dit is natuurlijk een schande. Erdogan wilt juist via de massa migratie EU domineren.
Wat een verrijking toch: nog meer islam in Europa, nog meer vrede. En dadelijk nog eens 180 miljoen Turkssprekende islam-aanhangers extra. Kijk, dat zet pas zoden aan de dijk: al die migrantenstromen, het gaat onze regeringsleiders allemaal niet snel genoeg. Er was groter geschut nodig.
Het is nu duidelijk dat de Islam het voor het zeggen heeft, en dat de EU volkomen machteloos is tegen het grote Islam gevaar wat ons boven het hoofd hangt.


EUROPA IN GROTE GEVAAR.. TURKEN KRIJGEN OPEENS VRIJE TOEGANG NAAR EUROPA!!

Turken willen de vluchtelingenstroom (crisis) gebruiken om hele Europa binnen te vallen...Georganiseerde Moslims die al binnen zijn proberen grip te krijgen op de moslims die als vluchteling binnenstromen..


Het verspreiden van extremistisch gedachtegoed onder het mom van godsdienstvrijheid is natuurlijk schering en inslag in de islam. De noodzaak om extremistische moskeeën te verbieden (ofwel sluiten) dient zich aan, zeker nu het percentage moslims in Europa zich ontwikkelt in de richting van de kritische grens, over de hoogte waarvan we nog lang kunnen kibbelen. Uiteindelijk gaat het om het verbieden van het verspreiden van dit intolerante gedachtegoed. Dat is lastig doordat het wijdverspreid is in de islamitische wereld en diep geworteld in het geloofsgoed. Soms lijkt het onschuldig, maar het laat zich - ook zonder haatpredikers - makkelijk verbinden met gewelddadig extremisme. Daar is geen directe oplossing voor.
Saoedi Arabië en Turkije steken miljarden in de islamisering van het westen door de bouw moskeeën en het sturen van radicale imam's.

Turkije lid bij EU! Schandelijk...!

Dit is erger, veel erger. Dit is een paard van Troje, maar dan met en doorzichtige wand.
Merkel samen met de Erdogan, hebben ze EU al begraven! Verraderlijke bestuurders hebben de poorten van de westerse cultuur wijd opengezet voor een andere legermacht, de soldaten van allah. Het is afwachten totdat de islamitische bom barst. 
Nog voor 2071 heet de Bondsrepubliek Duitsland waarschijnlijk de islamitische Republiek Duitsland.
florac Bosch () - 19 02 16 - 10:54

In 1962 waren er ongeveer 120 000 moslims in Europa, nu 68 Miljoen!


EU leiders willen niet stoppen met het import van moslims. Ze gaan door met het converteren van de beschaving!
Europa met het importeren van miljoenen islamitische vluchtelingen en immigranten tegelijkertijd hun haat en permanente oorlog tegen de beschaving binnenhaalt en hiermee wordt de allerergste cultuur zich razendsnel verspreidt over de continent!
Corrupte elite helpt de werelddominantie van de islam via demografie! EU leiders weten dat het los gezien van de immigratie, en alleen uitgaand van de voortplantingvoorspellingen zullen in Europa in 2040 de meeste moslims in Groot-Brittannië wonen, op de voet gevolgd door Frankrijk en Duitsland. Huidige leiders versnellen alleen dit gaande proces...

Een vuile strijd van jonge moslims in Europa lijkt onafwendbaar!
Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. Europa is hiervan op dit moment het grootste slachtoffer. Europa wordt daarom gedestabiliseerd en ook volgepropt met wapens. Dit leidt er toe dat je zorgt dat gebeurt wat altijd gebeurt als er teveel moslims zijn nl. oorlog. Met een Islam die altijd dwingend is, is het immers buigen of barsten. 

35 jaar geleden was twee derde van de Moslims hier illegaal het land binnen gekomen.
EU leiders blijven steeds nieuwe Paarden van Troje importeren onder de mom van menselijkheid maar vergeten dat het de voorhoede van de mogelijke toekomstige bezetters is.
Het gevaar zit hem vooral in het Westerse heulen met de islam. Vele malen gevaarlijker dan demografie. Het is ook maar de vraag of de islam zo blijft groeien: genetisch zijn er zwaktes, o.a. door neef-nicht huwelijken. Ook het IQ ligt lager.

Helaas is het juist de Europese leiding die de moslims daarbij steunen en financieren. De bezetter heeft een ultieme handlanger!
Islamitische leiders begrepen al gauw dat hen zo op een presenteerblaadje werd aangeboden wat zij in 14 eeuwen durende aanvalsoorlogen tegen het ongelovige Westen niet konden bereiken. Namelijk de verovering en onderwerping van heel Europa aan de islam. 

Het krijgt weinig weerstand en de EU machthebbers werken als vrijwilliger voor de Islamitische invasie! Daarbij komt dat de meeste imams, betaald door de Turkije, Pakistan, Marokko, Saudi Arabië, Katar of gelijk welke andere extreme geldschieters, hen wijs maken dat dit door de macht van Allah komt die dit alles voor hen organiseerde, zoals door hun profeet voorspeld.


Vanwege eigen belangen willen de corrupte leiders dat Turkije lid wordt van de Europese Unie. Frankrijk en Duitsland hebben voorgesteld dat er onderhandelingen worden gestart!
Als Turkije toetreedt zullen niet alleen 80 miljoen moslims zich voegen bij 480 miljoen burgers van de Europese Unie. De grootste, een eindeloze volksverhuizing gaat dan pas beginnen. Daarom willen Turken ten koste van alles lid worden bij EU!!
Turken kunnen dan niet meer gestopt worden! De religieuze wortels van deze Turken trekt nog 600 á 800 miljoen Moslims richting Europa!!
Deze enorme massa kunnen zich dan overal vestigen, van de Noordkaap tot Sicilië, van Ierland tot de Bosporus. Zoals de Economist schreef kan wellicht ook Marokko straks op de deur van Europa kloppen, en waarom zou Irak zich later ook niet melden ?


Waarom heeft voor Turkije en voor alle Islamisten het EU-lidmaatschap de allerhoogste prioriteit?
Al-Qaeda, Hamas, de Moslimbroederschap, Al-Shabab, Boko Haram, Taliban, Al Nusra etc.., onder leiding van de Turkse Salafisten die massale slachtpartijen aanrichten onder de anderen, willen allemaal in Europa hun grootste Kalifaat stichten (Mohammed' s droom! Let wel, met eeuwenlange aanvalsoorlogen...)
Is dit niet zo vreemd dat de aanhangers van de politieke islam, zelfs AL Qaida groeperingen tot de felste voorstanders van het EU-lidmaatschap behoren!

Juist de islamitische partijen de grootste voorstanders van het EU-lidmaatschap zijn!!!

Vooral deze moslimfundamentalisten zullen het allereerst en in de grootste aantallen naar West Europa trekken. Zij geven daarmee gehoor aan de veelvuldig herhaalde opdracht van de profeet om te emigreren en de hele wereld met geweld te onderwerpen.
In dat streven worden de Moslims gesteund door verdwaasde EU leiders die hen daartoe voorziet van uitkeringen, subsidies, gezondheidszorg, huisvesting en het openlijk gedogen van hun misdadige leer.
Dankzij gratis bezorging van jarenlange hoge uitkeringen, gesubsidieerde huisvestigingen en enorme kinderbijslagen groeien Moslims buitengewoon snel in hun nieuwe broedplaats en hebben nu een grote overschot: ze noemen zich als nieuwe bezetters!
Met terreurnetwerk Al-Qaida verbonden moslims worden ook als gematigde groep gepresenteerd door de verraderlijke politici! In de grote steden die op het punt staan binnen een of twee decennia een islamitische meerderheid krijgen, zijn er steeds meer georganiseerde Moslimbendes!


De verdwaasde leiders van de EU commissie slaan daarmee zelf de bodem uit hun advies, maar zij zijn te verblind om dat in te zien. Door hun invloed op de regering en de media zijn deze dwazen gevaarlijker dan IS strijders omdat zij onze samenleving van binnenuit ondergraven. 

Heel Europa wordt echter wel economisch ontwricht door de toevloed van miljoenen islamitische uitkeringstrekkers. De dooddoener dat immigranten noodzakelijk zijn om de lasten van de Europese vergrijzing tegen te gaan is onzinnig. 
Toch blijven de politieke partijen en de overheid hardnekkig vasthouden aan de Turkse toetreding, voornamelijk huidige afvallige leiders, die minstens zo gevaarlijk zijn als moslim extremisten aan wie zij ons uit willen leveren.

Men vergeet weer dat dit een onomkeerbare valkuil is. Als het doorgaat, als turken visa vrij kunnen reizen, bestaat Europa over 20 jaar niet meer!! Daar er nu al meer dan een 60 miljoen niet-geïntegreerde mensen uit moslimlanden binnengedrongen zijn.

Hoe is het mogelijk, dat onverantwoordelijke Europese politici in onophoudelijke mediacampagnes de bevolking rijp blijven maken voor Turkse toetreding ? Hebben de miljoenen moslims, die in de Europese Unie leven al niet genoeg problemen opgeleverd ? Vergeet men dat de grote Europese steden al grotendeels zijn geïslamiseerd met alle rampzalige gevolgen van dien.
Turkije wordt voor veel islamitische landen het breekijzer voor toelating tot Europa. Daarmee wordt de islamitische heilige oorlog van Azië en Afrika verplaatst naar Europa. Dat kan bovendien de last van deze onderontwikkelde landen en hun miljoenen analfabete migranten financieel-economisch niet overleven. 

Voor de derde keer in 13 eeuwen is de Islam in staat om voet aan de grond te krijgen in Europa.

EU leiders willen het niet weten dat dit gebod van Mohammed een onveranderlijke Jihad Wet van het Ottomaanse Rijk (Turken) was in de jaren 1300 tot 1918, het einde van de Eerste Wereldoorlog! Dit Grote Gebod dreef de Ottomaanse Moslimtroepen om ieder jaar 600 jaar lang oorlog te voeren, maar de Europeanen schijnen van hun lessen niets te leren!EU leiders kunnen zich niet herinneren dat er iedere zomer Moslim troepen naar Europa trokken om vrouwen die er goed uitzagen voor Moslims te verzamelen die ze als maîtressen aan moslim mannen in gebruik gaven naar de rank of status die zij in het land hadden!
EU leiders willen zich niet herinneren dat op de zelfde wijze Moslim troepen Christen jongetjes van 6 tot 12 roofden om van hen Moslimsoldaten te maken, eerst werden ze aan Moslimgezinnen gegeven om ze tot Moslims te maken en als ze de juiste leeftijd hadden werden slechts ongehuwde Moslimsoldaat om tegen niet Moslims (hun eigen volk) in Europa te gaan vechten tot dat ze op hun 60-tigste met pensioen gingen.
De EU leiders  kunnen zich niet meer herinneren dat het Ottomaanse Rijk (Erdogan ' droom) hun Moslim troepen uit geroofde Christenkinderen vormden, en niet van het Turkse geslacht, de Yeni Charies (Janisaren) genoemd, als nieuwe soldaten van 1330 tot 1826. Bijna 500 jaar lang schudde Europa onder deze militaire Moslimmacht, die uit geroofde Christenkinderen bestond ze volgden Mohammed's gebod van Surah 9:29!

EU leiders kunnen zich niet meer herinneren dat het levenswerk van Mohammed het oorlogsvoeren voor allah was, zijn Jihad voor allah, zodat hij kon vergaren wat hij voor allah en zichzels als allah's boodschapper wenste, d.w.z. 'de oorlogsbuit', zoals in Surah 8:1 vermeld staat.
Eu leiders kunnen niet begrijpen dat Moslims oorlog tegen niet-moslims moeten voeren zoals dat door Mohammed bevolen is totdat de niet Moslims zich voor hen nederbuigen en nederig instemmen om welke oorlogsschattingen Moslims zich ook wensen te betalen zoals in Surah 9:29 staat.

Westerse leiders geven aan Moslims toestemming om Moskeeën te openen om de Koran aan hun kinderen te leren, daarna geven ze Moslims de schuld als zij als toegewijde volgelingen van de Koran hartstochtelijke IS of Al Qaida strijders worden!


WESTERSE LEIDERS VERRADEN HET VOLK!

Ze willen niet dat de westerse volkeren de ware gezicht van Islam zien! Tientallen Moslim organisaties IS, Al Qaida, Al-Nusra, Taliban etc worden als niet - islamitisch gepresenteerd!
Ze willen niet dat men wakker wordt en zich verdedigt tegen de invasiemacht!
Het wordt islamitische jihadisten steeds gemakkelijker gemaakt naar Europa te komen.

Terwijl in steeds meer landen de onvrede over en het verzet tegen de massale moslim immigratie groeit gaat de Europese Unie onverminderd door met het islamiseren van Europa.
Deze brutale machthebbers importeren nog miljoenen moslim, ze geven toestemming naar Europa te komen om hun Moslim geloof in praktijk te brengen d.w.z. de geboden van Mohammed in heel Europa!
Zal dit niet een heerlijk vooruitzicht zijn, als de Europeanen naar hun geleerde geschiedenis kijken!
Dan zul je pas de Europese onwetendheid zien als ze voor zeker de graven van hun kleinkinderen graven!!
florac Bosch () - 21 06 16 - 11:42

DE IMPORT VAN NOG MEER MOSLIMS !!


Aantal moslims in Nederland groeit gestaag. Rutte kabinet heeft de import van dit verderfelijke massa alleen maar versneld...De toename van het aantal moslims vormt nu een gevaar voor de westerse beschaving!
Als het zo doorgaat, Het aantal moslims in Nederland zal door geboorteoverschotten, legale en illegale immigratie alleen nog maar toenemen.
De explosieve groei van het aantal geïmporteerde werkloze moslims in Nederland wordt niet gestopt, maar versneld door de verraderlijke politici van PVDA en VVD.
Geïmporteerde Moslims voelen zich zelfs aangevallen door de autochtone bevolking die niet islamitisch is en willen ze ook top functies bij de politie! Zo verkeert de islam in de Dar al-Harb van Rutte Kabinet!!.
Hypocriete PVDA en VVD bestuurders wijzen niet islam, maar autochtonen als schuldigen aan!

En zij haten Nederland toch? Wat moeten zij dan in hun gehate land? Hun blinde haat tegen Nederlanders en onze manier van leven spat er van af en is met zekerheid een bron van inspiratie voor hun heilige Jihadisten.

Grote probleem is dat de autochtone bevolking te passief en gewoon apathisch is, veel bewoners en leiders, politici, vaak zijn ze ook nog enigen land haters!

Moslimbevolking raakt gefascineerd en fokt nog harder…Beschaving wordt omgezet in middeleeuwse barbarij en het totale leefgebied van andere volkeren wordt steeds kleiner. De autochtone bevolking verkeert in een grote spanning en strijd met de hatend binnenkomende brutale islamisten die ook door de politiek gesteund worden!
We zijn het afvoerputje voor criminaliteit en ellende aan het worden!

HADJ en JIHAD!

Hadj is een verplichte voorbereiding voor de Jihad oorlog wat ook nu door de IS strijders uitgevoerd wordt! Dit is een vermaning aan alle moslims. Maak je klaar voor de oorlog met ongelovigen.
Corrupte landverraders, hangen niet alleen grote Halal borden, bouwen ze niet alleen grote moskeen maar heten ze ook alle Hadj welkom!

"Schiphol heet alle Hadj welkom"

Niet alleen de politici en corrupte bestuurders maar ook KLM lokt de jihadisten uit... Militante islamieten worden dus door de vijandelijke Europees beleid uitgelokt. Deze bestuurders heten een oorlogsmachine welkom!
Huidige bestuurders, In naam mohammedanen, doch staan als zedeloos, verraderlijk en oneerlijk, ze heten islamitische Heilige oorlog welkom!!

Koran roept letterlijk alle Moslims op tot de Jihad in Soera 9:11. Er zijn meerdere oorlogen, maar er is maar een voortdurende Jihad!
Letterlijk staat er zelfs in de Koran dat Moslims "een bloedbad moeten aanrichten" onder alle ongelovige mensen. Het doden is volgens de Koran ( Soera 2:217 ) zelfs niet zo erg als een gelovige tot afval van de Koran te brengen.
Hebben KLM bestuurders en de politici er enig idee wat deze strijders in hun hoofd hebben? Hoe moordzuchtig ze zijn? Haat, Terreur, Hadj, Jihad en het Salafisme wordt dus door de vijandelijke bestuurders, vanuit binnen gestimuleerd! Er worden nog steeds Imams geïmporteerd door de overheid! Deze Imams met Nederlandse uitkering, die jeugd in handen hebben, maken daar op agressieve wijze propaganda voor de jihad tegen het Westen.
Weet KLM hoe deze hadj strijders getraind in het moorden en aanslag plegen? Het salafisme is het enige geloof op aarde dat geweld stimuleert door het te verpakken in de vorm van jihadisme.

Als een overheid zijn burgers manipuleert, heeft die overheid gefaald.

Huidige bestuurders blijven beweren dat dit allemaal niks mee te maken heeft met de Islam! Net als er geen gematigde Nazi's zijn, is er geen gematigde islam. Er zijn slechts leiders en meelopers. De islam is een ideologie en geen godsdienst en uitsluitend via terreur-oorlog verspreidt.
Assymmetrische oorlogsvoering avant la lèttre.
Dat terrorisme wordt veroorzaakt door de islam, een term die landbestuurders weigeren te gebruiken. Samson en Rutte spreken nog steeds van een simpele “extremisme” en noemen ze IS juist “niet islamitisch”! Dus hier is er een enorme consensus onder Nederlandse politici dat terrorisme niets met de Islam te maken heeft. Nederlandse politici moeten dus gaan uitdragen dat de politieke islam goed is voor Nederland!! Helaas is de islam politiek, want een alles omvattende wereldbeschouwing. We ontkomen er dus niet aan onder ogen te zien dat de islam gevaarlijk is. Zij is de basis onder de bloedige terreur tegen de Westerse beschaving. Zonder de islam geen radicalisering. Wie geen ongelovigen wil doden, is zelf ongelovige. 
PVDA+VVD Politici zijn dom!
Ze zitten volkomen klem. Ze zitten in een hoek waar ze niet meer uit komen.
De leiders kunnen niet leiden, want ze lopen achter de feiten aan die ze zelf ontkennen. De burger volgt hen niet. Dan rest niet anders dan redderen, vasthouden aan je positie door van je af te bijten , alle tegengeluiden uitmaken voor populisme en hopen op een miraculeuze ontsnapping.
V. Leman () - 21 09 16 - 14:21

Zou iemand mij met het volgende kunnen helpen? Er wordt alom beweert dat we voortdurend worden geïslamiseerd. Ik kan dat echter nergens merken.
De islam verbiedt elke vorm van discriminatie. Al direct vanaf het begin is de jodenvervolging afgekeurd. Men kent vrijheid van godsdienst.
Ik ben een jood. Wij joden, dat staat in de Bijbel, hebben het recht om mensen te vermoorden en uit te roeien.
Mogelijk dacht Hitler ook dat hij een jood was. Hitler was echter katholiek. Wilders was ook katholiek. Fortuyn idem dito.
Als we er nu voor zorgen dat we even tijdelijk jood worden (je hoeft niet gelovig te zijn, ik ben ook atheïst) dan kunnen we hier in Nederland ook het zelfde doen wat de joden in Israël hebben gedaan vanaf '48, namelijk honderdduizenden moslims vermoorden en verjagen.
We kunnen eventueel samen met christenen die inmiddels ook vele miljoenen moslims hebben afgemaakt een verbond sluiten zodat er kan gebeuren wat in de Bijbel staat, iedereen die niet gelooft zoals wij en de Here God dat willen we totaal kunnen uitroeien.
O en natuurlijk moet het strafbaar worden als moslims zeggen dat er toch iets heel anders in de Koran staan dat dat wij beweren.
We moeten natuurlijk nog wel even onderhandelen met andere joden die zeggen dat Jezus een oplichter is, terwijl voor moslims hij een held is.
Wat we alvast ook kunnen blijven doen, geheel zoals in de geest van de Here Wilders en Fortuyn, moslims vertellen dat ze minderwaardig zijn en als ze dat ontkennen dan dienen ze het land uitgezet te worden.
Bovendien moeten meisje met hoofddoekjes toegeven dat ze ondewrdrukt worden terwijl ze dat altijd doodleuk ontkennen.
Ze beweren namelijk dat Mohammed juist man en vrouw gelijk heeft gemaakt.
Dat is gewoon te bewijzen door hen maar dat moeten we voorkomen door ze gewoon zo die mogelijk de goot in te trappen.
Henk Veldman () - 15 10 16 - 15:26

Gaat het wel helemaal goed met je Henk?
.
Islamisering van Europa geschiedt door voortdurende instroom, de toegepaste strategie van de baarmoeder en onvermoeide pogingen om de publieke ruimte voor islam te claimen. Tel daarbij op de verschillende vormen van jihad (waaronder de juridische) die zichtbaar worden en zo hun maatschappelijke meerkosten genereren en je komt toch tot een vergelijk dat de vrijheid van meningsuiting en de bestaande solidariteit behoorlijk op de proef gesteld wordt door langtenige volgelingen van de zelfverklaarde profeet der moslims.
.
Het lijkt me sterk dat je joods bent Henk. Al even sterk lijkt het me dat je de bijbel uitgelezen hebt en iets hebt opgepikt van de rode draad die door de 66 boeken ervan heenloopt. Uit deze boeken spreekt in tegenstelling tot Koran, hadith en soenna (waarmee je waarschijnlijk al even bekend bent) een cultuur van leven.
.
Je opmerkelijke beweringen over wat er in de Levant zou hebben plaatsgevonden geven iets meer weg van de persoon achter Henk Veldman. Gaza heeft bijvoorbeeld een opmerkelijke bevolkingsaanwas laten zien vanaf 1948. Het tegenovergestelde van de genocide waarop jij aan het hinten bent. Je keert zaken om Henk en daar spreekt een zekere onnozelheid uit.
.
Je laatste bewering geeft al aan dat je niet veel begrepen hebt van het misogyne systeem van islam. Maar laat ik niet vervelend doen en je op weg helpen naar wat meer kennis van zaken:
http://tinyurl.com/khdqy3a
Sjun Demartelaere () - 03 12 16 - 07:31

TURKSE VLAG, MOSKEE MET DE MINARET, VROUW MET DE HOOFDDOEK: DE NIEUWE SYMBOLEN VAN MOSLIM INVASIE!

Moslims identificeren zich met beperkte middelen: Moskee minaret, Islamitische slagerij en hoofddoek.
Arabische en Turkse moslims zien moskee minaret als een teken van de bezetting! De primitieve middelen zijn de belangrijkste tools in handen van Moslims. Turken en Arabieren kunnen nu in Europa grote enclaves creëren en veel gebied afbakenen met de moskeen en hoofddoeken.
Erfenis van een Arabische stam in de woestijn die alleen geiten en schappen had: voor de Turken en Arabieren zijn de moskeen, Islamitische slagerijen en hoofddoeken heel belangrijk.


INVASIE!
Hoe meer aanslagen in Europa, des te meer Moslims binnen!
Stimulatie en Mobilisatie van Moslims met de primitieve symbolen; verspreiding van hoofddoek, halal vlees en moskee minaretten...
Steeds meer moslim strijders onderweg! Wat hebben zoveel Moslims in een niet-islamitische land te zoeken?
Na iedere terreuraanslag in Europa, nog meer Vrouwen met een hoofddoek; hoe meer moslims binnen, des te meer vrouwen met een hoofddoek! Hoe meer Islamitische terrorisme hier, des te meer moskeen bij...!

Steeds meer moslims in de nieuwe wijken van de grote steden. Ze zetten hun heilige oorlog met de moskeebouw voort!
Vervolgens komen er halal winkeltjes in de moskeen om nog meer analfabete moslims binnen te trekken.
Buiten de moskeen hangen ze meteen een grote bord met de “islamitische slagerij”, "HALAL" en ook Turkse vlag en portreten van andere moslimdictators! Dit doen ze ook in de wijken waar nog steeds Europeanen in meerderheid zijn! Dit is een beginsignaal dat er nu ook deze wijk aan de beurt is! Moslims weten instinctief dat ze met dit soort acties de bewoners kunnen verdrijven. Een grote Moskee, en “halal” borden, met analfabete, asociale hoofddoekvrouwen, is een super wapen geworden om een land van binnenuit te veroveren.
Onder gebruikmaking van de strijdmiddelen en mogelijkheden die de democratie en het rechtssysteem van het Westen zelf, in samenhang met een burgerlijke meerderheid, toestaan en bieden, kunnen de Moslims Europa van binnenuit bezetten.

Nu zijn we getuige van de historische gebeurtenis van de derde agressieve expansiegolf van de islam. Islam is een andere vorm van oorlogsvoering en twist heeft. Deze keer zet hij in op immigratie, vermeerdering en terreur.


De huidige islamisering en bezetting vindt van binnenuit plaats.

Baren, Baren en weer Baren!!

De islamitische vrouw moet de islamitische machthebbers dienen..
Baren tactiek wordt tegenwoordig succesvol ingezet in de “Jihad”. Onder het motto “Wij baren jullie kapot”, ter islamisering van Europa. Europeanen betalen belasting om kinderbijslag , uitkeringen enz. te bekostigen voor de islamitische vluchteling, om straks zelf gedood of als slaaf te dienen.
Achter de islamisering van Europa, vindt er een gigantisch proces van menselijke beweging van het zuiden naar het noorden plaats. Van Afrika naar Europa, die tot de verandering en tot de ondergang van de cultuur van het Avondland zal leiden.


Christenen, Socialisten en liberalen buigen voor de islam en laten ze dat hier in Europa de belasting betaler voor de islamisering van Europa betaalt.

Niet alleen de PVDA en D66, maar ook GroenLinks militanten, willen door middel van miljoenen migranten de westerse samenleving stap voor stap van binnenuit te ondermijnen en uiteindelijk te laten islamiseren...


Groen links blijft de Moslim leiders te steunen. Ze willen Europa overspoelen met valse vluchtelingen. Het uiteindelijke doel is de overname van heel Europa.
Huidige moslimmigratie is een goed georganiseerde tocht door Turkije, Saoedi-Arabië, Qatar, Koeweit en om daarmee uiteindelijk slechts één doel te dienen:de invasie van Europa!
De infiltratie woekert als een kanker steeds verder Europa in. Veel plaatsen zijn al gekoloniseerd. Grote steden onder de voet van Moslims.

Megamoskeen met de minaretten trekken om hun beurt nog meer moslims naar Europa! Noord Afrikaanse jongeren zien de moskee als bewijs van dat Europa ten prooi gevallen is en stromen massaal binnen...

Grote moskeen, massa hoofddoek vrouwen en gelijk Hallal winkeltjes! Alles wordt klaargezet om invasie van Moslims tot stand te brengen. De vorming van een nieuwe kolonie is dus op deze manier werkelijk een nieuwe bedreiging.
Turkije is dus een bloedserieuze bedreiging en een direct gevaar voor het Westen.

Diyanet, Milli Gorus, Moskeekoepel etc..onder leiding van Turkse geheime dienst, zijn inmiddels werkzaam in landen waar grote aantallen Turken als “immigrant” aanwezig zijn, zoals in Europa. Deze grote paramilitaire militie organisaties zouden in Europa, Turkse etniciteit kunnen versterken en assimilatie tegen te gaan!

In Europa zijn zodoende inmiddels vele duizenden militanten van deze organisaties werkzaam: het totale aantal personeelsleden betreft ca. 240 000. De activiteiten zijn in principe gericht op de hele bevolking, want de islam wordt gezien als een belangrijk element van de gemeenschappelijke Turkse identiteit.
V. Leman () - 16 01 17 - 15:58


  
Persoonlijke info onthouden?


 

Kattebel:
Verberg email:
 


Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.

Laatste Reacties

Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In één woord: briljant. I…
Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

Bol.com boeken

God als misvatting
God als misvatting
Richard Dawkins

Ga naar de boekenpagina.

Forum activiteit

Zoek!


« Oktober 2023
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Linkdump

Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
Bekijk groot formaat
Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
Bekijk groot formaat
Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
Bekijk groot formaat
Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende atheïsme.
Bekijk groot formaat
Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
Bekijk groot formaat
Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
Bekijk groot formaat
Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
Bekijk groot formaat
Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


Bekijk groot formaat
Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

Bekijk groot formaat
 

Unbenanntes Dokument

© 2007 atheisme.eu