atheisme.eu home
Er is geen god - wij maken ons leven zelf - atheisme.eu

 
home | doelstellingen | forum | nieuwsbrief | boeken | zoek | contact | links |


Atheisme, een wereldbeeld zonder goden. Alles over waarom we een wereld nodig hebben gebaseerd op secularisme, humanisme, rationalisme en vrije kritiek.

Lees de doelstellingen. Suggesties en kritiek kunnen hier ook worden geplaatst.

Alle artikelen

Alfabetisch

CategorieŰn

linkdump
maatschappij
opinie
religie
wetenschap

Doe

Agenda, evenementen, tips

nieuwsbrief

netwerk

Meest gelezen

1. (40608) Vergelijk de bijbel met de kora…
2. (16775) Athe´stische Beweging
3. (15911) Religie is een leugen gebaseerd…
4. (14468) Carol Tavris over cognitieve di…
5. (12476) Geloof of wetenschap - Cees Dek…
6. (12112) Jill Bolte Taylor over de herse…
7. (12014) Over bidden en de dood
8. (9922) Bertrand Russell: waarom ik gee…
9. (9581) De noodzaak van kritiek op de i…
10. (9416) Chris Buskes over de invloed va…

Extra

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« De omstreden bronnen … | Home | Evangelisatie van Ang… »

Mark van de Voorde: athe´sme leidde slechts tot meer bijgeloof

15 03 09 - 17:13 - Categorie: maatschappij

The Craft
Is de populariteit van Wicca door het athe´sme toegenomen?

Op Rknieuws.net stelde Mark van de Voorde dat de athe´stische slogan Er is waarschijnlijk geen god de opkomst van bijgeloof in de hand werkt. Waarschijnlijk zou leugenachtig zijn gekozen en werkt twijfel in de hand. Ik wil Van de Voorde tegemoet komen in de zin dat het inderdaad 100 % zeker is dat er geen goden en kabouters bestaan. Oneens ben ik het echter met zijn stelling dat een halve eeuw 'athe´stische propaganda' weliswaar heeft geleid tot leegloop van de kerk, maar niet tot meer athe´sme; volgens Van de Voorde zouden juist esoterie en bijgeloof toenemen.
Natuurlijk klopt deze redenering niet. De opkomst van vage New Age-bewegingen en astro-tv zijn niet het gevolg van 'athe´stische propaganda', maar van de geseculariseerde samenleving en de tanende macht van de onderdrukkende kerk. Zolang de kerk kon heersen, was het mogelijk alle andersdenkenden te onderdrukken. Gedurende een lange periode is het mogelijk geweest waarzeggers en heksen monddood te maken of om het leven te brengen, evenals mensen met een afwijkende vorm van het christelijk geloof. Na de middeleeuwen kwamen weliswaar langzaam het humanistische denken en een vrijdenkersbeweging op gang, maar de eerste woordvoerders van deze stroming waren hun leven nog helemaal niet zeker. Blasfemie was een serieus vergrijp, en het verbod erop bracht zowel godsdienstcritici, ketters, andersgelovigen als wetenschappers tot zwijgen. De relatie tussen de opkomst van het athe´sme en de New Age is dan ook een andere.
Tijdens de beginperiode van de Verlichting verscheen weliswaar een kritische stroming vrijdenkers, maar deze konden hun ideeŰn nog lang niet in het openbaar verspreiden. Zelfs het lezen van hun werken was gevaarlijk.

Pierre Marteau
Anti-katholiek boek van de uitgever Pierre Marteau, een gefingeerde naam.

In deze tijd bestond er een soort ondergrondse cultuur van anonieme schrijvers en drukkers, wiens werken anoniem werden doorverkocht via bekenden en vrienden. De uitvinding van de drukpers droeg bij aan de steeds bredere verspreiding van dissidente denkbeelden.
Ook in deze tijd bleek het verzet tegen de kerk al, maar deze bezat zoveel macht dat alle kritiek kon worden onderdrukt. Multatuli noemde het door hem aanbevolen stuk Testament du curÚ Meslier van de athe´stische pastoor Jean Meslier een ' litterarische en antitheologische curiositeit'; dat het een curiositeit was, komt vooral doordat de kerk zijn werk heeft vernietigd en het lezen en uitgeven ervan verboden. Meslier veegde de vloer aan met het bijbelse geloof, en somde hiervan een reeks argumenten op waar vele latere schrijvers uit zouden putten, toen de genoemde tekst honderd jaar na zijn dood alsnog voor het eerst werd uitgegeven. De athe´st Adriaan Koerbagh verloor in 1669 het leven in het Amsterdamse rasphuis, nadat hij tot tien jaar was veroordeeld vanwege zijn uitgesproken athe´stische kritiek op het christendom. Op de vraag die hem door de kerkraad werd voorgelegd hoe hij tegenover god stond was zijn antwoord dat Godt, zijnde een oneindig weesen, buijten hetselve geen weesens meer konde sijn; dat alle schepselen sijn geen weesens, maer modificatiŰn oft wijse van bestaan, door haer ruste en beweginge bepaalt off uijtgebreijdt. Dergelijke antwoorden leidden tot zijn veroordeling als zijnde athe´st en godslasteraar; zijn werk kon niet verder worden verspreid en mocht niet worden gelezen, terwijl oplages van zijn werk werden vernietigd. Het is niet alleen een voorbeeld van de onderdrukking van het vrije woord, maar van de onderdrukking van het vrije onderzoek en de ontwikkeling van de wetenschap door de kerk.

Een populair geschrift dat omstreeks 1710 verscheen was Het vertoog van de drie bedriegers, waarin de profeten van de drie 'abrahamistische' religies als bedriegers werden ontmaskerd. Het traktaat was afkomstig van een Nederlandse kring de´sten en panthe´sten. De tekst zou diverse athe´sten uit onze tijd zeer aanspreken, zoals dit citaat misschien laat zien:
Wat onherstelbaar kwaad doet is dat die mensen, nadat zij de onjuiste denkbeelden die zij over God hebben, aan de man hebben gebracht, alles in het werk stellen om het volk ze te laten geloven, zonder het toe te staan ze te onderzoeken. Integendeel zelfs: ze wekken bij het volk afkeer tegen filosofen of echte wijzen op, uit angst dat het volk, door de kennis die zij het bijbrengen, zich bewust wordt van de dwalingen waarin het is ondergedompeld. De aanhangers van die onzin zijn daar zo goed in geslaagd, dat het gevaarlijk is om ze te bestrijden. Het is voor die bedriegers veel te belangrijk dat het volk onwetend is, zodat ze er misbruik van kunnen maken. Daarom moeten ze de waarheid wel verdraaien, want anders vallen ze ten offer aan de woede van zogenaamde geleerden of verachtelijke en ego´stische zielen.
Natuurlijk was het tractaat verboden. Cruciaal in de geciteerde passage is de observatie van een opvatting die al gold sinds de oudheid: het volk kun je het beste dom houden met religie, want dan zijn ze het makkelijkste in het gareel te houden en heeft de gevestigde orde danwel de gevestigde macht er zo min mogelijk van te vrezen. Dat is een groot verschil met niet-religieuze, seculiere culturen die de stem van het volk niet vrezen en onderdrukken, maar juist hoorbaar willen maken. Niet voor niets hangt dit relatieve vertrouwen in de massa samen met het streven naar scholing en afhankelijkheid voor alle burgers. Dat bewegingen die de stem van het volk willen laten meetellen in het openbare discours makkelijk worden afgedaan als 'populistisch' is een moderne variant van het streven van de oude elite hun macht te handhaven door het volk te verdoven en tot volgzame individuen te maken met behulp van geestdodende religies.

Spinoza leefde altijd onder bedreiging. Zijn filosofie was verboden, evenals het lezen van zijn werk. Over zijn ideeŰn mocht niets positiefs worden gezegd. Zijn tijdgenoot Simon Tyssot de Patot, die als Hugenoot naar Nederland was gevlucht, werd desondanks vanwege zijn werken uit zijn woonplaats Deventer verbannen. In zijn boek De reizen en avontren van Jacques MassÚ kwam een passage voor over een Chinees die als vrijdenker ten prooi was gevallen aan de inquisitie van Goa. Deze Chinees bestreed de kerkelijke dogma's en leerde dat iedereen gelijk is. In werkelijkheid werd in dit boek Spinoza opgevoerd in de gedaante van deze Chinees, om op een verborgen manier toch iets over zijn opvattingen te kunnen zeggen. Toen Tyssot de Patot op een gegeven moment toch als vrijdenker en Spinoza-aanhanger werd ontmaskerd, werd hij verbannen en uit de gemeenschap gestoten, zodat hij uiteindelijk in armoede overleed. De kans te worden vermoord vanwege dergelijke uitspraken was altijd aanwezig. Dit soort vormen van sociale druk maakte dat ook na de inquisitie het vrijdenken en de kritiek op de kerk nog gevaarlijk was.

Waar radicale methodes als onderdrukking, uitstoting, bedreiging en moord niet mogelijk waren, bestond altijd nog de kunst van het demoniseren, op een manier die ervoor heeft gezorgd dat de werkelijke athe´stische filosofen van de Verlichting zijn vergeten ten gunste van minder 'radicale' tijdgenoten als Voltaire en Rousseau, die het geloof bleven verdedigen. De filosoof Michel Onfray verwijst naar deze beweging als volgt:
De antifilosofie ľ de stroming uit de achttiende eeuw aan de donkere keerzijde van de Verlichting, die ten onrechte in de vergetelheid is geraakt en weer in het brandpunt van de actualiteit zou moeten komen om aan te tonen dat de christelijke gemeenschap werkelijk geen enkel middel schuwt, zelfs niet de moreel meest verwerpelijke, om de ideeŰn in diskrediet te brengen van onafhankelijke denkers die niet van zins zijn concessies te doen aan hun fabels ľ de antifilosofie dus, bestrijdt met een onbeschrijflijke heftigheid de vrije gedachte en het denken dat is ontdaan van christelijke dogmaĺs.
Als voorbeeld van zo'n antifilosoof noemt Onfray de pater Garasse, een jezu´et die een dik boek schreef waarin hij de levenswijze van vrije filosofen met behulp van 'leugens en laagheid' zodanig belasterde en demoniseerde dat diversen van hen dit tot de dag van vandaag nog niet teboven zijn gekomen. Karaktermoord blijkt een werkzame methode te zijn om de invloed van vrijdenkers terug te dringen. Bovendien strekte de kwaadsprekerij zich uit tot hun werk. Onfray wijst erop dat de antifilosofie in de geschiedschrijving zo dominant is, dat het antichristelijk denken onbekend is en in de vergetelheid is weggezakt, en dat termen zoals libertijn en vrijdenker een negatieve connotatie kregen.
De beschuldiging athe´st te zijn kwam neer op verkettering en uitstoting uit de maatschappij. De beschuldiging werd een nuttig wapen om politieke en ideologische tegenstanders uit te schakelen.
Na het demoniseren volgt het doodzwijgen en de vergetelheid, een ander middel om de invloed van dissidenten te torpederen. Een citaat over de impact van dit doodzwijgen uit Onfrays Atheologie over de athe´stische baron d'Holbach:
Om bij de zogenaamde eeuw van de Verlichting te blijven, op de universiteit worden nog steeds het sociale contract van Rousseau, de tolerantie van Voltaire, de kennisleer van Kant en de scheiding der machten van de denker uit La BrŔde herkauwd. Al die zingende zagen, die filosofische stereotypen. En niets over het athe´sme van d'Holbach, over zijn even bijtende als historische kijk op bijbelteksten; niets over de kritiek op de christelijke theocratie, over de samenspanning tussen Staat en Kerk, over de noodzaak van een scheiding tussen deze twee instellingen; niets over de autonomisering van de ethiek en het religieuze; niets over de ontmaskering van de katholieke verzinsels; niets over het vergelijken van de godsdiensten; niets over de kritiek op zijn werk van Rousseau, Diderot, Voltaire en de de´stische, zogenaamd verlichte kliek; niets over het concept van de ethocratie of de mogelijkheid van een postchristelijke moraal; niets over de macht van de wetenschap die van nut kan zijn om het geloof te bestrijden; niets over de fysiologische genealogie van het denken; niets over de constitutieve intolerantie van het christelijk monothe´sme; niets over de noodzakelijke onderwerping van de politiek aan de ethiek; niets over het voorstel een deel van de kerkgoederen te gebruiken voor de armen; niets over het feminisme en de kritiek op de misogynie van de katholieken. Allemaal holbachiaanse stellingen van een verbluffende actualiteit....
Het athe´sme is dus niet iets van de afgelopen eeuw, maar kende eerdere periodes van opbloei, die zo structureel worden genegeerd dat ze geen aandeel in de geschiedschrijving krijgen. Logisch dat de religies een veel grotere invloed op het tegenwoordige secularisme en humanisme wordt toegeschreven dan te rechtvaardigen is. Degenen die werkelijk de onderdrukking van de kerk en religie naar voren hebben gebracht en het belang van gelijkwaardigheid en democratie hebben benadrukt zijn uit onze geschiedschrijving weggepoetst ten gunste van hen die het belang van religie bleven verdedigen.

In kerk, synagoge of moskee moeten mensen gehoorzamen aan dogmaĺs, en zich onderwerpen aan de wet. Intelligentie wordt hier niet gewaardeerd, eerder gevreesd, stelt Onfray. Het christendom is onschadelijk gemaakt door een paar eeuwen filosofische inspanning: Verlichting en de Franse revolutie, socialisme en communisme, linkse politiek en het Front Populaire, het anarchisme en mei 68, Freud en Marx, en de Frankfurter Schule.
Maar op dit moment komt de reactionaire denkwijze via de achterdeur weer naar binnen: men verkoopt verslapte, verhulde, hypocriete, gereactiveerde idealen van het joods-christelijk geloof. Het individu wordt gestigmatiseerd en onderworpen aan verplichtingen, collectiviteit wordt belangrijker dan het individu, het volk wordt genegeerd, en wie er zich wel om bekommert, wordt afschilderd als populist of demagoog.
De Ĺantifilosofieĺ (zo genoemd in de 18e eeuw) viert vandaag weer hoogtij: de religie werkt aan zijn terugkeer. Dit dwingt ons stellingen die een gepassioneerd station leken opnieuw te betrekken: Onfray doet daarom de oproep opnieuw de athe´stische barricaden op te gaan.

Bestrijd irrationele ideeŰn met het bevorderen van het denken, niet door onderdrukken en vervolgen

Maar niet alleen vrijdenkers werden vervolgd. Ook aanhangers van het bijgeloof waren hun leven niet zeker. De kerk bestreed traditioneel het bijgeloof niet door het volk te verlichten door middel van scholing en een toename van de kennis der natuur, maar door het te bestrijden als een vijand. Dat in Parijs tegenwoordig zo'n 32.000 waarzeggers wonen, zoals Van de Voorde aanvoert, is niet zozeer te danken aan het athe´sme alswel aan het feit dat toen de kerk alleenheerschappij uitoefende het vak van waarzegger was verboden. Tegenwoordig is ßl het bovennatuurlijke bedrog toegestaan, niet alleen het bedrog van de kerk.
Al in de middeleeuwen bleek de kerk weliswaar bijgeloof te verwerpen, maar niet op rationele gronden, maar vanwege de angst voor de vermeende macht die heksen met hun toverkunsten hadden over onschuldige burgers. Rond 1600 moest de occulte astroloog en alchemist Cornelius Agrippa van Nettesheim, een voorloper van Harry Potter in de zoektocht naar de steen der wijzen, voor de kerk op de vlucht.

De strijd van de kerk tegen bijgeloof was niet ingegeven door de wens mensen te behoeden tegen irrationele ideeŰn maar vanuit de kerkelijke intolerantie tegenover concurrentie.
Na de eeuwenlange heksenjachten en kettervervolgingen werd deze strijd misschien minder wreed gevoerd, maar nog altijd niet door middel van het bevorderen van de ratio.
Ook Rozenkruisers en alchemisten werden als ketters vervolgd. De schilder en Rozenkruiser Johannes Symonszoon van Beek werd in de 17e eeuw gefolterd en tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Zijn schilderijen werden verbrand.
In Oudewater was de beroemde heksenwaag nog tot ver in de achttiende eeuw in gebruik. Daar werden 'heksen' gewogen om hun 'onschuld' te bewijzen. Niet dat er wel eens heksen schuldig zijn bevonden aan deze waag, maar intimidatie, sociale druk, de wet op godslastering en het dreigen met hel en verdoemenis waren nog altijd belangrijke instrumenten om het afschudden van het kerkelijke juk te ontmoedigen.

pionier-fotograaf Edouard Buguet laat een stoel dansen
Sinds de macht van de kerk afneemt krijgen zowel athe´sme als stoelendansen een kans. Hier de pionier-fotograaf Edouard Buguet in actie.

Pas toen de kerk haar onderdrukkende macht begon te verliezen, was het geleidelijk mogelijk voor andersdenken om hun stem hoorbaar te maken. Niet alleen athe´sten konden toen in het openbaar boeken uitgeven, lezingen houden en het geloof ontmaskeren voor het bedrog dat het was; ook doken overal mediums en andere occulte acrobaten op die zichzelf een inkomen verschaften door in het openbaar hun kunsten op te voeren. Ook de wetenschap maakte sinds die tijd een razendsnelle ontwikkeling door, omdat de ontdekkingen over de werking van de natuur niet langer werden belemmerd door kerkelijke dogma's. De stelling van Van de Voorde dat de opkomst van het rationele athe´sme slechts heeft geleid tot een toename van bijgeloof is een vreemde drogreden om de relatie van het christendom tot het bijgeloof te verhullen. De stelling negeert het onderdrukken van vrije kennis, de bewuste strategie om het volk dom te houden en religie op te leggen om te kunnen heersen, en het voeren van een schrikbewind om de eigen macht te beschermen. Door deze werkwijze is het geloof in het onzinnige nooit verdwenen; integendeel, zodra er geen angst voor vervolging meer was, was de 'geest uit fles' en begon het bizarste occulte bedrog zich te verspreiden.

Niet alleen in het verleden hield de kerk zich bezig met de onderdrukking van het bedrijven van vrije kennisvergaring: tot vandaag staan religieuze bewegingen centraal in het in diskrediet brengen van de wetenschap. Het zaaien van wantrouwen tegen de wetenschappelijke methode werpt zijn vruchten af. Het is populair de 'onzekerheid' omtrent het bovennatuurlijke gelijk te stellen aan de onzekerheid over de objectieve kennis die via wetenschappelijk onderzoek wordt verkregen. Daarmee wordt verwarring gezaaid onder mensen die niet beseffen hoe je opvattingen over de werkelijkheid kan toetsen en het kaf van het koren kan scheiden. Allerlei religieuze groeperingen verzetten zich tegen onderwijs als dit ingaat tegen wat de heilige boeken beweren, zo hun kinderen het recht op scholing en ontwikkeling onthoudend.
De rijke evangelische beweging in de VS heeft het creationisme op de onderwijsagenda gezet, zo suggererend dat een ongetoetst scheppingssprookje een wetenschappelijk alternatief kan bieden voor een theorie die voortdurend verantwoording moet afleggen voor fouten in hypotheses en conclusies. De stelling dat het bestaan van god buiten de wetenschap valt, wordt ingezet om te suggeren dat er krachten bestaan die zich afspelen buiten het materiŰle veld dat de onderzoeker kan bestuderen; van deze stelling profiteren bij uitstek alternatieve profiteurs, om het geloof in hun verzinsels te rechtvaardigen en minder belachelijk te laten schijnen. Als de kerk iets wil doen tegen bijgeloof, zou ze eerst een halt moeten toeroepen aan het idee dat de mens wordt gereguleerd en gecontroleerd door krachten buiten het menselijk waarnemingsveld.

Rationalisten en vrijdenkers houden zich wel degelijk bezig met het ontmaskeren van kwakzalvers, mediums en andere alternatieve bedriegers, voor wie de welwillende goedgelovigheid van de massa een onuitputtelijke inkomstenbron vormen. Dat doen ze niet door het verbieden van Harry Potter of door de moderne Wicca-beweging in verband brengen met duivelse machten, of door anderszins onderdrukken en vervolgen; rationalistische sceptici gaan bij voorkeur bijgeloof te lijf door de alternatieve methodes en denkfouten aan de kaak te stellen en erop te wijzen hoe de natuur en menselijke psyche functioneren. Als de kerk werkelijk gekant was tegen bijgeloof, zou het instituut zich onvoorwaardelijk bij de ongelovigen aansluiten in hun pogingen bedrog dat is gestoeld op geloof in het bovennatuurlijke door te prikken. Maar de kerk legt restricties op die tot doel hebben het eigen geloof te vrijwaren tegen de gevolgen van een sceptische houding. En precies de argumenten die door de kerk en evangelische organisaties worden aangevoerd om het vertrouwen in de wetenschap en het rationalisme te ondermijnen worden door alternatieve genezers en anderen met bovennatuurlijke gaven aangegrepen om de wetenschappelijk verkregen kennis onschadelijk te maken.


 • verbodengeschriften.nl
 • The Clandestine Universe of the Early Eighteenth Century vertaling.doc
 • Het vertoog van de drie bedriegers
 • Jonathan Israel over Spinoza en de onderdrukking van het vrije woord
 • bertsgeschiedenis.nl: heksenvervolgingen.html

  Auteur: Els Geuzebroek

  Dit artikel is 2105 keer gelezen.


  30 reacties

  Waardering Els !

  heb welliwaar pas eerste stukje, en nog niet 'verder hier' gelezen,
  herken jouw vlijtigheid, vrij nauwkeurige analyse en taalvaardigheid.
  Misschien word ik ook vlijtiger nu de lente aanbreekt. -;)
  In de lente komen vurige rammen gesterkt na lange winterbezinningsperiode in aktie ! Yes, we can ! We hebben d'r zin in !
  Een realistische archivaris en KK-commentator zal nu wel teleurgesteld zijn. Hij luidde al euforisch het dodenklokje m.b.t. periode van rust in de KK. ...grijns, LOL
  Icesurfer (URL) - 16 03 09 - 09:41

  N.a.v. van mijn deelname aan Rondom 10, over creationisme en evolutie maakte ik met behulp van mijn jongste zoon een eigen weblog, waar ik zal proberen regelmatig ter zake doende onderwerpen te plaatsen. De naam van de blog is 'heerlijke wereld'; dat doe ik zo om aan te geven dat athe´sme niet negatief is, maar juist open stelt voor deze heerlijke wereld.
  de blog: http://heerlijkewereld.wordpress.com
  Anton Mullink () (URL) - 16 03 09 - 13:31

  Mooi initiatief, Anton. Ik heb het blog al toegevoegd aan de blogosfeer, hiernaast in de linkerkolom. Dan verschijnt er een link naar nieuw geplaatste stukken op het blog. Een mooie, positieve naam ook, precies waar het om gaat.
  Wat Rondom 10 betreft, ik vind het zelf heel moeilijk op het juiste moment de juiste woorden te kiezen. Een weblog is hiervoor veel geschikter, want je hebt dan alle tijd om precies te zeggen wat je wil.

  En Icesurfer een goede lente toegewenst!
  Els () - 16 03 09 - 14:08

  Op godvoordommen staat ook een stuk dat leest als een lier, waarin de retorische misleidingen van Mark van de Voorde helemaal worden ontrafeld.
  http://www.godvoordommen.nl/2009/03/16/a..
  Els () - 16 03 09 - 15:05

  Het punt wordt vandaag duidelijk gemaakt door religiepropagandisten: een Franse filosoof krijgt de Templetonprijs, die tegenwoordig ook Nobelprijs voor religie wordt genoemd, omdat hij zou hebben aangetoond dat er een werkelijkheid is die de wetenschap te boven gaat. Een citaat van de man: Mysterie is niet iets negatiefs dat moet worden uitgeschakeld. Integendeel, het is een van de hoekstenen van het bestaan.

  Als christenen het irrationele idee verspreiden dat er een hogere werkelijkheid bestaat naast de 'wetenschappelijke werkelijkheid', dan moeten ze ook niet raar kijken als anderen ze gaan inzetten voor hun eigen bijgeloof. Als Mark van de Voorde geloofwaardig wil blijven, moet hij de Templetonprijs ter discussie stellen.
  Els () - 16 03 09 - 21:14

  Het is wel duidelijk dat hij er niets van begrepen heeft ,want het woord bijgeloof is een term die geen enkele waarde heeft voor een athe´st . Hij heeft ook niet zo goed begrepen dat de reden waarom mensen elders op zoek gaan naar zingeving en antwoorden op levensvragen ,voornamelijk te maken heeft met het tekortschieten van de katholiek kerk zelf .Ze zijn nu naarstig op zoek naar een zondebok,het ligt eigenlijk in de lijn van hun overtuiging ,zodra je het niet weet schuif je de verantwoordelijkheid gewoon af .
  Als je het geestelijke los ziet van het stoffelijke dan is het bestaan van een hogere werkelijkheid niet ver te zoeken ,je kunt namelijk alles dan invullen .En met taal kun je hele leuke en ingewikkelde constructies bedenken die allemaal bestaansrecht hebben binnen de context van dat verhaal ,dat is wat ze geloof noemen .En er zijn heel erg veel mensen die op die manier denken en daarom is het ook zo een hardnekkig verschijnsel en het is heel erg gemakkelijk om maar gewoon met de stroom mee te gaan .
  Mark van de Voorde schijt in zijn broek , want het katholicisme is terrein aan het verliezen en niet alleen aan niet-christenen .Er zijn een hoop christenen die er een zeer persoonlijke god op na houden en dus niet meer te controleren zijn door de kerk ,dan verlies je een hoop macht .En macht is toch eigenlijk waar het allemaal om te doen is .Dawkins wordt iedere keer aangehaald omdat die zich duidelijk profileert ,maar het merendeel van de atheistische colonne is een anonieme groep waar je tegen tekeer kunt gaan want wie doet je wat .Het zijn ook altijd individuen die op een dergelijk stukje reageren ,je hoeft niet bang te zijn zoals bij extremistische moslims of christenen dat er een hele organisatie achter zit waar dreiging vanuit gaat .
  Ik heb soms het gevoel dat athe´sten zich ook zo gedragen ,zo van "wij zijn ongevaarlijk en dat willen we ook graag blijven ,maar dreiging kan veel subtieler en vriendelijker en dat steekt behoorlijk want de busreclames zijn toch veel harder aan gekomen dan dat gelovigen willen toegeven .
  Gezien het feit dat het toch nog heel erg lang na-ijlt .
  krautsjo - 16 03 09 - 22:45

  Het vrije woord is gewoon veel gevaarlijker voor een irrationele bedrogsleer dan de wapens. Daarom worden in theocratieŰn de beoefenaars van het vrije woord dan ook met geweld onschadelijk gemaakt. En daarom worden athe´sten die zeggen 'god bestaat niet' ook militant genoemd. Het woord van de athe´sten wordt gelijkgesteld met het zwaard van het geloof.
  Els () - 17 03 09 - 01:33

  @ Els
  Franse filosoof winnaar Templetonprijs ??
  Heb even gecheckt, vind Canadese filosoof en Poolse filosoof.
  Bedoel je http://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Tay..)
  of http://en.wikipedia.org/wiki/Michał.. ?
  Icesurfer (URL) - 17 03 09 - 09:10

  Nee, zo te zien ben ik de link vergeten, hier komt hij:
  http://www.trouw.nl/nieuws/religie-filos..
  http://www.templeton.org/

  Het gaat om de Franse filosoof Bernard d'Espagnat.
  Els () - 17 03 09 - 11:07

  Die prijs is een prijs is bedoelt om antwoorden te krijgen en niet om verklaringen te vinden .Het een zet een muur ergens om heen en het andere slecht juist muren .Dat is ook war Vervoord zegt ,mensen gaan voor de zekerheid en niet voor de onzekerheid .Nu zie ik niet direct wat dat te maken heeft met het al dan of niet bestaan van God .Want het is ook voor gelovigen natuurlijk niet zeker dat God bestaat ,of je moet het woord bestaan anders definiŰren,geloven is dus zekerheid aanbrengen op iets dat helemaal geen zekerheid is ,eigenlijk tegen beter weten in iets beweren .Ontkenning .
  krautsjo - 17 03 09 - 12:53

  Voor een niet-gelovige is al het geloof bijgeloof, dus zoveel verandert er niet als een gelovige zich gaat richten op bijgeloof. Het in de topic aangehaalde onderwerp is een typisch voorbeeld van een religieuze denkwijze zonder enige reflectie: mijn gedachten zijn OK, de andere deugen niet.
  Els, mijn bewondering voor je taalvaardigheid, eruditie en ijver.

  (Overigens: het is niet 100% zeker dat er geen God is. Het is nagenoeg 100% zeker (op grond van historische en psychologische kennis) dat God een menselijke uitvinding is: de mens schiep zich een God naar zijn beeld en gelijkenis.)
  BenZeeland - 17 10 09 - 18:32

  Dat God 100 procent zeker niet bestaat is complete onzin. Het idee dat alleen athe´sten filosofisch zijn ook. Sterker nog de filosofie is begonnen met gelovigen. Het bestaan van God is zeker wÚl rationeel te bewijzen. Er zijn genoeg bewijzen voor het bestaan van God, maar een simpel bewijs is bijvoorbeeld is de aanwezigheid van energie in het heelal. Energie ontstaat niet maar word alleen overgedragen. Er moet dus een oorspronkelijke energiebron zijn die buiten het heelal staat.
  Dit is slechts een bewijs, maar zoals ik zei verre van de enige. Dus het stellen dat God 100 procent zeker niet bestaat is simpelweg niet waar. Ik daag alle atheisten uit de Godsbewijzen te lezen (bijv. hier:http://www.newadvent.org/cathen/06608b.htm) en te weerleggen.
  -Richard
  Richard - 17 07 10 - 15:59

  @Richard .Je zult toch eerst beter moeten leren lezen .Er wordt juist beweerd dat het niet 100% zeker is dat God niet bestaat .Het probleem is namelijk dat het nog steeds niet duidelijk is wie wat er bedoeld wordt met God.Die godsbewijzen zijn bekend en dit is nu niet echt de plek om alle drogredenen die er op die link van jou staan te duiden en te weerleggen ,Zodra er gesproken wordt over dogmatisch athe´sme dan heb ik al geen zin meer om te reageren ,want het veronderstelt al een heel erg ignorante kijk op athe´sten .Deze website heeft een forum, als je werkelijk een discussie wilt dan stel je je zelf voor en dan kom je met een discussiepunt of een argument en daar kan dan op gereageerd worden .Geen knip en plakwerk van andere sites,kom met iets van jezelf .
  Hans () - 17 07 10 - 20:37

  Richard: Sterker nog de filosofie is begonnen met gelovigen.

  Dat is de anti-filosofie, de filosofie die wegkijkt van het leven en de realiteit en zich bezig gaat houden met hersenspinselen en de ontkenning van het leven.

  Het bestaan van God is zeker wÚl rationeel te bewijzen.

  Uitsluitend volgens de ratio waarmee je het kromme recht redeneert. Er is geen enkel onweerlegbaar bewijs, alleen maar retoriek die bij religieuzen een euforische flash opwekt.
  Els - 17 07 10 - 21:58

  De filosofie is helemaal niet begonnen met gelovigen en als het al begonnen zou zijn met gelovigen dan geloofden ze niet in een God maar in meerdere goden,geheel waarschijnlijk volgens de Griekse traditie . Wat er al van Socrates ,Plato en Aristoteles bekend is ,is niet dat zo zo vreselijk gelovige waren en dat doet er ook helemaal niet toe ,want Richard heeft het waarschijnlijk over zijn eigen geloof en daar was toen in de vijfde eeuw voor de jaartelling nog helemaal geen sprake van in het Oude Griekenland . Dus dat is een argument van niets .
  Verder sluit ik mij geheel en al aan bij Els ,taalkundige constructies die kloppen hoeven geen enkel aan werkelijkheid verankerde toetsbare logica te hebben.Dat is een denkfout die bekend is onder de naam puzzel-denkfout, Ervan uitgaan dat een stelling juist is zolang men er maar een consistent en coherent verhaal bij heeft. De juistheid in de verhalen over Harry Potter is ver te zoeken ,net zo als andere fictie ,maar als je het vergelijkt me de sprookjes die de juistheid van het bestaan van God aan denken te kunnen tonen lijken vergelijkbaar consistent en coherent te zijn maar net zo weinig juist omdat de toetsing alleen maar aan zichzelf refereert .
  Hans - 17 07 10 - 22:32

  Trap ik weer in een hit and run, eh,ik bedoel een hit and mis reli.Maar dit keer wel een met katholieke motieven,die komen we niet zo vaak tegen.
  Hans - 18 07 10 - 20:36

  Ach ja, ik lees het toch... :) Die puzzeldenkfout had ik in elk geval nooit van gehoord, dus ik heb weer een nieuwe term erbij geleerd. :-)
  Els - 18 07 10 - 22:46

  De Katholieken hebben naast pedofilie toch ook nog andere 'serieuze' problemen
  zoals de Harry Potter kwestie. -:) Er zouden b.v. namen van echte demonen in
  Harry Potter boeken staan.
  http://wdtprs.com/blog/2010/07/quaeritur..
  Icesurfer () (URL) - 23 07 10 - 07:47

  Het vreemdste hieraan is dat de katholieke kerk echt gelooft in demonen, duivels, heksen zwarte magie etc. Ze zijn het tijdperk van de Heksenhamer nog altijd niet te boven. Ze zijn gewoon in de middeleeuwen achtergebleven. Maar goed dat ze niet meer zoveel macht hebben als vroeger, hoewel ze altijd nog loeren naar fascistische zetbaasjes die hun belangen willen verdedigen.
  Els - 23 07 10 - 12:54

  Volgens de opper-exorcist r.k. kerk pater Amorth is de duivel ook aan het werk
  bij de pedofiele- en sadistische- misbruikspraktijken.
  http://www.depers.nl/opmerkelijk/462054/..

  Laatst was pater Amorth in Spiegel-interview nog aan het opscheppen, dat scenes zoals
  b.v. in de film de Exorcist in het niet vielen bij de eigen ervaringen met duivel
  en demonen. Dus ging ik even op youtube zoeken of die Amorth tenminste
  wat filmpjes online gezet heeft, die zijn beweringen onderbouwen. :-)
  Nee, dus ! Gemiste kans, makkelijk te weerlegen bluf, pralerij. ;-)
  Icesurfer () (URL) - 23 07 10 - 14:38

  Nu vind ik wel wat Amorth youtube-filmpjes.
  Lang niet zo indrukwekkend als de film Exorcist.
  Wat gymnastiek-oefeningen en hysterisch gebral.
  http://www.youtube.com/watch?v=XhTBUQt6z..
  Ik ga maar verder zoeken of misschien iemand ergens 1 meter zweeft,
  of onder plavond hangt, voorwerpen door de kamer vliegen etc.
  Icesurfer () (URL) - 23 07 10 - 16:26

  Niks gevonden ! Wel gay-exorcism. Uitdrijven " homoseksuele demonen ".
  Gekker kunnen ze het niet maken,
  http://www.youtube.com/watch?v=s29tDh21G..
  Icesurfer () (URL) - 23 07 10 - 17:10

  Ontsnapt de mens eigenlijk wel aan de impuls tot idolatrie (gedefinieerd als idealiseringen en verabsoluteringen van om het even wat - ideeŰn etc.)?? Chesterton: ophouden in God te geloven impliceert niet in niets geloven maar mogelijkerwijs in alles... Onze wereld zou wat meer realiteitszin kunnen gebruiken, van deze aard:

  https://erikbuys.wordpress.com/2014/01/1..
  Elke - 13 08 14 - 19:24

  ironisch dat die idolatrie nu juist kenmerkend is voor Erik Buys heel dat blog gaat over zijn idool Jezus Christus en de gene die die status bog verder verwetenschappelijkt heeft ;Renee Girard. Volkomen bevooroordeeld dus of ben je bezig dat blog te promoten.
  En je gebruikt het woord geloven verkeerd, mensen geloven altijd ergens in, maar dat is niet de betekenis die religieus heeft . Is al vaker uitgelegd, athe´sten geloven niet nergens in, ze geloven allen niet op de manier zoals dat in het Engels faith genoemd wordt.
  Iedereen heeft believe systems, alleen believe het andere geloven is vertrouwen hebben in zaken die a posterio zijn verkregen daar is niets metafysisch aan. Dat in tegenstelling tot het nooit bewijsbare geloof in goden en dus geloof in een idool een tot persoon verheven idee dat alleen bestaansrecht heeft als literair en cognitief construct .
  Je kunt het beschrijven en bedenken, maar met de realiteit zoals die te toetsen heeft het niets te maken . En ook dat weet Erik Buys heel goed maar wenst het te negeren.

  Ik heb trouwens niet zo'n last van idolatrie en ik hoef ook niet aan namedropping te doen.
  Hans - 15 08 14 - 07:18

  Wow Hans! Wat een eigenaardige reactie! Ik realiseerde mij helemaal niet wie de auteur was van die stukken. Was ook maar toevallig op die site terecht gekomen. Blijkbaar wens je niet inhoudelijk op het stuk te reageren en concentreer je je op de auteur?? Ook goed. Ik heb echter niet de indruk dat heel die blog over Jezus Christus gaat, en al helemaal niet als "idool."
  Elke - 15 08 14 - 17:47

  Ik vind het nogal eigenaardig dat iemand een blog leest dat toch zeer opiniŰrende pretenties heeft en ook nog eens het persoonlijke blog is van Erik Buys en dan niets weet van de context waar in het geschreven is. Het heet Memetic margins en het gaat over de memetische theorie van Rene Girard.
  Realiteitszin daar had je het toch over en wat is die dan volgens jou, ik zou niet weten waar ik op moet reageren.
  Hans - 17 08 14 - 15:28

  Niet memetic maar mimetic, niet memetische theorie maar mimetische theorie. Je moet natuurlijk niet reageren. Ik vroeg mij alleen af waarom je niet inhoudelijk reageert. Om je vraag te beantwoorden, wat denk je hiervan:

  [ http://erikbuys.wordpress.com/2014/01/19.. ]
  Elke () - 17 08 14 - 16:25

  Trouwens, Hans, ik had wat gegoogled. Ik ga altijd eerst af op inhoud, en pas daarna ga ik eventueel na wie de auteur is van een stuk. Ik vertrouw op mijn verstandelijke vermogens om iets te beoordelen, maar misschien moet ik dat minder doen :).
  Elke - 17 08 14 - 16:28

  Hallo Elke, ik heb dat geciteerde artikel maar verwijderd en de link nog eens geplaatst. Ik snap niet helemaal wat er met dat stuk gezegd wordt, en ook niet wat het met bovenstaand artikel te maken heeft. Het gaat helemaal niet over idolatrie of geloof, het gaat erover dat niet athe´sme tot 'bijgeloof' leidt, maar de vrije maatschappij waarin iedereen mag geloven wat hij wil, in tegenstelling tot de tijd dat het christendom nog macht had. Dankzij het feit dat relgieuzen andersdenken niet meer de nek omdraaien kunnen zowel athe´sten als zweeftypes hun opvattingen verspreiden.

  Jezus en de bijbel hebben niets met realisme te maken, verder zie ik zo snel niet wat het stuk van Buys wil zeggen, dus vat het anders even samen.

  Ik vind ook niet dat 'de mens' is geneigd tot idolatrie. Alleen een bepaald slag mensen laat zich meeslepen door idolen, andere mensen temperen dat juist weer en wijzen op de nadelen van zulk gedrag. Het is belangrijk dat mensen zich zelf verdiepen in feiten over een onderwerp in plaats van kritiekloos ergens achteraan te hollen. Een fan zijn van iemand waarvan je vindt dat hij ergens bijzonder goed in is, is nog niet hetzelfde als idolaat zijn. Wel is het zo dat mensen altijd weer worden overgehaald om in de verleidingen en het bedrog van oplichters en profiteurs te trappen. Het is net zo belangrijk om mensen hiervan bewust te maken als dat ze zich bewust zijn dat religie bedrog is. Religie is niet de enige vorm van bedrog, voor athe´sten en anderen goed om te weten.
  Els - 17 08 14 - 21:25

  Els, je zegt: "Ik vind ook niet dat 'de mens' is geneigd tot idolatrie.", en je bent geneigd om dat te begrijpen als "iemand anders op een ongezonde manier verheerlijken." Het artikel van Buys sluit aan bij dat van Mark van de Voorde, dat je maar niet schijnt te begrijpen, precies omdat je concepten als "geloof, bijgeloof, idolatrie" anders begrijpt dan zij.

  Ik probeer het kort uit te leggen.

  De tweedeling loopt volgens van de Voorde, Buys (en ook Chesterton) niet tussen "gelovigen"/"bijgelovigen" aan de ene kant en "athe´sten" aan de andere kant. De tweedeling loopt tussen "mensen die de bevrediging van hun verlangen naar erkenning tot doel van hun bestaan verheffen" (waaronder zelfverklaarde athe´sten, moslims, christenen etc.) en "mensen die hun leven niet leiden in functie van hun verlangen naar erkenning, maar weliswaar kunnen genieten van erkenning als gevolg van bepaalde handelingen" (waaronder zelfverklaarde athe´sten, moslims, christenen etc.). De eerste groep valt vanuit van de Voorde, Chesterton, etc. te definiŰren als "niet-christelijk" (ook al noemen ze zichzelf christelijk) en de tweede als "christelijk" (ook al noemen ze zichzelf athe´st bijvoorbeeld). Nog anders gezegd, de eerste groep is "religieus" (religie begrepen vanuit het verlangen naar erkenning als doel) en de tweede "niet-religieus".

  Mensen creŰren een zelfverstaan, een identiteit die het resultaat is van interacties met anderen. De manier waarop je naar jezelf kijkt, is afhankelijk van de manier waarop anderen naar jou kijken (of dat jij denkt dat anderen naar jou kijken). Nu kun je afhankelijk worden van het verlangen naar erkenning van bepaalde anderen die jij als belangrijk hebt leren beschouwen. Dan zul je de neiging hebben om jezelf vast te zetten in een zelfbeeld waarvan jij denkt dat die anderen er bevestiging zullen voor bieden. Vroeger, in het christelijke westen, groeide dat zelfbeeld uit een sociale context die zichzelf rechtvaardigde door een verwijzing naar een God. Nu groeit dat zelfbeeld uit sociale contexten waarin niet noodzakelijk meer die verwijzing naar "God" zit, maar waarin niettemin de verleiding even sterk blijft om je identiteit vast te hangen aan zaken die je even goed van jezelf vervreemden (vanuit een algemeen menselijk verlangen naar, zelfs nood aan erkenning is die mogelijkheid er altijd).

  Met andere woorden, ÚÚn potentieel systeem van vervreemding in een wereld relatief beheerst door ÚÚn godsdienst is in een seculiere wereld vervangen door een veelheid van andere potentiŰle systemen van vervreemding (athe´stisch of niet).

  In het artikel maakt Buys duidelijk dat teveel adoratie, teveel minachting of teveel onverschilligheid van anderen ervoor kan zorgen dat mensen zichzelf niet meer kunnen aanvaarden en daardoor vatbaar worden voor godsdienstige of niet-godsdienstige (seculiere) instanties die "de bevestiging van je zelfbeeld" beloven. Daardoor dreig je niet meer realistisch naar jezelf te kunnen kijken, en het zal je ook verhinderen om nog realistisch naar de wereld te kunnen kijken. Wie teveel bezig is met haar verlangen naar erkenning, is niet meer ge´nteresseerd in wat buiten de bevrediging van dat verlangen ligt.

  Alleen het ontvangen van een liefde die je confronteert met jezelf (met je "goede" en "minder goede" aspecten), maar je niet "vernietigt", zal je verhinderen om in de val van "religie" te trappen (of die religie nu "athe´stisch" of "godsdienstig" is maakt niet uit). Volgens Chesterton, van de Voorde en vele andere christenen is de liefde die je bevrijdt van een zelfbeeld (jouw "(af)god") waaraan je jezelf vasthangt "God".
  Elke - 18 08 14 - 12:42


    
  Persoonlijke info onthouden?


   

  Kattebel:
  Verberg email:
   


  Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.
 • Laatste Reacties

  Piet van Dijk (Vergelijk de bijb…): Heel vreemd. Als ik bijbe…
  Piet van Dijk (Drogredenen in de…): In ÚÚn woord: briljant. I…
  Rita Wiersum (Is het tijd voor …): Hallo vrienden, mijn naam…
  Jos (Ferdinand Domela …): Puur uit interesse, hoewe…
  Max (Wanneer gaat het …): @Anton- 27 08 11 - 21:08:…
  Edward Apcar (Religie is een le…): Mooi geredeneerd, maar he…
  Jan (Religie is een le…): Eeuwenlang was Europa het…
  Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): In eerste instantie had i…
  Max (Vergelijk de bijb…): Altijd lachen als islam-g…
  Edward Apcar (Vergelijk de bijb…): Fout, beste Max, Christe…
  Max (Vergelijk de bijb…): @Lancar (URL) - 07 12 18 …
  Max (Vergelijk de bijb…): Moslims denken dat ze God…
  frans lautenslage… (Religie is een le…): Maak u niet druk over het…
  Yoram Diamand (Creationistische …): https://www.dropbox.com/s…
  Edward Apcar (Religie is een le…): Door een of andere duiste…
  Edward Apcar (Wanneer gaat het …): Ook nu weer wat aan de la…

  Bol.com boeken

  Weg uit de Islam
  Weg uit de Islam
  Warraq, I.

  Ga naar de boekenpagina.

  Forum activiteit

  Zoek!


  « Mei 2024
  Z M D W D V Z
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  

  Linkdump

  Zondag 13 Mei 2012 at 12:40 am

  Ultieme reis door het universum en de tijd, met uitleg over hoe de modernste technieken informatie geven.
  Bekijk groot formaat
  Dinsdag 22 Februari 2011 at 7:43 pm

  Willekeurig deel uit een reeks weerleggingen van heilige hallucinaties, ter lering en vermaak.
  Bekijk groot formaat
  Zondag 12 December 2010 at 03:27 am

  Hele aparte diabolis in musica in deze Handel-interpretatie van Edward Current en Steven Clark. Om alvast in de kerststemming te komen.
  Bekijk groot formaat
  Zaterdag 09 Oktober 2010 at 7:39 pm

  Ray Comforts onbekendheid met de oorsprong van de hond inspireert tot evolutiefilmpje.
  Bekijk groot formaat
  Zondag 19 September 2010 at 12:42 pm

  De paus heeft te vaak gezegd dat Hitler een atheist was. Hitler was een katholiek, en werd om die reden gesteund door het Vaticaan tegen het opkomende athe´sme.
  Bekijk groot formaat
  Vrijdag 02 Juli 2010 at 8:55 pm

  Een vrije vertaling van de film Critical Thinking van Qualiasoup.
  Bekijk groot formaat
  Dinsdag 06 April 2010 at 12:30 am

  Wie zegt niet in het bovennatuurlijke te geloven krijgt vaak te horen dat hij zich 'open moet stellen'. Maar wat is dat eigenlijk, open mindedness?
  Bekijk groot formaat
  Zaterdag 20 Februari 2010 at 05:07 am
  Bekijk groot formaat
  Maandag 07 December 2009 at 4:25 pm Eugenie Scott houdt een lezing met de titel Creationism: still crazy after all those years.


  Bekijk groot formaat
  Zaterdag 01 Augustus 2009 at 3:51 pm Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: deel 1 en deel 2.

  Bekijk groot formaat
   

  Unbenanntes Dokument

  © 2007 atheisme.eu